This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - PRIVREMENI SLUŽBENIK - ADMINISTRATOR POMOĆNIK / ADMINISTRATORICA POMOĆNICA U UPRAVI (AD 11)

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 02/09/2022 12:00
Služba : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Kandidati se mole da prije slanja prijave pažljivo pročitaju Vodič za kandidate priložen ovom natječaju.  

Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave.  

 

SADRŽAJ

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PODNOŠENJE PRIJAVA

PRILOG:   VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

 1. Opće informacije

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak za popunjavanje radnog mjesta privremenog službenika (AD 11).

Traži se profil administratora / administratorice u upravi u Bruxellesu.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Radno mjesto odgovara prvom stupnju platnog razreda AD 11, s osnovnom mjesečnom plaćom od 10 764,11 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu plaću pod određenim uvjetima isplaćuju se i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, etničke pripadnosti, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 

 1. Opis radnog mjesta

Odabrana osoba bit će pridružena direktorici Ureda glavnog tajnika Pružat će joj stratešku pomoć i savjete u svim područjima nadležnosti, osobito u pogledu središnjih službi. Izravno će sudjelovati u svakodnevnim predmetima i strateškim projektima. Osim toga, bit će odgovorna za pripremu i provedbu ciljeva, akcijskih planova i programa rada, sudjelovat će na brojnim unutarnjim i vanjskim sastancima te sastavljati zapisnike, bilješke i mišljenja.

Stoga je potrebno izvrsno poznavanje Europskog parlamenta i dokazano iskustvo u kabinetu europske institucije na političkoj razini ili razini višeg rukovodstva te u međuinstitucijskoj suradnji. Vrlo dobro poznavanje funkcioniranja europskih političkih stranaka i klubova predstavljalo bi prednost. Mora imati dobre vještine izrade tekstova i analitičke vještine te vrlo dobre vještine koordinacije i komunikacije. Mora biti fleksibilna i u stanju nositi se s promjenjivim radnim opterećenjem.

Također će biti odgovorna za odnose s belgijskim nacionalnim i regionalnim tijelima na administrativnoj i političkoj razini u različitim područjima djelovanja Parlamenta. Ta će odgovornost uključivati suradnju, među ostalim na najvišoj razini, uglavnom na francuskom i nizozemskom jeziku.

Potrebno je predvidjeti česta službena putovanja u različita mjesta rada i fleksibilno radno vrijeme.

Glavne zadaće uključivat će:

-    savjetovanje nadređenih u područjima nadležnosti određenog tijela, praćenje svih strukturnih aktivnosti strukture, prosljeđivanje informacija nadređenima i podređenima, olakšavanje kontakta među službama,

-    upravljanje odnosima s belgijskim tijelima,

-    izrada studija i mišljenja na visokoj razini za politička i upravna tijela institucije,

-    zaduženje za posebne predmete (višedimenzionalne tehničke, administrativne, pravne, financijske, proračunske itd.),

-    provođenje srednjoročnih i dugoročnih projekata u okviru institucijskih politika;

-    usmjeravanje pripreme godišnjeg programa rada za središnje službe,

-    upravljanje osjetljivim predmetima,

-    doprinos pripremi i izvršenju proračuna tijela (upravljanje proračunom, nabava itd.);

-    praćenje ili zastupanje rukovodstva na raznim unutarnjim i vanjskim sastancima, vođenje administrativnih sastanaka ili sudjelovanje na njima.

 

Za te dužnosti potrebne su sljedeće kompetencije:

- sposobnost anticipacije,

- sposobnost reagiranja,

- temeljitost,

- komunikacijske vještine,

- povjerljivost/diskrecija.

- smisao za diplomaciju.

 

 1. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 12.2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije kandidati moraju:

–          biti državljani jedne od država članica Europske unije,

–          uživati sva građanska prava,

–          ispunjavati sve zakonske obveze povezane sa služenjem vojnog roka,

–          ispunjavati moralne standarde potrebne za obavljanje predviđenih dužnosti. 

 

b) Posebni uvjeti

i. Potrebne kvalifikacije i diplome

Kandidati moraju imati:

 • stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju od najmanje četiri godine, po završetku kojega se stječe diploma koja je službeno priznata u jednoj od država članica.

ili

 • stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine potvrđen diplomom koja je službeno priznata u jednoj od država članica, nakon koje je kandidat stekao najmanje godinu dana relevantnog radnog iskustva.

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice Unije.

Povjerenstvo za odabir vodi računa o razlikama među obrazovnim sustavima. U tablici koja se nalazi u Vodiču za kandidate navedeni su primjeri minimalne tražene razine diploma.

Radno iskustvo koje se traži u drugoj alineji ne uzima se u obzir pri evaluaciji potrebnog radnog iskustva iz dijela A. točke 3. podtočke b) podtočke ii.  

ii. Potrebno radno iskustvo

Osim kvalifikacija koje se zahtijevaju u skladu s dijelom A. točkom 3. podtočkom (b) podtočkom i., kandidati moraju imati najmanje petnaest godina radnog iskustva u području relevantnom za poslove iz dijela A. točke 2., od čega najmanje sedam godina u međunarodnom okruženju.

iii. Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje razina C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski,

te

izvrsno poznavati francuski jezik (najmanje razina C1) (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. Ako je jezik 1 kandidatâ francuski, potrebno je zadovoljavajuće poznavanje (najmanje razina B2) jednog od ostala 23 službena jezika Europske unije.

