This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ TIETOKANNAN PERUSTAMINEN-TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ASIANTUNTIJA (TEHTÄVÄRYHMÄ IV) 

Paikka : Bryssel ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Yksikkö : 00-Euroopan parlamentti
Viite : ICT Expert (function group IV)
Opas hakijoille :

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ

TIETOKANNAN PERUSTAMINEN

Tieto- ja viestintätekniikan alan sopimussuhteiset toimihenkilöt 

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija (tehtäväryhmä IV) 

1.      Yleistä

Euroopan parlamentin pääsihteeristö julkaisee kiinnostuksenilmaisupyynnön kattavan tietokannan perustamiseksi hakijoista, jotka hakevat tieto- ja viestintätekniikan alan sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimea (tehtäväryhmä IV). Tämän sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön (”CA-AMI”) tavoitteena on ensisijaisesti tukea innovoinnin ja teknisen tuen pääosastoa (PO ITEC).

Tietokantaan valitaan parlamentin moninaisiin tieto- ja viestintäteknisiin profiileihin soveltuvia hakijoita, joilla on tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntemusta ja laaja-alaista osaamista ja kokemusta. Heitä voidaan ottaa palvelukseen parlamentin kolmeen toimipaikkaan ja erityisesti Strasbourgin toimipaikkaan. 

Hakijoita, joiden nimi on kirjattu tietokantaan, voidaan tarpeen mukaan valita ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimiin Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan määräysten mukaisesti.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja ottaa hakemukset vastaan hakijoilta syrjimättä ketään sukupuolen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Jos haluat, että nimesi kirjataan tietokantaan, luo ensin APPLY4EP-alustalla tili ja lataa sinne ansioluettelosi ja täytä hakemus. Lue tämä kiinnostuksenilmaisupyyntö huolellisesti ja varmista, että täytät edellytykset. Napsauta sen jälkeen painiketta ”Hae verkossa” ja seuraa sähköisen hakumenettelyn vaiheita. Muista myös lukea huolellisesti tämän pyynnön liitteenä oleva opas. APPLY4EP-tilejä voi olla vain yksi. Tiliin liittyviä henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, ja niitä on mahdollista muuttaa niiden pitämiseksi ajan tasalla. APPLY4EP:n tietosuojaseloste on saatavilla alustan etusivulla.

2.      Toimenkuva

Haemme erilaisiin Euroopan parlamentin tavoitteita tukeviin tehtäviin hakijoita, joilla on laaja-alaista tieto- ja viestintäteknistä asiantuntemusta. Tehtäviin kuuluu sovellusten kehittäminen, projektien ja tiimien johtaminen, tieto- ja viestintätekninen arkkitehtuurikehittäminen ja suunnittelu sekä tieto- ja viestintäteknisen osaston ja sen sidosryhmien välisten suhteiden ylläpito ja edistäminen. 

Keskeisiin vastuualueisiin voivat kuulua seuraavat tehtävät: 

-       tieto- ja viestintäteknisen osaston ja muiden osastojen välisenä yhteyshenkilönä toimiminen osastojen toimintaan liittyvien vaatimusten ymmärtämiseksi ja niihin soveltuvien tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen löytämiseksi

-       projektien johtaminen huolehtien tieto- ja viestintäteknisten projektien seurannasta niiden koko elinkaaren ajan varmistaen, että ne täyttävät sidosryhmien tarpeet ja että ne saadaan päätökseen määräajassa ja myönnettyjen määrärahojen puitteissa

-       ohjelmien hallinta, tieto- ja viestintäteknisten ohjelmien suunnittelu ja niiden edistymisen seuranta, sidosryhmille tiedottaminen

-       yhteydenpito sidosryhmiin ja säännöllinen viestintä sidosryhmille palautteen saamiseksi, sidosryhmien odotusten huomioon ottamiseksi ja niille tiedottamiseksi projektien edistymisestä sekä tieto- ja viestintäteknisestä kehityksestä

-       strateginen kehittäminen osallistuen tieto- ja viestintäteknisen strategian laatimiseen sisällyttämällä siihen sidosryhmien palaute ja varmistaen, että strategiassa otetaan huomioon organisaation yleiset tavoitteet

-       korkean tason selvitysten tai strategiaselvitysten, raporttien, parhaita käytäntöjä koskevien asiakirjojen ja teknisten menettelyasiakirjojen laatiminen

-       tieto- ja viestintätekninen kehittäminen, arkkitehtuurikehittäminen ja tekninen suunnittelu.

