This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VERGELIJKEND ONDERZOEK PE/AD/299/2023/TRAD - TAALKUNDIG-INTERCULTUREEL PROFESSIONAL (AD 5)

Plaats : Luxemburg
Publication end on external website : 12/01/2024 17:00
Dienst : 09-Directoraat-generaal Vertaling
Kenmerk : PE/AD/299/2023/TRAD
Handleiding voor sollicitanten :
Talent Screener :

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de bij deze aankondiging gevoegde handleiding voor kandidaten door. De handleiding maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties. 

  

INHOUD

A.               FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING 

B.               VERLOOP VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK

C.               INDIENING VAN SOLLICITATIES

BIJLAGEN:      HANDLEIDING VOOR KANDIDATEN VAN VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

                      TALENT SCREENER

 

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

1.      Algemeen

Het Europees Parlement heeft besloten een algemeen vergelijkend onderzoek (AD 5) te houden op basis van artikel 29, lid 1, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met het oog op de aanwerving van ambtenaren bij het directoraat-generaal Vertaling (DG TRAD).

Het gezochte profiel is dat van taalkundig-intercultureel professional, voor de volgende talen:

 

1. Duits                      (12 geslaagde kandidaten)

2. Kroatisch                (12 geslaagde kandidaten)                       

3. Litouws                   (12 geslaagde kandidaten)

4. Hongaars                (12 geslaagde kandidaten)

5. Sloveens                 (12 geslaagde kandidaten)

 

Deze aankondiging heeft dus betrekking op vijf talen. U kunt zich slechts voor een van die talen inschrijven en moet in dit verband bij uw online-inschrijving een keuze maken. Zodra u uw onlinesollicitatieformulier hebt gevalideerd, kunt u deze keuze niet meer wijzigen. 

De aangeworven persoon wordt ingeschaald in rang AD 5 (eerste salaristrap), met een maandelijks basissalaris van 5 453,02 EUR. Op dit salaris worden belastingen ten gunste van de Unie en de andere inhoudingen als voorzien in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaten kan evenwel worden aangepast naargelang van hun beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij sollicitaties geen onderscheid op grond van gender, volksgroep, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

 

2.      Functieomschrijving

Het directoraat-generaal Vertaling (DG TRAD) verricht vertaaldiensten ten behoeve van het Europees Parlement om in elke vorm, zowel op papier als elektronisch, te communiceren in alle officiële talen van de Europese Unie.

DG TRAD heeft de volgende taken:

·        alle documenten die verband houden met de rol van het Parlement als medewetgever en als een van de twee takken van de begrotingsautoriteit, beschikbaar maken in alle officiële talen of werktalen, om te zorgen voor legitimiteit en transparantie van het wetgevings- en begrotingsproces van de Unie;

·        het Europees Parlement in staat stellen zijn verplichtingen na te komen uit hoofde van het meertaligheidsbeleid, dat erop gericht is een gelijkwaardige behandeling van talen te waarborgen, zodat alle burgers van de Unie in hun eigen taal met de instellingen kunnen communiceren en toegang hebben tot de documenten van de Unie;

·        teksten eenvoudiger en beter leesbaar maken dankzij heldere taal, zodat het Parlement voor de burgers makkelijker te benaderen en toegankelijker wordt, onder meer door het gebruik van nieuwe vormen die zijn afgestemd op lezen in de toekomst;

·        ervoor zorgen dat al deze diensten zo doeltreffend mogelijk worden verricht.

Het is de taak van DG TRAD bruggen te bouwen tussen verschillende talen en culturen en duurzame meertaligheid te bevorderen, omdat deze een essentieel onderdeel is van het Europese democratische ideaal.

