This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SEJĦA GĦAL ESPRESSJONI TA’ INTERESS ĦOLQIEN TA’ BAŻI TAD-DATA - UFFIĊJAL TAL-ICT (GRUPP TA’ FUNZJONI III)

Post tax-xogħol : Brussell ; Lussemburgu ; Strasburgu
Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 30/06/2025 17:00
Servizz : 00-Parlament Ewropew
Referenza : ICT officer (function group III)
Gwida għall-kandidati :

SEJĦA GĦAL ESPRESSJONI TA’ INTERESS

ĦOLQIEN TA’ BAŻI TAD-DATA

Persunal bil-kuntratt fil-qasam tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni:

uffiċjal tal-ICT (grupp ta’ funzjoni III)  

1.      Kummenti ġenerali

Is-Segretarjat tal-Parlament Ewropew qed joħroġ din is-sejħa bl-għan li jistabbilixxi bażi tad-data estensiva ta’ kandidati għal persunal bil-kuntratt fil-grupp ta’ funzjoni III fil-qasam tal-ICT. Din is-sejħa għal espressjoni ta’ interess għal Aġent bil-Kuntratt (CA-AMI) hija intiża primarjament biex tappoġġja lid-Direttorat Ġenerali għall-Innovazzjoni u s-Sostenn Teknoloġiku (DG ITEC).

Il-bażi tad-data se sservi bħala riżerva ta’ kandidati għall-kariga ta’ uffiċjal tal-ICT li tinkludi firxa wiesgħa ta’ profili interni tal-ICT, filwaqt li tkopri firxa wiesgħa ta’ ħiliet u esperjenza għal reklutaġġ possibbli fil-futur fit-tliet postijiet tax-xogħol ewlenin tal-Parlament Ewropew, b’enfasi ewlenija fuq is-siti tagħna fil-Lussemburgu u fi Strażburgu. 

Skont il-bżonn, il-persuni li isimhom ikun inkluż fil-bażi tad-data, jistgħu jintgħażlu u jiġu offruti pożizzjonijiet bħala persunal bil-kuntratt għal kompiti awżiljarji, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3b tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). 

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta’ opportunitajiet indaqs u jilqa’ kandidati mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, il-kulur tal-ġilda, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabbiltà, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

Jekk trid li ismek jiġi inkluż fil-bażi tad-data, jekk jogħġbok ibgħat is-CV tiegħek u imla l-formola tal-applikazzjoni permezz tal-pjattaforma APPLY4EP. Ibda billi toħloq kont. Aqra din is-sejħa sew biex taċċerta ruħek li tissodisfa r-rekwiżiti. Imbagħad, ikklikkja fuq it-tab “Applika online” u segwi l-passi tal-proċedura ta’ applikazzjoni online. Aċċerta ruħek li taqra sew ukoll il-gwida mehmuża ma’ din is-sejħa. Jista’ jinħoloq kont wieħed biss fl-APPLY4EP. Id-data personali rreġistrata fil-kont tiġi pproċessata f’konformità sħiħa mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tibqa’ modifikabbli, sabiex tkun tista’ tiġi aġġornata. Id-dikjarazzjoni ta’ privatezza għall-APPLY4EP hija disponibbli fil-paġna ewlenija.

2.      Deskrizzjoni tal-funzjonijiet

L-uffiċjali tal-ICT huma responsabbli biex jipprovdu appoġġ tekniku u assistenza teknika b’rabta mas-sistemi, il-hardware u s-software tal-kompjuter. Huma inkarigati li jiżguraw l-operazzjoni bla problemi tar-riżorsi tal-ICT fi ħdan l-organizzazzjoni. 

