This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VERGELIJKEND ONDERZOEK PE/AD/304/2024 ADMINISTRATEURS MET DE LUXEMBURGSE NATIONALITEIT (AD 6)

Publication end on external website : 24/05/2024 12:00
Dienst : 00-Europees Parlement
Kenmerk : COMPETITION PE/AD/304/2024 (AD 6)
Handleiding voor sollicitanten :

VERGELIJKEND ONDERZOEK PE/AD/304/2024

  

Administrateurs met de Luxemburgse nationaliteit (AD 6)

  

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de bij deze aankondiging gevoegde handleiding voor kandidaten door. De handleiding maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de regels voor vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures, alsook de gang van zaken bij sollicitaties.

 

INHOUD

 

A.               FUNCTIEOMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

 

B.               VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 

C.               INDIENING VAN SOLLICITATIES

 

BIJLAGE:    HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN BIJ ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN / SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

                         

 

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

 

1.       Algemeen

Het Europees Parlement heeft besloten om een algemeen vergelijkend onderzoek (rang AD 6) te organiseren om een lijst van geschikte kandidaten op te stellen voor mogelijke aanwervingen van onderdanen van het Groothertogdom Luxemburg.

Het gezochte profiel is dat van een administrateur voor het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement, en het doel is 10 geschikte kandidaten te vinden.

Dit vergelijkend onderzoek wordt georganiseerd op basis van artikel 29, lid 1, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (hierna “het Statuut” genoemd) en op grond van het besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 21 november 2022 ter uitvoering van artikel 27 van het Statuut door de vaststelling van algemene uitvoeringsbepalingen (hierna “het besluit van het Bureau” genoemd), beschikbaar op https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details). 

Volgens artikel 27 van het Statuut is de “aanstelling van tijdelijke functionarissen [...] erop gericht de instelling de medewerking te verzekeren van personen die uit een oogpunt van vakbekwaamheid, prestatievermogen en integriteit aan de hoogste eisen voldoen en die uit de onderdanen van de lidstaten van de Unie zijn aangeworven met inachtneming van de breedst mogelijke geografische basis. Geen enkel ambt mag worden bestemd voor onderdanen van een bepaalde lidstaat”. Het is een voortdurende bron van zorg voor de instelling om personeel voor het Europees Parlement aan te werven met inachtneming van de breedst mogelijke geografische basis teneinde te zorgen voor een ambtenarenapparaat van de EU dat gebaseerd is op een rijke verscheidenheid van cultuur en taal. Het pluralistische karakter van het Parlement is een belangrijk onderdeel van het imago en de missie van de instelling. Een geografisch evenwichtig personeelsbestand stelt het Parlement in staat de diversiteit van de Europese Unie volledig te benutten.

In het Secretariaat-generaal van het Parlement bestaan echter aanzienlijke onevenwichtigheden tussen de nationaliteiten van ambtenaren, die niet op grond van objectieve criteria gerechtvaardigd zijn. Om die onevenwichtigheden aan te pakken hebben het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) en andere EU-instellingen alsook de autoriteiten van de lidstaten verschillende communicatie- en voorlichtingsstrategieën onderzocht. Helaas hebben deze initiatieven niet de gewenste resultaten opgeleverd, met name wat betreft het aantrekken van meer kandidaten uit ondervertegenwoordigde lidstaten.

Overeenkomstig artikel 27 van het Statuut kan elke instelling op grond van het gelijkheidsbeginsel van de Unie passende maatregelen vaststellen naar aanleiding van de vaststelling dat er sprake is van een aanzienlijke onevenwichtigheid tussen de nationaliteiten van de ambtenaren, die op grond van objectieve criteria niet gerechtvaardigd is.