Tehtäväalaan voivat kuulua seuraavat:

-       tieto- ja viestintätekninen kehittäminen, ylläpito ja tuki

-       DevSecOps- ja Agile-menetelmät, ITIL

-       tieto- ja viestintätekninen tiedonhallinta, hallinnointi ja analytiikka

-       tieto- ja viestintätekniset infrastruktuurit, pilvipalvelut, verkot ja väliohjelmistot

-       virtuaaliset työtilat, toimistoautomaatio ja mobiili tietotekniikka

-       tieto- ja viestintäteknisten sovellusten ja käyttövalmiiden ratkaisujen suunnittelu, uudelleenkonfigurointi, testaus, käyttö ja ylläpito

-       kyberturvallisuus

-       tekoäly, kokonaisarkkitehtuuri

-       tiimien johtaminen, koordinointi ja seuranta.

3.      Tehtävät

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijat toimivat parlamentin elinten ja/tai johdon määrittelemien ohjelmien ja painopisteiden mukaisesti ja virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden alaisuudessa, ja he huolehtivat seuraavista tehtävistä sen mukaan, mihin yksikköön heidät otetaan palvelukseen:

 

1)     tieto- ja viestintäteknisten projektien koordinointi varmistaen, että ne ovat toimintojen kannalta johdonmukaiset ja että niissä noudatetaan teknisiä sääntöjä ja standardeja

2)     yhden tai useamman tiimin johtaminen, seuranta, motivointi ja koordinointi osaston resurssien käyttöä optimoiden, jotta osasto voi tarjota toiminta-alallaan korkeatasoista palvelua (organisaatio, henkilöstöhallinto, taloushallinto, innovointi jne.)

3)     osaston sovellusten ylläpito, asiaankuuluviin järjestelmiin liittyvän käyttäjätuen tarjoaminen, tieto- ja viestintäteknisten sovellusten teknisen ja toiminnollisen arkkitehtuurin suunnittelu omalla vastuualueellaan

4)     projektien johtamisessa avustaminen ja tarvearvioiden ja/tai toteutettavuusselvitysten organisointi, mukaan lukien tapaamiset sidosryhmien kanssa näiden vaatimusten arvioimiseksi

5)     osaston budjetin ja sopimusten hallinnoinnin seuranta, koordinointi ja valvonta ja avustaminen osaston hallinnoimia budjettikohtia koskevan suunnitelman laatimisessa

6)     tehokkaan tiedonhallinnan toimintaperiaatteiden laatiminen ja täytäntöönpano ja parlamentin sisäisen tiedonkäytön tehostaminen parantamalla tietojen käytettävyyttä ja saatavuutta

7)     luonteeltaan hyvin teknisiin aihepiireihin liittyvien tarjouspyyntöjen laatiminen ja seuranta

8)     tukipalvelujen (laitteet ja ohjelmistot) sekä 1. ja 2. tason käyttäjätuen järjestäminen kiinnittäen erityistä huomiota etä- tai hybridikokouksiin

9)     arkkitehtuuria ja yleisiä teknisiä ratkaisuja koskeva selvitystyö, markkinoiden kehityksen seuraaminen, ratkaisujen ehdottaminen parlamentin tieto- ja viestintäteknisen strategian vahvistamiseksi, tieto- ja viestintätekniikan kehityksen seurannan (markkinatutkimus) organisointi ja toteuttaminen, arviointi uusien palvelujen ja teknologioiden vaikutuksesta infrastruktuurin ja työasemien kehittämiseen

10)  tekoälymallien ja algoritmien suunnittelu ja toteuttaminen kattaen tehtävät datan esikäsittelystä ja mallien kouluttamisesta aina mallien ja algoritmien käyttöönottoon asti varmistaen, että käyttö on eettisten normien mukaista ja että asiaankuuluvia säädöksiä noudatetaan.

Erityisosaaminen

Seuraavassa luetellaan eri asiantuntemusaloja. Ne ovat tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön kannalta oleellisia aloja, mutta avoimissa toimissa ei edellytetä niiden kaikkien tuntemusta. Edellytettävä asiantuntemus määräytyy sen mukaan, mihin yksikköön hakija otetaan palvelukseen. Hakijat valitaan heidän erityisasiantuntemuksensa ja avoimena olevaan toimeen vaadittavan hakijaprofiilin mukaan.

