This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOMPETIZZJONI PE/AD/304/2024   AMMINISTRATURI TA’ ĊITTADINANZA LUSSEMBURGIŻA (AD 6)

Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 24/05/2024 12:00
Servizz : 00-Parlament Ewropew
Ref. : COMPETITION PE/AD/304/2024 (AD 6)
Gwida għall-kandidati :

KOMPETIZZJONI PE/AD/304/2024 

 

Amministraturi ta’ ċittadinanza Lussemburgiża (AD 6) 

 

Qabel tapplika, jekk jogħġbok aqra sew il-gwida għall-kandidati annessa ma’ dan l-avviż ta’ kompetizzjoni. Din il-gwida, li hija parti integrali mill-avviż ta’ kompetizzjoni, tgħinek tifhem ir-regoli marbuta mal-proċeduri u l-kondizzjonijiet tal-parteċipazzjoni.

 

WERREJ

 

A.               DESKRIZZJONI TAL-FUNZJONIJIET U REKWIŻITI TA’ ELEĠIBBILTÀ 

 

B.               ŻVOLĠIMENT TAL-PROĊEDURA

 

C.               TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

 

ANNESS:     GWIDA GĦALL-KANDIDATI FIL-KOMPETIZZJONIJIET MIFTUĦA/FIL-PROĊEDURI TA’ SELEZZJONI ORGANIZZATI MILL-PARLAMENT EWROPEW

 

                         

A. DESKRIZZJONI TAL-FUNZJONIJIET U REKWIŻITI TA’ ELEĠIBBILTÀ 

 

1.       Kummenti ġenerali

Il-Parlament Ewropew iddeċieda li jniedi kompetizzjoni miftuħa (grad AD 6) biex ifassal lista ta’ kandidati idonei li minnha jkun jista’ jirrekluta ċittadini tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

Il-profil imfittex huwa dak ta’ amministratur/triċi għas-Segretarjat tal-Parlament Ewropew b’numru ta’ kandidati idonei previst għal 10.

Din il-kompetizzjoni hija organizzata skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem ir-“Regolamenti tal-Persunal”) u abbażi tad-deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tal-21 ta’ Novembru 2022 li ddaħħal fis-seħħ lill-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal bl-adozzjoni tad-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta’ Implimentazzjoni (minn hawn ’il quddiem id-“deċiżjoni tal-Bureau”; disponibbli fuqhttps://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details). 

 Skont l-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea, “Ir-reklutaġġ għandu jkollu l-mira li jiżgura li l-istituzzjoni jkollha s-servizzi ta’ uffiċjali tal-ogħla livell ta’ kapaċità, effiċjenza u integrità, magħżula mill-aktar bażi ġeografika wiesgħa possibbli minn fost iċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni. L-ebda pożizzjoni ma tkun riservata għal ċittadini ta’ xi Stat Membru speċifiku.” Ir-reklutaġġ tal-persunal tal-Parlament Ewropew fuq bażi ġeografika kemm jista’ jkun wiesgħa huwa preokkupazzjoni kostanti tal-istituzzjoni bil-għan li tiggarantixxi servizz pubbliku tal-UE msejjes fuq ir-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika. In-natura pluralistika tal-Parlament hija parti importanti tad-dehra u tal-missjoni tal-istituzzjoni. Koorti ġeografikament ibbilanċjata ta’ membri tal-persunal tippermetti lill-Parlament jislet vantaġġ sħiħ mid-diversità tal-Unjoni Ewropea. 

Madankollu, jeżistu żbilanċi sinifikanti fis-Segretarjat tal-Parlament bejn in-nazzjonalitajiet fost l-uffiċjali li ma jkunux ġustifikati minn kriterji oġġettivi. Biex jindirizza tali żbilanċi, l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) u l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE, kif ukoll l-awtoritajiet tal-Istati Membri, eżaminaw diversi strateġiji ta’ komunikazzjoni u sensibilizzazzjoni. Sfortunatament, dawn l-inizjattivi ma tawx ir-riżultati mixtieqa, b’mod partikolari f’termini ta’ attrazzjoni ta’ aktar kandidati mill-Istati Membri li huma sottorappreżentati. 

