This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING ADMINISTRATEURS ICT-BEVEILIGING (AD6/AD8)

Publication end on external website : 22/04/2024 17:00
Dienst : 12-Directoraat-generaal Innovatie en Technologische Ondersteuning
Kenmerk : AMI ITEC 2023
Handleiding voor sollicitanten :

 

SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK

Administrateurs ICT-beveiliging (AD6 ) en ICT-beveiligingsdeskundigen (AD8) in Brussel en Luxemburg

Tijdelijk personeel

 

 1. Algemene opmerkingen

Het secretariaat-generaal van het Europees Parlement publiceert deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling met het oog op het samenstellen van een databank van kandidaten die belangstelling hebben voor de functie van administrateur ICT-beveiliging of ICT-beveiligingsdeskundige.

De databank zal dienen als pool van kandidaten waaruit door het Parlement in de toekomst administrateurs ICT-beveiliging of ICT-beveiligingsdeskundigen kunnen worden aangeworven. Deze specialisten worden voornamelijk aangeworven door het directoraat-generaal Innovatie en Technologische Ondersteuning (DG ITEC).

Na samenstelling van de databank kunnen personen wier namen opgenomen zijn in de databank worden geselecteerd om als tijdelijk functionaris de functie van administrateur ICT-beveiliging of ICT-beveiligingsdeskundige te bekleden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, punt b), van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). De selectie vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 (“paritaire commissie (Copar)”) van de Algemene uitvoeringsbepalingen inzake vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures, aanwerving en inschaling van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt tijdens de selectieprocedure geen onderscheid op grond van gender, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Indien u uw naam in de databank wilt laten opnemen, moet u hiervoor een cv indienen en het sollicitatieformulier invullen via het platform APPLY4EP, waarvoor u eerst een account moet aanmaken. Lees deze aankondiging zorgvuldig door en klik dan op de knop “Online solliciteren” en volg de stappen van de onlinesollicitatieprocedure. Gelieve tevens de handleiding bij deze aankondiging aandachtig te lezen. In APPLY4EP mag slechts één account worden aangemaakt. De persoonsgegevens die u voor het account opgeeft worden verwerkt in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad. Het blijft mogelijk om de persoonsgegevens aan te passen. De privacyverklaring met betrekking tot APPLY4EP is beschikbaar op de desbetreffende homepagina.

 1. Functieomschrijving

De administrateur ICT-beveiliging of ICT-beveiligingsdeskundige heeft relevante vaardigheden op ten minste de volgende gebieden:

 • Eindpuntbescherming;
 • Ontwerp en uitvoering van security baselines voor doeltreffende bescherming;
 • Monitoring van beveiligingsincidenten;
 • Afhandeling van beveiligingsincidenten en beveiligingsborging;
 • Kwetsbaarheidsbeheer;
 • Public key infrastructure en cryptografie;
 • Beoordeling van veiligheidsrisico’s (d.w.z. het aanreiken van instrumenten voor en het bieden van ondersteuning bij diverse IT-projecten en het bieden van ondersteuning bij de evaluatie van nieuwe software in de context van cyberbeveiliging);
 • Voorlichting inzake cyberbeveiliging (d.w.z. het op ad-hocbasis opzetten van bewustmakingscampagnes op het gebied van cyberbeveiliging voor eindgebruikers en het ontwikkelen en houden van presentaties over cyberbeveiliging met het oog op de bewustmaking van gebruikers; het bieden van ondersteuning in het kader van gevoelige missies);
 • Veilige softwareontwikkelingscyclus en beleidsontwikkeling op het gebied van IT‑beveiligingsbeheer, risico’s en conformiteit;
 • Enterprise Risk Management (het ondersteunen van risicomanagers, onder meer m.b.t. het onderhoud van het risicoregister);
 • Het verzamelen van informatie over cyberdreigingen en verslaglegging hierover;
 • Het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen in cloudomgevingen;
 • Het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen in kantooromgevingen waar productiviteitssoftware wordt gebruikt;
 • Het definiëren en automatiseren van beveiligingscontroles;
 • Identiteits- en toegangsbeheer (Identity and Access Management, IAM), beheer van bevoorrechte toegang (Privileged Access Management, PAM);
 • Hardening van besturingssystemen en databanken;
 • Forensisch computeronderzoek;
 • Netwerkbeveiliging;
 • Perimeterbeveiliging;
 • Beveiliging op het gebied van het internet der dingen.
 1. Taken