Ir-responsabbiltajiet ewlenin jistgħu jinkludu: 

       l-appoġġ tekniku, l-għoti ta’ appoġġ biex jiġu solvuti problemi fis-sistemi tal-kompjuter, inklużi s-software u l-hardware, kemm jekk mill-bogħod kif ukoll bi preżenza fiżika;

       il-manutenzjoni u l-aġġornamenti, it-twettiq ta’ kontrolli u manutenzjoni regolari tas-sistemi u l-kompjuters tan-network biex jiġi żgurat li jkunu qed jaħdmu sew. Dan jinvolvi wkoll l-installazzjoni u l-konfigurazzjoni ta’ hardware, software, sistemi u networks tal-kompjuter, kif ukoll apparati multifunzjonali, printers u scanners;

       l-assistenza u t-taħriġ lill-utenti, l-għajnuna lill-Membri tal-Parlament, lill-persunal jew lill-klijenti permezz ta’ sensiela ta’ azzjonijiet, kemm wiċċ imb wiċċ kif ukoll bit-telefon, biex jiġu stabbiliti sistemi jew biex tinstab soluzzjoni għal problemi; it-taħriġ lill-utenti dwar sistemi ġodda u applikazzjonijiet tas-software, u l-għoti ta’ gwida dwar l-aħjar prassi fir-rigward tal-IT;

       it-troubleshooting, id-dijanjożi u t-tranġar ta’ difetti fil-hardware jew fis-software. Dan jinkludi t-troubleshooting ta’ problemi fin-network, id-dijanjożi ta’ żbalji fis-sistema u l-għoti ta’ soluzzjonijiet immedjati jew ir-riferiment ta’ problemi kumplessi għand speċjalisti tal-IT ta’ livell ogħla;

       id-dokumentazzjoni permezz taż-żamma ta’ rekords ta’ problemi u soluzzjonijiet, l-aġġornament tad-dokumentazzjoni tas-sistema u ż-żamma ta’ inventarju tal-IT u l-ġestjoni tar-riżorsi;

       il-monitoraġġ u l-analiżi tas-sistemi tal-informazzjoni u tad-data, it-troubleshooting ta’ problemi relatati mad-data biex tiġi żgurata l-integrità tad-data;

       iċ-ċibersigurtà permezz tal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-protokolli tas-sigurtà biex id-data tiġi protetta minn aċċess mhux awtorizzat, il-back up ta’ sistemi biex jiġi evitat telf tad-data u l-iżgurar li s-sistemi tal-antivirus u tal-firewall ikunu aġġornati u jiffunzjonaw kif suppost;

       iż-żamma u l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet tal-ICT biex jiġi żgurat li jkunu adegwati għall-użu u għall-iskop tagħhom;

       id-disinjar ta’ xenarji ta’ test għal applikazzjonijiet tal-Parlament (PE), it-twettiq ta’ testijiet (funzjonali, ta’ regressjoni, esploratorji, ta’ kompatibbiltà mal-konfigurazzjoni tal-istandards tal-PE) f’diversi ambjenti tal-ICT tal-PE, il-valutazzjoni tar-riżultati tat-testijiet, ir-rapportar u s-segwitu ta’ difetti, il-ħolqien ta’ rapporti dwar it-testijiet għal proġetti u timijiet ta’ applikazzjoni;

       l-għoti ta’ appoġġ lil proġetti u timijiet tal-ICT, l-abbozzar u ż-żamma ta’ dokumentazzjoni tal-proġetti, inklużi skedi tal-proġetti, rapporti dwar l-istatus, preżentazzjonijiet, riżorsi, pjanijiet, komunikazzjoni mal-partijiet ikkonċernati tal-proġetti.

L-uffiċjali tal-ICT għandhom rwol kruċjali fl-operazzjonijiet ta’ kuljum tal-organizzazzjoni tagħna billi jiżguraw li r-riżorsi kollha tal-ICT ikunu operattivi, billi dan jippermetti lill-Membri u lill-persunal iwettqu dmirijiethom b’mod effiċjenti u effettiv. 

Il-qasam ta’ attività jista’ jkopri:

-       l-infrastruttura tal-ICT, inklużi l-cloud, in-networks u l-middleware;

-       il-post tax-xogħol diġitali, l-awtomatizzazzjoni tal-uffiċċju, il-mobile computing, il-mobile printing;

-       l-iżvilupp, il-konfigurazzjoni, l-ittestjar, l-operazzjoni u l-manutenzjoni tal-applikazzjonijiet tal-ICT, l-akkwist, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni ta’ soluzzjonijiet off-the-shelf;

-       il-metodoloġiji Agile, id-DevSecOps, il-monitoraġġ u l-osservabbiltà tal-applikazzjonijiet/infrastruttura, l-ITIL;

-       il-ġestjoni tad-data, l-immudellar tad-data u l-analitika tad-data;

-       iċ-ċibersigurtà;

-       l-intelliġenza artifiċjali.

