This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

BULGAARIA, HOLLANDI, IIRI, INGLISE, LEEDU, MALTA, PRANTSUSE, ROOTSI, RUMEENIA, SAKSA, SOOME JA TAANI KEELE KORREKTORID/KEELETOIMETAJAD

Koht : Luxembourg
Publication end on external website : 30/05/2025 17:00
Teenistus : 09-Kirjaliku tõlke peadirektoraat
Ref. : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Juhend kandidaatidele :

OSALEMISKUTSE

ANDMEBAASI LOOMINE

Bulgaaria, hollandi, iiri, inglise, leedu, malta, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, soome ja taani keele korrektorid/keeletoimetajad

Luxembourg

Ajutised töötajad (AST 3) ja lepingulised töötajad (tegevusüksus III)

1.      Üldised märkused

Euroopa Parlamendi sekretariaat avaldab käesoleva osalemiskutse, et luua andmebaas kandidaatidest, kes oleksid huvitatud korrektorite/keeletoimetajate tekkivatest vabadest ametikohtadest Luxembourgis asuvas kirjaliku tõlke peadirektoraadis (DG TRAD). 

See andmebaas on reserv kandidaatidest, kes võidakse meie keelelise ja toimetusliku võime suurendamiseks tööle võtta.

Kui andmebaas on loodud, võib kandidaate, kelle nimi on andmebaasi kantud, vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2(b) sätetele valida ajutisteks töötajateks DG TRADis korrektorite/keeletoimetajate vabade ametikohtade täitmiseks. Need kandidaadid valitakse vastavalt konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis reguleerivate üldiste rakendussätete artiklile 4 (Ühiskomitee (COPAR)).

Harvematel juhtudel, sõltuvalt vahendite olemasolust ja tingimusel, et puuduvad võimalused ajutiste töötajate töölevõtmiseks, võib kandidaate, kelle nimi on andmebaasi kantud, vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b sätetele valida ka lepingulisteks abitöötajateks DG TRADis korrektorite/keeletoimetajate vabadele ametikohtadele. Need kandidaadid valitakse vastavalt konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis reguleerivate üldiste rakendussätete artiklile 7 (Lepinguliste abitöötajate valiku ühiskomitee) ja artiklile 8 (Lepinguliste töötajate valiku menetlus).

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

Kui soovite liituda dünaamilise tiimiga, kes vastutab parlamendi dokumentide ja suhtluse keelelise täpsuse ja selguse eest, vastake palun osalemiskutsele. See ülesanne on tähtis Euroopa Parlamendi mitmekeelsuse kõrge taseme säilitamiseks. Kandideerimiseks peate esitama elulookirjelduse ja täitma kandideerimisvormi platvormil APPLY4EP, milleks tuleb kõigepealt luua konto (kui teil seda veel ei ole). Selleks lugege palun hoolikalt käesolevat teadet, klõpsake nupul „Kandideeri veebis“ ja läbige veebipõhise kandideerimismenetluse etapid. Lugege hoolikalt läbi ka käesolevale teatele lisatud juhend. Platvormil APPLY4EP võib teil olla ainult üks konto. Kontole salvestatud isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ning neid on võimalik edaspidi ajakohastada. APPLY4EP isikuandmete kaitse põhimõtted on kättesaadavad platvormi kodulehel.

2.      Ametikoha kirjeldus

Korrektorid/keeletoimetajad töötavad järelevalve all arvutipõhises keskkonnas ja nende ülesannete hulka kuuluvad

·        dokumentide korrektuur,

·        tõlgitud tekstide originaalkeelele vastavuse kontroll,

·        sisu koostamine ja kontrollimine eri vormingutes ja meediakanalites,

·        õigekirja-, grammatika- ja süntaksivigade parandamine,

·        abistamine avaldamisega seotud tootmisprotsesside korraldamisel ja kontrollimisel. 

Nõuded kandidaatidele:

·        suurepärane korrektuurioskus, grammatika ja õigekirja täielik valdamine ühes järgmistest keeltest: bulgaaria, hollandi, iiri, inglise, leedu, malta, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, soome või taani keel (1. keel);

·        inglise või prantsuse keele (2. keel) rahuldav oskus; 2. keel peab olema 1. keelest erinev; kui 1. keel on inglise või prantsuse keel, on nõutav veel ühe keele rahuldav oskus Euroopa Liidu ülejäänud 23 ametliku keele seast;

·        suutlikkus töötada paindlikult ja pingeliste tähtaegadega;

·        tõlkeprotsesside ja toimetusstandardite tundmine. 

