This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK-ICT-DESKUNDIGE (FUNCTIEGROEP IV)

Plaats : Brussel ; Luxemburg ; Straatsburg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Dienst : 00-Europees Parlement
Kenmerk : ICT Expert (function group IV)
Handleiding voor sollicitanten :

 

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING

SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK

Arbeidscontractanten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie 

ICT-deskundige (functiegroep IV)

1.      Algemene opmerkingen

Het secretariaat-generaal van het Europees Parlement publiceert deze oproep met het oog op het samenstellen van een uitgebreide databank van kandidaten voor een baan als arbeidscontractant op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in functiegroep IV. Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor arbeidscontractanten (CA-AMI) is voornamelijk bedoeld ter ondersteuning van het directoraat-generaal Innovatie en Technologische Ondersteuning (DG ITEC).

De databank zal een pool van kandidaten omvatten van deskundigen op het gebied van ICT voor een breed scala aan interne ICT-profielen, met een grote verscheidenheid aan vaardigheden en ervaring, met het oog op mogelijke aanwerving in de drie werklocaties van het Europees Parlement, waarbij de nadruk zal liggen op de werklocatie Straatsburg. 

Afhankelijk van de behoeften kunnen personen van wie de naam in de databank is opgenomen, worden geselecteerd en een functie aangeboden krijgen als arbeidscontractant voor hulptaken, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 ter van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP).

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij sollicitaties geen onderscheid op grond van gender, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Indien u uw naam in de databank wilt laten opnemen, moet u hiervoor uw cv indienen en het sollicitatieformulier invullen via het platform APPLY4EP, waarvoor u eerst een account aanmaakt. Lees deze oproep zorgvuldig, om er zeker van te zijn dat u voldoet aan de voorwaarden. Klik dan op de knop “Online solliciteren” en volg de stappen van de onlinesollicitatieprocedure. Lees ook aandachtig de bij deze oproep gevoegde handleiding. In APPLY4EP mag slechts één account worden aangemaakt. De persoonsgegevens die u voor het account opgeeft, worden verwerkt in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad. Het is mogelijk om de persoonsgegevens in een later stadium aan te passen. De privacyverklaring met betrekking tot APPLY4EP is beschikbaar op de desbetreffende homepage.

2.      Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar kandidaten met een breed scala aan deskundigheid op het gebied van ICT voor de vervulling van verschillende rollen die gezamenlijk de doelstellingen van het Europees Parlement ondersteunen. Hieronder vallen het ontwikkelen van applicaties, project- en teammanagement, ICT-architectuur en -engineering, en het beheren en faciliteren van de relatie tussen de ICT-afdeling en haar belanghebbenden. 

Belangrijke verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

-       het onderhouden van contacten tussen de ICT-afdeling en andere afdelingen en het optreden als contactpunt om bedrijfsmatige vereisten te identificeren en in ICT-oplossingen te vertalen;

-       projectmanagement, toezicht houden op ICT-projecten van het begin tot de voltooiing ervan en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de behoeften van de belanghebbenden, op tijd worden opgeleverd en binnen de begroting blijven;

-       programmabeheer, planning, ontwerp en monitoring van de voortgang van ICT-programma’s, communicatie met belanghebbenden;

-       het samenwerken en regelmatig communiceren met belanghebbenden om feedback te verzamelen, verwachtingen te beheren en hen op de hoogte te houden van de voortgang van ICT-projecten en -ontwikkelingen;

-       het ontwikkelen van strategieën, bijdragen aan de ICT-strategie door rekening te houden met feedback van belanghebbenden en ervoor zorgen dat deze strategie de algemene doelstellingen van de organisatie ondersteunt;

-       het produceren van studies, verslagen, documenten over beste praktijken en technische procedures op hoog niveau of op strategisch niveau;

-       ICT-ontwikkeling, -architectuur en -engineering.

 

Activiteiten kunnen het volgende omvatten:

-       ICT-ontwikkeling, -onderhoud en -ondersteuning;

-       DevSecOps en agile-methodologieën, ITIL;

-       ICT-databeheer, -governance en -analyse;

-       ICT-infrastructuur, cloud, netwerken en middleware;

-       digitale werkplek, kantoorautomatisering en mobile computing;

-       ontwerp, herconfiguratie, testen, uitvoering en onderhoud van ICT-applicaties en standaardoplossingen;

-       cyberbeveiliging;

-       artificiële intelligentie, bedrijfs- en enterprisearchitectuur;

-       leiden, coördineren en aansturen van teams.

