This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK ARBEIDSCONTRACTANTEN (FUNCTIEGROEP IV) OP HET GEBIED VAN COMMUNICATIE PERSVOORLICHTER EN COMMUNITY MANAGER

Dienst : 06-Directoraat-generaal Communicatie
Kenmerk : COMM IV 2022
Handleiding voor sollicitanten :

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING

SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK

Arbeidscontractanten (functiegroep IV) op het gebied van communicatie

Persvoorlichter en community manager

 

1. Algemene opmerkingen

 Het secretariaat-generaal van het Europees Parlement publiceert deze aankondiging met het oog op het samenstellen van een databank van kandidaten (arbeidscontractanten in functiegroep IV) op het gebied van communicatie bij het directoraat-generaal Communicatie (DG COMM).

De databank zal dienen als een pool van kandidaten voor mogelijke toekomstige aanwerving in de EU-lidstaten (liaisonbureaus van het Europees Parlement - EPLO’s).

Zodra de databank is samengesteld, kunnen personen die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt worden geselecteerd voor vacatures voor arbeidscontractanten voor hulptaken bij het directoraat-generaal Communicatie (DG COMM), overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 ter van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). De selectie vindt plaats overeenkomstig artikel 7 (“Gezamenlijk comité voor de selectie van arbeidscontractanten voor hulptaken (Coscon)”) en artikel 8 (“Procedure voor de selectie van arbeidscontractanten”) van de “Algemene uitvoeringsbepalingen inzake vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures, aanwerving en inschaling van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement”.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van gender, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Personen die belangstelling hebben om hun naam in de databank te laten opnemen, moeten een cv indienen en het sollicitatieformulier invullen via het platform APPLY4EP, te beginnen met het aanmaken van een account. Zij moeten deze aankondiging aandachtig lezen, op het tabblad “Online solliciteren” klikken en de stappen van de onlinesollicitatieprocedure volgen. Zij moeten ook de handleiding bij deze aankondiging aandachtig lezen. In APPLY4EP mag slechts één account worden aangemaakt. De persoonsgegevens worden verwerkt in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad en kunnen voor actualisering worden aangepast. De privacyverklaring voor APPLY4EP is beschikbaar op de desbetreffende homepagina.

 

2. Functiebeschrijving

 DG COMM heeft tot taak “de reputatie van de Europese Unie op te bouwen door haar democratische legitimiteit, die in het Europees Parlement is belichaamd, onder de aandacht te brengen”, aangezien de democratische macht en invloed van het Parlement berusten op het mandaat van zijn kiezers in alle lidstaten. Alle besluiten van de EU hebben een grote impact op de burgers. De belangrijkste doelstelling van DG COMM bestaat erin volledige en onpartijdige informatie aan burgers en media over de werkzaamheden van het Parlement te verstrekken, en burgers in staat te stellen deel te nemen aan het Europese democratische proces. Om deze doelstellingen te bereiken, beschikt DG COMM over diverse belangrijke kanalen om te communiceren over wat het Parlement doet en waar het voor staat, waaronder persrelaties, liaisonbureaus in de lidstaten, bezoekersdiensten, traditionele en online eigen en betaalde media, publieke en particuliere multiplicatornetwerken, een gemeenschap van betrokken burgers en influencers.

Verder ondersteunt DG COMM de leden bij hun communicatieactiviteiten en biedt het de politieke autoriteiten van het Parlement deskundige ondersteuning en advies op het gebied van communicatie.

DG COMM is op zoek naar:

a) Persvoorlichters

b) Community managers

Persvoorlichters en community managers zijn werkzaam in de liaisonbureaus in de lidstaten (EPLO’s), en hun kan worden gevraagd een of meer van de volgende activiteiten te verrichten:

 