De standplaats van de taalkundig-intercultureel professionals is Luxemburg. In hun moedertaal bevorderen zij de communicatie tussen het Europees Parlement en het publiek. Zij moeten in alle aspecten van hun werk heldere taal gebruiken en rekening houden met de culturele context van het betrokken land of de betrokken landen. Zij vertalen en lokaliseren teksten om te lezen, te beluisteren en te bekijken, reviseren het werk van hun collega’s en bieden auteurs van niet-wetgevingsdocumenten redactionele ondersteuning. Daarnaast bewerken zij teksten in hun moedertaal. Een goede teamgeest en sterke sociale vaardigheden zijn van essentieel belang, omdat de taalkundig-intercultureel professionals nauw samenwerken met collega’s van andere afdelingen van DG TRAD en zo nodig contact hebben met de aanvragende diensten.

Taalkundig-intercultureel professionals hebben de volgende taken:

·        de communicatie met de burgers in heldere taal bevorderen, in hun moedertaal;

·        allerlei soorten teksten in hun moedertaal vertalen, bewerken, transcreëren en reviseren;

·        taalkundig-interculturele bemiddeling (bijvoorbeeld ondertiteling, taalkundige bewerking van audiovisueel materiaal, podcasts of websites) verzorgen uit ten minste twee andere officiële talen van de Unie;

·        ondersteuning bieden bij de redactie van niet-wetgevingsdocumenten;

·        een bijdrage leveren aan opleidingsactiviteiten, terminologische werkzaamheden en de ontwikkeling van IT- en communicatietools;

·        regelmatige contacten met de aanvragende diensten onderhouden;

·        bijdragen aan kwaliteitsborging en -controle en zorgen voor de naleving van goede praktijken om te waarborgen dat DG TRAD resultaten levert van uitstekende kwaliteit.

De onderwerpen zijn vaak complex en hebben doorgaans betrekking op politieke, juridische, economische, financiële, wetenschappelijke of technische aangelegenheden, die tot alle werkterreinen van de Europese Unie kunnen behoren. 

De uitvoering van deze taken vereist intensief gebruik van specifieke IT-programma’s en bijbehorende tools. Het werk omvat ook taalkundig-interculturele bemiddeling in de vorm van vertaling van audiovisueel materiaal, en ondertiteling.

Voor de functie van taalkundig-intercultureel professional is een hoge mate van flexibiliteit vereist, alsook het vermogen om inzicht te krijgen in veelsoortige en veelal ingewikkelde problemen, om snel te reageren op veranderende omstandigheden en om doeltreffend te communiceren. De kandidaten moeten in staat zijn regelmatig met grote inzet te werken, zowel onafhankelijk als in teamverband, in een multicultureel werkmilieu. Ten slotte moeten zij bereid zijn tijdens hun gehele loopbaan bijscholingscursussen te volgen.

 

3.      Voorwaarden voor toelating 

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moet u aan onderstaande algemene en specifieke voorwaarden voldoen:

a)      Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie moet u met name:

–          onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

–          in het bezit zijn van uw rechten als staatsburger;

–          hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

–          in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

 

b)      Specifieke voorwaarden

i)       Vereiste getuigschriften en diploma’s

U moet een opleiding gevolgd hebben van een niveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur drie jaar of langer is, afgesloten met een in een van de lidstaten van de Unie officieel erkend diploma.

Dit diploma kan zijn afgegeven in een EU-lidstaat of in een land buiten de EU maar moet erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van onderwijs van een EU-lidstaat.

Kandidaten die in het bezit zijn van diploma’s die in een land buiten de Unie zijn afgegeven, moeten een EU-gelijkwaardigheid voor deze diploma’s verstrekken. Meer informatie over de erkenning van kwalificaties van buiten de EU is terug te vinden op de website van de ENIC‑NARIC-netwerken https://www.enic-naric.net/. De jury houdt rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels. In de tabel bij de handleiding voor kandidaten wordt een indicatief overzicht gegeven van de diploma’s die als minimum vereist zijn.

Zie in dit verband bijlage I bij de handleiding voor kandidaten van vergelijkende onderzoeken van het Europees Parlement.