 

1)     hajautetun TVT- ja verkkoteknologian tuntemus (yksittäiset tai osastotason laitteet sekä käyttäjäkohtaiset toimistojärjestelmät ja tieto- ja viestintätekniikka)

2)     projektinjohtamismenetelmien tuntemus

3)     datahallinnon, tiedonhallinnan ja data-analytiikan sekä nykyaikaisten tietokanta- ja tietojärjestelmäteknologioiden tuntemus

4)     standardimuotoista tieto- ja viestintätekniikkaa koskeva ammatillinen tietämys, pilvipalvelut mukaan lukien

5)     yhteistyö-, videoneuvottelu- ja multimediavälineiden tuntemus

6)     hankintasopimusten tekemiseen sovellettavien hallinnollisten ja/tai oikeudellisten sääntöjen sekä talousarviosääntöjen tuntemus

7)     tiimijohtamisen sekä kuormituksen arvioinnin ja suunnittelun menetelmien tuntemus

8)     asiaankuuluvalla toiminta-alalla käytettävien sovellusten ja/tai ohjelmistojen tuntemus

9)     ohjelmisto- ja/tai kehittämispakettien (ohjelmointikielet, tietokantojen hallintajärjestelmät), Agile-menetelmien ja konttien tuntemus sekä sovellusten elinkaarta koskeva tietämys

10)  tieto- ja viestintäteknisten infrastruktuurien tuntemus, mukaan lukien valmiudet neuvotella niiden käyttöehdoista

11)  tieto- ja viestintäteknisen arkkitehtuurisuunnittelun ja teknisen suunnittelun tuntemus

12)  valmiudet suunnitella vaadittavat kokoonpanot

13)  teknisten käsitteiden selventämisessä muille kuin ammattikäyttäjille tarvittavat erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot

14)  sitoutuneisuus pysymään ajan tasalla tieto- ja viestintäteknisen tuen viimeisimmästä teknologisesta kehityksestä ja parhaista käytännöistä

15)  vahva sitoutuminen laadukkaan tuen antamiseen pyrkien parantamaan käyttäjätyytyväisyyttä; kyky selvitä kuormittavista tilanteista rauhallisesti ja ammattimaisesti

16)  kyky työskennellä tiimissä ja itsenäisesti.

4.      Osallistumisedellytykset

Jotta hakija voidaan tulevaisuudessa ottaa palvelukseen avoimeen sopimussuhteisen toimihenkilön toimeen, hänen on täytettävä seuraavat yleiset ja erityisedellytykset:

a.      Yleiset edellytykset 

-       Hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen.

-       Hakijan on oltava täyttänyt kyseisen maan asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

-       Hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b.     Erityisedellytykset 

       i.           Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys:

i) vähintään kolmevuotisia yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus

tai

ii) yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus.

Hakijoita pyydetään ennen mahdollista palvelukseen ottamista toimittamaan asiakirjat, jotka todistavat hakemuksessa esitetyt tiedot oikeiksi (tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjatodisteet).

Sekä EU:n jäsenvaltiossa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnettyjen tutkintotodistusten on oltava EU:n jäsenvaltion virallisen elimen, kuten opetusministeriön, hyväksymiä. 

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on esitettävä tutkintotodistustensa vastaavuus EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta löytyy ENIC-NARIC-verkostoista (https://www.enic-naric.net/).

     ii.           Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen (kieli 1) perusteellinen taito (vähintään taso C1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro 

ja

englannin tai ranskan kielen (kieli 2) tyydyttävä taito (vähintään taso B2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kaikilta hakijoilta, joiden ensimmäinen kieli on englanti tai ranska, edellytetään jonkin toisen Euroopan unionin virallisen kielen tyydyttävää taitoa.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan hakemuksessa mainitun kielitaidon kaikkiin osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu). Nämä taidot vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Taso C2 on kehyksen korkein taso, kun taas A1 on alhaisin taso.

Englannin ja ranskan kielet on valittu toimielimen edun mukaisesti.

Pääosastojen yksiköissä ja parlamentin poliittisissa ja hallinnollisissa elimissä sekä näiden välisessä viestinnässä käytetään enimmäkseen englannin ja ranskan kieliä.

