This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOREKTORIAI / KALBOS REDAKTORIAI (AIRIŲ, ANGLŲ, BULGARŲ, DANŲ, LIETUVIŲ, MALTIEČIŲ, NYDERLANDŲ, PRANCŪZŲ, RUMUNŲ, SUOMIŲ, ŠVEDŲ IR VOKIEČIŲ K.)

Vieta : Liuksemburgas
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 30/05/2025 17:00
Tarnyba : 09-Vertimo raštu generalinis direktoratas
Ref. : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Vadovas kandidatams :

KVIETIMAS PAREIKŠTI SUSIDOMĖJIMĄ

DĖL DUOMENŲ BAZĖS SUDARYMO

Korektoriai / kalbos redaktoriai (airių, anglų, bulgarų, danų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, prancūzų, rumunų, suomių, švedų ir vokiečių k.)

Liuksemburgas

Laikinieji tarnautojai (AST 3) ir sutartininkai (III pareigų grupė)

1.      Bendra informacija

Europos Parlamento generalinis sekretoriatas skelbia šį kvietimą pareikšti susidomėjimą, siekdamas sudaryti kandidatų, kuriuos domintų būsimos korektoriaus / kalbos redaktoriaus laisvos darbo vietos Vertimo raštu generaliniame direktorate (TRAD GD) Liuksemburge, duomenų bazę. 

Ši duomenų bazė bus kandidatų, kurie ateityje galės būti įdarbinti siekiant sustiprinti mūsų kalbinius ir redagavimo gebėjimus, rezervas.  

Sudarius duomenų bazę, į duomenų bazę įtraukti kandidatai gali būti atrinkti į TRAD GD atsiradusias laisvas korektoriaus / kalbos redaktoriaus darbo vietas kaip laikinieji tarnautojai, kaip numatyta Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2(b) straipsnio nuostatose. Šie kandidatai bus atrinkti vadovaujantis Parlamento bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas, 4 straipsnio („Jungtinis komitetas (COPAR)“) nuostatomis.

Rečiau, priklausomai nuo turimų išteklių ir nesant laikinojo tarnautojo vietų galimybių, į duomenų bazę įtraukti kandidatai taip pat gali būti atrinkti į TRAD GD atsiradusias laisvas korektoriaus / kalbos redaktoriaus darbo vietas kaip pagalbiniai sutartininkai, kaip numatyta Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3b straipsnio nuostatose. Šie kandidatai bus atrinkti vadovaujantis Parlamento bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kuriomis reglamentuojami Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų konkursai ir atrankos procedūros, įdarbinimas ir lygio nustatymas, 7 straipsnio („Jungtinis pagalbinių sutartininkų atrankos komitetas (COSCON)“) ir 8 straipsnio („Sutartininkų atrankos procedūra“) nuostatomis.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

Jei jūs norėtumėte prisijungti prie dinamiškos komandos, kuri užtikrina Parlamento dokumentų ir pranešimų kalbinį tikslumą ir aiškumą, kviečiame pareikšti susidomėjimą. Šis vaidmuo yra labai svarbus išlaikant aukštus daugiakalbystės, kurią puoselėja Europos Parlamentas, standartus. Norėdami pareikšti susidomėjimą, turite platformoje APPLY4EP susikurti paskyrą (jei to dar nepadarėte) ir joje pateikti gyvenimo aprašymą bei užpildyti paraiškos formą. Norėdami tai padaryti, turite atidžiai perskaityti šį skelbimą, spustelėti mygtuką „Pateikite paraišką internetu“ ir paisyti elektroninės paraiškų teikimo procedūros etapų. Jūs taip pat turite atidžiai perskaityti prie šio skelbimo pridedamą vadovą. Galite turėti tik vieną paskyrą platformoje APPLY4EP. Paskyroje įrašyti asmens duomenys bus tvarkomi visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ir, prireikus duomenis atnaujinti, juos bus galima keisti.  Platformos APPLY4EP pareiškimas dėl privatumo pateikiamas jos pradžios tinklalapyje.

2.      Pareigų aprašymas

Korektoriai / kalbos redaktoriai, dirbdami prižiūrimi kompiuterizuotoje aplinkoje, be kitų įvairių užduočių, yra atsakingi už:

·        dokumentų korektūrą;

·        išverstų tekstų atitikties originalo kalbai tikrinimą;

·        turinio paruošimą ir tikrinimą įvairiais formatais ir įvairiose medijose;

·        rašybos, gramatikos ir sintaksės klaidų taisymą;

·        pagalbą organizuojant ir prižiūrint gamybos procesus leidyboje. 

Kandidatai privalo:

·        turėti puikius korektūros įgūdžius ir puikias gramatikos ir rašybos žinias viena iš šių kalbų: airių, anglų, bulgarų, danų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, prancūzų, rumunų, suomių, švedų arba vokiečių (1-oji kalba);

·        pakankamai gerai mokėti anglų arba prancūzų k. (2-oji kalba); 2‑oji kalba turi skirtis nuo 1‑osios; jei 1‑oji kalba yra anglų arba prancūzų, reikalaujama pakankamai gerai mokėti vieną iš kitų 23 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų;

·        gebėti dirbti lanksčiai ir laikantis trumpų terminų;

·        būti susipažinę su vertimo procesais ir redagavimo standartais. 