3.      Dmirijiet

Bi qbil mal-programmi u l-prijoritajiet definiti mill-korpi u/jew mill-maniġment tal-Parlament, u taħt l-awtorità tal-uffiċjali responsabbli, l-uffiċjal tal-ICT jaħdem fuq firxa ta’ dmirijiet, skont is-servizz li jkun irreklutat fih, inklużi:

1)     l-interazzjoni mal-utenti finali, it-twettiq ta’ valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet u l-għoti ta’ pariri fl-oqsma ta’ responsabbiltà rilevanti;

2)     l-installazzjoni, it-troubleshooting u t-twettiq, mill-bogħod jew bi preżenza fiżika ta’: tiswijiet fis-sistemi tal-uffiċċji, fis-software, fil-hardware jew fit-tagħmir periferiku skont speċifikazzjonijiet tad-disinn jew tal-installazzjoni;

3)     li jitwieġbu mistoqsijiet tal-utenti rigward operazzjonijiet tas-software jew tal-hardware, iż-żamma ta’ rekords tal-komunikazzjonijiet li jsiru kuljum, tal-mistoqsijiet u tal-azzjonijiet ta’ rimedju li ttieħdu, jew tal-attivitajiet ta’ installazzjoni;

4)     il-koordinazzjoni tal-programmaturi tal-applikazzjonijiet, tal-iżviluppaturi tas-sistemi u ta’ professjonisti oħra tal-ICT biex jiżviluppaw, imantnu u jittestjaw prodotti u servizzi tal-ICT;

5)     l-assistenza lil u l-appoġġ ta’ għodod ta’ ġestjoni tad-data, it-troubleshooting ta’ problemi relatati mad-data, l-iżgurar tas-sigurtà u l-integrità tad-data;

6)     it-twettiq ta’ analiżi kummerċjali u teknika b’kooperazzjoni mal-utenti u t-timijiet tekniċi;

7)     l-għoti ta’ informazzjoni u/jew taħriġ lill-utenti: it-tfassil ta’ istruzzjonijiet bil-miktub għall-utent, id-dokumentazzjoni tal-applikazzjonijiet, il-kontribut għat-titjib tal-bażi ta’ għarfien rilevanti;

8)     it-twettiq tal-kompiti ta’ kuljum, il-konsultazzjoni tal-bażi ta’ għarfien rilevanti u ż-żieda ta’ għarfien fil-bażi, is-segwitu tal-proċeduri u l-flussi tax-xogħol miftiehma, l-użu tas-sistema approvata tat-ticketing u ta’ sistemi rilevanti oħra;

9)     l-identifikazzjoni ta’ funzjonament ħażin potenzjali u ta’ ħtiġijiet emerġenti u t-trażmissjoni tal-informazzjoni rilevanti lill-ġerarkija;

10)  l-appoġġ ta’ proġetti tal-IA u tal-analitika tad-data permezz ta’ għajnuna fit-tħejjija tad-data u l-iżvilupp ta’ mudelli;

11)  l-assistenza lill-utenti waqt laqgħat mill-bogħod jew ibridi.

Għarfien speċifiku mitlub

Il-lista li ġejja tenumera diversi oqsma ta’ għarfien espert. Huwa importanti li jiġi nnotat li filwaqt li dawn l-oqsma ta’ għarfien huma pertinenti, mhux l-elementi kollha huma obbligatorji għall-pożizzjonijiet kollha. L-applikabbiltà ta’ dawn l-oqsma ta’ għarfien tiddependi mis-servizzi speċifiċi li l-kandidati jiġu rreklutati fihom. Il-kandidati jintgħażlu abbażi tal-għarfien espert speċifiku tagħhom u tal-profil meħtieġ għall-pożizzjoni. 

