This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KORREKTURLÆSERE/SPROGREVISORER TIL BULGARSK, DANSK, ENGELSK, FINSK, FRANSK, IRSK, LITAUISK, MALTESISK, NEDERLANDSK, RUMÆNSK, SVENSK OG TYSK

Tjenestested : Luxembourg
Publication end on external website : 30/05/2025 17:00
Enhed : 09-Generaldirektoratet for Oversættelse
Reference : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Vejledning til ansøgere :

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER

OPRETTELSE AF EN DATABASE 

Korrekturlæsere/sprogrevisorer til bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, irsk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, rumænsk, svensk og tysk

Luxembourg

Midlertidigt ansatte (AST 3) og kontraktansatte (ansættelsesgruppe III) 

1.      Generelt

Europa-Parlamentets Generalsekretariat iværksætter denne indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på at oprette en database over ansøgere, som er interesserede i fremtidige ledige stillinger som korrekturlæsere/sprogrevisorer i Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD), som er beliggende i Luxembourg

Denne database vil fungere som en pulje af ansøgere, hvorfra der potentielt kan rekrutteres, med det mål at styrke vores sproglige og redigeringsmæssige kapacitet. 

Når databasen er oprettet, kan ansøgere, hvis navne er opført heri, blive udvalgt som midlertidigt ansatte til besættelse af ledige stillinger som korrekturlæser/sprogrevisor i GD TRAD i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2(b) i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA). Ansøgerne vil blive udvalgt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 ("Det Paritetiske Samarbejdsudvalg (COPAR)") i Parlamentets "generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte".

I sjældnere tilfælde kan ansøgere, hvis navne står i databasen, også blive udvalgt som hjælpeansatte på kontrakt til besættelse af ledige stillinger som korrekturlæser/sprogrevisor i GD TRAD i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA), hvis der er midler hertil, og det ikke er muligt at ansætte en midlertidigt ansat. Disse ansøgere vil blive udvalgt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7 ("det blandede udvalg til udvælgelse af hjælpeansatte (COSCON)") og artikel 8 ("udvælgelsesprocedure for kontaktansatte") i Parlamentets "generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte".

Europa-Parlamentet går i sin personalepolitik ind for ligestilling og accepterer ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

Hvis du kunne tænke dig at blive del af et dynamisk team med ansvar for at sikre sproglig præcision og klarhed i Parlamentets dokumenter og kommunikation, opfordres du til at tilkendegive din interesse. Denne rolle er afgørende for at opretholde Europa-Parlamentets høje standard for flersprogethed. For at ansøge skal du indsende dit CV og udfylde ansøgningsskemaet via APPLY4EP-platformen, men allerførst skal du oprette en konto (hvis du ikke allerede har en). Med henblik herpå bør du læse denne bekendtgørelse grundigt, klikke på knappen "Søg online" og følge trinnene i proceduren for at ansøge online. Du skal også læse den vejledning, som er vedhæftet denne bekendtgørelse, grundigt. Du kan kun have én konto på APPLY4EP-platformen. De personlige oplysninger, som registreres på kontoen, vil blive behandlet i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725, og kan til enhver tid ændres og opdateres. Databeskyttelseserklæringen for APPLY4EP er tilgængelig på APPLY4EP-hjemmesiden.

2.      Stillingsbeskrivelse

Korrekturlæsere/sprogrevisorer arbejder under tilsyn i et miljø, hvor der anvendes computere, og har ansvar for en række opgaver, heriblandt:

·        at læse korrektur på dokumenter

·        at tjekke oversatte teksters overensstemmelse med originalsproget

·        at forberede og tjekke indhold i forskellige formater og på forskellige medier

·        at rette stavefejl, grammatiske fejl og syntaktiske fejl

·        at hjælpe med at tilrettelægge og følge produktionsprocesserne i forbindelse med publicering. 

Ansøgerne skal:

·        besidde særdeles gode færdigheder inden for korrekturlæsning og fuldstændigt beherske grammatik og stavning på et af følgende sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, irsk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, rumænsk, svensk og tysk (sprog 1)

·        have et tilfredsstillende kendskab til engelsk eller fransk (sprog 2); sprog 2 skal være forskelligt fra sprog 1, og hvis sprog 1 er engelsk eller fransk, kræves der et tilfredsstillende kendskab til et af Den Europæiske Unions øvrige 23 officielle sprog

·        være i stand til at arbejde fleksibelt og med korte frister

·        have kendskab til oversættelsesprocesser og standarder for redigering. 

