This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΑΣ ΤΠΕ (ΟΜΆΔΑ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ IV)

Τόπος : Βρυξέλλες ; Λουξεμβούργο ; Στρασβούργο
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 30/06/2025 17:00
Υπηρεσία : 00-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ref. : ICT Expert (function group IV)
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμβασιούχοι υπάλληλοι στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Εμπειρογνώμονας ΤΠΕ (ομάδα καθηκόντων IV)

1.      Γενικά

Η Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσιεύει την παρούσα πρόσκληση με σκοπό την κατάρτιση ευρείας βάσης δεδομένων με υποψηφίους που προορίζονται για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων IV στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβασιούχους υπαλλήλους (CA-AMI) αποσκοπεί κυρίως στη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΓΔ ITEC).

Η βάση δεδομένων θα χρησιμεύσει ως δεξαμενή υποψηφίων εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ που θα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εσωτερικών προφίλ στις ΤΠΕ, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη παρουσίαση δεξιοτήτων και πείρας για πιθανές προσλήψεις στους τρεις κύριους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με πρωταρχική έμφαση στο Στρασβούργο. 

Ανάλογα με τις ανάγκες, τα άτομα των οποίων το όνομα περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων, τη δεδομένη στιγμή, ενδέχεται να επιλεγούν και να τους προσφερθούν θέσεις επικουρικών συμβασιούχων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3β του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ). 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και καλωσορίζει υποψηφίους ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την εθνοτική καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, το θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, και την ατομική ή οικογενειακή κατάσταση.

Εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθεί το όνομά σας στη βάση δεδομένων, υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και συμπληρώστε το έντυπο αίτησης μέσω της πλατφόρμας APPLY4EP. Ξεκινήστε τη διαδικασία δημιουργώντας έναν λογαριασμό. Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα «Apply online» (Ηλεκτρονική αίτηση) και ακολουθήστε τα στάδια της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τον οδηγό που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Στο APPLY4EP μπορεί να δημιουργηθεί μόνο ένας λογαριασμός. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στον λογαριασμό υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και παραμένουν τροποποιήσιμα, ώστε να είναι δυνατή η επικαιροποίησή τους. Η δήλωση περί ιδιωτικότητας για το APPLY4EP είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της εν λόγω πλατφόρμας.

2.      Περιγραφή καθηκόντων

Αναζητούμε υποψηφίους με ευρύ φάσμα εμπειρογνωσίας στον τομέα των ΤΠΕ για την εκπλήρωση διαφόρων καθηκόντων που υποστηρίζουν συλλογικά τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάπτυξη εφαρμογών, η διαχείριση έργων και ομάδων, η αρχιτεκτονική και η μηχανική ΤΠΕ, η διαχείριση και η διευκόλυνση της σχέσης μεταξύ του τμήματος ΤΠΕ και των ενδιαφερόμενων μερών του. 

Στις βασικές αρμοδιότητες μπορεί να περιλαμβάνονται: 

-       η σύνδεση μεταξύ ΤΠΕ και άλλων τμημάτων, λειτουργώντας ως σημείο επαφής για την κατανόηση και τη μετατροπή των επιχειρησιακών απαιτήσεων σε λύσεις ΤΠΕ·

-       η διαχείριση έργων, η επίβλεψη έργων ΤΠΕ από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή τους, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, ότι παραδίδονται εγκαίρως και ότι βρίσκονται εντός προϋπολογισμού·

-       η διαχείριση προγραμμάτων, ο προγραμματισμός και σχεδιασμός προγραμμάτων ΤΠΕ, η παρακολούθηση της προόδου τους, η επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

-       η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, η τακτική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συγκέντρωση παρατηρήσεων, η διαχείριση προσδοκιών και η ενημέρωσή τους σχετικά με την πρόοδο των έργων και τις εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ·

-       η ανάπτυξη στρατηγικής, συμβάλλοντας στη στρατηγική ΤΠΕ με την ενσωμάτωση της ανατροφοδότησης των ενδιαφερόμενων μερών και με τη διασφάλιση της υποστήριξης των γενικών στόχων του οργανισμού·

-       η εκπόνηση μελετών υψηλού επιπέδου ή στρατηγικών μελετών, εκθέσεων, εγγράφων βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών διαδικασιών·

-       η ανάπτυξη, η αρχιτεκτονική και η μηχανική των ΤΠΕ.

