This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK - ICT-FUNCTIONARIS (FUNCTIEGROEP III)

Plaats : Brussel ; Luxemburg ; Straatsburg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Dienst : 00-Europees Parlement
Kenmerk : ICT officer (function group III)
Handleiding voor sollicitanten :

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING

SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK

Arbeidscontractanten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie:

ICT-functionaris (functiegroep III)

1.      Algemene opmerkingen

Het secretariaat-generaal van het Europees Parlement publiceert deze oproep met het oog op het samenstellen van een ruime databank van personen die kandidaat zijn voor een post als arbeidscontractant (functiegroep III) op het gebied van ICT. Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (CA-AMI) is vooral bedoeld ter ondersteuning van het directoraat-generaal Innovatie en Technologische Ondersteuning (DG ITEC).

De databank zal een pool van kandidaten omvatten voor een post als ICT-functionaris, voor uiteenlopende interne ICT-profielen, met een ruime waaier aan vaardigheden en ervaring, met het oog op een mogelijke aanwerving in de toekomst in de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement, met primaire focus op Luxemburg en Straatsburg. 

Afhankelijk van de behoeften kunnen personen van wie de naam in de databank is opgenomen, worden geselecteerd en een post aangeboden krijgen als arbeidscontractant voor hulptaken, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 ter van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP).

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt geen onderscheid tussen kandidaten op grond van gender, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Indien u uw naam in de databank wilt laten opnemen, dien dan uw cv in en vul het sollicitatieformulier in via het platform APPLY4EP. Maak hiervoor eerst een account aan. Lees deze oproep zorgvuldig, om er zeker van te zijn dat u voldoet aan de voorwaarden.  Klik dan op de knop “Online solliciteren” en volg de stappen van de onlinesollicitatieprocedure. Lees ook aandachtig de bij deze oproep gevoegde handleiding. In APPLY4EP mag slechts één account worden aangemaakt. De persoonsgegevens die u voor het account opgeeft, worden verwerkt in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad. Het is mogelijk om de persoonsgegevens in een later stadium aan te passen. De privacyverklaring met betrekking tot APPLY4EP is beschikbaar op de desbetreffende homepage.

2.      Functieomschrijving

ICT-functionarissen zijn verantwoordelijk voor het verlenen van technische ondersteuning en hulp in verband met computersystemen, hardware en software. Zij hebben als taak de soepele werking te garanderen van de ICT-middelen binnen de organisatie. 

Belangrijke verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

       technische ondersteuning, hulpverlening bij het oplossen van problemen met computersystemen, met inbegrip van software en hardware, zowel op afstand als in persoon;

       onderhoud en upgrades, uitvoeren van regelmatige controles en onderhoud van netwerksystemen en computers om ervoor te zorgen dat deze correct functioneren. Dit omvat ook het installeren en configureren van hardware, software, systemen, netwerken, multifunctionele toestellen, printers en scanners;

       hulpverlening aan en opleiding van gebruikers, hulp aan leden van het Parlement, personeel of klanten door middel van een reeks van acties, zowel rechtstreeks als telefonisch, om te helpen bij het opzetten van systemen of het oplossen van problemen; opleiden van gebruikers voor nieuwe systemen en softwaretoepassingen, en aanwijzingen verstrekken over beste praktijken op het gebied van IT;

       troubleshooting, diagnose stellen bij fouten in hardware of software en deze remediëren. Dit omvat troubleshooting bij netwerkproblemen, diagnose stellen bij systeemfouten en verstrekken van onmiddellijke oplossingen of doorgeven van complexe problemen aan meer geavanceerde IT-specialisten;

       documentatie, door het bijhouden van registers van problemen en oplossingen, het updaten van documentatie over systemen, het bijhouden van een IT-inventaris en beheer van de activa;

       monitoring en analyse van de informatie- en datasystemen, troubleshooting bij datagerelateerde problemen met het oog op het garanderen van de integriteit van data;

       cyberbeveiliging door het toepassen en monitoren van de veiligheidsprotocols om data te beschermen tegen onrechtmatige toegang, backups maken van systemen om te voorkomen dat data verloren gaan en ervoor zorgen dat de antivirus- en firewallsystemen bijgewerkt zijn en correct functioneren;

