This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOREKTORJI/JEZIKOVNI UREDNIKI ZA ANGLEŠKI, BOLGARSKI, DANSKI, FINSKI, FRANCOSKI, IRSKI, LITOVSKI, MALTEŠKI, NEMŠKI, NIZOZEMSKI, ROMUNSKI IN ŠVEDSKI JEZIK

Kraj : Luxembourg
Publication end on external website : 30/05/2025 17:00
Pristojna služba : 09-Generalni direktorat za prevajanje
Ref. : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Vodnik za kandidate (Navodila) :

RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA

VZPOSTAVITEV PODATKOVNE ZBIRKE

Korektorji/jezikovni uredniki za angleški, bolgarski, danski, finski, francoski, irski, litovski, malteški, nemški, nizozemski, romunski in švedski jezik

Luxembourg

Začasni uslužbenci (AST 3) in pogodbeni delavci (funkcionalna skupina III)

1.      Splošne opombe

Sekretariat Evropskega parlamenta objavlja ta razpis za prijavo interesa, ker želi vzpostaviti podatkovno zbirko kandidatov, ki bi jih zanimalo prosto delovno mesto korektorja/jezikovnega urednika v Generalnem direktoratu za prevajanje (GD TRAD) v Luxembourgu

Podatkovna zbirka bo služila kot nabor kandidatov za morebitne postopke zaposlovanja, s katerimi želimo povečati svoje jezikovne in uredniške zmogljivosti. 

Ko bo podatkovna zbirka pripravljena, bodo vanjo uvrščeni kandidati lahko izbrani za začasne uslužbence na prostih delovnih mestih korektorjev/jezikovnih urednikov v Generalnem direktoratu za prevajanje (GD TRAD) v skladu z določbami člena 2(b) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Kandidati bodo izbrani v skladu z določbami člena 4 splošnih izvedbenih določb o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (skupni odbor (COPAR)).

Manj pogosto, odvisno od razpoložljivosti sredstev, in če ni možnosti za začasne uslužbence, bodo kandidati, uvrščeni v podatkovno zbirko, lahko izbrani za pomožne pogodbene uslužbence za zapolnitev prostih delovnih mest korektorjev/jezikovnih urednikov v Generalnem direktoratu za prevajanje (GD TRAD) v skladu z določbami člena 3b pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Kandidati bodo izbrani v skladu z določbami člena 7 (Skupni odbor za izbor pomožnih pogodbenih uslužbencev (COSCON)) in člena 8 (Izbirni postopek za pogodbene uslužbence) splošnih izvedbenih določb o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez vsakršne diskriminacije, na primer na podlagi spola, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

Če bi se želeli pridružiti dinamični ekipi, ki skrbi, da so dokumenti in komuniciranje Evropskega parlamenta jezikovno ustrezni in jasni, vas vabimo, da s prijavo izrazite svoj interes. Naloge lektorja/jezikovnega urednika so bistvene za vzdrževanje visokih standardov na področju večjezičnosti, po katerih se ravna Evropski parlament. Prijavite se prek platforme APPLY4EP, kjer izpolnite prijavo in naložite svoj življenjepis, potem ko ste ustvarili račun (če računa še nimate). Najprej pozorno preberite to obvestilo, kliknite zavihek „Prijava prek spleta“ ter sledite korakom spletnega prijavnega postopka. Ravno tako pozorno preberite vodnik, priložen temu obvestilu. Na platformi APPLY4EP imate lahko samo en uporabniški račun. Osebni podatki, navedeni v računu, se obdelajo popolnoma v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in jih je mogoče spreminjati in posodabljati. Izjava o varstvu osebnih podatkov za platformo APPLY4EP je objavljena na domači strani te platforme.

2.      Opis delovnega mesta

Korektorji/jezikovni uredniki, ki delajo pod nadzorom in z računalniki, morajo med številnimi drugimi nalogami:

·        lektorirati dokumente,

·        preverjati, ali so prevodi skladni z besedili v izvirnem jeziku,

·        pripravljati in preverjati vsebine v različnih oblikah in medijih,

·        popravljati pravopisne, slovnične in skladenjske napake,

·        pomagati pri organizaciji in nadzoru proizvodnih procesov, povezanih z objavo. 

Kandidati morajo:

·        biti popolnoma vešči lektoriranja ter odlično obvladati slovnico in pravopis enega od naslednjih jezikov: angleščina, bolgarščina, danščina, finščina, francoščina, irščina, litovščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, romunščina in švedščina;

·        zadovoljivo znati angleščino ali francoščino (jezik 2). Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1. Če je jezik 1 angleščina ali francoščina, se zahteva zadovoljivo znanje enega od drugih 23 uradnih jezikov Evropske unije;

·        biti prilagodljivi in sposobni delati s kratkimi roki;

·        poznati prevajalske procese in uredniške standarde. 