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal, il-prinċipju ta’ ugwaljanza taċ-ċittadini tal-Unjoni jippermetti lil kull istituzzjoni tadotta miżuri xierqa b’segwitu għall-osservazzjoni ta’ żbilanċ sinifikanti bejn in-nazzjonalitajiet fost l-uffiċjali li jkunx ġustifikat minn kriterji oġġettivi.

L-adozzjoni, fil-21 ta’ Novembru 2022, min-naħa tal-Bureau tal-Parlament tad-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta’ Implimentazzjoni li jdaħħlu fis-seħħ lill-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal tippermetti lill-Parlament jadotta miżuri xierqa biex jiġu indirizzati l-iżbilanċi sinifikanti bejn in-nazzjonalitajiet fost l-uffiċjali tiegħu. Skont dawn id-dispożizzjonijiet, jekk il-Bureau josserva żbilanċ sinifikanti fil-kompożizzjoni tal-uffiċjali ta’ nazzjonalità waħda jew iktar, is-Segretarju Ġenerali jista’ jorganizza kompetizzjonijiet riżervati għall-kandidati ta’ dawn in-nazzjonalitajiet sottorappreżentati. B’hekk, ir-riżerva ta’ kandidati idonei minn dawk il-pajjiżi se tikber, u l-Parlament ikun f’pożizzjoni li jirrekluta abbażi tal-aktar bilanċ ġeografiku wiesa’ possibbli.

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu huwa wieħed minn dawk l-Istati Membri li ċ-ċittadini tagħhom huma sottorappreżentati bl-aktar mod sinifikanti fost l-uffiċjali tas-Segretarjat tal-Parlament. Barra minn hekk, l-istruttura tal-età tal-koorti ta’ uffiċjali ta’ ċittadinanza Lussemburgiża tfisser li numru sinifikanti se jirtira bil-pensjoni fis-snin li ġejjin, fatt li se jkompli jiggrava l-livell ta’ sottorappreżentanza.

Għandu jiġi nnutat li l-Parlament jirrispetta b’mod rigoruż il-prinċipju skont liema r-reklutaġġi jsiru abbażi tal-mertu. L-ebda pożizzjoni ma għandha tkun riżervata għal ċittadini ta’ xi Stat Membru partikolari u l-lista ta’ kandidati idonei li tirriżulta minn din il-kompetizzjoni se tkun fuq livell ta’ parità mal-listi ta’ kandidati idonei kollha l-oħra tal-Parlament u tal-EPSO.

 Il-maġġoranza sinifikanti tal-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew hija bbażata Brussell, il-Lussemburgu u Strażburgu (il-postijiet tax-xogħol ewlenin tal-Parlament) skont il-bżonnijiet tas-servizzi tal-Parlament. Dawn l-impjiegi jistgħu jirrikjedu missjonijiet bejn il-postijiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew. 

Ir-reklutaġġ se jsir fil-grad AD 6, l-ewwel skala, b’salarju bażiku ta’ EUR 6 231,42  fix-xahar. Dan is-salarju huwa soġġett għat-taxxa Komunitarja u tnaqqis ieħor previst mir-Regolamenti tal-Persunal. Huwa eżenti mit-taxxa nazzjonali. L-iskala li fiha se jiġu reklutati l-kandidati idonei madankollu tista’ tiġi adattata skont l-esperjenza professjonali tagħhom. Barra minn hekk, is-salarju bażiku, f’ċerti kondizzjonijiet, jiżdied b’xi allowances.

