This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER OPRETTELSE AF EN DATABASE-IKT-EKSPERT (ANSÆTTELSESGRUPPE IV)

Tjenestested : Bruxelles ; Luxembourg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Enhed : 00-Europa-Parlamentet
Reference : ICT Expert (function group IV)
Vejledning til ansøgere :

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER

OPRETTELSE AF EN DATABASE

Kontraktansatte inden for informations- og kommunikationsteknologi 

IKT-ekspert (ansættelsesgruppe IV)

1.      Generelt

Europa-Parlamentets Generalsekretariat udsender denne indkaldelse med henblik på at oprette en omfattende database over ansøgere til kontraktansættelse i ansættelsesgruppe IV inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Denne indkaldelse af interessetilkendegivelser for kontraktansættelse har primært til formål at støtte Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC).

Databasen vil fungere som en pulje af kandidater med ekspertise inden for IKT, der omfatter en række interne IKT-profiler med en bred vifte af færdigheder og erfaringer med henblik på eventuel ansættelse på Europa-Parlamentets tre vigtigste arbejdssteder, idet det primære fokus er på vores arbejdssted i Strasbourg. 

Efter behov kan personer, hvis navne er opført i databasen, udvælges og tilbydes stillinger som kontraktansatte hjælpeansatte i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA). 

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og byder kandidater velkommen uden forskelsbehandling på grund af køn, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

Hvis du ønsker, at dit navn skal indgå i databasen, skal du indsende dit CV og udfylde ansøgningsskemaet via APPLY4EP-platformen. Start med at oprette en konto. Læs denne indkaldelse omhyggeligt for at sikre, at du opfylder kriterierne. Klik derefter på fanen "Ansøg online" og følg trinnene i onlineansøgningsproceduren. Sørg også for at læse den vejledning, der er vedhæftet indkaldelsen, omhyggeligt. Der kan kun oprettes én konto i APPLY4EP. De personlige oplysninger, som registreres på kontoen, vil blive behandlet i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725, og kan til enhver tid ændres og opdateres. Databeskyttelseserklæringen for APPLY4EP er tilgængelig på APPLY4EP-hjemmesiden.

2.      Stillingsbeskrivelse

Vi søger kandidater med en bred vifte af IKT-ekspertise til at udfylde forskellige roller, der tilsammen støtter Europa-Parlamentets mål.  Dette omfatter applikationsudvikling, projekt- og teamledelse, IKT-arkitektur og -teknik og styring og facilitering af forholdet mellem IKT-afdelingen og dens interessenter. 

De vigtigste ansvarsområder kan omfatte: 

-       kontakt mellem IKT og andre afdelinger og fungere som kontaktpunkt for at forstå og omsætte forretningsmæssige krav til IKT-løsninger

-       projektstyring, tilsyn med IKT-projekter fra start til afslutning, sikring af, at de opfylder interessenternes behov, leveres til tiden og inden for budgettet

-       programforvaltning, planlægning og udformning af IKT-programmer, overvågning af deres fremskridt, kommunikation med interessenter

-       inddragelse af interessenter, regelmæssig kommunikation med interessenter for at indsamle feedback, håndtere forventninger og holde dem orienteret om projektfremskridt og IKT-udvikling

-       strategiudvikling, der bidrager til IKT-strategien ved at indarbejde feedback fra interessenter og sikre, at dette støtter organisationens overordnede mål

-       udarbejdelse af undersøgelser på højt niveau eller strategiske undersøgelser, rapporter, dokumenter om bedste praksis og tekniske procedurer

-       IKT-udvikling, -arkitektur og -teknik.

Aktivitetsområdet kan omfatte:

-       IKT-udvikling, -vedligeholdelse og -support

-       DevSecOps og Agile-metoder, ITIL

-       IKT-datastyring, -forvaltning og -analyse

-       IKT-infrastrukturer, cloud, netværk og middleware 

-       Digital arbejdsplads, kontorautomatisering og mobil databehandling

-       Udformning, rekonfiguration, afprøvning, drift og vedligeholdelse af IKT-applikationer og standardløsninger

-       Cybersikkerhed

-       Kunstig intelligens, forretnings- og virksomhedsarkitektur

-       Forvaltning, koordinering og tilsyn med hold.

3.      Opgaver

I overensstemmelse med de programmer og prioriteter, der er fastlagt af Parlamentets organer og/eller ledelse, og under tjenestemændenes eller de midlertidigt ansattes myndighed skal IKT-eksperterne foretage følgende, afhængigt af hvilken tjeneste de ansættes i:

 

1)     Koordinere IKT-projekter, sikre deres funktionelle sammenhæng og deres overensstemmelse med tekniske regler og standarder

2)     Forvalte, føre tilsyn med, motivere og koordinere et eller flere hold – optimere anvendelsen af afdelingens ressourcer til at levere en tjeneste af høj kvalitet (tilrettelæggelse, forvaltning af menneskelige og budgetmæssige ressourcer, innovation osv.) inden for sit ansvarsområde