3.      Funkcijos

Remiantis Parlamento organų ir (arba) vadovybės nustatytomis programomis bei prioritetais ir vadovaujant atsakingiems pareigūnams, turėsite:

·        atlikti tekstų korektūrą tikrindami rašybą, gramatiką, sintaksę, skyrybą, grafinę formą, formatavimą, techninių reikalavimų atitiktį, atitiktį išorinėms nuorodoms ir kt.;

·        tikrinti tekstų kalbinį ir terminologinį nuoseklumą, tikrinti tekstų atitiktį stiliaus normoms ir taisyklėms ir kt.;

·        naudojantis vertimo priemonėmis, tekstų apdorojimo programine įranga ir kitomis biuro programomis atlikti dokumentų paruošimą vertimui ir baigiamąjį tvarkymą;

·        atlikti esamų tekstų (standartinių tekstų, bazinių dokumentų, antraščių, Sutarčių ištraukų, taisyklių ištraukų, Komisijos tekstų ir kt.) paiešką ir juos inkorporuoti;

·        ruošti trumpų ir ne teisėkūros tekstų arba jų dalių vertimų projektus;

·        teikti pagalbą padalinio vertėjams ir terminologams atlikdami terminologinę paiešką, atnaujindami duomenų bazes, ruošdami vertimui kompiuterinėse vertimo raštu programose reikalingus terminus ir kt.;

·        teikti pagalbą tikrindami techninę ir kalbinę tekstų kokybę;

·        atlikti kitas kalbines užduotis, tokias kaip transkripcijos, transkribuotų failų tikrinimas, tekstų įvairiais failų formatais (mašininio vertinimo turinys, garso failai, vaizdo failai ir kt.) tikrinimas, interneto svetainėms ir socialinėms medijoms skirto turinio tikrinimas ir moderavimas;

·        teikti pagalbą mokymų, naujų kolegų integravimo, vidinių padalinio mokymų, IT priemonių kūrimo klausimais.

Reikalaujama speciali kompetencija:

·        nuolatinis tobulinimasis;

·        lankstumas;

·        komandos dvasia ir bendradarbiavimas;

·        orientavimasis į rezultatus;

·        patikimumas;

·        kruopštumas;

·        analitiniai įgūdžiai ir gebėjimai suprasti;

Darbo aplinka:

·        kintantis darbo krūvis, kuris priklauso nuo Parlamento darbo grafiko;

·        terminai, kurių reikia laikytis.

4.      Atrankos reikalavimai

Kad galėtumėte ateityje pretenduoti į laisvas darbo vietas, turite atitikti toliau nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

a).      Bendrieji reikalavimai 

·        Būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiu (-e);

·        būti atlikusiam ( iai) visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;

·        turėti pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

 

b).     Specialieji reikalavimai 

       i.           Reikalaujama kvalifikacija ir įgūdžiai

AST 3/FGIII pareigų lygis – turėti bent:

·        diplomu patvirtintą aukštąjį išsilavinimą

arba

·        atestatu patvirtintą vidurinį išsilavinimą, suteikiantį teisę įgyti aukštąjį išsilavinimą, ir ne mažesnę kaip trejų metų atitinkamą profesinę patirtį, 

     arba

·        lygiavertį profesinį pasirengimą, kai tai pagrįsta tarnybos interesais.

Prieš įdarbinant atrinktus kandidatus, kurių vardai ir pavardės įtraukti į duomenų bazę, jų bus paprašyta pateikti paraiškos formoje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus (diplomus, pažymėjimus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus).

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti Sąjungos valstybės narės oficialios įstaigos, pavyzdžiui, ES valstybės narės švietimo ministerijos. 

Kandidatai, turintys ne ES šalyje išduotus diplomus, turi pateikti jų lygiavertiškumą ES išduotiems diplomams patvirtinančius dokumentus. Daugiau informacijos apie ne ES šalių kvalifikacijų pripažinimą galima rasti ENIC-NARIC tinkluose (https://www.enic-naric.net/).

Bus atsižvelgiama į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į vadove pateikiamą lentelę.

     ii.          Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi:

·        puikiai kaip gimtąją kalbą mokėti vieną iš šių oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1‑oji kalba): airių, anglų, bulgarų, danų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, prancūzų, rumunų, suomių, švedų arba vokiečių 

ir

·        pakankamai gerai (bent B2 lygiu) mokėti anglų arba prancūzų kalbą (2‑oji kalba). 2-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios. Jei 1‑oji kalba yra anglų arba prancūzų, reikalaujama pakankamai gerai (B2 lygiu) mokėti vieną iš kitų 23 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Šie gebėjimai atitinka nurodytuosius Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos svetainėje (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Kandidatai informuojami, kad šios duomenų bazės sudarymo tikslais dvi kalbos, t. y. anglų ir prancūzų k., yra nurodytos kaip procedūros 2‑oji kalba atsižvelgiant į tarnybos interesus, ypač susijusius su korektoriaus / kalbos redaktoriaus darbo vietomis.

