This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OSALEMISKUTSE ANDMEBAASI LOOMINE-IKT-EKSPERT (IV TEGEVUSÜKSUS)

Koht : Brüssel ; Luxembourg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Teenistus : 00-Euroopa Parlament
Ref. : ICT Expert (function group IV)
Juhend kandidaatidele :

OSALEMISKUTSE

ANDMEBAASI LOOMINE

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna lepingulised töötajad 

IKT-ekspert (IV tegevusüksus)

1.      Üldised märkused

Euroopa Parlamendi sekretariaat avaldab käesoleva kutse eesmärgiga luua lai kandidaatide andmebaas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna IV tegevusüksuse lepinguliste töötajate värbamiseks. Lepingulistele töötajatele suunatud osalemiskutse eesmärk on toetada peamiselt tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraati (DG ITEC).

Andmebaasi kantavatest kandidaatidest moodustub IKT-ekspertide reserv. See hõlmab mitmesuguseid institutsioonisiseseid IKT-profiile, et tagada laialdased oskused ja kogemused, mis on vajalikud võimalikuks värbamiseks Euroopa Parlamendi kolme peamisse töökohta, põhiliselt Strasbourgi. 

Vajaduse tekkides võidakse isikutele, kelle nimi on andmebaasi kantud, pakkuda vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b sätetele lepingulise abitöötaja ametikohta.

Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu, pereolude või muul alusel.

Kui soovite, et teie nimi lisataks andmebaasi, esitage palun oma CV ja täitke kandideerimisavaldus platvormi APPLY4EP kaudu. Selleks tuleb kõigepealt luua konto. Lugege palun käesolev kutse tähelepanelikult läbi ja kontrollige, kas vastate kriteeriumidele. Seejärel klõpsake nupul „Kandideeri veebis“ ja läbige veebipõhise kandideerimise etapid. Tutvuge hoolikalt ka käesolevale kutsele lisatud juhendiga. Igaüks võib luua platvormil APPLY4EP ainult ühe konto. Kontole salvestatud isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ning neid on võimalik edaspidi ajakohastada. APPLY4EP isikuandmete kaitse põhimõtted on kättesaadavad platvormi kodulehel.

2.      Ametikoha kirjeldus

Otsime erinevate IKT-alaste teadmistega kandidaate mitmesuguste tööülesannete täitmiseks, mis toetavad ühiselt Euroopa Parlamendi eesmärke. See hõlmab rakenduste arendamist, projekti- ja meeskonnajuhtimist, IKT arhitektuuri ja inseneriteadust, IKT‑osakonna ja selle sidusrühmade suhtluse korraldamist ja hõlbustamist. 

Põhiülesanded võivad hõlmata järgmist: 

-       IKT-osakonna suhtlus teiste osakondadega, tegutsemine kontaktpunktina, et mõista institutsiooni vajadusi ja pakkuda vastavaid IKT-lahendusi;

-       projektijuhtimine, mille käigus jälgitakse IKT-projekte algusest lõpuni, tagades, et need vastaksid sidusrühmade vajadustele ning valmiksid õigeaegselt ja eelarve piires;

-       programmi juhtimine, IKT-programmide kavandamine, nende edusammude jälgimine, sidusrühmade teavitamine;

-       sidusrühmade kaasamine, regulaarne suhtlus sidusrühmadega, et koguda tagasisidet, juhtida ootusi ning hoida neid kursis projektide edenemise ja IKT arenguga;

-       strateegia väljatöötamine, IKT-strateegiasse panustamine, arvestades sidusrühmade tagasisidet ja tagades, et see toetab organisatsiooni üldeesmärke;

-       kõrgetasemeliste või strateegiliste uuringute, aruannete, parimaid tavasid käsitlevate dokumentide ja tehniliste menetluste koostamine;

-       IKT arendamine, arhitektuur ja inseneriteadus.