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta’ opportunitajiet indaqs u jaċċetta l-applikazzjonijiet mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabbiltà, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

 

2.       Deskrizzjoni tal-funzjonijiet

L-amministraturi fis-Segretarjat tal-Parlament Ewropew jaħdmu f’firxa wiesgħa ta’ oqsma. Jaqdu funzjonijiet ta’ ġestjoni, ippjanar u riċerka li jistgħu jinkludu, skont id-dipartiment fis-Segretarjat li fih jintbagħat il-kandidat idoneu, attività waħda jew iktar fost dawn li ġejjin:

(a)        Fil-qasam tal-konsulenza u tal-appoġġ mogħtija lill-Membri tal-Parlament Ewropew u lill-korpi parlamentari: 

            ifasslu previżjonijiet tax-xogħol fit-terminu qasir, medju u twil għall-korpi parlamentari, u jieħdu ħsieb il-ġestjoni ta’ dak ix-xogħol;

            jittrattaw il-kwistjonijiet li jqumu f’korp parlamentari u jikkontribwixxu, permezz ta’ rapporti, analiżijiet u riċerka speċjalizzata, għat-tfassil u għall-istabbiliment tal-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew;

            jistabbilixxu networks ta’ kuntatti, b’mod partikolari bejn il-Membri tal-PE u l-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE kif ukoll ċrieki ekonomiċi u soċjali fl-Istati Membri;

            jgħinu fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti esterni (konferenzi, seminars, eċċ.) u jitkellmu fil-pubbliku.

(b)        Fil-qasam tal-ġestjoni tar-riżorsi:

            jgħinu fil-ġestjoni tal-persunal tal-Parlament, anki billi jivvalutaw il-bżonnijiet f’termini ta’ riżorsi umani, ifasslu d-deskrizzjonijiet tal-funzjonijiet, jipproġettaw, jiġġestixxu u jimmonitorjaw il-programmi ta’ taħriġ, japplikaw u jinfurzaw ir-Regolamenti tal-Persunal, jissorveljaw u jikkoordinaw proġetti speċifiċi u jżommu kuntatti mad-dipartimenti involuti u/jew mad-dipartimenti korrispondenti fil-livell interistituzzjonali;

            jgħinu fil-ġestjoni tar-riżorsi finanzjarji tal-Parlament, pereżempju billi jikkontribwixxu għat-tfassil tal-previżjonijiet tal-baġit, jimmonitorjaw, jikkoordinaw u jikkontrollaw il-ġestjoni tal-baġit u tal-kuntratti, jorganizzaw u jwettqu kontrolli finanzjarji interni u jiżguraw li l-proċeduri u l-kanali finanzjarji jkunu konsistenti mar-Regolament Finanzjarju tal-UE u mar-regoli ta’ implimentazzjoni rilevanti. 

(c)        Fil-qasam tad-dritt:

            isegwu l-iżviluppi fil-ġurisprudenza tal-qrati tal-Unjoni Ewropea u jinfurmaw lid-dipartimenti fis-Segretarjat;

            isegwu l-kwistjonijiet politiċi ewlenin fid-dawl tar-riperkussjonijiet ġuridiċi tagħhom;

            jiktbu studji, noti u sommarji;

            janalizzaw, iħejju u jippreparaw l-abbozzi ta’ regoli fil-qasam ta’ kompetenza tagħhom u dwar is-suġġetti kollha relatati mal-ġestjoni tad-dipartiment fuq talba tal-maniġment superjuri;

            jistudjaw u jimmonitorjaw ir-regoli u l-ġurisprudenza, jinfurmaw u jagħtu konsulenza lill-maniġment u lid-dipartimenti dwar l-iżviluppi regolatorji u ċerti każijiet speċifiċi;

            jiżguraw il-kwalità fl-abbozzar tal-atti mil-lat ġuridiku. 

(d)        Fil-qasam tal-politika ta’ informazzjoni u komunikazzjoni:

            jippreparaw, jabbozzaw, jippubblikaw u jxerrdu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni u lill-pubbliku ġenerali informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Parlament Ewropew, anki billi jabbozzaw stqarrijiet għall-istampa, jassistu u jinfurmaw lir-rappreżentanti tal-mezzi ta’ komunikazzjoni, jassistu lill-Membri fir-relazzjonijiet tagħhom mal-istampa (konferenzi stampa, eċċ.);

            jorganizzaw u jmexxu seminars dwar il-kwistjonijiet Ewropej għall-multiplikaturi ta’ opinjoni;

            jippreparaw u jissorveljaw l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni, anki billi jipproġettaw, jorganizzaw u/jew jieħdu sehem f’avvenimenti intiżi li jissensibilizzaw il-pubbliku, jorganizzaw u jieħdu ħsieb iż-żjarat (tal-gruppi jew tal-individwi), jagħtu konferenzi, ifasslu u jadattaw il-materjali ta’ komunikazzjoni, eċċ.