Door de goedkeuring op 21 november 2022 door het Bureau van het Parlement van algemene uitvoeringsbepalingen ter uitvoering van artikel 27 van het Statuut kan het Parlement passende maatregelen vaststellen om aanzienlijke onevenwichtigheden tussen de nationaliteiten van de ambtenaren aan te pakken. Volgens deze bepalingen kan de secretaris-generaal, indien het Bureau vaststelt dat er bij een of meer nationaliteiten van de Unie sprake is van een aanzienlijke onevenwichtigheid in de samenstelling van het ambtenarenapparaat, vergelijkende onderzoeken organiseren die zijn voorbehouden aan kandidaten met die ondervertegenwoordigde nationaliteiten. Hierdoor wordt de groep geschikte kandidaten van die landen uitgebreid, waardoor het Parlement ambtenaren kan aanwerven met inachtneming van een zo groot mogelijk geografisch evenwicht.

Het Groothertogdom Luxemburg is een van de lidstaten waarvan de onderdanen het sterkst ondervertegenwoordigd zijn onder de ambtenaren van het Secretariaat-generaal van het Parlement. Voorts betekent de leeftijdsverdeling van de groep ambtenaren met de Luxemburgse nationaliteit dat een aanzienlijk aantal van hen de komende jaren met pensioen zal gaan, waardoor de ondervertegenwoordiging verder zal toenemen.

Het Parlement neemt het beginsel dat aanwervingen op verdienste gebaseerd moeten zijn, strikt in acht. Er zijn geen posten voorbehouden aan onderdanen van een bepaalde lidstaat en de lijst van geschikte kandidaten die na dit vergelijkend onderzoek wordt opgesteld, staat op voet van gelijkheid met alle andere lijsten van geschikte kandidaten van het Parlement en EPSO.

De overgrote meerderheid van de posten van het Europees Parlement zijn gebaseerd in Brussel, Luxemburg en Straatsburg (de belangrijkste werklocaties van het Parlement) overeenkomstig de behoeften van de diensten van het Parlement. Voor het verrichten van de taken kunnen dienstreizen tussen de werklocaties van het Parlement nodig zijn.

De aangeworven personen worden ingeschaald in rang AD 6, eerste salaristrap, met een maandelijks basissalaris van 6 231,42 EUR. Op dit salaris worden Uniebelasting en de andere inhoudingen als bepaald in het Statuut in mindering gebracht. Het is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap waarin de geschikte kandidaten worden ingeschaald kan evenwel worden aangepast naargelang van hun beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij sollicitaties geen onderscheid op grond van gender, volksgroep, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

 

2.       Functieomschrijving

Administrateurs in het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement zijn werkzaam op uiteenlopende gebieden. Ze verrichten taken op het gebied van beheer, planning en onderzoek die, afhankelijk van de afdeling binnen het Secretariaat-generaal waar de geschikte kandidaat wordt geplaatst, een of meer van de volgende activiteiten kunnen omvatten:

a)          Op het gebied van het verlenen van advies en ondersteuning aan de leden van het Europees Parlement (EP-leden) en parlementaire organen:

            opstellen van werkprognoses voor de korte, middellange en lange termijn ten behoeve van parlementaire organen en beheren van die werkzaamheden;

            behandelen van aangelegenheden die zich voordoen in een parlementair orgaan en door middel van verslagen, analyses en gespecialiseerd onderzoek bijdragen tot het formuleren en vaststellen van de standpunten van het Europees Parlement;

            netwerken van contacten opzetten, met name tussen EP-leden en andere instellingen of -organen van de EU en economische en sociale kringen in de lidstaten;

            helpen organiseren van externe evenementen (conferenties, seminars enz.) en in het openbaar spreken.

b)          Op het gebied van het beheer van middelen:

            bijdragen aan het personeelsbeheer van het Parlement, onder meer door het beoordelen van personeelsbehoeften, het opstellen van functieomschrijvingen en het monitoren van opleidingsprogramma’s, het toepassen en handhaven van het Statuut, het toezien op en coördineren van specifieke projecten en het onderhouden van contacten met de desbetreffende afdelingen en/of met overeenkomstige afdelingen op interinstitutioneel niveau;

            helpen beheren van de financiële middelen van het Parlement, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de opstelling van begrotingsprognoses, het monitoren, coördineren en controleren van het begrotings- en contractbeheer, het opzetten en uitvoeren van interne financiële controles en het waarborgen dat financiële kanalen en procedures in overeenstemming zijn met het Financieel Reglement van de EU en de desbetreffende uitvoeringsbepalingen. 