 

Tegevusvaldkond võib hõlmata järgmist:

-       IKT arendamine, hooldamine ja toetamine;

-       DevSecOps ja välemetoodika, ITIL;

-       IKT-andmete haldamine, juhtimine ja analüüs;

-       IKT-taristu, sealhulgas pilvandmetöötlus, võrgud ja vahetarkvara;

-       digitaalne töökoht, büroo automatiseerimine ja mobiilne andmetöötlus;

-       IKT-rakenduste ja valmislahenduste kavandamine, ümberkonfigureerimine, katsetamine, käitamine ja hooldus;

-       küberjulgeolek;

-       tehisintellekt, talitluse ja asutuse arhitektuur;

-       meeskondade juhtimine, koordineerimine ja järelevalve.

3.      Tööülesanded

IKT-eksperdil tuleb kooskõlas Euroopa Parlamendi organite ja/või juhtkonna poolt kindlaks määratud programmide ja prioriteetidega ning vastutavate ametnike või ajutiste teenistujate alluvuses täita oma töös järgmisi ülesandeid, sõltuvalt teenistusest, kuhu ta tööle võetakse:

 

1)     koordineerida IKT-projekte, tagada nende toimimise järjepidevus ja vastavus tehnilistele eeskirjadele ja standarditele;

2)     juhtida, juhendada, motiveerida ja koordineerida ühte või mitut töörühma ning optimeerida osakonna ressursikasutust, et pakkuda oma vastutusvaldkonnas kvaliteetset teenust (korraldus, inimressursside ja eelarvevahendite haldamine, innovatsioon jne);

3)     hallata osakonna rakendusi, pakkuda asjaomaste infosüsteemide kasutajatele kasutajatuge, määrata kindlaks oma vastutusala IKT-rakenduste tehniline ja funktsionaalne arhitektuur;

4)     aidata juhtida projekte ja korraldada vajaduste hindamist ja/või teostatavusuuringuid, sealhulgas kohtuda sidusrühmadega, et hinnata nende vajadusi;

5)     jälgida, koordineerida ja kontrollida osakonna eelarvehaldust ja lepingute haldamist, aidata koostada osakonna hallatavate eelarverubriikide kava;

6)     töötada välja ja viia ellu tõhusat andmehalduse poliitikat, mis võimendaks andmete kasutamist parlamendis, parandades nende kättesaadavust;

7)     koostada tehniliselt keerukates valdkondades pakkumiskutseid ja aidata neid menetlusi läbi viia;

8)     korraldada tugiteenuseid (seadmed ja tarkvara) ning esimese ja teise tasandi abi kasutajatele, erilise tähelepanuga kaug- või hübriidkoosolekutele;

9)     tegeleda IT-arhitektuuri ja üldtehniliste lahenduste uurimisega, jälgida turusuundumusi, pakkuda lahendusi parlamendi IKT-strateegia tõhustamiseks, korraldada ja teha IKT-tehnoloogia seiret (turu-uuringud), hinnata uute teenuste ja tehnoloogiate mõju taristu ja töökohtade arendamisele;

10)  kavandada ja rakendada tehisintellekti mudeleid ja algoritme, keskendudes ülesannetele alates andmete eeltöötlemisest ja mudelikoolitusest kuni kasutuselevõtuni, tagades samal ajal eetilise kasutamise ja vastavuse asjaomastele eeskirjadele.

Nõutavad eriteadmised

Alljärgnevalt on loetletud eri pädevusvaldkonnad. Seejuures on oluline silmas pidada, et kuigi need teadmiste valdkonnad on vajalikud, ei ole kõik loetletud punktid nõutavad kõigi vabade töökohtade puhul. Allpool loetletud teadmiste vajalikkus oleneb konkreetsest teenistusest, kuhu kandidaate tööle võetakse. Kandidaadid valitakse nende erialase ettevalmistuse ja vaba ametikoha täitmiseks vajaliku profiili alusel.