Ο τομέας δραστηριότητας μπορεί να αφορά:

-       την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη των ΤΠΕ·

-       το DevSecOps και τις μεθοδολογίες Agile, ITIL·

-       τη διαχείριση, διακυβέρνηση και ανάλυση δεδομένων ΤΠΕ·

-       τις υποδομές ΤΠΕ, το υπολογιστικό νέφος, τα δίκτυα και το μεσολογισμικό·

-       τον ψηφιακό χώρο εργασίας, τη μηχανοργάνωση γραφείου και την κινητή υπολογιστική·

-       τον σχεδιασμό, αναδιαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση των εφαρμογών ΤΠΕ και τυποποιημένων λύσεων·

-       την κυβερνοασφάλεια·

-       την τεχνητή νοημοσύνη, την επιχειρηματική και εταιρική αρχιτεκτονική·

-       τη διαχείριση, τον συντονισμό και την εποπτεία των ομάδων

3.      Καθήκοντα

Σύμφωνα με τα προγράμματα και τις προτεραιότητες που καθορίζονται από τα όργανα και/ή τη διοίκηση του Κοινοβουλίου και υπό την εποπτεία των αρμόδιων μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων, οι εμπειρογνώμονες ΤΠΕ ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα, ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία προσλαμβάνονται:

1)     συντονισμός των έργων ΤΠΕ, διασφάλιση της λειτουργικής τους συνέπειας και της συμμόρφωσής τους με τους τεχνικούς κανόνες και τα πρότυπα·

2)     διαχείριση, εποπτεία, παρακίνηση και συντονισμός μίας ή περισσότερων ομάδων – βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων του τμήματος για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (οργάνωση, διαχείριση ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων, καινοτομία κ.λπ.) στον τομέα αρμοδιότητάς του·

3)     συντήρηση των εφαρμογών του τμήματος, παροχή υποστήριξης στους χρήστες για τα σχετικά συστήματα πληροφοριών, καθορισμός της τεχνικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα αρμοδιότητας·

4)     βοήθεια στη διαχείριση έργων και οργάνωση εκτιμήσεων αναγκών και/ή μελετών σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αξιολόγηση των απαιτήσεών τους·

5)     παρακολούθηση, συντονισμός και εποπτεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης των συμβάσεων του τμήματος, συμβάλλοντας στην κατάρτιση του σχεδίου για τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το τμήμα·

6)     χάραξη και επιβολή πολιτικών για την αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων, αξιοποιώντας τη χρήση δεδομένων εντός του Κοινοβουλίου με την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητάς τους·

7)     προετοιμασία και παρακολούθηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών σε ιδιαίτερα τεχνικούς τομείς·

8)     οργάνωση υπηρεσιών υποστήριξης (εξοπλισμός και λογισμικό) και βοήθειας πρώτου και δεύτερου επιπέδου για τους χρήστες, με έμφαση στις εξ αποστάσεως ή υβριδικές συνεδριάσεις·

9)     αρχιτεκτονική έρευνας και γενικές τεχνικές λύσεις, παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς, πρόταση λύσεων για την ενίσχυση της στρατηγικής ΤΠΕ του Κοινοβουλίου, οργάνωση και εφαρμογή της τεχνολογικής παρακολούθησης των ΤΠΕ (έρευνα αγοράς), εκτίμηση επιπτώσεων των νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών στην ανάπτυξη υποδομών και σταθμών εργασίας·

10)  σχεδιασμός και εφαρμογή μοντέλων και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση σε εργασίες από την προεπεξεργασία δεδομένων και την κατάρτιση μοντέλων έως την ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δεοντολογική χρήση και τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς.

Ζητούμενες ειδικές γνώσεις

Ο ακόλουθος κατάλογος απαριθμεί διάφορους τομείς εμπειρογνωσίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ αυτοί οι τομείς γνώσης είναι συναφείς, δεν είναι όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά για όλες τις κενές θέσεις εργασίας. Η δυνατότητα εφαρμογής αυτών των τομέων γνώσης θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν βάσει των ειδικών γνώσεών τους σε θέματα εμπειρογνωσίας και του προφίλ που απαιτείται για την πλήρωση της κενής θέσης. 

