This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

КОРЕКТОРИ/ЕЗИКОВИ РЕДАКТОРИ ЗА АНГЛИЙСКИ, БЪЛГАРСКИ, ДАТСКИ, ИРЛАНДСКИ, ЛИТОВСКИ, МАЛТИЙСКИ, НЕМСКИ, НИДЕРЛАНДСКИ, РУМЪНСКИ, ФИНЛАНДСКИ, ФРЕНСКИ И ШВЕДСКИ ЕЗИК

Място : Люксембург
Край на публикуването на външен уебсайт : 30/05/2025 17:00
Отдел : 09-Генерална дирекция за писмени преводи
Относно: : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Ръководство на вниманието на кандидатите :

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ

Коректори/езикови редактори за английски, български, датски, ирландски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, румънски, финландски, френски и шведски език

Люксембург

Персонал на временни длъжности (AST 3) и договорно наети служители (функционална група III)

1.      Общи положения

Секретариатът на Европейския парламент отправя настоящата покана за изразяване на интерес за съставяне на база данни от кандидати, които биха проявили интерес към бъдещи свободни длъжности за коректори/езикови редактори в рамките на Генералната дирекция за преводи (ГД TRAD), базирана в Люксембург

Тази база данни ще служи като резерв от кандидати за потенциално наемане на работа с оглед укрепване на нашия езиков и редакционен капацитет. 

След създаването на базата данни кандидатите, чиито имена са включени в базата данни, могат да бъдат избирани за срочно наети служители за попълване на свободни работни места за коректори/езикови редактори в ГД TRAD в съответствие с разпоредбите на член 2б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Тези кандидати ще бъдат селектирани в съответствие с разпоредбите на член 4 (Съвместна комисия („COPAR“)) на Общите разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент.

По-рядко в зависимост от наличността на средства и при липса на възможности за срочно наети служители кандидатите, чиито имена са включени в базата данни, е възможно също така да бъдат селектирани за попълване на свободни работни места за договорно наети служители със спомагателни функции за коректори/езикови редактори в ГД TRAD в съответствие с разпоредбите на член 3б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Тези кандидати ще бъдат селектирани в съответствие с разпоредбите на член 7 („Съвместен комитет за подбор на договорно наети служители със спомагателни функции“) и член 8 („Процедура за подбор на договорно наети служители“) на „Общите разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент“.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на социален пол, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Ако желаете да се присъедините към един динамичен екип, отговарящ за осигуряването на езиковата точност и яснота на парламентарните документи и съобщения, приканваме Ви да изразите интереса си. Тази роля е от решаващо значение за поддържане на високия стандарт на многоезичието, отстояван от Европейския парламент. За да кандидатствате трябва да подадете автобиография и да попълните кандидатурата си чрез платформата APPLY4EP, като предварително създадете свой профил (в случай че още нямате такъв). За тази цел следва да прочетете внимателно настоящото известие, да кликнете на раздел „Кандидатствай онлайн“ и да следвате стъпките на процедурата за кандидатстване онлайн. Вие следва също така да прочетете внимателно ръководството, приложено към настоящото известие. Можете да имате само с един профил на платформата APPLY4EP. Запазените в профила лични данни ще бъдат обработвани при пълно зачитане на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и ще подлежат на изменение, за да се позволи тяхното актуализиране. Декларацията за поверителност за APPLY4EP е достъпна на неговата начална страница.

2.      Длъжностна характеристика

Като работят под ръководство и в компютъризирана среда, коректорите/езиковите редактори отговарят наред с други задачи за:

·        коригиране на документи;

·        проверка на преведени документи за съответствие с оригиналния ези;

·        подготовка и проверка на съдържание в различни формати и на различни носители;

·        поправка на правописни, граматически и синтактични грешки;

·        подпомагане на организацията и наблюдението на производствени процеси в рамките на публикуването. 

Кандидатите трябва:

·        да имат отлични коректорски умения, с перфектно владеене на граматиката и правописа на един от следните езици: английски, български, датски, ирландски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, румънски, финландски, френски или шведски (език 1);

·        да притежават задоволителни познания по английски или френски език (език 2). език 2 трябва да бъде различен от език 1; ако английският или френският език е език 1, се изисква задоволителни познания по един от другите 23 официални езика на Европейския съюз;

·        да са способни да работят гъвкаво и при кратки срокове;

·        да са добре запознати с процесите на превод и редакторските стандарти. 