 In overeenstemming met de door de organen en/of de leiding van het Parlement vastgestelde programma’s en prioriteiten en onder het gezag van de verantwoordelijke ambtenaren:

 • Het in kaart brengen en analyseren van, het rapporteren en informeren over en het aanpakken van cyberbeveiligingsrisico´s;
 • Het onderzoeken van anomalieën en storingen met gevolgen voor de ICT-beveiliging en het vaststellen van de oorzaken daarvoor;
 • Het integreren van IT-beveiliging in de volledige levenscyclus van alle soorten IT‑systemen, waaronder cloudgebaseerde systemen;
 • Het permanent beoordelen van de veiligheidsnormen van het Europees Parlement en het volgen van de technologische ontwikkelingen op de relevante markten om passende oplossingen voor te stellen;
 • Het uitvoeren van behoeftenbeoordelingen, haalbaarheidsstudies en functionele en systeemanalyses;
 • Het vertegenwoordigen van de dienst in projectteams, interne en interinstitutionele werkgroepen, beroepsorganisaties en/of op vergaderingen;
 • Het aansturen en coördineren van specifieke projecten.

Gevraagde specifieke eigenschappen:

 • Ambitieus
 • Flexibel
 • Een goed ontwikkelde teamgeest, gericht op samenwerking
 • Resultaatgericht
 • Betrouwbaar
 • In crisissituaties in staat tot zelfbeheersing en zorgvuldige inschatting
 • Nauwkeurig
 • Oplossingsgericht
 • Flexibel

Werkomgeving:

 • Beschikbaarheid buiten de werkplek noodzakelijk
 • Variabel en/of flexibel arbeidsritme en variabele en/of flexibele werktijden
 • Regelmatig optreden in noodsituaties
 • Intensief contact met personen binnen en buiten het Parlement
 1. Criteria voor aanwerving

Om aangeworven te kunnen worden voor een post, dient u aan de volgende algemene en specifieke criteria te voldoen:

a. Algemene criteria

 • Staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.
 • Hebben voldaan aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht.
 • In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde taken vereist zijn.

b. Specifieke criteria

i. Vereiste kwalificaties en vaardigheden

Voor rang AD 6 ten minste:

 • een met een diploma afgesloten universitaire opleiding van ten minste drie jaar,

of

 • wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding van een gelijkwaardig niveau.

Voor rang AD 8 ten minste:

 • een opleidingsniveau dat overeenkomt met een met een diploma afgesloten volledige universitaire studie waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

 • een opleidingsniveau dat overeenkomt met een met een diploma afgesloten volledige universitaire studie waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, plus passende beroepservaring van ten minste één jaar,

of

 • wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding van een gelijkwaardig niveau.

De geselecteerde kandidaten van wie de namen in de databank zijn opgenomen, wordt voorafgaand aan de aanwerving verzocht documenten over te leggen ter staving van de informatie in het sollicitatieformulier (diploma’s, getuigschriften en andere bewijsstukken).

Diploma’s moeten, ongeacht of ze in een lidstaat dan wel in een land buiten de EU zijn afgegeven, erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het Ministerie van Onderwijs.

Kandidaten die in het bezit zijn van diploma’s die in een land buiten de EU zijn afgegeven, moeten een EU-gelijkwaardigheidsverklaring voor deze diploma’s verstrekken. Meer informatie over de erkenning van kwalificaties van buiten de EU is te vinden in de ENIC‑NARIC-netwerken (https://www.enic-naric.net/).

Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de onderwijsstelsels. In de tabel bij de handleiding worden voorbeelden gegeven van de diploma’s die als minimum vereist zijn.

ii. Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds. U wordt aangeraden uw moedertaal als taal 1 te kiezen.

en

over voldoende kennis beschikken (ten minste niveau B2) van het Engels of het Frans (taal 2). Taal 2 moet een andere taal zijn dan taal 1. Indien taal 1 het Engels of Frans is, moet u over voldoende kennis (niveau B2) beschikken van één van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie.