c)           Op het gebied van wetgeving:

            volgen van de ontwikkelingen in de jurisprudentie van de rechterlijke instanties van de Europese Unie en informeren van de afdelingen in het Secretariaat-generaal;

            volgen van belangrijke politieke kwesties in het licht van de juridische gevolgen ervan;

            schrijven van studies, nota’s en samenvattingen;

            analyseren, ontwerpen en opstellen van ontwerpbepalingen op het gebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn en over alle onderwerpen die verband houden met het beheer van de afdeling op verzoek van het hoger management;

            bestuderen en monitoren van de regelgeving en jurisprudentie, informeren en adviseren van het management en de afdelingen over ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en bepaalde specifieke gevallen;

            waarborgen van de redactionele kwaliteit van wetgeving vanuit juridisch oogpunt.

d)          Op het gebied van informatie- en communicatiebeleid:

            voorbereiden, opstellen, bekendmaken en verspreiden van informatie bestemd voor de media en het publiek over de activiteiten van het Europees Parlement, waaronder het opstellen van persberichten, het bijstaan en informeren van mediavertegenwoordigers, het bijstaan van leden in hun contacten met de pers (persconferenties enz.);

            organiseren en houden van seminars over Europese vraagstukken voor opiniemakers;

            voorbereiden van en toezien op communicatieactiviteiten, waaronder het ontwerpen, organiseren en/of deelnemen aan evenementen om het publiek voor te lichten, het organiseren en beheren van bezoeken (van groepen of individuele personen), het houden van lezingen, het ontwerpen en aanpassen van communicatiemateriaal enz.

e)           Op het gebied van IT, IT-beveiliging en veiligheid:

            helpen vaststellen van IT-normen, uitvoeren van taken met betrekking tot technologische waakzaamheid en verlenen van technisch advies op dit gebied;

            ontwerpen, vaststellen, aanpassen, uitrollen en controleren van IT-dienstverleningsprocedures en die voortdurend verbeteren;

            ontwikkelen van IT-beveiligingsnormen- en beleidslijnen voor de toepassing ervan ten aanzien van personen, goederen en gegevens;

            analyseren van alle veiligheidsbedreigingen en -risico’s in verband met de belangen en activiteiten van de instellingen;

            uitvoeren van procedures op het gebied van dreigingsevaluaties en risicoanalyse in verband met technische specificaties of organisatorische/operationele procedures voor complexe systemen, waaronder IT-systemen;

            uitvoeren van en toezien op de coördinatie van operationele veiligheidsdiensten, zoals preventie en surveillance, controlediensten door bewakers en persoonsbeveiliging van VIP’s.

f)           Op het gebied van projectbeheer:

            toezicht houden op en coördineren van specifieke projecten;

            voorbereiden en vergemakkelijken van besluitvorming door het management door innovatieve oplossingen voor te stellen;

            opstellen van analyses, verslagen, nota’s, brieven, statistieken en allerlei andere soorten documenten, met inbegrip van ontwerpbepalingen;

            helpen opstellen van uitnodigingen tot inschrijving en er follow-up aan geven;

            vergezellen van het hoger management naar of vertegenwoordigen van het management in vergaderingen of interne of externe werkgroepen en deelnemen aan of voorzitten van administratieve vergaderingen.

Deze taken vereisen het vermogen om adequate oplossingen te vinden voor uiteenlopende en vaak complexe problemen, om snel te reageren op veranderende omstandigheden en om doeltreffend te communiceren. Kandidaten moeten blijk geven van initiatief, creativiteit en een sterke motivatie. Zij moeten in staat zijn anderen te beïnvloeden, met grote inzet te werken, zowel onafhankelijk als in teamverband, en netwerken te vormen in een multiculturele werkomgeving. Ten slotte moeten kandidaten tijdens hun gehele loopbaan graag opleidingen blijven volgen en zich blijven ontwikkelen.