(e)        Fil-qasam tal-informatika, tas-sigurtà informatika u tas-sigurtà:

            jgħinu fid-definizzjoni tal-istandards informatiċi, iwettqu kompiti ta’ viġilanza teknoloġika u jagħtu konsulenza teknika f’dan il-qasam;

            ifasslu, jiddefinixxu, jippersonalizzaw, jimplimentaw u jissorveljaw il-proċessi ta’ ġestjoni tas-servizzi informatiċi kif ukoll it-titjib kostanti tagħhom;

            jiżviluppaw l-istandards tas-sigurtà informatika u l-linji gwida għall-implimentazzjoni tagħhom, li jkopru l-persuni, il-proprjetà u l-informazzjoni;

            janalizzaw it-theddid u r-riskji kollha għas-sigurtà marbuta mal-interessi u mal-attivitajiet tal-istituzzjonijiet;

            jimplimentaw il-proċeduri ta’ valutazzjoni tat-theddid u ta’ analiżi tar-riskji b’rabta mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jew mal-proċeduri organizzattivi/operattivi għal sistemi kumplessi, fosthom is-sistemi informatiċi;

            jimplimentaw u jissorveljaw il-koordinament tas-servizzi tas-sigurtà operattiva, pereżempju l-prevenzjoni u s-sorveljanza, is-servizzi ta’ superviżjoni bi gwardji tas-sigurtà, is-servizzi ta’ protezzjoni mill-qrib ta’ personalitajiet importanti.

(f)         Fil-qasam tal-ġestjoni tal-proġetti:

            jissorveljaw u jikkoordinaw proġetti speċifiċi;

            jippreparaw u jiffaċilitaw il-proċess deċiżjonali tal-maniġment billi jipproponu soluzzjonijiet innovattivi;

            ifasslu analiżijiet, rapporti, noti, ittri, statistika u kwalunkwe tip ieħor ta’ dokument, fosthom l-abbozzi ta’ regoli;

            jgħinu fl-abbozzar u fis-segwitu għall-istediniet għall-preżentazzjoni tal-offerti;

            jakkumpanjaw jew jirrappreżentaw lill-maniġment f’laqgħat u fi gruppi ta’ ħidma interni u esterni u jipparteċipaw f’laqgħat amministrattivi jew jippreseduhom.

Dawn il-kompiti jirrikjedu l-kapaċità tal-kandidati li jsibu soluzzjonijiet adegwati għal problemi ta’ natura varja u spiss kumplessa, jirreaġixxu malajr għall-bidliet fiċ-ċirkostanzi u jikkomunikaw b’mod effikaċi. Il-kandidati għandhom ikunu kapaċi juru inizjattiva, kreattività u motivazzjoni kbira. Għandhom ikunu kapaċi jinfluwenzaw lil ħaddieħor, jaħdmu b’mod intensiv, kemm b’mod awtonomu kif ukoll f’tim, u jnissġu networks f’kuntest ta’ xogħol multikulturali. Il-kandidati għandu jkollhom il-ħsieb li jkomplu jitgħallmu u jiżviluppaw ruħhom fil-karriera tagħhom.