 

ii)      Talenkennis

  U moet ten minste drie officiële talen van de Europese Unie beheersen. In deze aankondiging wordt als volgt naar talen verwezen:

          taal 1: hoofdtaal, die moet worden gekozen uit de vijf talen van dit vergelijkend onderzoek (Duits, Kroatisch, Litouws, Hongaars, Sloveens), perfecte kennis op moedertaalniveau;

          taal 2: Engels of Frans, grondige kennis (ten minste niveau C1);

          taal 3: een van de 24 officiële talen van de Europese Unie, grondige kennis (ten minste niveau B2). Taal 3 moet verschillen van taal 1 en taal 2.

De voor dit vergelijkend onderzoek aangewezen talen zijn gekozen op grond van het belang van de dienst. Voor de functie van taalkundig-intercultureel professional zijn bijzondere kwalificaties vereist vanwege de taken als bedoeld in titel A, punt 2, van deze aankondiging.

Om hun taken te kunnen vervullen en de goede werking van de dienst van DG TRAD te garanderen, moeten de aangeworven personen derhalve in staat zijn om doeltreffend te werken en te communiceren in drie talen.

Frans en Engels worden het vaakst gebruikt voor de interne communicatie binnen DG TRAD en voor de communicatie met de andere directoraten-generaal en de politieke organen van het Europees Parlement. Om hun taken te kunnen vervullen en de goede werking van de dienst te garanderen, moeten de aangeworven personen derhalve in staat zijn om doeltreffend te werken en te communiceren in ten minste een van deze twee talen.

Engels en Frans zijn bovendien de meest frequente brontalen van de te vertalen documenten: ongeveer 80 % van de documenten wordt oorspronkelijk vanuit het Engels vertaald en 10 % vanuit het Frans. De andere talen samen vertegenwoordigen 10 % van de documenten.

 

iii)     Vereiste beroepservaring

Er wordt geen beroepservaring verlangd. Alle beroepservaring op het gebied waarop dit vergelijkend onderzoek betrekking heeft (zie de lijst met de taken van taalkundig-intercultureel professionals in het punt “Functieomschrijving”), kan evenwel een pluspunt zijn, op voorwaarde dat deze ervaring uitsluitend is verworven in uw taal 1.

 

B. VERLOOP VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK 

Het vergelijkend onderzoek omvat twee fasen

1. Voorselectie 

a.      Een reeks meerkeuzevragen

b.      Talent Screener

 2. Examen

 

1.      Voorselectie

a) Een reeks meerkeuzevragen

U zult worden uitgenodigd voor een voorselectietest (meerkeuzetoets per computer) indien u uw sollicitatiedossier hebt ingediend:

– volgens de voorschriften vermeld in titel C, en

– binnen de termijn vermeld in titel C.

Deze test wordt afgenomen in taal 2 (Engels of Frans).

De voorselectietest bestaat uit ten hoogste 40 meerkeuzevragen en is erop gericht uw vermogen om informatie met betrekking tot de waarden van de Europese Unie en de rol van het Europees Parlement te identificeren U zult geruime tijd voor de datum van de test voorbeelden van dergelijke vragen ontvangen.

De test duurt ten hoogste 80 minuten en wordt online gehouden.

Indien het aantal kandidaten dat is ingeschreven voor een taal lager is dan of gelijk is aan het maximumaantal kandidaten dat is toegelaten tot de Talent Screener-fase (zie titel B, punt 1.b) hieronder), wordt de test met meerkeuzevragen niet georganiseerd voor de relevante taal (talen) van het vergelijkend onderzoek. De jury gaat dan direct over op de beoordeling van de antwoorden van alle betrokken kandidaten in de Talent Screener.

 

b) Talent Screener

U moet de Talent Screener invullen die bij de aankondiging is gevoegd en deze Talent Screener uploaden naar uw onlinesollicitatieformulier. De Talent Screener moet ten laatste op de uiterste datum en het uiterste tijdstip die zijn vastgesteld voor de indiening van sollicitaties in uw sollicitatieformulier zijn opgenomen (zie titel C). Om het werk van de jury te vergemakkelijken, kunt u de Talent Screener invullen in uw taal 2 (Engels of Frans).