 

3.       Voorwaarden voor toelating 

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moet u aan alle onderstaande algemene en specifieke voorwaarden voldoen:

a)      Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en overeenkomstig artikel 1, lid 1, punt i), van bijlage III bij dat Statuut en met inachtneming van het besluit van het Bureau moet u:

–          een onderdaan zijn van het Groothertogdom Luxemburg;

–          in het bezit zijn van uw rechten als staatsburger;

–          voldaan hebben aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

–          in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

Let op: In verband hiermee moet u op uw erewoord verklaren dat u onderdaan bent van het Groothertogdom Luxemburg door “Luxemburg” te selecteren als het land met het voor u in aanmerking komend staatsburgerschap. Ook moet u het vakje in Apply4EP aanvinken waarmee u verklaart dat u een “onderdaan van een van de lidstaten” bent.

Later in de procedure zal u worden gevraagd een kopie van uw Luxemburgse paspoort of uw Luxemburgse identiteitskaart te verstrekken.

b)      Specifieke voorwaarden

i)       Vereiste getuigschriften en diploma’s

U moet beschikken over een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding van ten minste drie jaar, afgesloten met een officieel erkend diploma in een van de lidstaten van de Europese Unie.

Dit diploma kan zijn afgegeven in een EU-lidstaat of in een land buiten de EU maar moet erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van onderwijs van een EU-lidstaat.

Kandidaten die in het bezit zijn van diploma’s die in een land buiten de Unie zijn afgegeven, moeten een EU-gelijkwaardigheid voor deze diploma’s verstrekken. Meer informatie over de erkenning van kwalificaties van buiten de EU is te vinden op de website van de ENIC-NARIC-netwerken, te raadplegen via de volgende link: https://www.enic-naric.net. De jury houdt rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels. In de tabel bij de handleiding voor kandidaten wordt een indicatief overzicht gegeven van de diploma’s die als minimum vereist zijn. Kandidaten die geen EU-gelijkwaardigheid voor hun diploma’s bijvoegen en/of kandidaten met diploma’s die niet worden erkend door een officiële instantie van een EU-lidstaat mogen niet aan het vergelijkend onderzoek deelnemen.

ii)      Vereiste beroepservaring

Na het behalen van de kwalificaties die toegang verlenen tot het vergelijkend onderzoek (zie punt i) hierboven), moet u ten minste twee jaar beroepservaring hebben opgedaan die relevant is voor de in de functieomschrijving genoemde activiteiten (bijv. op de volgende werkterreinen: advies en ondersteuning van leden van het Parlement en parlementaire organen, middelenbeheer, recht, informatie- en communicatiebeleid, IT, IT-beveiliging en veiligheid, projectbeheer). In de functieomschrijving in titel A, punt 2, worden weliswaar algemene taken genoemd die horen bij het werk van een administrateur in het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement, maar de jury houdt ook rekening met relevante beroepservaring die buiten het Europees Parlement en de EU-instellingen is opgedaan.

iii)     Talenkennis

U moet over een grondige kennis (minimaal niveau C1) van het Frans of het Duits (taal 1) beschikken,), 

en

over voldoende kennis (minimaal niveau B2) van een van de andere officiële talen van de Europese Unie (taal 2) beschikken: Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans of Zweeds. 

Taal 2 moet een andere taal zijn dan taal 1.

De hierboven genoemde vereiste minimumniveaus gelden voor alle taalvaardigheden die op het sollicitatieformulier vermeld staan (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Deze vaardigheden komen overeen met de vaardigheden die gepreciseerd zijn in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/nl/common-european-framework-reference-language-skills). Niveau C2 is het hoogste niveau en A1 is het laagste niveau in het kader.