3. Taken

In overeenstemming met de door de organen en/of de leiding van het Parlement vastgestelde programma’s en prioriteiten en onder het gezag van de verantwoordelijke ambtenaren:

a) Persvoorlichters

 • Informatie over de activiteiten van het Parlement voorbereiden, bewerken, publiceren en verspreiden onder de media en/of het grote publiek.
 • Teksten in de landstaal aanpassen en redigeren en verspreiden onder de relevante media.
 • Nieuwe betrekkingen met de media ontwikkelen, mediahuizen bezoeken, regelmatige contacten onderhouden met nieuwe journalisten en makers van inhoud.
 • De leden van het Europees Parlement (EP-leden) bijstaan in hun contacten met de pers: fysieke en onlinebriefings organiseren, zorgen voor de aanwezigheid van journalisten en interviews organiseren.
 • Bijdragen aan campagnes of media-acties in verband met redactionele prioriteiten, projecten van de liaisonbureaus en belangrijke onderdelen van de wetgevingsactiviteiten van het Parlement.
 • Journalisten en media identificeren en benaderen op basis van hun belangstelling, competenties en stijl om hun een ad-hocaanbod te bieden. Journalisten op de hoogte houden van realtime-ontwikkelingen via instant-messaging applicaties.
 • Journalisten uitnodigen voor plenaire vergaderingen van het Parlement of andere communicatie-evenementen en hen bijstaan bij hun persreizen.
 • Persseminars en persbriefings (online, fysiek en in hybride vorm) in Brussel, Straatsburg of de lidstaten organiseren.
 • Waarschuwen voor mogelijke desinformatie/onjuiste informatie over het Parlement en zo/wanneer nodig de respons helpen vormgeven.
 • De nationale en lokale pers volgen, media-analyses verrichten, waarschuwen voor politieke ontwikkelingen en andere nuttige berichtgeving verzorgen.
 • Beschikbare multimediaproducten, -diensten en -faciliteiten promoten, en journalisten die er gebruik van maken helpen.
 • Bijdragen aan een goed administratief en financieel beheer van de dienst, overeenkomstig de geldende voorschriften.

Gevraagde specifieke kennis

 • Schrijfvaardigheid (persberichten, teksten voor het grote publiek enz.).
 • Kennis van de journalistieke sector, betrekkingen met de media en communicatiestrategieën, waaronder voorbereiding van mediastrategieën en mediaplannen.
 • Kennis van het medialandschap in de lidstaten.
 • Kennis van communicatietrends.
 • Kennis van multimedia, digitale communicatie, gebruik van sociale media in de journalistiek en mediarelaties.
 • Algemene kennis van Europese aangelegenheden.
 • Kennis van administratieve, budgettaire en beheersprocedures op het betrokken gebied.

b) Community managers

 • De aanwezigheid van het Parlement op alle onlineplatforms beheren en in stand houden, met inbegrip van de voorbereiding en publicatie van originele inhoud, alsook het toezicht op en de moderatie van materiaal van derden.
 • De gesprekken op sociale media in realtime volgen en modereren om vast te stellen wat er leeft onder het publiek.
 • Digitale communicatieactiviteiten in de liaisonbureaus van het Europees Parlement (EPLO’s) verrichten, met name de databank voor klantenrelaties (Customer Relations Management (CRM) database) monitoren, onderhouden en activeren.
 • Ervoor zorgen dat een effectbeoordeling wordt uitgevoerd van de communicatieactiviteiten van de liaisonbureaus en/of mediadiensten.
 • Alle beschikbare communicatie- en informatie-instrumenten ontwerpen en ontwikkelen: website en sociale media, audiovisuele coproducties, publicaties bestemd voor het grote publiek enz.
 • Communicatieactiviteiten met burgers, belanghebbenden, opiniemakers, jongeren, het maatschappelijk middenveld, scholen, universiteiten enz. opzetten, organiseren en uitvoeren.
 • De aanwezigheid van de dienst op sociale netwerken beheren en in stand houden.

Gevraagde specifieke kennis

 • Kennis van het gebruik van sociale netwerken.
 • Kennis van internetmediacommunicatietechnieken.
 • Kennis van voor het werkterrein relevante analytische tools en op gegevens gebaseerd beheer, om trends of patronen in complexe datasets vast te stellen, te analyseren en te interpreteren.
 • Inzicht in interne, nationale en internationale politieke vraagstukken.
 • Kennis van grafische en multimediaproductietools (van het Adobe-type).
 • Kennis van het gebruik van sociale media in de journalistiek.
 • Kennis van technieken voor multimediajournalistiek, onlinepublicatiemethoden, redactionele strategieën op de nieuwe media, elektronische distributieprocessen en webcommunicatietechnieken.
 • Kennis van de media in een of meerdere geografische sectoren in het land van tewerkstelling.
 • Kennis van administratieve, budgettaire en beheersprocedures op het betrokken gebied.