Zorg ervoor dat de talen die in uw Talent Screener zijn vermeld, dezelfde zijn als de talen in uw sollicitatieformulier.  Indien de talen 1, 2 en 3 in uw Talent Screener niet overeenkomen met de talen die in uw sollicitatieformulier zijn vermeld, zal de jury uitsluitend rekening houden met de talen die in uw sollicitatieformulier zijn vermeld.

Indien u voor de test met meerkeuzevragen tot de beste kandidaten behoort, beoordeelt de jury uw antwoorden op de vragen in de Talent Screener.  In dit verband neemt de jury per taal van het vergelijkend onderzoek de 150 kandidaten met de hoogste scores voor deze test in aanmerking; voor de laatste plaats neemt de jury eventueel ook ex aequo geplaatste kandidaten in aanmerking, zonder beperking van het aantal. 

Met het oog op de selectie op basis van kwalificaties bestudeert de jury de antwoorden van de kandidaten op de vragen in de Talent Screener. Zij kent voor elk antwoord een score van 0 tot 4 punten toe. De jury kan besluiten om voor elk selectiecriterium een wegingsfactor van 1 tot 3 vast te stellen overeenkomstig het relatieve belang ervan. In dat geval wordt de score voor elk antwoord vermenigvuldigd met deze wegingsfactor. Voor elke kandidaat worden de scores bij elkaar opgeteld. Zo wordt vastgesteld wie het beste profiel hebben om de taken uit te voeren

De jury laat voor elke taal van het vergelijkend onderzoek de beste 60 kandidaten tot de schriftelijke proeven toe en baseert haar beoordeling daartoe uitsluitend op de antwoorden op de vragen in de Talent Screener. Na afloop van deze beoordeling controleert de jury of de kandidaten voldoen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden (titel A, punt 3) en of de antwoorden van de kandidaten worden gestaafd door de in hun sollicitatieformulier verstrekte bewijsstukken.

Indien het aantal kandidaten dat is ingeschreven voor een taal lager is dan of gelijk is aan het maximumaantal kandidaten dat voor de schriftelijke proeven wordt uitgenodigd, nodigt de jury alle kandidaten die voldoen aan de algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden (titel A, punt 3) meteen uit voor de schriftelijke proeven.

 

2.         Examen

Vertaalproef en redactieproef in heldere taal

a)      Vertaling van een tekst die verband houdt met de wetgevende werkzaamheden van het Europees Parlement, van taal 2 naar taal 1.

Maximumduur van de proef: 90 minuten, voor een tekst van ongeveer 450 à 500 woorden.

Score: 0 tot 40 punten – vereiste minimumscore: 20/40.

De proeven b) en c) van kandidaten die voor deze proef niet de vereiste minimumscore behalen, worden niet beoordeeld.

 

b)      Vertaling van een toespraak of mededeling voor de burgers, van taal 3 naar taal 1.

Maximumduur van de proef: 90 minuten, voor een tekst van ongeveer 450 à 500 woorden.

Score: 0 tot 40 punten – vereiste minimumscore: 20/40.

Proef c) van kandidaten die voor deze proef niet de vereiste minimumscore behalen, wordt niet beoordeeld.

 

c)      Redactieproef: redactie in heldere taal, in taal 1, van een tekst die bestemd is voor de burgers, op basis van een ingewikkelde tekst in taal 2. Deze proef is bedoeld om uw kennis van taal 2 te beoordelen en uw vermogen om de kerngedachten van een tekst te onderscheiden en deze op heldere wijze uit te drukken in uw taal 1.

Maximumduur van de proef: 60 minuten.

Score: 0 tot 40 punten – vereiste minimumscore: 20/40.

 

Deze proeven worden online gehouden. 