3.      Naloge

V skladu s programi in prednostnimi nalogami, ki jih opredelijo organi in/ali vodstvo Parlamenta ter pod vodstvom pristojnih uradnikov:

·        korektura besedil, in sicer pravopisa, slovnice, skladnje, ločil, tipografije, oblikovanja, tehnične skladnosti, skladnosti z zunanjimi referencami itd.;

·        preverjanje besedil, in sicer jezikovne in terminološke skladnosti, upoštevanja stilističnih standardov in pravil itd.;

·        predhodna in naknadna obdelava dokumentov s prevajalskimi orodji, programsko opremo za obdelavo besedila in drugimi pisarniškimi aplikacijami;

·        iskanje in uporaba obstoječih besedil (standardna besedila, referenčni dokumenti, naslovi, izvlečki pogodb o EU, izvlečki pravilnikov, besedila Komisije itd.);

·        priprava osnutka prevoda za kratka in nezakonodajna besedila ali dele teh besedil;

·        pomoč prevajalcem in terminologom na oddelku, in sicer s terminološkim raziskovanjem, posodabljanjem terminoloških podatkovnih zbirk, pripravo terminologije za prevajanje v orodjih za računalniško podprto prevajanje itd.;

·        pomoč pri tehničnem in jezikovnem preverjanju kakovosti besedil;

·        druge jezikovne naloge, kot so prepisovanje, preverjanje prepisanih datotek, preverjanje besedil v različnih oblikah datotek (strojno prevedene vsebine, zvočne datoteke, videodatoteke itd.), preverjanje in moderiranje vsebine na spletnih mestih in v družbenih medijih;

·        pomoč pri usposabljanjih, vključevanju novih sodelavcev, oddelčnem usposabljanju, razvoju informacijskih orodij.

Zahtevane posebne kompetence:

·        stalno izboljševanje,

·        prožnost,

·        skupinski duh in sodelovanje,

·        usmerjenost v rezultate,

·        zanesljivost,

·        doslednost,

·        sposobnost analize in razumevanja.

Delovno okolje:

·        spremenljiv obseg dela, odvisen od parlamentarnih urnikov,

·        spoštovanje rokov.

4.      Pogoji za zapolnitev morebitnih prihodnjih prostih delovnih mest

Morebitna prihodnja prosta delovna mesta lahko zapolnite le, če izpolnjujete naslednje splošne in posebne pogoje:

a.      Splošni pogoji 

·        Imate državljanstvo ene od držav članic Evropske unije.

·        Izpolnili ste morebitne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka.

·        Predložite lahko dokazila, da imate ustrezne značajske lastnosti za opravljanje predvidenih nalog.

b.     Posebni pogoji

       i.           Zahtevani nazivi, diplome in znanja:

Za razred AST 3/FGIII najmanj

·        z diplomo potrjena zaključena postsekundarna izobrazba

ali

·        z diplomo potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča postsekundarno izobraževanje, in ustrezne vsaj triletne delovne izkušnje 

     ali

·        kadar je to v interesu službe, poklicno usposabljanje na enakovredni ravni.

Kandidati, ki bodo vključeni v podatkovno zbirko, bodo morali pred zaposlitvijo predložiti dokazila za informacije, ki so jih navedli v prijavnici (diplome, potrdila in druga dokazila).

Diplome, izdane v državi članici ali tretji državi, mora priznati uradni organ države članice EU, kot je ministrstvo za izobraževanje. 

Kandidati z diplomo, izdano v tretji državi, morajo predložiti potrdilo o enakovrednosti EU za svojo diplomo. Več informacij o priznavanju kvalifikacij tretjih držav najdete v omrežju ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Razlike v izobraževalnih sistemih se bodo upoštevale. V vodniku za kandidate je razpredelnica, v kateri so primeri najnižjih zahtevanih diplom.

     ii.          Znanje jezikov

Kandidati morajo imeti:

·        odlično znanje enega od naslednjih uradnih jezikov Evropske unije (znanje na ravni maternega jezika) (jezik 1): angleščina, bolgarščina, danščina, finščina, francoščina, irščina, litovščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, romunščina in švedščina; 

ter

·        zadovoljivo znanje (najmanj na ravni B2) angleščine ali francoščine (jezik 2). Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1. Če je jezik 1 angleščina ali francoščina, se zahteva zadovoljivo znanje (raven B2) enega od drugih 23 uradnih jezikov Evropske unije. 