3)     Vedligeholde afdelingsapplikationer, yde brugerstøtte vedrørende de pågældende informationssystemer, fastlægge IKT-applikationernes tekniske og funktionelle arkitektur inden for ansvarsområdet

4)     Hjælpe med projektstyring og tilrettelægge behovsvurderinger og/eller gennemførlighedsundersøgelser, herunder møder med interessenter for at vurdere deres behov

5)     Overvåge, koordinere og føre tilsyn med afdelingens budget- og kontraktforvaltning og bidrage til udarbejdelsen af planen for de budgetposter, der forvaltes af afdelingen

6)     Udarbejde og håndhæve politikker for effektiv dataforvaltning og øge brugen af data i Parlamentet ved at forbedre deres tilgængelighed

7)     Forberede og følge op på udbud på meget tekniske områder

8)     Tilrettelægge støttetjenester (udstyr og software) og bistand på første og andet niveau til brugere med vægt på fjernmøder eller hybridmøder

9)     Foretage research vedrørende arkitektur og generelle tekniske løsninger, følge markedsudviklingen, foreslå løsninger til forbedring af Parlamentets IKT-strategi, tilrettelægge og gennemføre IKT-teknologiovervågning (markedsundersøgelser), konsekvensanalyse af nye tjenester og teknologier vedrørende udvikling af infrastruktur og arbejdsstationer

10)  Udforme og implementere AI-modeller og -algoritmer med fokus på opgaver fra forbehandling af data og modeltræning til udrulning, samtidig med at der sikres etisk anvendelse og overholdelse af de relevante bestemmelser.

Den specifikke viden, der søges

Følgende liste opregner forskellige ekspertiseområder.  Det er vigtigt at bemærke, at selv om disse videnområder er relevante, er ikke alle elementer obligatoriske for alle ledige stillinger.  Relevansen af disse videnområder vil afhænge af de specifikke tjenester, som ansøgerne ansættes til.  Ansøgerne udvælges på grundlag af deres specifikke ekspertise og den profil, der er nødvendig for at besætte den ledige stilling.  

 

1)     Kendskab til distribueret IKT og netværksteknologi (individuelt udstyr eller afdelingsudstyr, personlige kontorsystemer og IKT)

2)     Kendskab til projektledelsesmetoder

3)     Kendskab til datastyring, dataforvaltning og dataanalyse, kendskab til moderne database- og informationssystemteknologier

4)     Fagligt kendskab til standardinformations- og kommunikationsteknologier, herunder cloud

5)     Kendskab til samarbejds-, videokonference- og multimedieværktøjer 

6)     Kendskab til de administrative og/eller retlige og budgetmæssige regler for indgåelse af offentlige kontrakter

7)     Kendskab til teamledelsesmetoder, belastningsvurdering og planlægningsmetoder 

8)     Kendskab til de applikationer og/eller den software, der anvendes inden for det pågældende aktivitetsområde

9)     Kendskab til software og/eller udviklingspakker (programmeringssprog, databasestyringssystemer), Agile-metoder, containere og forståelse af en applikations livscyklus

10)  Kendskab til IKT-infrastrukturer, herunder kapacitet til at forhandle om betingelserne for deres anvendelse

11)  Kendskab til IKT-arkitekturdesign og -teknik

12)  Evne til at definere nødvendige konfigurationer

13)  Særdeles gode mundtlige og skriftlige kommunikationsfærdigheder til at forklare tekniske begreber til ikke-tekniske brugere 

14)  Forpligtelse til at holde sig ajour med de seneste teknologiske fremskridt og bedste praksis inden for IKT-support 

15)  Stærkt fokus på at levere support af høj kvalitet for at øge brugertilfredsheden og evne til at håndtere stressende situationer roligt og professionelt

16)  Evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt.

4.      Kriterier for at komme i betragtning

For at være berettiget til en eventuel fremtidig ansættelse i en stilling som kontraktansat skal du opfylde følgende generelle og specifikke kriterier:

a.      Generelle kriterier 

·        være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

·        have opfyldt dine forpligtelser efter de gældende nationale love om værnepligt

·        opfylde de vandelskrav, der stilles for at varetage de beskrevne opgaver.

b.     Specifikke krav 

                 i.           Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

(i) en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og som er normeret til mindst tre år

eller

(ii) faglig uddannelse på tilsvarende niveau, hvis det er begrundet i tjenestens interesse.

Inden ansættelsen vil ansøgerne blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ansøgningsskemaet (eksamensbeviser, certifikater og anden dokumentation).

Eksamensbeviser skal, uanset om de er udstedt i en medlemsstat eller i et tredjeland, være anerkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. undervisningsministeriet. 

Ansøgere med eksamensbeviser, der er udstedt i et land uden for EU, skal vedlægge deres ansøgning en EU-ækvivalent for deres eksamensbeviser. Flere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU kan findes i ENIC-NARIC-netværkene (https://www.enic-naric.net).

               ii.           Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1):  bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk 

og

et tilfredsstillende kendskab (mindst niveau B2) til engelsk eller fransk (sprog 2). Sprog 2 skal være forskelligt fra sprog 1.

