This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ-ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТТА НА ИКТ (ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА IV)

Място : Брюксел ; Люксембург ; Страсбург
Край на публикуването на външен уебсайт : 30/06/2025 17:00
Отдел : 00-Европейски парламент
Относно: : ICT Expert (function group IV)
Ръководство на вниманието на кандидатите :

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ

Договорно наети служители в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ): 

Експерт в областта на ИКТ (функционална група IV)

1.      Общи положения

Генералният секретариат на Европейския парламент публикува настоящата покана с цел съставяне на обширна база данни от кандидати за договорно наети служители от функционална група IV в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Основната цел на тази покана за изразяване на интерес за договорно наети служители (CA-AMI) е да подкрепи работата на Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC).

Базата данни ще служи като резервен списък с кандидати с експертен опит в областта на ИКТ, който обхваща широк спектър от вътрешни ИКТ профили с широк спектър от умения и опит за евентуално наемане на работа в трите основни места на работа на Европейския парламент, най-вече в Страсбург.

В зависимост от възникващите нужди лицата, чиито имена са включени в базата данни, могат да бъдат избирани и да им бъдат предложени длъжности като договорно наети служители със спомагателни функции в съответствие с разпоредбите на член 3б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС).

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатите без дискриминация на основата на социален пол, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Ако желаете името Ви да бъде включено в базата данни, моля, подайте своята автобиография и попълнете кандидатурата си чрез платформата APPLY4EP. Първо създайте профил. Прочетете настоящата покана внимателно, за да сте сигурни, че отговаряте на условията. След това кликнете на раздел „Кандидатствай онлайн“ и следвайте стъпките на процедурата за кандидатстване онлайн. Прочетете внимателно и ръководството, приложено към настоящата покана. В APPLY4EP може да бъде създаден само един профил. Запазените в профила лични данни ще бъдат обработвани при пълно зачитане на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и ще подлежат на изменение, за да се позволи тяхното актуализиране. Декларацията за поверителност за APPLY4EP е достъпна на неговата начална страница.

2.      Длъжностна характеристика

Ние търсим кандидати с различен експертен опит в областта на ИКТ, които да изпълняват различни задачи, допринасящи за целите на Европейския парламент. Това обхваща разработване на приложения, управление на проекти и екипи, ИКТ архитектура и инженерство, управление и улесняване на отношенията между ИКТ отдела и съответните заинтересованите страни. 

Сред основните отговорности са: 

-       осъществяване на връзка между ИКТ и други отдели, роля на звено за контакт с цел разбиране и превръщане на изискванията на бизнеса в ИКТ решения;

-       управление на проекти, надзор на ИКТ проекти от създаването до приключването им, гарантиране, че тези проекти удовлетворяват потребностите на заинтересованите страни и са изпълнени навреме и в рамките на бюджета;

-       управление на програми, планиране и разработване на ИКТ програми, наблюдение на развитието им, комуникация със заинтересованите страни;

-       взаимодействие със заинтересованите страни, редовна комуникация със заинтересованите страни за получаване на обратна информация, управление на очакванията, информиране на заинтересованите страни относно напредъка на проекта и развитието на ИКТ;

-       разработване на стратегии, принос към ИКТ стратегията чрез интегриране на обратната информация от заинтересованите страни и гарантиране, че тя подкрепя общите цели на организацията;

-       разработване на проучвания на високо равнище или стратегически проучвания, доклади, документи относно най-добрите практики и техническите процедури;

-       развитие, архитектура и инженерство в областта на ИКТ;

 

Областта на дейността може да обхваща:

-       развитие, поддържка и подкрепа в областта на ИКТ;

-       разработване, сигурност и операции (DevSecOps) и гъвкави методологии, библиотека за ИТ инфраструктурата (ITIL);

-       управление, ръководство и анализ на данните в областта на ИКТ;

-       ИКТ инфраструктури, облаци, мрежи и мидълуер;

-       цифрова работна среда, автоматизация на работата и мобилни компютърни технологии;

-       разработване, преконфигурация, изпитване, експлоатация и поддръжка на ИКТ приложения и предварително създадени готови продукти;

-       киберсигурност;

-       изкуствен интелект, бизнес и корпоративна архитектура;

-       управление, координиране и надзор на екипи.