1)     Γνώση της κατανεμημένης τεχνολογίας ΤΠΕ και δικτύων (ατομικός εξοπλισμός ή εξοπλισμός του τμήματος, συστήματα γραφείου προσωπικού και ΤΠΕ)·

2)     Γνώση των μεθοδολογιών διαχείρισης έργων·

3)     Γνώση της διακυβέρνησης δεδομένων, της διαχείρισης δεδομένων και της ανάλυσης δεδομένων, εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες βάσεων δεδομένων και συστημάτων πληροφοριών·

4)     Επαγγελματική γνώση των τυποποιημένων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού νέφους·

5)     Γνώση των συνεργατικών εργαλείων, των εργαλείων βιντεοδιάσκεψης και πολυμέσων·

6)     Γνώση των διοικητικών και/ή νομικών και δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων·

7)     Γνώση των μεθόδων διαχείρισης της ομάδας, της αξιολόγησης του φόρτου και των μεθόδων σχεδιασμού·

8)     Γνώση των εφαρμογών και/ή του λογισμικού που χρησιμοποιούνται στον σχετικό τομέα δραστηριοτήτων·

9)     Γνώση του λογισμικού και/ή των πακέτων ανάπτυξης (γλώσσες προγραμματισμού, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων), των μεθοδολογιών Agile, των περιεκτών και κατανόηση του κύκλου ζωής των εφαρμογών·

10)  Γνώση των υποδομών ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας διαπραγμάτευσης των όρων χρήσης τους·

11)  Γνώση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της μηχανικής των ΤΠΕ·

12)  Ικανότητα καθορισμού των απαιτούμενων διαμορφώσεων·

13)  Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας για την επεξήγηση τεχνικών εννοιών σε χρήστες χωρίς τεχνικές γνώσεις·

14)  Δέσμευση για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της υποστήριξης ΤΠΕ·

15)  Ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή στήριξης υψηλής ποιότητας με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών· ικανότητα χειρισμού αγχωτικών καταστάσεων με ηρεμία και επαγγελματισμό·

16)  Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, αλλά και αυτόνομα.

4.      Επιλεξιμότητα

Για να είστε επιλέξιμοι για ενδεχόμενη μελλοντική πρόσληψη σε θέση συμβασιούχου υπαλλήλου, θα πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα γενικά και ειδικά κριτήρια:

a.      Γενικά κριτήρια 

·        Ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·        Εκπληρωμένες υποχρεώσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε θέματα στρατιωτικής θητείας.

·        Απαιτούμενα για την άσκηση των καθηκόντων εχέγγυα ήθους.

b.     Ειδικά κριτήρια 

1)     Προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται

i) εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα,

ή

ii) όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου.

Πριν από την πρόσληψή τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν έγγραφα που να τεκμηριώνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο της αίτησης (διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλα δικαιολογητικά).

Τα διπλώματα, είτε έχουν χορηγηθεί σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, πρέπει να αναγνωρίζονται από επίσημο φορέα κράτους μέλους της Ένωσης, όπως το Υπουργείο Παιδείας κράτους μέλους. 

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που είναι κάτοχοι διπλωμάτων που έχουν εκδοθεί σε τρίτη χώρα πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη ισοτιμίας στην ΕΕ για τα διπλώματά τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση προσόντων αποκτηθέντων σε τρίτες χώρες βρίσκονται στα δίκτυα ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

2)     Γλωσσικές γνώσεις

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να έχουν άριστη γνώση (τουλάχιστον σε επίπεδο C1) μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική, 

και

ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2). Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1 και είναι η γλώσσα της δοκιμασίας ή των δοκιμασιών.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης, όλοι οι υποψήφιοι, των οποίων η πρώτη γλώσσα είναι η αγγλική ή η γαλλική, πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη γλώσσας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ισχύουν για κάθε τομέα γλωσσικής δεξιότητας (ομιλία, γραφή, ανάγνωση, ακρόαση) που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης. Οι δεξιότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που καθορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα (https://europa.eu/europass/el/common-european-framework-reference-language-skills). 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, η αγγλική και η γαλλική γλώσσα έχουν οριστεί ως γλώσσα 2 προς το συμφέρον των υπηρεσιών.