       onderhouden en ontwikkelen van ICT-oplossingen, om ervoor te zorgen dat deze bruikbaar zijn en geschikt voor het beoogde doel;

       ontwerpen van testscenario’s voor toepassingen van het Parlement (EP), uitvoeren van tests (functionele test, regressietests, verkennende tests, tests van de compatibiliteit met de standaardconfiguraties van het EP) in diverse ICT-omgevingen van het EP, beoordeling van testresultaten, melding en follow-up van fouten, opstellen van testverslagen voor projecten en aan toepassingen toegewezen teams;

       steunverlening bij ICT-projecten en aan ICT-teams, opstellen en bijgewerkt houden van projectdocumentatie, met inbegrip van de tijdsplanning van projecten, voortgangsverslagen, presentaties, programmering van de middelen en communicatie met de bij projecten betrokken belanghebbenden.

ICT-functionarissen spelen een cruciale rol in de dagelijkse werking van onze organisatie door ervoor te zorgen dat alle ICT-middelen operationeel zijn, zodat leden en personeel hun taken efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. 

Activiteiten kunnen het volgende omvatten:

-       ICT-infrastructuur, met inbegrip van cloud, netwerken en middleware;

-       digitale werkplek, kantoorautomatisering, mobiele computers, mobiel printen;

-       ontwikkeling, configuratie, testen, laten functioneren en onderhoud van ICT-toepassingen, en aankoop, ingebruikname en onderhoud van kant-en-klare oplossingen;

-       agile-methodologieën, DevSecOps, monitoring en waarneembaarheid van toepassingen/infrastructuur, ITIL;

-       databeheer, datamodellering en data-analyse;

-       cyberbeveiliging:

-       artificiële intelligentie.

3.      Taken

In overeenstemming met de door de organen en/of de leiding van het Parlement vastgestelde programma’s en prioriteiten en onder het gezag van de verantwoordelijke ambtenaren voert de ICT-functionaris een reeks taken uit, afhankelijk van de dienst waar hij wordt aangeworven, onder andere:

1)     interactie met eindgebruikers, uitvoeren van behoeftenonderzoeken en adviesverlening op de gebieden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen;

2)     installatie, troubleshooting en uitvoering, op afstand of in persoon, van: reparaties aan kantoorsystemen, software, hardware of randapparatuur aan de hand van de specificaties inzake ontwerp of installatie;

3)     beantwoorden van vragen van gebruikers in verband met software- of hardwareverrichtingen, register bijhouden van dagelijkse communicatieactiviteiten,vragen en geboden oplossingen, en installatieactiviteiten;

4)     coördinatie van programmeurs van toepassingen, ontwikkelaars van systemen en andere ICT-professionals, voor het ontwikkelen, onderhouden en testen van ICT-producten en diensten;

5)     hulpverlening bij en ondersteuning van tools voor databeheer, troubleshooting bij datagerelateerde problemen, garanderen van de veiligheid en integriteit van data;

6)     uitvoeren van bedrijfs- en technische analyses in samenwerking met gebruikers en technische teams;

7)     informeren en/of opleiden van gebruikers: opstellen van schriftelijke instructies voor gebruikers en documentatie bij toepassingen, bijdragen tot de verbetering van de relevante kennisbank;

8)     verrichten van de dagelijkse taken, raadplegen en aanvullen van de relevante kennisbank, volgen van de overeengekomen procedure en workflows, gebruik van het gangbare ticketingsysteem en andere relevante systemen;

9)     opsporen van mogelijke dysfuncties en nieuwe behoeften, en doorgeven van inzichten op dit gebied aan de hiërarchie;

10)  ondersteunen van AI- en data-analyseprojecten door te helpen bij de voorbereiding van de data en de ontwikkeling van modellen;

11)  ondersteuning van gebruikers tijdens vergaderingen op afstand of hybride vergaderingen.

Gevraagde specifieke kennis

In onderstaande lijst zijn diverse expertisegebieden opgenomen. Belangrijk: de opgelijste kennisgebieden zijn weliswaar relevant, maar niet alle elementen zijn verplicht voor alle vacatures. Of een kennisgebied ertoe doet, zal afhangen van de specifieke diensten waarvoor een kandidaat wordt aangeworven. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun specifieke kennis van een gebied en van het voor de invulling van de vacature vereiste profiel. 