3.      Opgaver

I overensstemmelse med de programmer og prioriteter, som Parlamentets organer og/eller dets ledelse har fastsat, og under de ansvarlige tjenestemænds ledelse at:

·        læse korrektur på tekster med hensyn til stavning, grammatik, syntaks, tegnsætning, typografi, formatering, teknisk overensstemmelse, overensstemmelse med eksterne referencer osv.

·        gå tekster efter med hensyn til sproglig og terminologisk konsekvens, overholdelse af stilistiske konventioner og regler osv.

·        for- og efterbehandle dokumenter ved hjælp af oversættelsesværktøjer, tekstbehandlingssoftware og andre kontorapplikationer

·        søge efter og inkorporere eksisterende tekster (standardtekster, referencedokumenter, titler, uddrag af traktater, uddrag af forretningsordenen, tekster fra Kommissionen osv.)

·        forberede foreløbige oversættelser af korte og ikke-lovgivningsmæssige tekster eller dele af disse

·        bistå afdelingens oversættere og terminologer ved at foretage terminologiarbejde, opdatere termdatabaser, forberede terminologi til oversættelse i computerstøttede oversættelsesværktøjer osv.

·        bistå med at foretage tekniske og sproglige kvalitetstjek af tekster

·        udføre andre sprogrelaterede opgaver, f.eks. transskription, tjek af transskriberede filer, tjek af tekster i forskellige filformater (maskinoversat indhold, lydfiler, videofiler osv.), tjek af og tilpasning af indhold til websteder og sociale medier.

·        bistå med oplæring, integration af nye kolleger, uddannelse internt i afdelingen, udvikling af IT-værktøjer.

Specifikke kompetencer, som efterspørges:

·        evne til løbende udvikling

·        fleksibilitet

·        holdånd og samarbejde

·        resultatorienterethed

·        pålidelighed

·        en omhyggelig tilgang

·        evne til forståelse og analyse.

Arbejdsmiljø:

·        varierende arbejdsbelastning afhængigt af Parlamentets kalender

·        frister, som skal overholdes.

4.      Adgangsbetingelser

For at komme i betragtning ved potentielle fremtidige ansættelser skal du opfylde alle de generelle og specifikke kriterier, der er anført nedenfor.

a).      Almindelige betingelser 

·        være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

·        have opfyldt eventuelle forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

·        opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

b).     Særlige betingelser 

       i.           Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

For lønklasse AST 3/FGIII som minimum:

·        bevis for afsluttet videregående uddannelse

eller

·        bevis for afsluttet gymnasial uddannelse, som er adgangsgivende til videregående uddannelse, efterfulgt af mindst tre års relevant erhvervserfaring 

     eller

·        erhvervsuddannelse på tilsvarende niveau, hvis det kan begrundes som værende i tjenestens interesse.

Inden ansættelse vil udvalgte ansøgere, hvis navn står i databasen, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ansøgningsskemaet (eksamensbeviser, attester og andre bilag).

Eksamensbeviser skal, uanset om de er udstedt i en medlemsstat eller i et tredjeland, være anerkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. undervisningsministeriet. 

Ansøgere med eksamensbeviser, der er udstedt i et land uden for EU, skal vedlægge deres ansøgning en EU-ækvivalent for deres eksamensbeviser. Flere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU kan findes i ENIC-NARIC-netværkene (https://www.enic-naric.net).

Der vil blive taget højde for forskelle mellem uddannelsessystemerne. Tabellen i vejledningen indeholder eksempler på de minimumskvalifikationer, som kræves.

     ii.          Sprogkundskaber

Ansøgere skal have:

·        et perfekt kendskab på modersmålsniveau til et af følgende af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, irsk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, rumænsk, svensk eller tysk 

og

·        et tilfredsstillende kendskab (mindst niveau B2) til engelsk eller fransk (sprog 2). Sprog 2 skal være forskelligt fra sprog 1. Hvis sprog 1 er engelsk eller fransk, kræves der et tilfredsstillende kendskab (niveau B2) til et af Den Europæiske Unions øvrige 23 officielle sprog.

