This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KORJAUSLUKIJAT/KIELENTARKASTAJAT KIELISSÄ BULGARIA, ENGLANTI, HOLLANTI, IIRI, LIETTUA, MALTA, RANSKA, ROMANIA, RUOTSI, SAKSA, SUOMI JA TANSKA

Paikka : Luxemburg
Publication end on external website : 30/05/2025 17:00
Yksikkö : 09-Käännöspääosasto
Viite : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Opas hakijoille :

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ

TIETOKANNAN PERUSTAMINEN 

Korjauslukijat/kielentarkastajat kielissä bulgaria, englanti, hollanti, iiri, liettua, malta, ranska, romania, ruotsi, saksa, suomi ja tanska

Luxemburg

Väliaikaiset toimihenkilöt (AST 3) ja sopimussuhteiset toimihenkilöt (tehtäväryhmä III) 

1.      Yleistä

Euroopan parlamentin pääsihteeristö käynnistää kiinnostuksenilmaisupyynnön tietokannan perustamiseksi hakijoista, jotka ovat kiinnostuneita käännöspääosastossa Luxemburgissa myöhemmin täytettävistä korjauslukijoiden/kielentarkastajien toimista. 

Tietokannasta voidaan ottaa palvelukseen hakijoita vahvistamaan parlamentin kielellisiä ja kielentarkistuksen valmiuksia. 

Kun tietokanta on perustettu, hakijoita, joiden nimi on lisätty tietokantaan, voidaan valita käännöspääosastossa korjauslukijoille/kielentarkastajille vapaana oleviin väliaikaisen toimihenkilön toimiin Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2(b) artiklan määräysten mukaisesti. Nämä hakijat valitaan Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 4 artiklan (pariteettikomitea) mukaisesti.

Hakijoita, joiden nimi on lisätty tietokantaan, voidaan käytettävissä olevien resurssien mukaan ja, jos väliaikaisille toimihenkilöille tarkoitettuja toimia ei ole vapaana, myös toisinaan valita käännöspääosastossa korjauslukijoille/kielentarkastajille vapaana oleviin ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimiin Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan määräysten mukaisesti. Nämä hakijat valitaan Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 artiklan (Ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden yhteinen valintakomitea (COSCON)) ja 8 artiklan (Sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettely) mukaisesti.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Ilmoita kiinnostuksestasi, jos haluat päästä mukaan dynaamiseen tiimiin, jonka tehtävänä on varmistaa parlamentin asiakirjojen ja viestinnän kieliasun oikeellisuus ja selkeys. Tehtävä on Euroopan parlamentin vaaliman korkeatasoisen monikielisyyden ylläpitämisen kannalta keskeisen tärkeä. Kiinnostuksen ilmaisemiseksi sinun on ensin luotava APPLY4EP-alustalla tili, jos sinulla ei sitä vielä ole, ja ladattava alustalle ansioluettelo sekä täytettävä hakemus. Lue tämä ilmoitus huolellisesti, napsauta painiketta ”Hae verkossa” ja seuraa sähköisen hakumenettelyn vaiheita. Lue myös tämän ilmoituksen liitteenä oleva opas on huolellisesti. APPLY4EP-tilejä voi olla vain yksi. Tiliin liittyviä henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, ja niitä on mahdollista muuttaa niiden pitämiseksi ajan tasalla. APPLY4EP:n tietosuojaseloste on saatavilla alustan etusivulla.

2.      Toimenkuva

Korjauslukijat/kielentarkastajat työskentelevät muiden valvonnassa tietokoneistetussa ympäristössä ja vastaavat muun muassa seuraavista tehtävistä:

·        asiakirjojen korjausluku

·        käännettyjen tekstien tarkistaminen sen osalta, ovatko ne yhdenmukaisia lähtökieleen nähden

·        sisällön valmistelu ja tarkistaminen eri muodoissa ja eri välineillä

·        oikeinkirjoitus-, kielioppi- ja lauserakennevirheiden korjaaminen

·        julkaisemisen tuotantoprosessien järjestämisessä ja seurannassa auttaminen. 

Hakijoilta edellytetään seuraavia valmiuksia:

·        jonkin seuraavan kielen erinomainen korjauslukutaito ja täydellinen kieliopin ja oikeinkirjoituksen hallinta: bulgaria, englanti, hollanti, iiri, liettua, malta, ranska, romania, ruotsi, saksa, suomi tai tanska (kieli 1)

·        englannin tai ranskan kielen (kieli 2) tyydyttävä taito; kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1; jos kieli 1 on englanti tai ranska, hakijalla on oltava yhdestä Euroopan unionin 23 muusta virallisesta kielestä tyydyttävä taito

·        valmius tehdä työtä joustavasti ja noudattaa tiukkoja määräaikoja

·        käännösprosessien ja kielentarkistuksen normien tuntemus. 