Voor elke taal van het vergelijkend onderzoek worden de 24 kandidaten met het hoogste aantal punten voor de schriftelijke proeven uitgenodigd voor de mondelinge proeven, op voorwaarde dat zij voor elke proef de vereiste minimumscore hebben behaald. Indien meerdere kandidaten voor eenzelfde taal met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, laat de jury deze allemaal toe tot de mondelinge proeven.

 

Mondelinge proeven

d)      Onderhoud met de jury in taal 2 zodat zij, rekening houdend met de gegevens in het sollicitatiedossier, een beoordeling kan maken van uw geschiktheid om bij een Europese instelling de in het punt “Functieomschrijving” beschreven taken uit te voeren, van uw vermogen om nieuwe vaardigheden te leren en van uw betrouwbaarheid De jury kan besluiten om uw kennis van de andere in uw sollicitatieformulier opgegeven officiële talen te testen.

Maximumduur van de proef: 45 minuten.

Score: 0 tot 40 punten – vereiste minimumscore: 20/40.

Proef e) van kandidaten die voor proef d) niet de vereiste minimumscore behalen, wordt niet beoordeeld.

 

e)      Groepsdiscussie of rollenspel in taal 2 om de jury in staat te stellen uw aanpassingsvermogen, uw flexibiliteit, uw resultaatgerichtheid en uw teamgeest te beoordelen in het kader van de in titel A, punt 2 (“Functieomschrijving”) beschreven taken.

De duur van de groepsdiscussie wordt door de jury vastgesteld naargelang van de definitieve samenstelling van de groepen.

Het rollenspel duurt ten hoogste 25 minuten.

Score: 0 tot 20 punten – vereiste minimumscore: 10/20.

 

Deze proeven kunnen op afstand worden georganiseerd.

U ontvangt te zijner tijd de instructies voor de schriftelijke en mondelinge proeven. De proeven worden gepland op een specifieke datum en tijd. Als u niet reageert op een oproep, niet bereikbaar bent via e-mail of niet deelneemt aan een proef, kunt u van het vergelijkend onderzoek worden uitgesloten. U moet de gegeven instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk van het vergelijkend onderzoek uitgesloten.

  

3.      Plaatsing op de lijst van geschikte kandidaten

De jury stelt voor elke taal van het vergelijkend onderzoek een lijst op van geschikte kandidaten die na afloop van de proeven de hoogste totaalscores hebben behaald. Meer details hierover vindt u in titel A, onder punt 1, “Algemeen”. Deze totaalscores zijn de optelsom van de punten die de kandidaten hebben behaald voor de schriftelijke proeven a), b) en c) en de mondelinge proeven d) en e), mits zij voor elke proef de vereiste minimumscore hebben behaald. Indien meerdere kandidaten voor eenzelfde taal met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, kunnen al deze kandidaten op de lijst worden geplaatst. De lijst bevat de namen van de geslaagde kandidaten in alfabetische volgorde.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot 31 december 2026. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de geldigheidsduur van de lijst te verlengen. In dat geval worden de geslaagde kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

De geslaagde kandidaten worden persoonlijk van hun resultaten in kennis gesteld. De lijst van geschikte kandidaten wordt eveneens gepubliceerd op de officiële website van het Europees Parlement.

Indien u een baan aangeboden krijgt, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten houdt geenszins een recht of garantie op aanwerving in.

 

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

Wijze van inschrijving:

U moet solliciteren via het platform Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/nl_NL

U moet de handleiding voor kandidaten van vergelijkende onderzoeken van het Europees Parlement aandachtig lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen, en u moet de relevante bewijsstukken overleggen.

 

Uiterste termijn voor de indiening van sollicitaties

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties: 

 

12 januari 2024 om 17.00 uur, Luxemburgse tijd 

Zodra u uw sollicitatieformulier hebt gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN met de diensten van het Europees Parlement met betrekking tot dit vergelijkend onderzoek.