Navedene najnižje zahtevane ravni veljajo za vsa področja jezikovne usposobljenosti (govorjenje, pisanje ter bralno in slušno razumevanje), navedena v prijavnici. Ta znanja ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Kandidate obveščamo, da sta bili za to podatkovno zbirko angleščina in francoščina kot jezik 2 določeni v interesu službe in posebej za delovna mesta korektorjev/jezikovnih urednikov.

Angleščina in francoščina sta namreč najpogosteje uporabljana jezika za izpolnjevanje nalog, naštetih v točki 3 tega razpisa za prijavo interesa. 

Zato morajo biti izbrani kandidati sposobni delati in uspešno komunicirati v angleščini ali francoščini, da bi lahko takoj prevzeli svoje naloge.

5.      Podatkovna zbirka

Če

·        izpolnjujete splošne pogoje in

·        ste izpolnili prijavnico na platformi APPLY4EP (gl. spodaj pod „Prijave“) v skladu s postopkom in v zahtevanem roku,

bo vaše ime vključeno v podatkovno zbirko.

Odločitev o vključitvi vašega imena bo temeljila izključno na informacijah v prijavnici in priloženih dokumentih. Te informacije in dokumenti se bodo preverili pozneje, če vam bo ponujena zaposlitev.

Glede na potrebe bo kadrovska služba v podatkovni zbirki iskala kandidate in pripravila ožji izbor z določenim številom kandidatov, ki ustrezajo njenim zahtevam na podlagi informacij, navedenih v prijavi.

Če boste med izbranimi kandidati, bo kadrovska služba morda organizirala preizkuse in razgovore, na katere boste vabljeni.

Preizkusi/razgovori za zaposlitev so namenjeni oceni vaše primernosti za določeno delovno mesto in so lahko v obliki pisnega preizkusa (na primer korektura in popravljanje besedila v jeziku 1). Oceni se lahko tudi znanje jezikov.

6.      Prijave – kako izraziti interes?

Zainteresirani kandidati morajo izpolniti prijavnico, ki je na voljo ZGOLJ na spletni platformi APPLY4EP. 

Najprej si ustvarite račun, nato pa vanj shranite podroben življenjepis, za kar uporabite obliko Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Nato izpolnite še preostali del prijavnice.      

Navedbe morajo biti podprte z ustreznimi dokazili.

Dodatna navodila v zvezi s prijavo interesa so v vodniku, ki je priložen temu razpisu.

Rok za prijavo interesa je 30. maja 2025 ob 17.00 uri (po srednjeevropskem času). Prijave interesa, prejete po tem roku, bodo zavrnjene. 

Uvrstitev vašega imena v podatkovno zbirko ali uspešno opravljeni razgovori in/ali izbirni preizkusi ne zagotavljajo, da vam bo ponujeno delovno mesto. Če se bodo pokazale možnosti za zaposlitev, bo kadrovska služba v podatkovni zbirki poiskala in povabila kandidate, katerih profili najbolj ustrezajo zahtevam delovnega mesta. Če se bodo informacije, ki ste jih navedli, izkazale za netočne, boste izključeni iz postopka, vaše ime pa bo izbrisano iz podatkovne zbirke.

Evropski parlament v izbirnih postopkih dosledno izvaja politiko enakih možnosti, da bi zagotovil enako obravnavo vseh kandidatov.

Delovni pogoji v evropskih institucijah so določeni v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Podrobnosti o delovnih pogojih najdete na naslovu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (Naslov II) „Začasni uslužbenci“ in (Naslov IV) „Pogodbeni uslužbenci“.

Začasni uslužbenci bodo zaposleni v razredu AST 3, prva stopnja. Osnovna mesečna plača znaša 4.302,25 EUR. Od plače se obračunajo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so določeni v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Plača je izvzeta iz plačila nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se bodo zaposlili uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila. 

Pogodbeni uslužbenci bodo zaposleni v funkcionalni skupini III. Osnovna mesečna plača znaša med 3.111,21 EUR in 5.768,76 EUR (funkcionalna skupina III) glede na izobrazbo in delovne izkušnje. Od plače se obračunajo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so določeni v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Plača je izvzeta iz plačila nacionalnih davkov. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila. 

Podatkovna zbirka velja do 31. decembra 2026. Organ za imenovanja lahko njeno veljavnost podaljša. V tem primeru bodo kandidati, ki so uvrščeni v zbirko, pravočasno obveščeni.