3.      Tehtävät

Parlamentin elinten ja/tai johdon määrittelemien ohjelmien ja painopisteiden mukaisesti ja asiasta vastaavien virkamiesten alaisuudessa:

·        tekstien korjausluku muun muassa oikeinkirjoituksen, kieliopin, lauserakenteiden, välimerkkien, painoasun, muotoilun, teknisten vaatimusten ja ulkopuolisen viiteaineiston noudattamisen kannalta

·        tekstien tarkistaminen muun muassa kielellisen ja terminologisen yhtenäisyyden sekä tyyliopillisten käytäntöjen ja sääntöjen noudattamisen kannalta

·        asiakirjojen esi- ja jälkikäsittely käännöstyökaluja, tekstinkäsittelyohjelmistoja ja muita toimistosovelluksia käyttäen

·        olemassa olevien tekstinosien (vakiotekstit, viiteasiakirjat, otsikot, otteet perussopimuksista, otteet säännöistä, komission tekstit jne.) haku ja sisällyttäminen tekstiin

·        käännösluonnosten valmistelu lyhyistä, muista kuin lainsäädäntöteksteistä tai niiden osista

·        osaston kääntäjien ja terminologien avustaminen muun muassa tekemällä termityötä, päivittämällä termitietokantoja ja valmistelemalla termejä tekstin tietokoneavusteista kääntämistä varten

·        avustaminen tekstien teknisten ja kielellisten laaduntarkastusten suorittamisessa

·        muiden kieleen liittyvien tehtävien suorittaminen, kuten litterointi, litteroitujen tiedostojen tarkistaminen, tekstien tarkistaminen eri tiedostomuodoissa (konekäännössisältö, ääni- ja videotiedostot jne.), verkkosivustoilla ja sosiaalisen median alustoilla julkaistavan sisällön tarkistaminen ja moderointi

·        avustaminen koulutuksessa, uusien kollegoiden perehdyttämisessä, osaston sisäisessä koulutuksessa ja tietoteknisten välineiden kehittämisessä.

Erityisvalmiudet

·        jatkuva itsensä kehittäminen

·        joustavuus

·        ryhmähenki ja yhteistyökyky

·        tulossuuntautuneisuus

·        luotettavuus

·        huolellisuus

·        analysointi- ja päättelykyky.

Työskentely-ympäristö

·        parlamentin työaikataulun mukaan vaihteleva työmäärä

·        määräaikojen noudattaminen.

4.      Osallistumisedellytykset

Jotta hakija voidaan tulevaisuudessa ottaa palvelukseen avoimeen toimeen, hänen on täytettävä seuraavat yleiset ja erityisedellytykset:

a.      Yleiset edellytykset 

·        Hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen.

·        Hakijan on oltava täyttänyt kyseisen maan asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

·        Hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b.     Erityisedellytykset 

       i.           Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys:

Palkkaluokan AST 3/FGIII osalta vähintään

·        korkea-asteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus,

tai

·        keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus, 

     tai

·        yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus.

Tietokantaan kirjattuja hakijoita pyydetään ennen mahdollista palvelukseen ottamista toimittamaan asiakirjat, jotka todistavat hakemuksessa esitetyt tiedot oikeiksi (tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjatodisteet).

Sekä EU:n jäsenvaltiossa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnettyjen tutkintotodistusten on oltava EU:n jäsenvaltion virallisen elimen, kuten opetusministeriön, hyväksymiä. 

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on esitettävä tutkintotodistustensa vastaavuus EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta löytyy ENIC-NARIC-verkostoista (https://www.enic-naric.net/).

Eri koulutusjärjestelmien väliset erot otetaan huomioon. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

     ii.          Kielitaito

Hakijalla on oltava

·        täydellinen äidinkielen tasoa vastaava taito yhdessä seuraavista Euroopan unionin virallisista kielistä (kieli 1): bulgaria, englanti, hollanti, iiri, liettua, malta, ranska, romania, ruotsi, saksa, suomi tai tanska 

ja

·        englannin tai ranskan kielen (kieli 2) tyydyttävä taito (vähintään taso B2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. Jos kieli 1 on englanti tai ranska, hakijalla on oltava yhdestä Euroopan unionin 23 muusta virallisesta kielestä tyydyttävä taito (taso B2).

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan hakemuksessa mainitun kielitaidon kaikkiin osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu). Nämä taidot vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Tämän tietokannan perustamista koskevan menettelyn kaksi vaihtoehtoa toiseksi kieleksi (englanti tai ranska, kieli 2) on valittu toimielimen edun mukaisesti ja ottaen erityisesti huomioon korjauslukijoiden/kielentarkastajien toimiin liittyvät vaatimukset.