3.      Задачи

В съответствие с програмите и приоритетите, определени от органите и/или ръководството на Парламента, и под ръководството на отговорните длъжностни лица:

·        коригиране на текстове по отношение на правопис, граматика, синтаксис, пунктуация, типография, форматиране, техническо съответствие, съответствие с външни референции и пр.;

·        проверка на текстове по отношение на езиковата и терминологичната последователност, съответствие със стилистичните условности и правила и пр.;

·        предварителна и последваща обработка на документи посредством използването на инструменти за превод, софтуер за текстообработка и други работни приложения;

·        търсене и включване на вече съществуващи текстове (стандартен текст, референтни документи, заглавия, откъси от Договорите, откъси от правилници, текстове на Комисията и пр.);

·        подготовка на чернови на преводи на кратки и незаконодателни текстове или части от тях;

·        оказване на съдействие на преводачи и терминолози в отдела посредством извършването на терминологични проучавания, осъвременяване на терминологични бази данни, подготовка на терминология за превод посредством инструменти за превод с помощта на компютър, и пр.;

·        оказване на съдействие при осъществяване на технически и езикови проверки на качеството на текстове;

·        извършване на други задачи, свързани с езика, като например транскрипция, проверка на транскрибирани файлове, проверка на текстове в различни файлови формати (съдържание на машинен превод, аудиофайлове, видеофайлове и др.), проверка и модериране на съдържание за уебсайтове и сайтове на социални медии;

·        оказване на помощ при обучения, интегриране на нови колеги, обучения в рамките на отдела, разработване на инструменти на информационните технологии.

Необходими специфични качества:

·        непрекъснато подобряване

·        гъвкавост

·        умение за работа в екип и сътрудничество

·        насоченост към постигането на резултати

·        надеждност

·        прецизен подход

·        умения за аналитично мислене и разбиране

Работна среда:

·        Варираща работна натовареност, в зависимост от парламентарния график

·        Срокове, които трябва да бъдат спазвани

4.      Условия за допустимост

За да се квалифицирате за евентуални бъдещи свободни постове, трябва да отговаряте на общите и специфичните критерии, които следват:

а).   Общи условия 

·        Да бъдете гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз.

·        Да сте изпълнили задълженията си по отношение на военната служба съгласно националното законодателство.

·        Да представите необходимите препоръки относно своята пригодност за изпълнение на задълженията.

б.   Специфични условия 

       i.           Необходими квалификации и умения

За степен AST 3/FGIII най-малкото:

·        висше образование, удостоверено с диплома,

или

·        средно образование, удостоверено с диплома, даваща право на достъп до висше образование, както и най-малко три години подходящ професионален опит; 

 или

·        ако е оправдано в интерес на службата — професионален опит на еквивалентно равнище.

Преди да бъдат назначени, избраните кандидати, чиито имена са включени в базата данни ще бъдат поканени да представят документи, които потвърждават съдържащите се във формуляра за кандидатстване сведения (дипломи, удостоверения и други удостоверителни документи).

Дипломите, независимо дали са издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава – членка на ЕС, например министерството на образованието. 

Кандидатите, които притежават дипломи, издадени в държава извън ЕС, трябва да предоставят декларация за еквивалентност за ЕС за своите дипломи. Допълнителна информация относно признаването на квалификации от държави извън ЕС можете да намерите в мрежите ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Различията между образователните системи ще бъдат взети предвид. Примери за изискваната минимална квалификация са включени в таблицата, представена в Ръководството на вниманието на кандидатите.

     ii.          Езикови знания

Кандидатите трябва да имат:

·        отлично познание на ниво майчин език на един от следните официални езици на Европейския съюз (език 1) английски, български, датски, ирландски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, румънски, финландски, френски или шведски; 

както и

·        да притежавате задоволителни познания (поне ниво B2) по английски или френски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1. Ако английският или френският език е език 1, се изискват задоволителни познания (ниво B2) на един от другите 23 официални езика на Европейския съюз. 