3.      Задачи

В съответствие с програмите и приоритетите, определени от органите и/или ръководството на Парламента, и под ръководството на длъжностните лица или срочно наети служители, експертите в областта на ИКТ ще имат следните служебни задължения в зависимост от службата, в която бъдат наети на работа:

 

1)     координиране на ИКТ проекти, гарантиране на функционалната им съгласуваност и съответствието им с техническите правила и стандарти;

2)     управление, надзор, мотивиране и координиране на един или повече екипи – оптимизиране на използването на ресурсите на отдела с цел да се гарантира висококачествено обслужване (организация, управление на човешките и бюджетните ресурси, иновации и др.) в областта на неговата компетентност;

3)     поддържане на приложенията на отдела, предоставяне на подкрепа на ползвателите във връзка със съответните информационни системи, определяне на техническата и функционалната архитектура на ИКТ приложенията в съответната област на компетентност;

4)     оказване на съдействие за управлението на проекти и организиране на оценки на потребностите и/или проучвания на осъществимостта, включително срещи със заинтересованите страни за оценяване на техните изисквания;

5)     наблюдение, координиране и надзор на управлението на бюджета и договорите на отдела, съдействие при изготвянето на плана за бюджетните редове, управлявани от отдела;

6)     създаване и прилагане на политики за ефективно управление на данните, като се оптимизира използването на данните в рамките на Парламента чрез повишаване на достъпността и наличността им;

7)     подготовка на покани за представяне на оферти във високотехнологични области и последващи действия по тези покани;

8)     организиране на услуги за подкрепа (оборудване и софтуер) и съдействие на първо и второ равнище за ползвателите с акцент върху дистанционни или комбинирани заседания;

9)     изследователска дейност в областта на архитектурата и общите технически решения, следене на развитието на пазара, отправяне на предложения за решения с цел да се подобри стратегията на Парламента в областта на ИКТ, организиране и изпълнение на технологично наблюдение на ИКТ (проучване на пазара), оценка на въздействието на нови услуги и технологии върху развитието на инфраструктурата и работните станции;

10)  разработване и прилагане на модели и алгоритми на изкуствения интелект (ИИ) с акцент върху задачи като предварително обработване на данни, обучение на модели и внедряване, като се гарантират етичното използване и спазването на съответните разпоредби.

Търсени специфични познания

Различните области на експертен опит се изброяват в следния списък. Следва да се отбележи, че макар и тези области на познания да са от значение, не всички елементи са задължителни за всички свободни работни места. Приложимостта на тези области от познания ще зависи от конкретните служби, за които кандидатите се наемат на работа. Кандидатите ще бъдат избирани въз основа на своя специфичен експертен опит и на профила, необходим за попълване на свободното работно място.

 

1)     познания за децентрализирани ИКТ и мрежови технологии (индивидуално оборудване или оборудване на отдела, лични офис системи и ИКТ);

2)     познания за методологиите за управление на проекти;

3)     познания за ръководството на данни, управлението на данни и анализа на данни, познаване на съвременните технологии за бази данни и информационни системи;

4)     професионални познания за стандартните информационни и комуникационни технологии, включително облачните;

5)     познания за инструментите за сътрудничество, инструментите за видеоконферентна връзка и мултимедийните инструменти;

6)     познания за административните и/или правните и бюджетните правила за възлагане на обществени поръчки;

7)     познания за методите за управление на екип и методите за оценка и планиране на работното натоварване;

8)     познания за приложенията и софтуера, използвани в съответната област на дейности;

9)     познания за софтуерни пакети и/или пакети за разработване (програмни езици, системи за управление на бази данни), гъвкави методологии, контейнери и разбиране на жизнения цикъл на приложенията;

10)  познания за ИКТ инфраструктури, включително капацитет за договаряне на условията за ползването им;

11)  познания за ИКТ архитектура, дизайн и инженерство;

12)  способност за определяне на необходимите конфигурации;

13)  отлични умения за писмено и устно общуване с цел поясняване на технически понятия на ползватели без технически опит;

14)  ангажимент за информираност относно последните технологични развития и най-добри практики в областта на ИКТ поддръжката;

15)  силен акцент върху предоставянето на висококачествена подкрепа с цел да се повиши удовлетвореността на ползвателите; способност да се реагира спокойно и професионално в стресови ситуации;

16)  способност за работа в екип и самостоятелно.

4.      Условия за допустимост

За да отговаряте на условията за евентуално бъдещо назначаване като договорно нает служител, ще трябва да отговаряте на общите и специфичните условия, които следват:

а. Общи условия за допустимост 

·        Да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз.

·        Да са изпълнили задълженията си по отношение на военната служба съгласно националното законодателство.

·        Да представят необходимите писмени препоръки относно своята годност за изпълнение на задълженията си.

б. Специални условия за допустимост 

       i.           Необходими квалификации и умения

i) ниво на образование, съответстващо на завършено най-малко тригодишно университетско обучение, удостоверено с диплома,

или

ii) ако е оправдано в интерес на службата — професионален опит на еквивалентно равнище.

Преди да бъдат назначени, кандидатите ще бъдат поканени да представят документи, които потвърждават съдържащите се във формуляра за кандидатстване сведения (дипломи, удостоверения и други удостоверителни документи).

Дипломите, независимо дали са издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава – членка на ЕС, например министерството на образованието. 