3.      Tööülesanded

Tööülesandeid täidetakse kooskõlas parlamendi organite ja/või juhtkonna kindlaks määratud programmide ja prioriteetidega ning vastutavate ametnike järelevalve all ning need on järgmised:

·        tekstide korrektuur õigekirja, grammatika, süntaksi, kirjavahemärkide, tüpograafia, vormindamise, tehnilise vastavuse, välistele viidetele vastavuse jne seisukohast;

·        tekstide kontrollimine keelelise ja terminoloogilise järjepidevuse, stiilikonventsioonide ja reeglite järgimise jne seisukohast ;

·        dokumentide eel- ja järeltöötlemine tõlkevahendite, tekstitöötlustarkvara ja muude kontorirakenduste abil;

·        olemasolevate tekstide (standardtekst, viitedokumendid, pealkirjad, aluslepingute väljavõtted, eeskirjade väljavõtted, komisjoni tekstid jne) otsimine ja inkorporeerimine;

·        lühikeste ja muude kui seadusandlike tekstide või nende osade tõlkemustandite ettevalmistamine;

·        osakonna tõlkijate ja terminoloogide abistamine, tehes terminoloogiatööd, ajakohastades terminibaase, valmistades terminoloogiat ette tõlketarkvaras tõlkimiseks jne;

·        abistamine tekstide tehnilise ja keelelise kvaliteedi kontrollimisel;

·        muude keelega seotud ülesannete täitmine, nagu transkribeerimine, transkribeeritud failide kontrollimine, erinevates failivormingutes (masintõlkesisu, audiofailid, videofailid jne) tekstide kontrollimine, veebisaitide ja sotsiaalmeediasaitide sisu kontrollimine ja modereerimine;

·        abistamine koolitustel, uute kolleegide integreerimisel, osakonnasisestel koolitustel, IT-vahendite väljatöötamisel.

Nõutavad omadused:

·        pidev täiustamine,

·        paindlikkus,

·        rühmavaim ja koostöö,

·        tulemustele orienteeritus,

·        usaldusväärsus,

·        hoolikus,

·        analüüsi- ja mõistmisoskus.

Töökeskkond:

·        sõltuvalt parlamendi ajakavast muutuv töökoormus,

·        tähtajad, millest tuleb kinni pidada.

4.      Kandideerimistingimused

Et kandideerida tulevikus vabale ametikohale, peate vastama järgmistele üld- ja eritingimustele.

a).      Üldtingimused 

·        Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

·        Ta peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud kohustused.

·        Tal peavad olema tööülesannete täitmiseks vajalikud iseloomuomadused.

b).     Eritingimused 

  •                        Nõutav kvalifikatsioon ja oskused

Palgaastme AST 3/FGIII puhul vähemalt:

·        diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus

või

·        diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab jätkata õpinguid keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus 

     või

·        kui see on teenistuse huvides õigustatud, samaväärsel tasemel erialane koolitus.

Kandidaatidel, kelle nimi on kantud andmebaasi, palutakse enne töölevõtmist esitada kandideerimisvormil nõutud teavet tõendavad dokumendid (diplomid, tunnistused ja muud tõendavad dokumendid).

Nii liikmesriigis kui ka kolmandas riigis välja antud diplomeid peab olema tunnustanud ELi liikmesriigi ametiasutus, näiteks haridusministeerium. 

Kui diplom on välja antud kolmandas riigis, peab kandidaat esitama tõendi, et tema diplom on ELis väljaantuga samaväärne. Lisateavet kolmandates riikides omandatud kvalifikatsiooni tunnustamise kohta saab ENIC-NARIC võrgustikest (https://www.enic-naric.net/).

Arvesse võetakse haridussüsteemide erinevusi. Näited nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud juhendi tabelis.

     ii.          Keeleoskus

Kandidaat peab

·        täielikult valdama emakeele tasemel üht järgmistest Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel): bulgaaria, hollandi, iiri, inglise, leedu, malta, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, soome või taani keel 

ja

·        rahuldavalt oskama (vähemalt tasemel B2inglise või prantsuse keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev. Kui 1. keel on inglise või prantsuse keel, on nõutav veel ühe keele rahuldav oskus (tasemel B2) Euroopa Liidu ülejäänud 23 ametliku keele seast.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisvormil märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need oskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) sätestatule. 