 

B. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het tot aanstelling bevoegde gezag stelt een lijst vast van kandidaten die verklaren dat zij voldoen aan de in titel A, punt 3, a), van de bekendmaking genoemde voorwaarden en die hun sollicitatiedossier hebben ingediend in overeenstemming met de regelingen en binnen de in titel C van de aankondiging vermelde termijn. Deze lijst wordt naar de voorzitter van de jury verzonden.

Het vergelijkend onderzoek is gebaseerd op examens. Het omvat twee fasen:

1.     Voorselectie (meerkeuzetoets) en toelatingscontrole

a)     Voorselectie (meerkeuzetoets)

b)     Controle van specifieke toelatingsvoorwaarden

2.     Examens

a)     Redactieproef

b)     Gesprek

 

1.     Voorselectie (meerkeuzetoets) en toelatingscontrole

a)         Voorselectie (meerkeuzetoets)

De kandidaten die op de lijst van het tot aanstelling bevoegde gezag staan vermeld, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een per computer afgenomen voorselectietoets in de vorm van een reeks meerkeuzevragen.

De meerkeuzetoets wordt afgenomen in het Frans of het Duits (taal 1).

De meerkeuzetoets bestaat uit maximaal 40 vragen en is bedoeld om de kennis van de kandidaten te beoordelen op de volgende vier gebieden: kennis van de Europese Unie, kennis van het Europees Parlement, verbaal redeneervermogen en numeriek redeneervermogen. De kandidaten ontvangen geruime tijd voor de datum van de toets voorbeeldvragen.

De toets duurt ten hoogste 60 minuten en wordt online gehouden. De kandidaten ontvangen tijdig de instructies voor de toetsen. De toetsen vinden plaats op een specifieke datum en tijd. De kandidaten krijgen informatie over de exacte duur van de toets wanneer zij de uitnodiging en instructies ontvangen.

b)        Controle van specifieke toelatingsvoorwaarden

De jury zal controleren of kandidaten die bij de meerkeuzetoets de hoogste scores hebben behaald, aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit zal geschieden in afnemende volgorde, te beginnen bij de dossiers van kandidaten die de hoogste scores hebben behaald. De jury zal geen toelatingscontroles meer verrichten wanneer het aantal kandidaten dat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet viermaal zo hoog is als het gezochte aantal geschikte kandidaten. Indien bij de meerkeuzetoets meerdere kandidaten met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, laat de jury hen allemaal toe.

De jury stelt een lijst op van kandidaten die voldoen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden van titel A, punt 3, b), van deze aankondiging. Kandidaten op deze lijst worden toegelaten tot het vergelijkend onderzoek. De jury neemt het besluit over de toelating van een kandidaat door a) de verklaringen in het sollicitatieformulier en b) de in het sollicitatieformulier op Apply4EP geüploade documenten ter ondersteuning van die verklaringen te vergelijken.

De jury baseert zich daarbij uitsluitend op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens die door de bijgevoegde bewijsstukken worden gestaafd. (Zie handleiding voor kandidaten voor verdere informatie)

 

2.         Examens

Alle kandidaten die zijn toegelaten tot het vergelijkend onderzoek worden uitgenodigd voor de redactieproef. In deze fase verzoekt de jury kandidaten een schriftelijk bewijs van hun Luxemburgse nationaliteit te verstrekken. Kandidaten die het vereiste bewijs niet verstrekken worden uitgesloten van het vergelijkend onderzoek.

 

a)        Redactieproef in het Frans of het Duits (taal 1) op basis van een reeks documenten om het vermogen van de kandidaten om informatie te analyseren en samen te vatten en hun redactievaardigheden te toetsen. Bij het schriftelijk examen kan niet worden gekozen uit verschillende onderwerpen.

Maximumduur van de proef: 120 minuten

Score: 0 tot 50 punten

Vereiste minimumscore: 25 punten 

Deze proef wordt online afgenomen, op de computer.