 

4. Voorwaarden voor toelating

a) Algemene criteria

 • Staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.
 • Hebben voldaan aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht.
 • In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde taken vereist zijn.

b) Specifieke criteria

i) Vereiste kwalificaties en vaardigheden

 • Een diploma van een afgeronde universitaire opleiding van ten minste drie jaar,

 of

 • wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding van een gelijkwaardig niveau.

De geselecteerde kandidaten van wie de namen in de databank zijn opgenomen, wordt voorafgaand aan de aanwerving verzocht documenten over te leggen ter staving van de informatie in het sollicitatieformulier (diploma’s, getuigschriften en andere bewijsstukken).

Diploma’s moeten, ongeacht het feit of ze in een lidstaat dan wel in een land buiten de EU zijn afgegeven, erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van Onderwijs.

Kandidaten die in het bezit zijn van diploma’s die in een land buiten de EU zijn afgegeven, moeten een EU-gelijkwaardigheid voor deze diploma’s verstrekken. Meer informatie over de erkenning van kwalificaties van buiten de EU is terug te vinden in de ENIC-NARIC-netwerken (https://www.enic-naric.net/).

ii) Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

een zeer goede kennis hebben (ten minste niveau B2) van het Engels (taal 2). Taal 2 moet verschillen van taal 1. Indien taal 1 het Engels is, moet u over een voldoende kennis (niveau B2) beschikken van één van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie.

De hierboven genoemde vereiste minimumniveaus gelden voor alle taalvaardigheden die op het sollicitatieformulier vermeld staan (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Deze vaardigheden komen overeen met de vaardigheden die gepreciseerd zijn in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/nl/common-european-framework-reference-language-skills).

De kandidaten wordt meegedeeld dat de voor deze selectieprocedure aangewezen taal als taal 2 voor het samenstellen van een databank, d.w.z. Engels, is gekozen op grond van het belang van de dienst, en in het bijzonder van het directoraat-generaal Communicatie. De personen van wie de namen in de databank zijn opgenomen, moeten doeltreffend kunnen communiceren met de centrale diensten in Brussel.

Engels is immers de taal die het vaakst wordt gebruikt om binnen en tussen de afdelingen van het directoraat-generaal te communiceren. Het is ook de taal die het vaakst wordt gebruikt in de contacten met de andere directoraten van het directoraat-generaal Communicatie, de andere directoraten-generaal en de politieke en administratieve autoriteiten van het Parlement.

Bovendien zijn de bestaande applicaties en kaders voor community management – de meeste systemen en software voor het beheer van klantenrelaties (CRM) voor het online doen van contacten gebruiken Engels als back-endtaal net zoals de belangrijkste applicaties die worden gebruikt om de dagelijkse taken van een engagement specialist te verrichten— in het Engels.

Voor persvoorlichters maken contacten met parlementsleden en journalisten uit andere landen deel uit van hun dagelijkse taken, evenals de organisatie van persconferenties, seminars en briefings met een transnationale of pan-Europese dimensie.

Om hun taken te kunnen uitoefenen, moeten de aangeworven kandidaten bijgevolg in staat zijn doeltreffend in het Engels te werken en te communiceren.

Met het oog op gelijke behandeling moeten alle kandidaten, zelfs als het Engels hun eerste officiële taal is, ook voldoende kennis hebben van een tweede taal, die één van de andere officiële talen van de Europese Unie moet zijn.

iii) Vereiste beroepservaring

Na het behalen van de in punt 4.b.i. vermelde kwalificaties moeten kandidaten ook ten minste één jaar beroepservaring hebben opgedaan die relevant is voor de onder punt 3.a of 3 b beschreven taken.

 

5. Databank

Indien u

 • voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden,
 • en het sollicitatieformulier via het platform APPLY4EP heeft ingevuld en de codes correct heeft aangegeven (zie hieronder, “Sollicitaties”), overeenkomstig de procedure en binnen de gestelde termijn,

wordt uw naam opgenomen in de databank.