Кандидатите, които притежават дипломи, издадени в държава извън ЕС, трябва да предоставят декларация за еквивалентност за ЕС за своите дипломи. Допълнителна информация относно признаването на квалификации от държави извън ЕС можете да намерите в мрежите ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

     ii.           Езикови знания

Необходимо е кандидатите да владеят задълбочено (поне ниво С1) на един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

както и

да притежавате задоволителни познания (поне ниво B2) по английски или френски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Поради съображения, свързани с равното третиране, всички кандидати, чийто първи език е английски или френски език, трябва да притежават задоволителни познания по един от другите официални езици на Европейския съюз.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Моля, имайте предвид, че нивото C2 е най-високото съгласно тази рамка, а А1 — най-ниското.

Кандидатите се уведомяват, че английският и френският език са определени в интерес на службите.

Английският и френският са най-често използваните езици в отношенията в рамките на и между отделите на генералните дирекции и политическите и административните органи на Парламента.

Тъй като съществуващите механизми и процедури за тези специализирани области са установени, владеенето на английски език е изключително важно. В международен план и в повечето институции на ЕС английският е основният език за общуване и работа в областта на ИКТ, което обхваща роли като програмисти, анализатори и архитекти. Ето защо владеенето на английски език е изключително важно за свободните длъжности.

Френският език се използва широко в ИТ службите на Европейския парламент и неговите генерални дирекции. Като се има предвид, че свободните длъжности са най-вече за Страсбург, където голяма част от доставчиците на услуги в областта на ИКТ говорят френски – владеенето на френски език е изключително важно, за да се улесни ефективното взаимодействие с тези екипи. 

Следователно с оглед на ефективното изпълнение на своите задължения и за да могат да започнат работа възможно най-бързо, назначените договорно наети служители трябва да са в състояние да работят и да общуват ефективно на английски и/или френски език.

   iii.           Необходим професионален опит 

След като са получили квалификациите, посочени в раздел (4.б.i) по-горе, кандидатите трябва да са придобили поне една година професионален опит, свързан със задълженията, посочени в раздел 3 по-горе.

5.      База данни

Ако

·        отговаряте на общите условия за допустимост и

·        сте попълнили формуляра за кандидатстване чрез платформата APPLY4EP (вж. по-долу „Подаване на кандидатури“) съгласно изисквания начин и в указаните срокове,

името Ви ще бъде включено в базата данни.

Включването на името Ви ще се основава единствено на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на приложените документи. Тази информация и тези документи ще бъдат проверени по-късно, ако получите предложение за наемане на работа.

В зависимост от нуждите службите за набиране на персонал ще направят справка с базата данни, за да определят и подберат кандидати, чиито профили съответстват на специфичните им нужди, въз основа на информацията в съответните кандидатури. Ако бъдете включени в списъка с подходящите кандидати, ще бъдете поканени за тестове и/или събеседвания, провеждани от службите за наемане на персонал. Тестовете и/или събеседванията имат за цел да оценят Вашата пригодност за съответната позиция. В рамките на този процес е възможно да бъде оценено и владеенето на езици.

Следва да се отбележи, че ако бъдат открити несъответствия между предоставената информация и установените чрез проверка факти, това ще доведе до изключването на кандидата от процеса на подбор, неговата информация ще бъде премахната от базата данни и няма да бъде предложен договор. 

6.      Кандидатури — как да изразите интерес?

Заинтересованите лица трябва да попълнят формуляра за кандидатстване чрез онлайн платформатa APPLY4EP.  Изразяването на интерес може да се подава единствено чрез тази платформа.

След като създадете своя профил, трябва да качите подробна автобиография. Необходимо е да използвате формата „Европас“ (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

След това трябва да попълните останалата част от формуляра за кандидатстване. 

Крайният срок за заявяване на интерес е 

30 юни 2025 г. в 17 ч. (люксембургско време).

Кандидатури, получени след тази дата, няма да бъдат приемани. 

Включването на Вашето име в базата данни или поканата за тест или събеседване не е гаранция, че ще Ви бъде предложена работа. 

В своите процедури за подбор Европейският парламент прилага стриктно политика на равните възможности, за да гарантира равно третиране на всички кандидати.

Условията на работа в европейските институции се определят от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. За да направите справка с Условията на работа в тяхната цялост, ползвайте следния адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Дял IV) „Договорно нает персонал“.

Към 1 юли 2023 г. основното месечно възнаграждение (договорно нает персонал, функционална група IV) се определя между 3982,82 и 8355,86 евро, в зависимост от образованието и специфичния професионален опит на кандидата.

Базата данни ще бъде валидна до 31 декември 2025 г. Валидността ѝ може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай кандидатите, чиито имена са включени в списъка, ще бъдат уведомени своевременно.