Τόσο η αγγλική όσο και η γαλλική είναι οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα για την επικοινωνία εντός και μεταξύ των μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων και των πολιτικών και διοικητικών αρχών του Κοινοβουλίου.

Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και διαδικασίες για αυτούς τους εξειδικευμένους τομείς έχουν κατά κύριο λόγο εδραιωθεί στην αγγλική γλώσσα, η επάρκεια αυτής της γλώσσας είναι ζωτικής σημασίας. Η αγγλική χρησιμεύει ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής διεθνώς και εντός της πλειονότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, περιλαμβάνοντας καθήκοντα όπως αυτά των προγραμματιστών, των αναλυτών και των αρχιτεκτόνων. Ως εκ τούτου, η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα είναι ζωτικής σημασίας για τις διατιθέμενες θέσεις.

Η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως σε υπηρεσίες πληροφορικής εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Γενικών Διευθύνσεών του. Δεδομένου ότι οι θέσεις βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο Στρασβούργο, περιοχή με σημαντική παρουσία γαλλόφωνων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ, η επάρκεια στη γαλλική γλώσσα είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης με τις ομάδες αυτές. 

Κατά συνέπεια, για να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους και να καταστούν λειτουργικοί το συντομότερο δυνατόν, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται πρέπει να μπορούν να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην αγγλική και/ή τη γαλλική γλώσσα.

γ) Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα 

Μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (4.β.i) ανωτέρω, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο τμήμα 3 ανωτέρω.

5.      Βάση δεδομένων

Αν

·        πληροίτε τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας και

·        έχετε συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης μέσω της πλατφόρμας APPLY4EP (βλ. παρακάτω, «Αιτήσεις») σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας,

το όνομά σας θα συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων.

Η συμπερίληψη του ονόματός σας θα βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο της αίτησης και στα συνημμένα έγγραφα. Οι πληροφορίες αυτές και τα έγγραφα αυτά θα επαληθευτούν μεταγενέστερα, εάν λάβετε πρόταση πρόσληψης.

Ανάλογα με τις ανάγκες, οι υπηρεσίες προσλήψεων θα πραγματοποιήσουν αναζήτηση στη βάση δεδομένων και θα καταρτίσουν κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις τους. Εάν έχετε περιληφθεί στον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων, θα κληθείτε σε δοκιμασίες και συνεντεύξεις που θα διεξαχθούν από τις υπηρεσίες προσλήψεων. Οι δοκιμασίες και οι συνεντεύξεις έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν την καταλληλότητά σας για τη σχετική θέση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενδέχεται επίσης να εξεταστούν οι γλωσσικές γνώσεις.

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων μεταξύ των παρεχόμενων πληροφοριών και των πορισμάτων που προέκυψαν μέσω της επαλήθευσης των στοιχείων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής, ενώ τα στοιχεία του θα διαγραφούν από τη βάση δεδομένων και δεν θα του προσφερθεί σύμβαση. 

6.      Αιτήσεις – πώς να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας;

Τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησής τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας APPLY4EP. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλονται μόνο μέσω της εν λόγω πλατφόρμας.

Μόλις δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, πρέπει να ανεβάσετε λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον μορφότυπο Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσετε το υπόλοιπο έντυπο της αίτησης. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 

30ή Ιουνίου 2025 στις 17.00 (ώρα Λουξεμβούργου)

Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. 

Η συμπερίληψη του ονόματός σας στη βάση δεδομένων ή η πρόσκληση σε δοκιμασία ή συνέντευξη δεν αποτελεί εγγύηση για πρόσληψη. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει αυστηρή πολιτική ίσων ευκαιριών στις διαδικασίες επιλογής του, προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Οι όροι εργασίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθορίζονται στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις εργασίας διατίθενται στην εξής διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EL (Τίτλος IV) «Συμβασιούχοι υπάλληλοι»).

Από την 1η Ιουλίου 2023 ο μηνιαίος βασικός μισθός κυμαίνεται μεταξύ 3 982,82 EUR και 8 355,86 EUR (ομάδα καθηκόντων IV), ανάλογα με την κατάρτιση και την ειδική επαγγελματική πείρα του υποψηφίου.

Η βάση δεδομένων θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η ισχύς της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα θα ενημερωθούν σχετικώς σε εύθετο χρόνο.