 

3.       Eleġibbiltà 

Fid-data li fiha jagħlqu l-applikazzjonijiet, għandek tissodisfa dawn ir-rekwiżiti ġenerali u speċifiċi elenkati hawn taħt:

(a)     Rekwiżiti ġenerali

Skont l-Artikolu 28 tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u skont l-Artikolu 1, il-paragrafu 1, il-punt (i) tal-Anness III tar-Regolamenti tal-Persunal, u fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Bureau, għandek:

–          tkun ċittadin(a) tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu;

–          tgawdi mid-drittijiet ċivili kollha;

–          tkun issodisfajt kull obbligu impost fuqek mil-liġijiet dwar is-servizz militari;

–          tista’ toffri l-garanziji ta’ moralità mitluba għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet ikkonċernati.

Nota: f’dan il-kuntest, għandek l-obbligu li tiddikjara fuq unurek li inti ċittadin(a) tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu billi tagħżel “il-Lussemburgu” bħala l-pajjiż taċ-“ċittadinanza eleġibbli” tiegħek. Għandek ukoll timmarka l-kaxxa f’Apply4EP li tiddikjara li inti “ċittadin ta’ wieħed mill-Istati Membri”.

Se tintalab tforni kopja tal-passaport Lussemburgiż tiegħek jew tal-karta tal-identità Lussemburgiża tiegħek fi stadju aktar tard tal-proċedura.

(b)     Rekwiżiti speċifiċi

(i)      Kwalifiki meħtieġa

Għandu jkollok livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal ċiklu sħiħ ta’ studji universitarji ta’ mill-inqas tliet snin, iċċertifikat b’diploma rikonoxxut uffiċjalment f’wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Id-diplomi, kemm jekk maħruġa fi Stat Membru jew f’pajjiż mhux tal-UE, iridu jiġu rikonoxxuti minn organu uffiċjali ta’ Stat Membru tal-UE, bħall-ministeru tal-edukazzjoni.

Il-kandidati detenturi ta’ diplomi maħruġa f’pajjiż mhux tal-UE għandhom jehmżu mal-applikazzjoni tagħhom l-ekwivalenza tad-diplomi tagħhom fl-UE. Għal aktar informazzjoni dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki miksuba f’pajjżi mhux tal-UE fin-networks ENIC-NARIC, ikkonsulta din il-ħolqa: https://www.enic-naric.net. Il-bord ta’ selezzjoni se jqis id-differenzi bejn is-sistemi edukattivi tal-Istati Membri. Eżempji tal-kwalifiki minimi meħtieġa jinsabu fit-tabella inkluża fil-gwida għall-kandidati. Il-kandidati li ma jehmżux l-ekwivalenza tad-diplomi tagħhom fl-UE u/jew il-kandidati b’diplomi mhux rikonoxxuti minn organu uffiċjali ta’ Stat Membru tal-UE mhumiex se jkunu ammessi għall-kompetizzjoni.

(ii)     Esperjenza professjonali meħtieġa

Wara li tkun ksibt il-kwalifiki li jagħtu aċċess għall-kompetizzjoni (ara l-punt (i) hawn fuq), għandu jkollok mill-inqas sentejn esperjenza professjonali rilevanti għall-attivitajiet elenkati fid-deskrizzjoni tal-funzjonijiet (jiġifieri fl-oqsma tax-xogħol: konsulenza u tal-appoġġ lill-Membri tal-Parlament Ewropew u lill-korpi parlamentari, ġestjoni tar-riżorsi, dritt, politika ta’ informazzjoni u komunikazzjoni, informatika, tas-sigurtà informatika u tas-sigurtà, ġestjoni tal-proġetti). Filwaqt li d-deskrizzjoni tal-funzjonijiet fit-Taqsima A.2 telenka l-kompiti ġenerali speċifiċi għax-xogħol ta’ amministratur/triċi fis-Segretarjat tal-Parlament Ewropew, il-bord ta’ selezzjoni jqis ukoll ir-rilevanza tal-esperjenza professjonali miksuba barra mill-Parlament Ewropew u mill-istituzzjonijiet tal-UE.

(iii)   Għarfien lingwistiku

Għandu jkollok għarfien komplut (minimu ta’ livell C1) tal-Franċiż jew tal-Ġermaniż (lingwa 1), 

kif ukoll

għarfien sodisfaċenti (minimu ta’ livell B2) ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (lingwa 2): il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Ispanjol, l-Iżvediż, il-Kroat, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, it-Taljan u l-Ungeriż. 