Englanti ja ranska ovat kiinnostuksenilmaisupyynnön 3 kohdassa esitettyjen tehtävien suorittamisessa yleisimmin käytetyt kielet.

Tämän vuoksi palvelukseen otettujen hakijoiden on voitava työskennellä ja viestiä tehokkaasti englanniksi tai ranskaksi, jotta he voivat ryhtyä välittömästi hoitamaan tehtäviään.

5.      Tietokanta

Jos

·        täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja

·        olet täyttänyt hakemuksen APPLY4EP-alustalla (ks. jäljempänä ”Hakeminen”) vaaditun mukaisesti ja määräaikaan mennessä,

nimesi kirjataan tietokantaan.

Päätös kirjata nimesi tietokantaan perustuu ainoastaan hakemuksessa antamiisi tietoihin ja siihen liitettyihin asiakirjoihin. Nämä tiedot ja asiakirjat tarkistetaan myöhemmin, jos sinulle tarjotaan tointa.

Rekrytointiyksiköt etsivät tarpeen tullen tietokannasta tietyn määrän vaatimuksiaan parhaiten vastaavia hakijoita ja laativat heistä esivalintaluettelon hakijoiden hakemuksissaan antamien tietojen perusteella.

Jos sinut valitaan esivalintaluetteloon, sinut voidaan kutsua rekrytointiyksikköjen järjestämiin kokeisiin ja haastatteluihin.

Rekrytointikokeiden/haastattelujen tarkoituksena on arvioida soveltuvuuttasi asiaankuuluvaan toimeen, ja ne voidaan järjestää kirjallisena kokeena (esimerkiksi kielellä 1 laaditun tekstin korjauslukuna ja tarkistamisena). Lisäksi voidaan arvioida kielitaitoa.

6.      Hakeminen – kuinka kiinnostuksenilmaisu tehdään?

Jos olet kiinnostunut avoinna olevasta toimesta, sinun on jätettävä hakemus AINOASTAAN APPLY4EP-verkkoalustan välityksellä. 

Luotuasi tilin lataa järjestelmään yksityiskohtainen ansioluettelo. Sinun on käytettävä Europass-mallia (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Täytä sen jälkeen hakulomakkeen loppuosa.       

Tietojen tueksi on toimitettava asiakirjatodisteet.

Lisäohjeita siitä, kuinka kiinnostuksenilmaisu tehdään, on tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön liitteenä olevassa oppaassa.

Kiinnostuksenilmaisujen jättämiselle asetettu määräaika on 30. toukokuuta 2025 klo 17.00 (Luxemburgin aikaa). Määräajan jälkeen jätettyjä kiinnostuksenilmaisuja ei oteta huomioon.

Nimen merkitseminen tietokantaan tai haastattelun ja/tai valintakokeen läpäiseminen ei ole tae siitä, että sinulle tarjotaan työpaikkaa. Jos toimen täyttäminen tulee ajankohtaiseksi, rekrytointiyksiköt voivat etsiä tietokannasta täytettävään toimeen parhaiten soveltuvat hakijat ja ottaa heihin yhteyttä. Jos käy ilmi, että ilmoittamasi tiedot eivät pidä paikkaansa, hakemustasi ei oteta huomioon, ja nimesi poistetaan tietokannasta.

Euroopan parlamentti noudattaa valintamenettelyissään ehdottomasti yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja varmistaa kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Euroopan unionin toimielimissä sovellettavat työehdot määritetään Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa. Nämä ehdot ovat luettavissa seuraavan linkin kautta:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 ((II osasto) ”Väliaikaiset toimihenkilöt” ja (IV osasto) ”Sopimussuhteiset toimihenkilöt”).

Palvelukseen otettavat väliaikaiset toimihenkilöt nimitetään palkkaluokan AST 3 ensimmäiseen palkkatasoon. Peruspalkka on 4 302,25 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Palkasta ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, jolle valintamenettelyn läpäissyt hakija palkataan, voidaan mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan myös tietyin edellytyksin maksaa muita korvauksia.

Palvelukseen otettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt nimitetään tehtäväryhmään III. Peruspalkka on hakijan koulutuksen ja työkokemuksen mukaan 3 111,21–5 768,76 euroa kuukaudessa (tehtäväryhmä III). Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Palkasta ei pidätetä kansallista veroa. Peruspalkan lisäksi voidaan myös tietyin edellytyksin maksaa muita korvauksia.

Tietokanta on voimassa 31. joulukuuta 2026 saakka. Nimittävä viranomainen voi päättää jatkaa sen voimassaoloa. Siinä tapauksessa tietokantaan kirjatuille hakijoille ilmoitetaan asiasta hyvissä ajoin.