1)     Għarfien tal-komponenti tal-hardware tal-kompjuter, it-tagħmir periferiku, l-apparati multifunzjonali, il-printers u l-iscanners, u t-troubleshooting ta’ kwistjonijiet relatati mal-hardware;

2)     Għarfien tas-sistemi operattivi u tal-applikazzjonijiet tas-software, inklużi l-office suites, l-email tal-klijenti u software speċjalizzat rilevanti għall-organizzazzjoni;

3)     Għarfien tal-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-applikazzjonijiet, inklużi d-DevSecOps, il-metodoloġiji Agile, il-containers, il-monitoraġġ avvanzat u l-osservabbiltà;

4)     Għarfien, tal-ambjenti tas-servers, il-ġestjoni tal-bażijiet tad-data u s-servizzi cloud;

5)     Komprensjoni tal-proċeduri tal-governanza tad-data u tal-ġestjoni tad-data (ġbir, analiżi, distribuzzjoni), familjarità mat-teknoloġiji moderni tal-bażijiet tad-data u tas-sistemi tal-informazzjoni;

6)     Kapaċità ta’ dijanjożi u soluzzjoni ta’ problemi tekniċi b’mod effiċjenti; kapaċità ta’ tiftix ta’ soluzzjonijiet għal problemi ġodda jew ta’ riferiment ta’ kwistjonijiet għand speċjalisti tal-IT ta’ livell ogħla kif xieraq;

7)     Għarfien tal-pakketti ta’ software u/jew ta’ żvilupp (lingwaġġi tal-ipprogrammar, sistemi ta’ ġestjoni tal-bażijiet tad-data);

8)     Għarfien tal-istandards u t-teknoloġiji tal-industrija tal-ICT;

9)     Għarfien eċċellenti tal-għodod kollaborattivi, tal-vidjokonferenzi u tal-multimedia;

10)  Għarfien ta’ metodoloġiji ta’ ġestjoni tal-proġetti (PMI, PRINCE2);

11)  Għarfien ta’ tekniki ta’ ttestjar biex jiġu ppjanati u mwettqa testijiet, esperjenza bl-għodod tas-software biex l-ittestjar jiġi awtomatizzat jew bħala assistenza fl-ittestjar, familjarità mad-diversi metodoloġiji ta’ ttestjar (Waterfall, iterattiv, Agile, Scrum, eċċ.);

12)  Ħiliet eċċellenti ta’ komunikazzjoni verbali u bil-miktub biex jiġu spjegati kunċetti tekniċi lil utenti mhux tekniċi;

13)  Impenn biex wieħed jibqa’ aġġornat dwar l-aħħar avvanzi teknoloġiċi u l-aħjar prassi fl-appoġġ mil-lat tal-ICT;

14)  Enfasi qawwija fuq l-għoti ta’ appoġġ ta’ kwalità għolja biex l-utenti jkunu aktar sodisfatti; kapaċità ta’ ġestjoni ta’ sitwazzjonijiet stressanti b’mod kalm u professjonali;

15)  Kapaċità ta’ ħidma f’tim kif ukoll b’mod awtonomu.

4.      Eleġibbiltà

Biex ikunu eleġibbli għal reklutaġġ possibbli fil-futur fil-pożizzjoni ta’ aġent bil-kuntratt, il-kandidati jeħtiġilhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali u speċifiċi li ġejjin:

a.      Rekwiżiti ġenerali ta’ eleġibbiltà 

·        Tkun ċittadin(a) ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

·        Tkun issodisfajt kull obbligu impost mil-liġijiet nazzjonali fir-rigward tas-servizz militari.

·        Tippreżenta l-garanziji ta’ moralità xierqa għall-qadi tal-funzjonijiet tiegħek.

b.     Rekwiżiti speċifiċi ta’ eleġibbiltà 

1)        Kwalifiki u ħiliet meħtieġa

(i) livell ta’ edukazzjoni postsekondarja ċċertifikat b’diploma, 

jew

            (ii) livell ta’ edukazzjoni sekondarja ċċertifikat b’diploma li tagħti aċċess għall-edukazzjoni postsekondarja, u esperjenza professjonali xierqa ta’ mill-inqas tliet snin, 

            jew

            (iii) meta jkun ġustifikat fl-interess tas-servizz, taħriġ professjonali jew esperjenza professjonali ta’ livell ekwivalenti.