De hierboven genoemde vereiste minimumniveaus gelden voor alle taalvaardigheden die op het sollicitatieformulier vermeld staan (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Deze vaardigheden komen overeen met de vaardigheden die gepreciseerd zijn in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/nl/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Er zij op gewezen dat de twee talen die in het kader van deze procedure voor het samenstellen van een databank gekozen kunnen worden als taal 2, te weten Engels of Frans, gekozen zijn met het oog op het belang van de dienst en, meer specifiek, met het oog op het vervullen van de functie van Administrateur ICT-beveiliging en de functie van ICT-beveiligingsdeskundige.

 In de praktijk zal in het kader van de uitoefening van de in punt 3 van deze oproep bedoelde taken het vaakst gebruik gemaakt worden van het Engels en het Frans.

 Om direct inzetbaar te zijn moeten de aangeworven kandidaten dus in staat zijn op doeltreffende wijze in het Engels of Frans te werken en te communiceren.

iii. Vereiste beroepservaring

Na het behalen van de in punt 4.b.i. vermelde kwalificaties moeten kandidaten

 • voor rang AD 6: ten minste twee jaar beroepservaring hebben opgedaan die relevant is voor de uitoefening van de onder punt 3 beschreven taken; 
 • voor rang AD 8: ten minste acht jaar beroepservaring hebben opgedaan die relevant is voor de onder punt 3 beschreven taken.
 1. Databank

Indien u

 • voldoet aan de criteria voor aanwerving,
 • en het sollicitatieformulier via het platform APPLY4EP heeft ingevuld (zie hieronder, “Sollicitaties”), overeenkomstig de procedure en binnen de gestelde termijn,

wordt uw naam opgenomen in de databank.

Het opnemen van uw naam is uitsluitend gebaseerd op de informatie op het sollicitatieformulier en de bijgevoegde documenten. Deze informatie en deze documenten worden later gecontroleerd indien u een aanwervingsvoorstel wordt gedaan.

 1. Sollicitaties - Hoe kunt u uw belangstelling kenbaar maken?

U kunt zich aanmelden door het sollicitatieformulier in te vullen via het onlineplatform APPLY4EP. Alleen via dit platform kunnen blijken van belangstelling worden ingediend.

Nadat u een account hebt aangemaakt, moet u een gedetailleerd curriculum vitae uploaden. U moet hiervoor het Europass-formaat gebruiken (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Vervolgens moet u de rest van het sollicitatieformulier invullen.         

De informatie moet met bewijsstukken worden gestaafd.

U dient aan te geven voor welke rang u solliciteert: AD 6 of AD 8.

Aanvullende instructies over hoe u uw belangstelling kenbaar kunt maken, vindt u in de handleiding bij deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

De sluitingsdatum voor het indienen van blijken van belangstelling is 22 april 2024, 17.00 uur (Brusselse/Luxemburgse tijd). Aanmelden kunt u doen via het platform APPLY4EP. Blijken van belangstelling die na deze termijn worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.

Opname van uw naam in de databank, een succesvol sollicitatiegesprek of het slagen voor een selectietest zijn geen garantie dat u een baan aangeboden zult krijgen. Als er een post beschikbaar komt, raadplegen de aanwervende diensten de databank en nodigen zij kandidaten uit van wie het profiel het meest aan de vereisten voor functie beantwoordt. Als blijkt dat de door kandidaten verstrekte informatie onjuist is, worden zij van de procedure uitgesloten en wordt hun naam uit de databank verwijderd.

 Het Europees Parlement past in het kader van zijn selectieprocedures een strikt gelijkekansenbeleid toe om de gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen.

De geldende arbeidsvoorwaarden in de EU-instellingen zijn vastgelegd in de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). Uitgebreide informatie over de arbeidsvoorwaarden kan hier gevonden worden:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Titel II) “Tijdelijke functionarissen”.

De aanwerving geschiedt in de eerste salaristrap van rang AD 6 dan wel de eerste salaristrap van rang AD 8. Het basissalaris bedraagt EUR 6 066,59 voor rang AD 6 en EUR 7 766,14 voor rang AD 8. Op dit salaris worden Uniebelasting en de andere inhoudingen als voorzien in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP) in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap waarin kandidaten worden aangeworven kan worden aangepast naargelang van hun beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris op bepaalde voorwaarden worden verhoogd met toelagen.

De databank is geldig tot en met 31 december 2025. De geldigheid ervan kan bij besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag worden verlengd. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.