Koska asiaankuuluvilla aloilla käytössä oleviin laitteisiin ja menettelyihin liittyvä kieli on englanti, on englannin kielen taito erityisen tärkeä. Englantia käytetään kansainvälisesti ja suurimmassa osassa EU:n toimielimistä pääasiallisena kielenä tietotekniikkaan liittyvässä viestinnässä ja tietoteknisissä kehittämistehtävissä, kuten IT-ohjelmoijien, -analyytikkojen ja ‑arkkitehtien tehtävissä. Näin ollen englannin kielen taito on avoimena olevissa toimissa olennaisen tärkeä.

Euroopan parlamentin tietotekniikan yksiköissä ja pääosastoissa käytetään myös yleisesti ranskan kieltä. Koska asiaankuuluvat toimet on pääasiassa sijoitettu Strasbourgiin, jossa toimii huomattava määrä ranskankielisiä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tarjoajia, on ranskan kielen taito erityisen tärkeä tehokkaan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi kyseisten toimijoiden kanssa. 

Tämän vuoksi palvelukseen otettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden on voitava työskennellä ja viestiä tehokkaasti englanniksi ja/tai ranskaksi, jotta he voivat ryhtyä hoitamaan tehtäviään mahdollisimman pian ja suorittaa ne tehokkaasti.

   iii.           Vaadittava työkokemus 

Hakijalla on oltava edellä 4 kohdan b alakohdan i alakohdassa mainitun vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, 3 kohdassa määriteltyyn toimenkuvaan liittyvä vähintään yhden vuoden työkokemus.

5.      Tietokanta

Jos

·        täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja

·        olet täyttänyt hakemuksen APPLY4EP-alustalla (ks. jäljempänä ”Hakeminen”) vaaditun mukaisesti ja määräaikaan mennessä,

nimesi kirjataan tietokantaan.

Päätös kirjata nimesi tietokantaan perustuu ainoastaan hakemuksessa antamiisi tietoihin ja siihen liitettyihin asiakirjoihin. Nämä tiedot ja asiakirjat tarkistetaan myöhemmin, jos sinulle tarjotaan tointa.

Rekrytointiyksiköt etsivät tarpeen tullen tietokannasta tarpeitaan vastaavia hakijoita ja laativat heistä esivalintaluettelon hakijoiden hakemuksissaan antamien tietojen perusteella. Jos sinut valitaan esivalintaluetteloon, sinut kutsutaan rekrytointiyksikköjen järjestämiin kokeisiin ja/tai haastatteluihin. Kokeiden ja/tai haastattelujen tarkoituksena on arvioida soveltuvuuttasi asiaankuuluvaan toimeen. Menettelyssä voidaan lisäksi arvioida kielitaitoa.

Jos hakijan toimittamien tietojen ja tarkistuksessa vahvistettavien seikkojen välillä todetaan poikkeavuuksia, hakija suljetaan pois valintamenettelystä, hänen tietonsa poistetaan tietokannasta eikä hänelle tarjota sopimusta. 

6.      Hakeminen – kuinka kiinnostuksenilmaisu tehdään?

Jos olet kiinnostunut avoinna olevasta toimesta, sinun on täytettävä ja jätettävä hakemus APPLY4EP-verkkoalustalla. Kiinnostuksenilmaisun voi tehdä ainoastaan verkkoalustalla.

Luotuasi tilin lataa järjestelmään yksityiskohtainen ansioluettelo. Sinun on käytettävä Europass-mallia (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Täytä sen jälkeen hakulomakkeen loppuosa. 

Kiinnostuksenilmaisujen määräaika on 

30. kesäkuuta 2025 klo 17.00 (Luxemburgin aikaa)

Tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon. 

Nimesi merkitseminen tietokantaan tai se, että sinut kutsutaan kokeeseen tai haastatteluun, ei ole tae siitä, että sinulle tarjotaan työpaikkaa. 

Euroopan parlamentti noudattaa valintamenettelyissään ehdottomasti yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja varmistaa kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Työehdot Euroopan unionin toimielimissä määritetään Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa. Nämä ehdot ovat luettavissa seuraavan linkin kautta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=FI (IV osasto, ”Sopimussuhteiset toimihenkilöt”)

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruskuukausipalkka tehtäväryhmässä IV on ollut 1. heinäkuuta 2023 alkaen hakijan koulutuksen ja työkokemuksen mukaan 3 982,82–8 355,86 euroa.

Tietokanta on voimassa 31. joulukuuta 2025 saakka. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Jos voimassaoloaikaa jatketaan, luetteloon kirjatuille hakijoille ilmoitetaan asiasta hyvissä ajoin.