1)     Kennis van de hardwarecomponenten van computers, randapparatuur, multifunctionele toestellen, printers en scanners, en troubleshooting bij hardwareproblemen;

2)     Kennis van operatingsystemen en softwaretoepassingen, met inbegrip van officepaketten, e-mailclients en gespecialiseerde software die de organisatie gebruikt;

3)     Kennis van levenscyclusbeheer van toepassingen, met inbegrip van DevSecOps, agile-methodologieën, containers, geavanceerde monitoring en waarneembaarheid;

4)     Kennis van serveromgevingen, databankbeheer en clouddiensten;

5)     Begrip van procedures inzake datagovernance en databeheer (verzameling, analyse, distributie), vertrouwdheid met moderne technologieën op het gebied van databanken en informatiesystemen;

6)     Vermogen om technische problemen efficiënt te diagnosticeren en op te lossen; vermogen om oplossingen te zoeken voor ongekende problemen dan wel problemen op passende wijze door te geven;

7)     Kennis van software- en/of ontwikkelingspaketten (programmering, talen, beheerssystemen voor databanken);

8)     Kennis van normen en technologieën in de ICT-sector;

9)     Uitstekende kennis van samenwerkings-, videoconferentie- en multimediatools;

10)  Kennis van methoden op het gebied van projectbeheer (PMI, PRINCE2);

11)  Kennis van testtechnieken voor het plannen en uitvoeren van tests, ervaring met softwaretools voor het automatiseren van tests of als hulp bij tests, vertrouwdheid met diverse testmethoden (Waterfall, iterative, Agile, Scrum enz.);

12)  Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, voor het uitleggen van technische concepten aan niet-technische gebruikers;

13)  Ambitie om op de hoogte te blijven van de meest recente technologische ontwikkelingen en beste praktijken inzake ondersteuning op ICT-gebied;

14)  Sterke gerichtheid op het verstrekken van ondersteuning van hoge kwaliteit, ter verbetering van de tevredenheid van gebruikers; vermogen om kalm en professioneel te blijven in stresserende situaties;

15)  Vermogen om in team te werken en om autonoom te werken.

4.      Voorwaarden voor aanwerving

Om in aanmerking te komen voor aanwerving als arbeidscontractant moeten kandidaten voldoen aan de volgende algemene en specifieke criteria:

a.      Algemene voorwaarden 

·        Staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

·        Hebben voldaan aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht.

·        In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde taken vereist zijn.

b.     Specifieke voorwaarden 

1) Vereiste kwalificaties en vaardigheden

i) een diploma van hoger onderwijs 

of

ii) een diploma van middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs en ten minste drie jaar relevante beroepservaring

            of

iii) wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding of beroepservaring van gelijkwaardig niveau.

De kandidaten van wie de namen in de databank zijn opgenomen, wordt voorafgaand aan de aanwerving verzocht documenten over te leggen ter staving van de informatie in het sollicitatieformulier (diploma’s, getuigschriften en andere bewijsstukken).

Diploma’s moeten, ongeacht of ze in een lidstaat dan wel in een land buiten de EU zijn afgegeven, erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van Onderwijs. 

Kandidaten die in het bezit zijn van diploma’s die in een land buiten de EU zijn afgegeven, moeten een EU-gelijkwaardigheidsverklaring voor deze diploma’s verstrekken. Meer informatie over de erkenning van kwalificaties van buiten de EU is te vinden in de ENIC-NARIC-netwerken (https://www.enic-naric.net/).

2) Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

over voldoende kennis beschikken (ten minste niveau B2) van het Engels of het Frans (taal 2). Taal 2 moet een andere taal zijn dan taal 1.

Met het oog op gelijke behandeling moeten alle kandidaten die Engels of Frans als eerste taal hebben, voldoende kennis hebben van één van de andere officiële talen van de Europese Unie.

De hierboven genoemde vereiste minimumniveaus gelden voor alle taalvaardigheden die op het sollicitatieformulier vermeld staan (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Deze vaardigheden komen overeen met de vaardigheden die gepreciseerd zijn in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/nl/common-european-framework-reference-language-skills). Niveau C2 is het hoogste niveau en A1 is het laagste niveau in het kader.

Engels en Frans zijn de talen die het meest gebruikt worden om binnen en tussen de afdelingen van de directoraten-generaal en de politieke en administratieve organen van het Parlement te communiceren.