 

Juhime tähelepanu sellele, et teenistuse huve ja eelkõige korrektori/keeletoimetaja ametikohti silmas pidades on andmebaasi koostamise käigus teine keel (2. keel) võimalik valida üksnes kahe keele, st inglise ja prantsuse keele hulgast.

Osalemiskutse punktis 3 loetletud ülesannete täitmiseks kasutatakse kõige sagedamini inglise või prantsuse keelt. 

Seetõttu peavad töölevõetud kandidaadid oma ülesannete täitmiseks olema võimelised inglise või prantsuse keeles töötama ja ladusalt suhtlema.

5.      Andmebaas

Kui te

·        vastate üldistele osalemistingimustele ning

·        olete platvormil APPLY4EP täitnud kandideerimisvormi (vt allpool „Kandideerimisavaldused“) vastavalt menetluskorrale ja ettenähtud tähtajaks,

kantakse teie nimi andmebaasi.

Nime andmebaasi kandmisel lähtutakse üksnes kandideerimisvormil ja sellele lisatud dokumentides esitatud teabest. Teavet ja dokumente kontrollitakse hiljem, kui saate tööpakkumise.

Vajaduse tekkimisel teevad töölevõtvad teenistused andmebaasis otsingu ja koostavad nimekirja teatavast arvust kandidaatidest, kes vastavad nende nõudmistele, tuginedes kandideerimisavaldustes esitatud teabele.

Kui teid kanti sellisesse nimekirja, võidakse teid kutsuda katsetele ja vestlustele, mida korraldavad töölevõtvad teenistused.

Töölevõtukatsete/-vestluste eesmärk on hinnata teie sobivust asjaomasele ametikohale ning need võivad toimuda kirjaliku katse vormis (nt 1. keeles teksti korrektuur ja parandamine). Hinnata võidakse ka keeleoskust.

6.      Kandideerimisvaldused – kuidas väljendada osalemissoovi

Osaleda soovivad kandidaadid peavad esitama avalduse AINULT veebiplatvormil APPLY4EP. 

Pärast konto loomist tuleb üles laadida üksikasjalik elulookirjeldus. Kasutada tuleb Europassi vormi (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Seejärel tuleb täita kandideerimisvormi ülejäänud osa.  

Teave tuleb esitada koos tõendavate dokumentidega.

Üksikasjalikud kandideerimisjuhised on esitatud käesolevale osalemiskutsele lisatud juhendis.

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on 30. mai 2025 kell 17.00 (Luksemburgi aja järgi). Pärast seda tähtaega laekunud kandideerimisavaldusi vastu ei võeta. 

Teie nime andmebaasi kandmine ega vestluse ja/või valikukatse läbimine ei taga teile tööpakkumist. Kui mõni ametikoht vabaneb, võivad töölevõtvad teenistused tutvuda andmebaasiga ja saata kutsed kandidaatidele, kelle profiil vastab kõige paremini täidetava ametikoha nõuetele. Kui selgub, et teie esitatud teave on vale, jäetakse teid menetlusest kõrvale ja teie nimi kustutatakse andmebaasist.

Euroopa Parlament kohaldab oma valikumenetlustes ranget võrdsete võimaluste poliitikat, et tagada kõigi kandidaatide võrdne kohtlemine.

ELi institutsioonide töötingimused on kehtestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Töökorralduse üksikasjad leiate siit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (II jaotis) „Ajutised töötajad“ ja (IV jaotis) „Lepingulised töötajad“).

Ajutised töötajad võetakse tööle palgaastme AST 3 esimeses järgus. Igakuine põhipalk on 4302,25 eurot. Palgast peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Palk on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaat võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule, olenevalt tema töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatud tingimustel toetused.

Lepingulised töötajad võetakse tööle tegevusüksuses III. Igakuine põhipalk on 3111,21– 5768,76 eurot (tegevusüksus III), sõltuvalt kandidaadi väljaõppest ja töökogemusest. Palgast peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Palk on vabastatud riiklikest maksudest. Põhipalgale lisanduvad teatud tingimustel toetused. 

Andmebaas kehtib kuni 31. detsembrini 2026. Ametisse nimetav asutus või ametiisik võib otsustada selle kehtivust pikendada. Sellisel juhul antakse sellest andmebaasi kantud kandidaatidele aegsasti teada.