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Кандидатите се уведомяват, че двата варианта за втори език за тази процедура за създаване на база данни, а именно - английски и френски език, са определени в интерес на службата и по-специално за длъжностите на коректори/езикови редактори.

В действителност английски или френски са езиците, които най-много се използват за изпълнение на задълженията, изброени в точка 3 от поканата за изразяване на интерес. 

Следователно с оглед на незабавната си оперативност, назначените кандидати трябва да са в състояние да работят и да общуват ефективно на английски или френски език.

5.      База данни

Ако

·        отговаряте на общите условия за допустимост и

·        сте попълнили формуляра за кандидатстване чрез платформата APPLY4EP (вж. по-долу „Подаване на кандидатури“) съгласно изисквания начин и в указаните срокове,

името Ви ще бъде включено в базата данни.

Включването на името Ви ще се основава единствено на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на приложените документи. Тази информация и тези документи ще бъдат проверени по-късно, ако получите предложение за наемане на работа.

Службите за набиране на персонал ще осъществят търсене в базата данни в зависимост от възникващите нужди и ще подберат известен брой кандидати, отговарящи на техните изисквания въз основа на информацията в кандидатурите им.

Ако бъдете включено (а) в списъка с подходящите кандидати, възможно е да бъдете поканен (а) за тестове и събеседвания, организирани от службите за наемане на персонал.

Тестовете/събеседванията за наемане на работа имат за цел да оценят Вашата пригодност за съответната позиция и могат да бъдат под формата на писмен тест (примерно коригиране и поправка на текст на език 1). Възможно е да бъде оценено и владеенето на езици.

6.      Кандидатури — как да изразите интерес?

Заинтересованите кандидати трябва да подадат формуляра за кандидатстване ЕДИНСТВЕНО чрез онлайн платформатa APPLY4EP. 

След като създадете своя профил, трябва да качите подробна автобиография. Необходимо е да използвате формата „Европас“ (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

След това трябва да попълните останалата част от формуляра за кандидатстване.       

Тази информация трябва да бъде подкрепена с удостоверителни документи.

Можете да намерите допълнителни инструкции за това как да изразите интереса си в ръководството, приложено към настоящата покана за изразяване на интерес.

Срокът за изразяване на интерес е 17:00 ч. (люксембургско време) на 30 май 2025 г. Заявления за изразяване на интерес, получени след този краен срок, няма да бъдат приемани. 

Включването на Вашето име в базата данни или успешното преминаване интервю и/или на тест за подбор не е гаранция, че ще Ви бъде предложена работа. При наличие на свободна позиция службите по назначаване може да прегледат базата данни и да поканят кандидатите, чийто профил отговаря в най-голяма степен на изискванията за съответната длъжност. Ако бъде установено, че предоставените от Вас сведения са неточни, ще бъдете изключен (а) от процедурата и името Ви ще бъде премахнато от базата данни.

В своите процедури за подбор Европейският парламент прилага стриктна политика на равните възможности, за да гарантира равно третиране на всички кандидати.

Условията на работа в европейските институции се определят от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. За да направите справка с Условията на работа в тяхната цялост, ползвайте следния адрес:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Дял II), „Срочно нает персонал“ и (Дял IV) „Договорно нает персонал“.

Срочно наетите служители ще бъдат назначавани на степен AST 3, първа стъпка. Основното месечно възнаграждение е 4 302,25 EUR. Тази заплата подлежи на облагане с общностен данък и на други удръжки, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Тя е освободена от национален данък. Стъпката, на която се назначават успешните кандидати, може да бъде коригирана в съответствие с техния професионален опит. Освен това, при определени обстоятелства, към основаната заплата се начисляват допълнителни надбавки.

Договорно наетите служители ще бъдат назначавани във функционална група III. Основното месечно възнаграждение се определя между 3 111,21 и 5 768,76 EUR (функционална група III), в зависимост от образованието и специфичния професионален опит на кандидата. Тази заплата подлежи на облагане с общностен данък и на други удръжки, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Тя е освободена от национален данък. Освен това при определени обстоятелства към основаната заплата се начисляват допълнителни надбавки.

Базата данни ще бъде валидна до 31 декември 2026 г. Органът по назначаване може да реши да удължи нейната валидност. В този случай кандидатите, чиито имена са включени в базата данни, ще бъдат уведомен