Poznavanje nizozemskog jezika smatra se prednošću.

Navedena najniža tražena razina odnosi se na svaku od jezičnih sposobnosti navedenih u obrascu za prijavu (usmeno izražavanje, pismeno izražavanje, čitanje, slušanje). Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Kandidati se obavještavaju da je u ovom selekcijskom postupku „jezik 2” (francuski) utvrđen u skladu s interesima službe te da je riječ o kvalifikacijama potrebnima zbog prirode posla. Zaposlena osoba treba biti u stanju razumjeti zadaće koje su joj povjerene, obrađivati predmete i učinkovito komunicirati s unutarnjim i vanjskim sugovornicima na tom jeziku.

Poznavanje nizozemskog jezika bila bi prednost jer je nizozemski jedan od glavnih administrativnih jezika belgijskih tijela (na nacionalnoj i regionalnoj razini). 

Osim toga, u interesu jednakog postupanja i u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (e) Uvjeta zaposlenja, čak i ako im je prvi službeni jezik francuski, moraju imati zadovoljavajuće znanje drugog jezika, koji mora biti različit od francuskog.

 

B. POSTUPAK

Selekcijski postupak temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

 1. Uključivanje u selekcijski postupak

Ako kandidati

 • ispunjavaju opće uvjete i
 • podnijeli su prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku,

povjerenstvo za odabir pregledat će njihovu prijavu s obzirom na posebne uvjete.

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u selekcijski postupak.

Svoj odabir pritom temelji isključivo na informacijama iz prijave koje su potkrijepljene popratnim dokumentima.

 

 1. Ocjenjivanje kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu 12 najboljih kandidata, koji će biti pozvani na pismeno testiranje. U slučaju da se na posljednjem mjestu nalazi više kandidata s jednakim brojem bodova, povjerenstvo za odabir sve će ih ex aequo uvrstiti na listu.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata, povjerenstvo za odabir posebno uzima u obzir sljedeće elemente koje je potrebno potkrijepiti u prijavi:

 • radno iskustvo u kabinetu europske institucije na političkoj razini ili razini višeg rukovodstva;
 • radno iskustvo u međuinstitucijskoj suradnji;
 • iskustvo stečeno u europskom i/ili međunarodnom okruženju.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova.

 

 1. Testiranja

Pismeno testiranje

a) Sastavljanje teksta na francuskom jeziku na temelju spisa s ciljem provjere sposobnosti kandidata za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A. točki 2., kao i provjere njihove sposobnosti pismenog izražavanja i sažimanja.

Maksimalno trajanje testa: 3 sata.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova).

Ovaj test bit će organiziran na daljinu i pisat će se na računalu.

Na usmeno testiranje bit će pozvano 6 najboljih kandidata s najvećim brojem bodova na pismenom testu, pod uvjetom da su ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

Usmeno testiranje

b) Razgovor s povjerenstvom za odabir na francuskom jeziku kako bi, s obzirom na sve informacije iz prijave, moglo ocijeniti sposobnost kandidata za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A točki 2. Povjerenstvo za odabir provjerit će poznavanje jezika koji su kandidati naveli kao jezik 1 / jezik 2 (ako je jezik 1 francuski), te može odlučiti provjeriti poznavanje nizozemskog jezika ako je ono navedeno u obrascu za prijavu.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova).

Ovo testiranje može se organizirati na daljinu.

Upute u vezi s pismenim i usmenim testiranjima bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

 

 1. Lista uspješnih kandidata

Na listi uspješnih kandidata bit će navedena, prema postignutom uspjehu, imena troje kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova u cijelom postupku (ocjena kvalifikacija i testiranja) i koji su na svakom testu ostvarili minimalni broj bodova za prolaz. Na listu će biti ex aequo uvršteni svi kandidati koji su ostvarili isti broj bodova na posljednjem mjestu.

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni osobno pisanim putem,

a lista uspješnih kandidata bit će objavljena na intranetskim stranicama Europskog parlamenta.

Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2026., no može se produžiti odlukom tijela za imenovanja, o čemu će uspješni kandidati s liste biti pravodobno obaviješteni.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere će se zahtijevati da predoče izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na listu uspješnih kandidata nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

 

C. PODNOŠENJE PRIJAVA

Da bi se prijavili na predmetni natječaj, kandidati moraju otvoriti račun na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR. Kandidati smiju otvoriti SAMO JEDAN račun na toj platformi. Račun možete otvoriti ako kliknete na opciju „Prijaviti se preko interneta” koja se nalazi na dnu stranice.

PRIJE ispunjavanja obrasca za prijavu kandidati trebaju pažljivo pročitati Vodič za kandidate.

Rok za prijavu 

Kandidati se moraju prijaviti putem interneta preko platforme Apply4EP najkasnije do

2. rujna 2022. u 12:00 (podne) po lokalnom vremenu u Bruxellesu.

 

Kandidati se mole da NE KONTAKTIRAJU TELEFONSKI službe Europskog parlamenta kako bi postavili pitanja u vezi s ovim selekcijskim postupkom.

Nakon što potvrdite svoju prijavu, dobit ćete automatsku potvrdu o primitku.