Iš tiesų anglų ir prancūzų kalbos yra dažniausiai vartojamos vykdant šio kvietimo pareikšti susidomėjimą 3 punkte išvardytas pareigas.

Todėl, kad galėtų iškart vykdyti savo pareigas, įdarbinti kandidatai turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti anglų arba prancūzų kalba.

5.      Duomenų bazė

Jei jūs:

·        atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus ir

·        iki nustatyto termino laikydamiesi nurodymų APPLY4EP platformoje užpildėte paraiškos formą (žr. skirsnį „Paraiškos“),

jūsų vardas ir pavardė bus įtraukti į duomenų bazę.

Jūsų vardas ir pavardė į duomenų bazę bus įtraukti remiantis tik paraiškos formoje ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija. Ši informacija ir šie dokumentai bus tikrinami vėliau, jei jums bus pateiktas darbo pasiūlymas.

Atsiradus poreikiui, įdarbinančiosios tarnybos atliks paiešką duomenų bazėje ir atrinks tam tikrą kandidatų, kurie atitinka tų tarnybų keliamus reikalavimus, skaičių, vadovaudamosi jų paraiškose pateikta informacija.

Jei būsite atrinkti, galite būti pakviesti atlikti įdarbinančių tarnybų rengiamus testus ir pokalbius.

Įdarbinimo testų ir pokalbių tikslas – įvertinti jūsų gebėjimą eiti atitinkamas pareigas. Tai gali būti testai raštu (pvz., atlikti teksto 1-ąja kalba korektūrą ir pataisyti jį). Taip pat gali būti vertinamas kalbų mokėjimas.

6.      Paraiškos. Kaip pareikšti susidomėjimą

Susidomėję kandidatai turi pateikti paraiškos formą TIK internetinėje platformoje APPLY4EP.

Susikūrę paskyrą, turite įkelti išsamų gyvenimo aprašymą. Gyvenimo aprašymas turi būti pateiktas Europass formatu (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Tada turite užpildyti likusią paraiškos formos dalį.           

Informacija turi būti pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

Papildomus nurodymus, kaip pareikšti susidomėjimą, galite rasti prie šio kvietimo pareikšti susidomėjimą pridedamame vadove.

Galutinis terminas pareikšti susidomėjimą – 2025 m. gegužės 30 d. 17.00 val. (Liuksemburgo laiku). Paraiškos susidomėjimui pareikšti, gautos pasibaigus terminui, nebus priimamos.

Tai, kad jūsų vardas ir pavardė buvo įtraukti į duomenų bazę arba kad išlaikėte pokalbį ir (arba) atrankos testą, negarantuoja, kad jums bus pasiūlytas darbas. Jei atsiras laisva darbo vieta, įdarbinančiosios tarnybos gali patikrinti duomenų bazę ir išsiųsti kvietimus tiems kandidatams, kurių profiliai geriausiai atitinka atitinkamoms pareigoms keliamus reikalavimus. Paaiškėjus, kad jūsų pateikta informacija yra neteisinga, būsite pašalinti iš procedūros ir jūsų vardas ir pavardė bus išbraukti iš duomenų bazės.

Siekdamas užtikrinti vienodas sąlygas visiems kandidatams, Europos Parlamentas savo atrankos procedūrose taiko griežtą lygių galimybių politiką.

Darbo ES institucijose sąlygos nustatytos Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Išsami informacija apie darbo tvarką pateikiama čia: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LT (II antraštinė dalis „Laikinai priimti tarnautojai“ ir IV antraštinė dalis „Sutartininkai“).

Laikinieji tarnautojai bus priimti į AST 3 lygio pirmos pakopos pareigas. Mėnesinis bazinis darbo užmokestis yra 4 302,25 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Sąjungos mokestis ir kiti Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas valstybių narių mokesčiais. Įdarbinamų atrinktų kandidatų pareigų pakopa gali būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Sutartininkai bus priimti į III pareigų grupės pareigas. Mėnesinis bazinis darbo užmokestis yra nuo 3 111,21 EUR iki 5 768,76 EUR (III pareigų grupė), priklausomai nuo kandidato (-ės) išsilavinimo ir konkrečios profesinės patirties. Darbo užmokesčiui taikomas Sąjungos mokestis ir kiti Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas valstybių narių mokesčiais. Be to, tam tikromis aplinkybėmis kartu su baziniu darbo užmokesčiu bus mokamos išmokos.

Duomenų bazė galios iki 2026 m. gruodžio 31 d. Skiriantysis subjektas (paskyrimų tarnyba) gali nuspręsti pratęsti jos galiojimą. Tokiu atveju į duomenų bazę įtraukti kandidatai bus apie tai informuoti reikiamu laiku.