Qabel ma jiġu rreklutati, il-kandidati jintalbu jipprovdu dokumenti li jissostanzjaw l-informazzjoni li tinsab fil-formola tal-applikazzjoni (diplomi, ċertifikati u dokumenti ġustifikattivi oħra).

Id-diplomi, kemm jekk maħruġa fi Stat Membru jew f’pajjiż mhux tal-UE, iridu jiġu rikonoxxuti minn korp uffiċjali ta’ Stat Membru tal-UE, bħall-ministeru tal-edukazzjoni. 

Il-kandidati li jkollhom diplomi maħruġa f’pajjiż mhux tal-UE għandhom jipprovdu ekwivalenza tal-UE għad-diplomi tagħhom. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki mhux tal-UE fin-networks ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

2) Għarfien lingwistiku

Il-kandidati għandu jkollhom għarfien komplut (mill-inqas ta’ livell C1) ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (lingwa 1): il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Ispanjol, l-Iżvediż, il-Kroat, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, it-Taljan jew l-Ungeriż, 

u

għarfien sodisfaċenti (mill-inqas ta’ livell B2) tal-Ingliż jew tal-Franċiż (lingwa 2). Il-lingwa 2 trid tkun differenti mil-lingwa 1. 

Għal raġunijiet ta’ trattament ugwali, il-kandidati kollha li l-lingwa 1 tagħhom tkun l-Ingliż jew il-Franċiż, huma meħtieġa jkollhom għarfien sodisfaċenti ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea.

Jekk jogħġbok kun af li l-livelli minimi meħtieġa hawn fuq japplikaw għal kull qasam ta’ aptitudni lingwistika (taħdit, kitba, qari, smigħ) imsemmija fil-formola tal-applikazzjoni. Dawn il-kapaċitajiet jikkorrispondu għal dawk speċifikati fil-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi (https://europass.europa.eu/mt/common-european-framework-reference-language-skills). Tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-livell C2 huwa l-ogħla livell fil-qafas, filwaqt li l-livell A1 huwa l-livell l-aktar baxx.

Kemm l-Ingliż kif ukoll il-Franċiż huma l-lingwi li jintużaw l-aktar spiss għall-komunikazzjoni fi ħdan u bejn l-unitajiet fid-Direttorati Ġenerali u l-awtoritajiet politiċi u amministrattivi tal-Parlament.

Peress li l-apparati u l-proċeduri eżistenti għal dawn l-oqsma speċjalizzati huma stabbiliti bl-Ingliż, il-profiċjenza fl-Ingliż hija kruċjali. L-Ingliż huwa l-lingwa ewlenija għall-komunikazzjoni u l-iżvilupp fil-qasam tal-IT internazzjonalment u fi ħdan il-biċċa l-kbira tal-istituzzjonijiet tal-UE, u jkopri rwoli bħal dawk ta’ programmaturi, analisti u arkitetti. Għalhekk, il-profiċjenza fl-Ingliż hija essenzjali għall-pożizzjonijiet disponibbli.

Il-Franċiż jintuża b’mod estensiv fis-servizzi tal-IT fi ħdan il-Parlament Ewropew u d-Direttorati Ġenerali tiegħu. Meta jitqies il-fatt li l-pożizzjonijiet jinsabu primarjament fil-Lussemburgu u fi Strażburgu, postijiet bi preżenza sinifikanti ta’ fornituri ta’ servizzi tal-ICT li jitkellmu bil-Franċiż, il-profiċjenza fil-Franċiż hija essenzjali biex tiffaċilita l-interazzjoni effettiva ma’ dawn it-timijiet. 

Għaldaqstant, biex ikun jista’ jwettaq dmirijietu b’mod effettiv u jsir operattiv mill-aktar fis possibbli, il-persunal bil-kuntratt reklutat għandu jkunu kapaċi jaħdem u jikkomunika b’mod effettiv bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

3) Esperjenza professjonali meħtieġa

Wara li jiksbu l-kwalifiki msemmija fit-taqsima (4.b.i) hawn fuq, l-applikanti jkunu meħtieġa jiksbu mill-inqas sena esperjenza professjonali rilevanti għad-dmirijiet speċifikati fit-taqsima 3 hawn fuq.