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for alle sproglige færdigheder (tale, skrive, læse, lytte), som nævnes i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er angivet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Ansøgerne gøres opmærksom på, at de to sprog, der kan vælges som sprog 2 i forbindelse med denne procedure med henblik på oprettelse af en database (engelsk og fransk), er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse og specifikt med henblik på stillingerne som korrekturlæser/sprogrevisor.

Det skyldes, at engelsk og fransk er de sprog, som hyppigst anvendes til udførelsen af de opgaver, der er nævnt i punkt 3 i indkaldelsen af interessetilkendegivelser.

For straks at kunne varetage deres opgaver skal de ansøgere, som ansættes, derfor være i stand til at arbejde og kommunikere effektivt på engelsk eller fransk.

5.      Database

Hvis du

·        opfylder de almindelige adgangsbetingelser og

·        har udfyldt ansøgningsskemaet via APPLY4EP-platformen (se nedenfor under "ansøgninger") efter fremgangsmåden og inden for fristen

vil dit navn blive opført i databasen.

Dette sker udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er givet i ansøgningsskemaet og de tilhørende bilag. Disse oplysninger og bilag vil blive kontrolleret senere, hvis du modtager et tilbud om ansættelse.

Efterhånden som behovet opstår, vil rekrutteringstjenesterne gennemgå databasen og opstille en liste med et vist antal ansøgere, der opfylder kravene, på grundlag af oplysningerne i deres ansøgningsskemaer.

Hvis du bliver optaget på listen, bliver du måske indbudt til prøver og samtaler, som afholdes af rekrutteringstjenesterne.

Ansættelsesprøverne/samtalerne kan have form af en skriftlig prøve (dvs. korrekturlæsning og retning af en tekst på sprog 1) og har til formål at vurdere din egnethed til den pågældende stilling. Dine sprogkundskaber vil eventuelt også blive vurderet.

6.      Ansøgninger – hvordan tilkendegiver man interesse?

Interesserede ansøgere kan KUN indsende deres ansøgningsskema via APPLY4EP-onlineplatformen 

Når du har oprettet din konto, skal du uploade et detaljeret CV. Hertil skal du benytte formatet Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Derefter udfyldes resten af ansøgningsskemaet.  

Der skal vedlægges dokumentation for oplysningerne i skemaet.

I den vejledning, som er vedføjet denne indkaldelse af interessetilkendegivelser, er der flere instruktioner om, hvordan man tilkendegiver sin interesse.

Fristen for interessetilkendegivelser er den 30. maj 2025, kl. 17.00 (lokal tid i Luxembourg). Interessetilkendegivelser, som modtages efter fristen, tages ikke i betragtning. 

At dit navn er opført i databasen, eller at du har været til en samtale og/eller en udvælgelsesprøve, er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt et job. Hvis der bliver en stilling ledig, kan rekrutteringstjenesterne gennemgå databasen og indkalde de ansøgere, hvis profiler svarer bedst til indholdet af den stilling, som skal besættes. Skulle det vise sig, at dine oplysninger ikke er korrekte, bliver du udelukket fra proceduren, og dit navn bliver slettet i databasen.

Europa-Parlamentet fører en streng ligestillingspolitik i sine udvælgelsesprocedurer for at sikre, at alle ansøgere behandles lige.

Ansættelsesvilkårene i EU-institutioner er fastsat i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA). Nærmere oplysninger om arbejdsvilkårene kan findes på: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 afsnit II (Midlertidigt ansatte) og afsnit IV (Kontraktansatte).

Midlertidigt ansatte ansættes i lønklasse AST 3, første løntrin. Den månedlige grundløn er 4 302,25 EUR. Herfra trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA). Lønnen er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til deres erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Kontaktansatte ansættes i ansættelsesgruppe III. Den månedlige grundløn er på mellem 3 111,21 EUR og 5 768,76 EUR (funktionsgruppe III) afhængigt af ansøgerens uddannelse og specifikke erhvervserfaring. Herfra trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA). Lønnen er fritaget for national beskatning. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Databasen er gyldig indtil den 31. december 2026. Ansættelsesmyndigheden kan beslutte at forlænge gyldigheden. De ansøgere, hvis navne er opført i databasen, vil i så fald få besked i god tid.