 

1)     Teadmised hajusast IKT- ja võrgutehnoloogiast (individuaalsed või osakonna seadmed, personaalsed kontorisüsteemid ja IKT);

2)     teadmised projektijuhtimise meetoditest;

3)     teadmised andmevalitsemisest, andmehaldusest ja andmeanalüüsist, kaasaegsete andmebaaside ja infosüsteemide tehnoloogiate tundmine;

4)     erialased teadmised standardse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, sealhulgas pilvandmetöötluse kohta;

5)     teadmised koostöö-, videokonverentside ja multimeediavahenditest;

6)     teadmised riigihankelepingute sõlmimist reguleerivatest haldus- ja/või õigus- ja eelarve-eeskirjadest;

7)     teadmised meeskonnajuhtimise meetoditest, koormuse hindamisest ja planeerimismeetoditest;

8)     teadmised asjaomases tegevusvaldkonnas kasutatavatest rakendustest ja/või tarkvarast;

9)     teadmised tarkvarast ja/või arenduspakettidest (programmeerimiskeeled, andmebaaside haldamise süsteemid), välemetoodikast ja konteineritest, rakenduste elutsükli tundmine;

10)  teadmised IKT-taristutest, sealhulgas oskus pidada läbirääkimisi nende kasutustingimuste üle;

11)  teadmised IKT-arhitektuuri projekteerimisest ja rajamisest;

12)  oskus määrata kindlaks nõutavad konfiguratsioonid;

13)  väga hea suuline ja kirjalik suhtlemisoskus, et selgitada tehnilisi mõisteid tehnikakaugetele kasutajatele;

14)  soov hoida end kursis uusimate tehnoloogiliste edusammude ja IKT-toe parimate tavadega;

15)  kindel püüd pakkuda kvaliteetset tuge, et suurendada kasutajate rahulolu; suutlikkus jääda stressiolukorras rahulikuks ja asjatundlikuks;

16)  võime töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt.

4.      Kandideerimistingimused

 Et kandidaate võidaks tulevikus lepingulise töötaja ametikohale tööle võtta, peavad nad vastama järgmistele üldistele ja spetsiifilistele kriteeriumidele.

a.      Üldised kandideerimistingimused 

·        Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

·        Ta peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused.

·        Ta peab esitama tööülesannete täitmiseks vajalikke isikuomadusi tõendava iseloomustuse.

b.     Spetsiifilised kandideerimistingimused 

1)     Nõutav kvalifikatsioon ja oskused

i) haridustase, mis vastab vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga lõpetatud ülikoolõppele ja mida tõendab diplom,

või

ii) kui see on teenistuse huvides õigustatud, samaväärsel tasemel erialane koolitus.

Kandidaatidel, kelle nimi on kantud andmebaasi, palutakse enne töölevõtmist esitada kandideerimisvormil nõutud teavet tõendavad dokumendid (diplomid, tunnistused ja muud tõendavad dokumendid).

Nii liikmesriigis kui ka kolmandas riigis välja antud diplomeid peab olema tunnustanud ELi liikmesriigi ametiasutus, näiteks haridusministeerium. 

Kui diplom on välja antud kolmandas riigis, peab kandidaat esitama tõendi, et tema diplom on ELis väljaantuga samaväärne. Lisateavet kolmandates riikides omandatud kvalifikatsiooni tunnustamise kohta saab ENIC-NARIC võrgustikest (https://www.enic-naric.net/).

2)     Keeleoskus

Kandidaat peab tundma põhjalikult (vähemalt tasemel C1) ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt

ja

oskama rahuldavalt (vähemalt B2-tasemel) inglise või prantsuse keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev.

Võrdse kohtlemise tagamiseks peavad kõik kandidaadid, kelle esimene keel on inglise või prantsuse keel, oskama rahuldavalt veel ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisvormil märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need oskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) sätestatule. C2 on selles raamistikus kõrgeim tase ja A1 madalaim tase.

Inglise või prantsuse keele oskust nõutakse teenistuse huvides.

Nii inglise kui ka prantsuse keel on peadirektoraatide üksustes ning parlamendi poliitilistes ja haldusorganites ja nendevahelisel suhtlemisel kõige sagedamini kasutatavad keeled.