Il-lingwa 2 jeħtieġ li tkun differenti mil-lingwa 1.

Il-kandidati għandhom ikunu jafu li l-livelli minimi meħtieġa hawn fuq japplikaw għal kull qasam ta’ kapaċità lingwistika (taħdit, kitba, qari, smigħ) imsemmija fil-formola tal-applikazzjoni. Dawn il-kapaċitajiet jikkorrispondu għal dawk speċifikati fil-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi (https://europa.eu/europass/mt/common-european-framework-reference-language-skills).

Tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li livell C2 huwa l-ogħla livell fil-qafas, filwaqt li l-livell A1 huwa l-aktar baxx.

 

B. ŻVOLĠIMENT TAL-PROĊEDURA

 

L-Awtorità tal-Ħatra għandha tfassal lista tal-kandidati li jiddikjaraw li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima A.3 (a) tal-avviż, u li ressqu l-fajl tal-applikazzjoni tagħhom skont l-arranġamenti u sad-data li fiha jagħlqu l-applikazzjonijiet kif stabbilita fit-Taqsima C tal-avviż. Din il-lista tintbagħat lill-president tal-bord ta’ selezzjoni.

Il-kompetizzjoni hija organizzata abbażi ta’ testijiet. Hija magħmula minn żewġ fażijiet:

1.     il-preselezzjoni (test b’mistoqsijiet b’għażla multipla) u l-kontroll tal-eleġibbiltà

a)     Preselezzjoni (test b’mistoqsijiet b’għażla multipla)

b)     Kontroll tar-rekwiżiti ta’ eleġibbiltà speċifiċi

2.     Testijiet

a)     Test tal-kitba

b)     Intervista

 

1.     Preselezzjoni (test b’mistoqsijiet b’għażla multipla) u kontroll tal-eleġibbiltà

(a)       Preselezzjoni (test b’mistoqsijiet b’għażla multipla)

Il-kandidati li isimhom ikun imniżżel fil-lista tal-Awtorità tal-Ħatra se jiġu mistiedna għat-test ta’ preselezzjoni fil-forma ta’ ġabra ta’ mistoqsijiet b’għażla multipla fuq kompjuter.

It-test b’mistoqsijiet b’għażla multipla jsir bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż (lingwa 1).

It-test b’mistoqsijiet b’għażla multipla jikkonsisti f’massimu ta’ 40 mistoqsija maħsuba li jivvalutaw l-għarfien tal-kandidati f’dawn l-erba’ oqsma: għarfien tal-Unjoni Ewropea, għarfien tal-Parlament Ewropew, raġunament verbali, raġunament numeriku. Lill-kandidati se jintbagħtulhom kampjuni tal-mistoqsijiet fi żmien utli qabel id-data tat-test.

It-test idum massimu ta’ 60 minuta u jsir online. Il-kandidati se jirċievu fi żmien xieraq l-istruzzjonijiet dwar it-testijiet. It-testijiet isiru f’data u f’ħin speċifiċi. Il-kandidati se jiġu infurmati bit-tul eżatt tat-test meta jirċievu l-istedina u l-istruzzjonijiet.

(b)       Kontroll tar-rekwiżiti ta’ eleġibbiltà speċifiċi

Il-bord ta’ selezzjoni se jikkontrolla l-eleġibbiltà tal-kandidati li kisbu l-ogħla punteġġ fit-test b’mistoqsijiet b’għażla multipla. Dan se jsir f’ordni dekrexxenti, bl-ewwel ikunu l-fajls tal-kandidati li kisbu l-ogħla punteġġ. Il-bord ta’ selezzjoni jinterrompi l-kontrolli ta’ eleġibbiltà meta n-numru ta’ kandidati li jirriżultaw eleġibbli jilħaq 4 darbiet in-numru ta’ kandidati idonei mfittxija. Jekk ikun il-każ, il-bord ta’ selezzjoni jqis il-kandidati eleġibbli ex aequo kollha għall-aħħar post disponibbli fit-test b’mistoqsijiet b’għażla multipla.