Aangezien de bestaande instrumenten en procedures voor deze specifieke vakgebieden in het Engels zijn opgesteld, is kennis van het Engels van cruciaal belang.  Engels fungeert internationaal en binnen de meeste EU-instellingen als eerste taal voor communicatie en ontwikkeling op het gebied van IT, voor functies als programmeur, analist en architect. Bijgevolg is kennis van het Engels essentieel voor de beschikbare plaatsen.

Frans wordt in grote mate gebruikt voor IT-diensten in het Europees Parlement en zijn directoraten-generaal. Aangezien er vooral plaatsen zijn in Luxemburg en Straatsburg, gebieden met een significante aanwezigheid van Franssprekende verleners van ICT-diensten, is kennis van het Frans essentieel voor een effectieve interactie met de betrokken teams. 

Bijgevolg moeten aangeworven arbeidscontractanten, om hun taken effectief te kunnen uitvoeren en snel inzetbaar te zijn, effectief in het Engels of het Frans kunnen werken en communiceren.

3) Vereiste beroepservaring

Na het behalen van de in punt 4.b.i. vermelde kwalificaties moeten kandidaten ook ten minste één jaar beroepservaring hebben opgedaan die relevant is voor de onder punt 3 beschreven taken.

5.      Databank

Indien u

·        voldoet aan de criteria voor aanwerving

·        en het sollicitatieformulier via het platform APPLY4EP heeft ingevuld (zie hieronder, “Sollicitaties”), overeenkomstig de procedure en binnen de gestelde termijn,

wordt uw naam opgenomen in de databank.

Het opnemen van uw naam is uitsluitend gebaseerd op de informatie op het sollicitatieformulier en de bijgevoegde documenten. De informatie en documenten worden later gecontroleerd als u een aanwervingsvoorstel wordt gedaan.

Als er een post beschikbaar komt, raadplegen de aanwervende diensten de databank en stellen zij een shortlist op met kandidaten die aan de vereisten voor de desbetreffende functie voldoen. Hierbij baseren de diensten zich op de informatie die de kandidaten bij hun sollicitatie hebben doorgegeven. Als u op de shortlist wordt geplaatst, kunt u door de aanwervende diensten worden uitgenodigd voor deelname aan tests en/of gesprekken. De tests en/of gesprekken hebben ten doel uw geschiktheid voor de betreffende functie te beoordelen. Ook uw talenkennis kan worden beoordeeld.

Er wordt op gewezen dat eventuele verschillen die worden opgemerkt tussen de informatie die is verstrekt en de feiten als vastgesteld door middel van verificatie, ertoe leiden dat de kandidaat wordt uitgesloten van het selectieproces, zijn gegevens worden verwijderd uit de databank en er geen contract wordt aangeboden. 

6.      Sollicitaties - Hoe kunt u uw belangstelling kenbaar maken?

U kunt zich aanmelden door het sollicitatieformulier in te vullen via het onlineplatform APPLY4EP.  Alleen via dit platform kunnen blijken van belangstelling worden ingediend.

Nadat u een account heeft aangemaakt, moet u een gedetailleerd curriculum vitae uploaden. U moet hiervoor het Europass-formaat gebruiken (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Vervolgens moet u de rest van het sollicitatieformulier invullen. 

De sluitingsdatum voor de indiening van blijken van belangstelling is

30 juni 2025 om 17.00 uur (Luxemburgse tijd).

Sollicitaties die na deze termijn worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. 

Opname van uw naam in de databank of een uitnodiging voor een test of gesprek is geen garantie dat u een baan aangeboden krijgt. 

Het Europees Parlement past in het kader van zijn selectieprocedures een strikt gelijkekansenbeleid toe om de gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen.

De geldende arbeidsvoorwaarden in de EU-instellingen zijn vastgelegd in de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). Uitgebreide informatie over de arbeidsvoorwaarden vindt u hier:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=NL (Titel IV, “Arbeidscontractanten”).

Sinds 1 juli 2023 bedraagt het maandelijkse basissalaris (arbeidscontractanten, functiegroep III) tussen 3 111,21 en 5 768,76 EUR, afhankelijk van de opleiding en specifieke beroepservaring van de kandidaat.

De databank is geldig tot en met 31 december 2025. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de geldigheidsduur van de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.