De kandidaten die voor de redactieproef het hoogste aantal punten behalen, worden uitgenodigd voor een gesprek, op voorwaarde dat zij de vereiste minimumscore voor de redactieproef hebben behaald. Het maximumaantal kandidaten dat voor het gesprek wordt uitgenodigd is gelijk aan tweemaal het aantal gezochte kandidaten. Indien meerdere kandidaten met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, nodigt de jury hen allemaal uit voor het gesprek. 

 

b)        Gesprek met de jury in het Frans of het Duits (taal 1) om te testen of de kandidaten beschikken over de kernvaardigheden van het Parlement: streven naar continue verbetering, blijk geven van flexibiliteit, teamgeest en samenwerking, resultaatgerichte instelling en blijk geven van betrouwbaarheid. De jury toetst ook de kennis van taal 2 zoals aangegeven door de kandidaten op het sollicitatieformulier. 

Maximumduur van het gesprek: 60 minuten

Score: 0 tot 50 punten

Vereiste minimumscore: 25 punten

           Het examen kan op locatie worden afgenomen. 

De kandidaten ontvangen te zijner tijd de instructies voor de examens. De examens vinden plaats op een specifieke datum en tijd. Kandidaten die niet reageren op een uitnodiging, niet bereikbaar zijn per e-mail of niet komen opdagen voor een examen, worden uitgesloten, behalve in geval van overmacht. De kandidaten moeten de instructies precies volgen. Niet naleving van de instructies of gedragingen die strijdig zijn met de instructies, leiden tot onmiddellijke uitsluiting van het vergelijkend onderzoek.

  

3.       Lijst van geschikte kandidaten

De jury stelt een lijst op van de 10 geschikte kandidaten die bij de examens de hoogste totaalscores hebben behaald. Meer details hierover vindt u in titel A, punt 1, “Algemeen”. De totaalscores omvatten het totale aantal punten behaald in de redactieproef en het gesprek met de jury zoals beschreven in respectievelijk titel B, punt 2, a) en titel B, punt 2, b), mits de kandidaat de minimumscore in beide examens heeft gehaald. Indien meerdere kandidaten met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, kunnen al deze kandidaten op de lijst worden geplaatst. De lijst bevat de namen van de geschikte kandidaten in alfabetische volgorde.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot en met 31 december 2027. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de geldigheidsduur van de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

De geslaagde kandidaten worden persoonlijk van hun resultaten in kennis gesteld. De lijst wordt eveneens gepubliceerd op de officiële website van het Europees Parlement.

Indien u een baan aangeboden krijgt, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten houdt geenszins een recht of garantie op aanwerving in.

Het is belangrijk om, zoals uiteengezet in artikel 3 (“Aanwerving”) van het besluit van het Bureau, op het volgende te wijzen: “Met het oog op de naleving van de verplichting om geen ambten te reserveren voor onderdanen van een specifieke lidstaat, zoals bepaald in artikel 27 van het Statuut, en zonder afbreuk te doen aan vergelijkende onderzoeken die worden georganiseerd overeenkomstig artikel 29, lid 3, van het Statuut, staan de geslaagde kandidaten van de op grond van artikel 2 van deze bepalingen georganiseerde vergelijkende onderzoeken op gelijke voet met de geslaagde kandidaten van andere door het Europees Parlement of EPSO georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

 

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

Wijze van inschrijving:

U moet solliciteren via het platform Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search 

U moet de handleiding voor kandidaten van vergelijkende onderzoeken van het Europees Parlement aandachtig lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen, en u moet de relevante bewijsstukken overleggen.

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties:

De uiterste datum voor de indiening van sollicitaties is 

24 mei 2024 om 12 uur (’s middags), Brusselse tijd.

 

Zodra u uw sollicitatieformulier hebt gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

U mag alleen via uw Apply4EP-account communiceren over dit vergelijkend onderzoek. U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN met betrekking tot dit vergelijkend onderzoek. 

Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de inbox te controleren van het e-mailadres dat u in uw Apply4EP-account hebt aangegeven.