Il-bord ta’ selezzjoni se jfassal lista tal-kandidati li huma konformi mar-rekwiżiti ta’ eleġibbiltà speċifiċi stabbiliti fit-Taqsima A.3 (b) ta’ dan l-avviż. Il-kandidati mniżżlin f’din il-lista jiġu ammessi għall-kompetizzjoni. Il-bord ta’ selezzjoni se jiddeċiedi dwar l-eleġibbiltà ta’ kandidat billi jqabbel (a) id-dikjarazzjonijiet li jinsabu fil-formola tal-applikazzjoni u (b) id-dokumenti mtellgħin fil-formola tal-applikazzjoni fuq Apply4EP biex jiġġustifikaw dawk id-dikjarazzjonijiet.

Il-bord jibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu esklużivament fuq l-informazzjoni mogħtija fil-formola tal-applikazzjoni li tkun appoġġata minn dokumenti ġustifikattivi mehmużin magħha. (Għal aktar dettalji ara l-gwida għall-kandidati.)

 

2.         Testijiet

Il-kandidati kollha ammessi għall-kompetizzjoni jiġu mistiedna għat-test tal-kitba. F’din il-fażi, il-bord ta’ selezzjoni se jistieden lill-kandidati jagħtu prova dokumentata taċ-ċittadinanza Lussemburgiża tagħhom. F’każ li l-kandidati jonqsu milli jagħtu l-prova neċessarja, dawn ma jiġux ammessi għall-kompetizzjoni.

(a)        Test tal-kitba bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż (lingwa 1) abbażi ta’ ġabra ta’ dokumenti, biex jivvaluta l-kapaċità tal-kandidati li janalizzaw u jiġbru fil-qosor l-informazzjoni u l-ħiliet ta’ kitba tagħhom. Għat-test tal-kitba mhi prevista l-ebda għażla tas-suġġett.

Tul massimu tat-test: 120 minuta

Punteġġ: minn 0 sa 50 punt

Minimu meħtieġ: 25 punt

It-test jista’ jsir online jew bil-preżenza fiżika.

Il-kandidati li jkunu kisbu l-ogħla punteġġi fit-test tal-kitba jiġu mistiedna għall-intervista, bil-kondizzjoni li jkunu kisbu l-punteġġ minimu meħtieġ fit-test tal-kitba. In-numru massimu ta’ kandidati mistiedna għall-intervista huwa pari għal darbtejn in-numru ta’ kandidati idonei mfittxija. Jekk ikun il-każ, il-bord ta’ selezzjoni jqis il-kandidati ex aequo kollha għall-aħħar post disponibbli.

(b)       Intervista mal-bord ta’ selezzjoni bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż (lingwa 1) li tivvaluta l-allinjament tal-kandidati mal-kompetenzi fundamentali tal-Parlament: titjib kontinwu, turija ta’ flessibbiltà, spirtu ta’ tim u kooperazzjoni, orjentament lejn ir-riżultati u turija ta’ affidabbiltà. Il-bord ta’ selezzjoni se jivvaluta wkoll l-għarfien tal-lingwa 2 kif indikata mill-kandidati fil-formola tal-applikazzjoni.

Tul massimu: 60 minuta

Punteġġ: minn 0 sa 50 punt.

Minimu meħtieġ: 25 punt 

            It-test jista’ jsir bil-preżenza fiżika.

Il-kandidati se jirċievu fi żmien xieraq l-istruzzjonijiet dwar it-testijiet. It-testijiet isiru f’data u f’ħin speċifiċi. Il-kandidati li ma jirrispondux għall-istedina, li ma jkunux jistgħu jiġu kkuntattjati bl-email jew li ma jkunux preżenti għat-test, jiġu skwalifikati, għajr f’każijiet ta’ forza maġġuri. L-istruzzjonijiet mogħtija għandhom jiġu segwiti kelma b’kelma. In-nuqqas ta’ rispett tal-istruzzjonjiet jew imġiba mhux konformi magħhom iwasslu għall-iskwalifika immedjata tal-kandidat. 