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, hvis første sprog er engelsk eller fransk, have et tilfredsstillende kendskab til et af Den Europæiske Unions andre officielle sprog.

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for alle sproglige færdigheder (tale, skrive, læse, lytte), som nævnes i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er angivet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Bemærk, at niveau C2 er det højeste niveau i rammen, mens A1 er det laveste niveau.

Ansøgerne informeres om, at engelsk og fransk er blevet præciseret af hensyn til tjenestegrenene. 

Både engelsk og fransk er de sprog, der oftest anvendes til at kommunikere inden for og mellem kontorerne i generaldirektoraterne og Parlamentets politiske og administrative myndigheder. 

Da de eksisterende enheder og procedurer for disse specialiserede områder er på engelsk, er færdigheder på engelsk afgørende.  Engelsk fungerer som det primære sprog for kommunikation og udvikling på IT-området internationalt og inden for de fleste EU-institutioner, når der er programmører, analytikere og arkitekter involveret. Derfor er færdigheder i engelsk afgørende for de ledige stillinger.

Fransk anvendes i vid udstrækning i IT-tjenester i Europa-Parlamentet og dets generaldirektorater.  I betragtning af at stillingerne primært er placeret i Strasbourg, hvor der er en betydelig tilstedeværelse af fransktalende IKT-tjenesteudbydere, er færdigheder i fransk afgørende for at lette et effektivt samspil med disse hold. 

For at kunne udføre deres opgaver effektivt og blive operationelle så hurtigt som muligt skal de kontraktansatte derfor kunne arbejde og kommunikere effektivt på engelsk og/eller fransk.

             iii.           ) Krav om erhvervserfaring 

Efter at have opnået de kvalifikationer, der er nævnt i afsnit 4.b.i ovenfor, skal ansøgerne have opnået mindst et års erhvervserfaring med relevans for de opgaver, der er angivet i afsnit 3 ovenfor.

5.      Database

Hvis du

·        opfylder de generelle kriterier for at komme i betragtning og

·        har udfyldt ansøgningsskemaet via APPLY4EP-platformen (se nedenfor under "ansøgninger") efter fremgangsmåden og inden for fristen

vil dit navn blive opført i databasen.

Dette sker udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er givet i ansøgningsskemaet og de tilhørende bilag. Disse oplysninger og disse dokumenter vil blive verificeret senere, hvis du bliver tilbudt ansættelse.

Når der opstår behov, konsulterer de ansættende tjenestegrene databasen for at finde frem til og udvælge ansøgere, hvis profiler svarer til deres specifikke behov, på grundlag af oplysningerne i deres ansøgninger.  Ansøgere, der bliver udvalgt fra listen, vil blive indkaldt til prøver og/eller samtaler, som afholdes af de ansættende tjenestegrene.  Tests og/eller interviews er beregnet til at vurdere din egnethed til den relevante stilling.  Sprogkundskaber kan også evalueres i løbet af denne proces.

Det skal bemærkes, at eventuelle uoverensstemmelser mellem de afgivne oplysninger og de kendsgerninger, der konstateres ved kontrol, vil føre til, at ansøgeren udelukkes fra udvælgelsesprocessen, at vedkommendes oplysninger fjernes fra databasen, og at de ikke vil blive tilbudt en kontrakt. 

6.      Ansøgninger - hvordan udtrykker du din interesse?

Interesserede personer skal udfylde deres ansøgningsskema via onlineplatformen APPLY4EP.  Interessetilkendegivelser kan kun indsendes via denne platform.

Når du har oprettet din konto, skal du uploade et detaljeret curriculum vitae (CV).  Hertil skal du benytte formatet Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Derefter udfyldes resten af ansøgningsskemaet. 

Fristen for indgivelse af interessetilkendegivelser er 

den 30. juni 2025 kl. 17.00 (Luxembourg-tid)

Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive accepteret. 

Medtagelse af dit navn i databasen eller det at blive inviteret til en test eller en samtale er ikke en garanti for, at du vil blive tilbudt et job. 

Europa-Parlamentet fører en streng ligestillingspolitik i sine udvælgelsesprocedurer for at sikre ligebehandling af alle ansøgere.

Ansættelsesvilkårene ved EU-institutionerne er fastsat i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA).  Nærmere oplysninger om arbejdsvilkårene kan findes på:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DA  (Afsnit IV) "Kontraktansatte").

Siden den 1. juli 2023 har den månedlige grundløn (kontraktansat, ansættelsesgruppe IV) været på mellem 3 982,82 EUR og 8 355,86 EUR afhængigt af ansøgerens uddannelse og specifikke erhvervserfaring. 

Databasen vil være gyldig indtil den 31. december 2025.  Dens gyldighed kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden.  Hvis den forlænges, vil de ansøgere, hvis navne er blevet opført på listen, blive underrettet i god tid.