Het opnemen van uw naam is uitsluitend gebaseerd op de informatie op het sollicitatieformulier en de bijgevoegde documenten. Deze informatie en deze documenten worden later gecontroleerd indien u een aanwervingsvoorstel wordt gedaan.

Als u in de databank bent opgenomen, kunt u worden uitgenodigd voor een selectietest. Als u wordt uitgenodigd voor een selectietest, ontvangt u op dat moment meer informatie over de aard ervan.

 

6. Sollicitaties - Hoe kunt u uw belangstelling kenbaar maken?

Geïnteresseerde personen moeten hun sollicitatieformulier invullen via het onlineplatform APPLY4EP. Alleen via dit platform kunnen blijken van belangstelling worden ingediend.

Nadat u uw account hebt aangemaakt, moet u een gedetailleerd curriculum vitae uploaden. U moet hiervoor het Europass-formaat gebruiken (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Vervolgens moet u de rest van het sollicitatieformulier invullen.

Kandidaten wordt verzocht bij hun sollicitatie specifieke codes te gebruiken voor het deel over beroepservaring. Voor elke ervaring wordt u verzocht om, indien relevant, een of meerdere codes toe te voegen aan de rubriek Functie-inhoud om bepaalde vaardigheden te benadrukken bij het beschrijven van die beroepservaring. De kandidaten kunnen verschillende codes gebruiken, afhankelijk van hun achtergrond. Kandidaten kunnen de code(s) voor elke ervaring vermelden aan het einde van het tekstvak voor de inhoud van de functie. Een voorbeeld (screenshot) van hoe een code aan de sollicitatie kan worden toegevoegd, is te vinden in de handleiding voor kandidaten. De codes (bijv. [MJ], idem in alle talen) zijn bedoeld om kandidaten met specifieke technische vaardigheden te kunnen identificeren. Elke code komt overeen met een specifieke vaardigheid.

De kandidaten kunnen de volgende codes gebruiken:

Persvoorlichters - Media - Te gebruiken speciale codes, indien van toepassing:

 • [MJ] Journalistiek
 • [MN] Nationale media
 • [MD] Digitale media
 • [MPSO] Organisatie van persseminars
 • [MRM] Beheer van mediarelaties
 • [MEU] EU-aangelegenheden

Community managers - Sociale media (SM) - Te gebruiken speciale codes, indien van toepassing:

 • [SMCM] Community management
 • [SMDOLC] Digitale/onlinecommunicatie
 • [SMSMP] Socialemediaplatforms/beheer
 • [SMCRM] Beheer van klantenrelaties (CRM)
 • [SMNEU] Nationale en EU-aangelegenheden

Deze informatie moet met bewijsstukken worden gestaafd.

De sluitingsdatum voor de indiening van blijken van belangstelling is 15 maart 2023. Sollicitaties die na deze termijn worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.

Opname van uw naam in de databank of slagen voor de selectietest is geen garantie dat u een baan aangeboden krijgt. Als er een contract beschikbaar komt, raadplegen de aanwervende diensten de databank en nodigen zij kandidaten uit wier profiel het meest aan de eisen van de desbetreffende functie beantwoordt. Als blijkt dat de door hen verstrekte informatie onjuist is, worden de kandidaten van de procedure uitgesloten en worden hun namen uit de databank verwijderd.

Het Europees Parlement past in zijn selectieprocedures een strikt gelijkekansenbeleid toe om de gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen.

De geldende arbeidsvoorwaarden in de EU-instellingen zijn vastgelegd in de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). Uitgebreide informatie over de arbeidsregelingen kan hier gevonden worden: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=NL (Titel IV, “Arbeidscontractanten”).

Sinds 1 juli 2022 bedraagt het maandelijkse basissalaris tussen 3 877,47 EUR en 7 189,80 EUR (functiegroep IV), afhankelijk van de opleiding en specifieke beroepservaring van de kandidaat.

De databank is geldig tot 31 december 2025. De geldigheid ervan kan bij besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag worden verlengd. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.