 

3.       Inklużjoni fil-lista tal-kandidati idonei

Il-bord ta’ selezzjoni se jfassal lista ta’ kandidati idonei bl-ismijiet ta’ 10 kandidat eleġibbli bl-ogħla punteġġi kumplessivi miksuba fit-testijiet, kif stabbilit fit-Taqsima A.1 “Kummenti ġenerali”. Dawn il-punteġġi kumplessivi huwa t-total tal-punteġġi miksuba fit-test tal-kitba u fl-intervista mal-bord ta’ selezzjoni stabbiliti, rispettivament, fit-Taqsima B.2 (a) u B.2 (b), bil-kondizzjoni li l-kandidat ikun kiseb il-minimu meħtieġ ta’ punti f’dawn iż-żewġ testijiet. Il-lista tista’ tinkludi l-kandidati ex aequo kollha għall-aħħar post disponibbli. L-ismijiet tal-kandidati idonei jidhru fil-lista f’ordni alfabetiku.

Il-validità tal-lista tal-kandidati idonei tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2027. Il-validità tagħha tista’ tiġi prorogata permezz ta’ deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra. F’dan il-każ, il-kandidati mniżżla fil-lista se jkunu infurmati f’ħin utli.

Il-kandidati li jirnexxu jiġu infurmati individwalment bir-riżultati tagħhom u l-lista tal-kandidati idonei tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Parlament Ewropew.

Jekk jirċievu offerta ta’ impjieg, il-kandidati jkollhom jippreżentaw, għal finijiet ta’ verifika, il-kopji oriġinali tad-dokumenti kollha meħtieġa, inklużi d-diplomi u ċ-ċertifikati tal-impjieg.

Il-fatt li isem il-kandidati jitniżżel fil-lista tal-kandidati idonei ma jikkostitwixxi la dritt u lanqas garanzija ta’ reklutaġġ.

Huwa importanti li l-kandidati jkunu jafu li, kif stabbilit fl-Artikolu 3 (“Reklutaġġ”) tad-deċiżjoni tal-Bureau: “Bil-ħsieb li jiżguraw il-konformità mal-obbligu li ebda post vakanti ma għandu jkun riżervat għaċ-ċittadini ta’ kwalunkwe Stat Membru, kif previst fl-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal, u mingħajr preġudizzju għall-kompetizzjonijiet organizzati f’konformità mal-Artikoli 29(3) tar-Regolamenti tal-Persunal, il-kandidati li rnexxew fil-kompetizzjonijiet organizzati abbażi tal-Artikolu 2 ta’ dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu fuq l-istess livell bħall-kandidati li rnexxew minn kompetizzjonijiet oħra organizzati mill-Parlament Ewropew jew mill-EPSO.

  

C. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

 

Kif tapplika

L-applikazzjoni ssir permezz tal-pjattaforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search 

Aqra sew il-gwida għall-kandidati fil-kompetizzjonijiet organizzati mill-Parlament Ewropew qabel ma timla l-formola tal-applikazzjoni u tibgħat id-dokumenti ġustifikattivi rilevanti.

Id-data li fiha jagħlqu l-applikazzjonijiet

Id-data li fiha jagħlqu l-applikazzjonijiet hija: 

l-24 ta’ Mejju 2024, f’12.00 (nofsinhar), ħin ta’ Brussell.

Malli tivvalida l-formola tal-applikazzjoni tiegħek, tintbagħatlek konferma awtomatikament.

Il-komunikazzjoni relatata ma’ din il-kompetizzjoni għandha ssir esklużivament permezz tal-kont Apply4EP tiegħek. Il-kandidati huma mitluba MA JĊEMPLUX biex jitolbu informazzjoni dwar il-kompetizzjoni. 

Hija r-responsabbiltà tal-kandidati jivverifikaw regolarment l-inbox tal-indirizz tal-posta elettronika li indikaw fil-kont Apply4EP tagħhom.