Arvestades, et neis spetsialiseeritud valdkondades olemasolevad seadmed ja väljakujunenud protseduurid on inglise keeles, on hea inglise keele oskus väga oluline. Inglise keel on peamine keel, mida IT-valdkonnas suhtlemisel ja arendamisel kasutatakse, nii rahvusvaheliselt kui ka enamikus ELi institutsioonides. Seda kasutavad näiteks programmeerijad, analüütikud ja arhitektid. Seetõttu on inglise keele oskus vabade ametikohtade puhul väga oluline.

Prantsuse keelt kasutatakse Euroopa Parlamendis ja selle peadirektoraatide IT-teenustes laialdaselt. Kuna ametikohad asuvad peamiselt Strasbourgis, kus on palju prantsuskeelseid IKT-teenuste osutajaid, on prantsuse keele hea oskus oluline, et hõlbustada tõhusat suhtlemist nende meeskondadega. 

Seega peavad töölevõetud lepingulised töötajad olema võimelised töötama ja suhtlema tõhusalt inglise ja/või prantsuse keeles, et nad saaksid oma ülesandeid tõhusalt täita ja võimalikult kiiresti tööle asuda.

3)     Nõutav töökogemus 

Pärast punkti 4 alapunkti b alapunktis i nimetatud kvalifikatsiooni saamist peab kandidaat olema omandanud vähemalt üheaastase töökogemuse, mis on seotud punktis 3 nimetatud tööülesannetega.

5.      Andmebaas

Kui te

·        vastate üldistele osalemistingimustele ning

·        olete platvormil APPLY4EP täitnud kandideerimisvormi (vt allpool „Kandideerimisavaldused“) vastavalt menetluskorrale ja ettenähtud tähtajaks,

kantakse teie nimi andmebaasi.

Nime andmebaasi kandmisel lähtutakse üksnes kandideerimisvormil ja sellele lisatud dokumentides esitatud teabest. Teavet ja dokumente kontrollitakse hiljem, kui saate tööpakkumise.

Vajaduse tekkimisel teevad töölevõtvad teenistused andmebaasis otsingu ja koostavad nimekirja teatud arvust kandidaatidest, kes vastavad nende nõudmistele, tuginedes kandideerimisavaldustes esitatud teabele. Kui teid kantakse sellisesse nimekirja, kutsutakse teid töölevõtvate teenistuste korraldatud katsetele ja/või vestlustele. Katsete ja/või vestluste eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust asjaomasele ametikohale. Hinnata võidakse ka keeleoskust.

Pange tähele, et kui kontrollimise käigus leitakse kandidaadi esitatud teabe ja tegelike asjaolude vahel lahknevusi, jäetakse kandidaat valikumenetlusest välja, tema andmed kustutatakse andmebaasist ja lepingut ei pakuta. 

6.      Kandideerimisvaldused – kuidas väljendada huvi?

Kui olete huvitatud, täitke palun kandideerimisvorm veebiplatvormil APPLY4EP. Kandideerida saab ainult selle platvormi kaudu.

Pärast konto loomist tuleb üles laadida üksikasjalik elulookirjeldus (CV). Kasutada tuleb Europassi vormi (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Seejärel tuleb täita kandideerimisvormi ülejäänud osa. 

Osalemiskutsele vastamise tähtaeg on 

30. juuni 2025 kell 17.00 (Luxembourgi aja järgi).

Pärast seda kuupäeva laekunud kandideerimisavaldusi vastu ei võeta. 

Nime andmebaasi kandmine ega katsele või vestlusele kutsumine ei taga tööpakkumist. 

Euroopa Parlament kohaldab oma valikumenetlustes ranget võrdsete võimaluste poliitikat, et tagada kõigi kandidaatide võrdne kohtlemine.

ELi institutsioonide töötingimused on kehtestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Töökorralduse üksikasjad leiate siit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=ET (IV jaotis, „Lepingulised töötajad“).

Alates 1. juulist 2023 on (IV tegevusüksuse lepinguliste töötajate) igakuine põhipalk 3982,82 kuni 8355,86 eurot, sõltuvalt kandidaadi väljaõppest ja töökogemusest.

Andmebaas kehtib kuni 31. detsembrini 2025. Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega võib kehtivust pikendada. Pikendamisest antakse nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.