5.      Bażi tad-data

Jekk inti

·        tissodisfa r-rekwiżiti ġenerali ta’ eleġibbiltà, u

·        imlejt il-formola tal-applikazzjoni permezz tal-pjattaforma APPLY4EP (ara hawn taħt, “Applikazzjonijiet”) f’konformità mal-proċedura u sal-iskadenza,

ismek jiġi inkluż fil-bażi tad-data.

L-inklużjoni ta’ ismek tkun ibbażata esklużivament fuq l-informazzjoni mogħtija fil-formola tal-applikazzjoni u fid-dokumenti mehmuża. Din l-informazzjoni u dawn id-dokumenti jiġu vverifikati aktar tard, jekk issirlek offerta ta’ reklutaġġ.

Meta jkun hemm bżonn, is-servizzi ta’ reklutaġġ jikkonsultaw il-bażi tad-data biex jidentifikaw u jħejju lista qasira ta’ kandidati li l-profili tagħhom jaqblu mal-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, abbażi tal-informazzjoni fl-applikazzjonijiet tagħhom. Jekk titniżżel fil-lista, tiġi mistieden/mistiedna għal testijiet u/jew intervisti organizzati mis-servizzi ta’ reklutaġġ. It-testijiet u/jew l-intervisti huma mfassla biex jevalwaw l-adegwatezza tiegħek għall-pożizzjoni rilevanti. L-għarfien lingwistiku jista’ jiġi evalwat ukoll matul dan il-proċess.

Għandu jiġi nnotat li kwalunkwe diskrepanza li tinstab bejn l-informazzjoni pprovduta u l-fatti stabbiliti matul il-verifika twassal għall-esklużjoni tal-kandidat mill-proċedura ta’ selezzjoni, id-dettalji tiegħu/tagħha jitneħħew mill-bażi tad-data u ma jiġix offrut kuntratt. 

6.      Applikazzjonijiet - kif tesprimi l-interess tiegħek?

Il-persuni interessati għandhom jimlew il-formola tal-applikazzjoni tagħhom permezz tal-pjattaforma online APPLY4EP. L-espressjonijiet ta’ interess jistgħu jintbagħtu biss permezz ta’ dik il-pjattaforma.

Ladarba tkun ħloqt il-kont tiegħek, għandek ittella’ curriculum vitae dettaljat. Għandek tuża l-format tal-Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Imbagħad għandek timla l-bqija tal-formola tal-applikazzjoni. 

Id-data tal-għeluq għall-espressjonijiet ta’ interess hija 

it-30 ta’ Ġunju 2025 fil-17.00 (ħin tal-Lussemburgu)

L-applikazzjonijiet li jaslu wara dik id-data ma jiġux aċċettati. 

Il-fatt li ismek jiġi inkluż fil-bażi tad-data jew li tiġi mistieden/mistiedna għal test jew intervista mhuwiex garanzija li se tirċievi offerta ta’ impjieg. 

Il-Parlament Ewropew japplika politika stretta ta’ opportunitajiet indaqs fil-proċeduri ta’ selezzjoni tiegħu, sabiex jiggarantixxi trattament indaqs tal-kandidati kollha.

Il-kondizzjonijiet tal-impjieg tal-istituzzjonijiet tal-UE huma stabbiliti fil-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). Id-dettalji kollha dwar l-arranġamenti tax-xogħol jinsabu hawn:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=MT  (Titolu IV “Persunal bil-kuntratt”).

Mill-1 ta’ Lulju 2023, is-salarju bażiku huwa bejn EUR 3 111.21 u EUR 5 768.76 (persunal bil-kuntratt, grupp ta’ funzjoni III) fix-xahar, skont it-taħriġ u l-esperjenza professjonali speċifika tal-kandidat.

Il-bażi tad-data tibqa’ valida sal-31 ta’ Diċembru 2025. Il-validità tagħha tista’ tiġi prorogata permezz ta’ deċiżjoni tal-awtorità tal-ħatra. F’dan il-każ, il-kandidati mniżżla fil-lista jkunu infurmati f’ħin utli.