3.      Taken

In overeenstemming met de door de organen en/of de leiding van het Parlement vastgestelde programma’s en prioriteiten en onder het gezag van ambtenaren of tijdelijke functionarissen voeren de ICT-deskundigen de volgende taken uit, afhankelijk van de dienst waar zij worden aangeworven:

 

1)     ICT-projecten coördineren en ervoor zorgen dat deze functioneel consistent zijn en voldoen aan technische regels en normen;

2)     een of meer teams leiden, aansturen, motiveren en coördineren, zorgen voor een optimaal gebruik van de middelen van de afdeling om hoogwaardige dienstverlening (organisatie, beheer van personele en budgettaire middelen, innovatie, enz.) binnen hun verantwoordelijkheidsgebied te waarborgen;

3)     afdelingsapplicaties onderhouden, gebruikersondersteuning bieden voor de betrokken informatiesystemen, technische en functionele architectuur van ICT-applicaties definiëren binnen het verantwoordelijkheidsgebied;

4)     assisteren bij projectbeheer en behoeftenanalysen en/of haalbaarheidsstudies organiseren, met inbegrip van vergaderingen met belanghebbenden om hun behoeften te beoordelen;

5)     het begrotings- en contractbeheer van de afdeling monitoren, coördineren en beheren, en assisteren bij de planning van de door de afdeling beheerde begrotingsonderdelen;

6)     doeltreffend beleid voor databeheer totstandbrengen en uitvoeren door het datagebruik binnen het Parlement te benutten en de toegankelijkheid en beschikbaarheid ervan te verbeteren;

7)     aanbestedingen op zeer technische gebieden opstellen en hier follow-up aan geven;

8)     ondersteunende diensten (apparatuur en software) en eerste- en tweedelijns gebruikersondersteuning organiseren, met de nadruk op vergaderingen op afstand of hybride vergaderingen;

9)     architectuur en algemene technische oplossingen onderzoeken, marktontwikkelingen volgen, oplossingen ter verbetering van de ICT-strategie van het Parlement voorstellen, ICT-technologiebewaking (marktonderzoek) organiseren en uitvoeren, effectbeoordelingen opstellen van nieuwe diensten en technologieën inzake de ontwikkeling van infrastructuur en werkstations;

10)  AI-modellen en -algoritmen ontwerpen en implementeren, met de nadruk op taken van de voorbewerking van gegevens en training van modellen tot de uitrol, waarbij ethisch gebruik en naleving van de relevante regelgeving worden gewaarborgd.

Gevraagde specifieke kennis

In de volgende lijst zijn diverse expertisegebieden opgenomen. Belangrijk: de vermelde kennisgebieden zijn weliswaar relevant, maar niet alle elementen zijn verplicht voor alle vacatures. Of een kennisgebied ertoe doet, zal afhangen van de specifieke diensten waarvoor een kandidaat wordt aangeworven. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun specifieke deskundigheid en van het voor de invulling van de vacature vereiste profiel.

 

1)     Kennis van gedistribueerde ICT en netwerktechnologie (individuele of afdelingsapparatuur, persoonlijke kantoorsystemen en ICT).

2)     Kennis van methoden op het gebied van projectbeheer.

3)     Kennis van datagovernance, -beheer en -analyse, vertrouwdheid met moderne technologieën op het gebied van databanken en informatiesystemen.

4)     Professionele kennis van standaard informatie- en communicatietechnologieën, waaronder cloud.

5)     Kennis van samenwerkings-, videoconferentie- en multimedia-instrumenten.

6)     Kennis van de administratieve en/of juridische en budgettaire regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten.

7)     Kennis van methoden voor teammanagement en voor het beoordelen en plannen van de werklast.

8)     Kennis van de applicaties en/of software die op het gebied van de betrokken activiteiten worden gebruikt.

9)     Kennis van software- en/of ontwikkelingspakketten (programmeertalen, beheerssystemen voor databanken), agile-methodologieën, containers en begrip van applicatielevenscyclusbeheer.

10)  Kennis van ICT-infrastructuren, met inbegrip van het vermogen om over de gebruiksvoorwaarden ervan te onderhandelen.

11)  Kennis van ICT- architectuur, -ontwerp en -engineering.

12)  Vermogen om de vereiste configuraties te definiëren.

13)  Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, voor het uitleggen van technische concepten aan niet-technische gebruikers.

14)  Ambitie om op de hoogte te blijven van de meest recente geavanceerde technologie en beste praktijken inzake ICT-ondersteuning.

15)  Sterke gerichtheid op het verstrekken van ondersteuning van hoge kwaliteit, om de tevredenheid van gebruikers te verbeteren. Vermogen om kalm en professioneel te blijven in stressvolle situaties.

16)  Vermogen om zowel in een team als zelfstandig te werken.

4.      Criteria voor aanwerving

Om in aanmerking te komen voor aanwerving als arbeidscontractant, moet u voldoen aan de volgende algemene en specifieke criteria:

a.      Algemene criteria 

·        Staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

·        Hebben voldaan aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht.

·        In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde taken vereist zijn.

b.     Specifieke criteria 

                 i.           Vereiste kwalificaties en vaardigheden

i) een diploma van een afgeronde universitaire opleiding van ten minste drie jaar,

of

ii) wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding van een gelijkwaardig niveau.

De kandidaten van wie de namen in de databank zijn opgenomen, wordt voorafgaand aan de aanwerving verzocht documenten over te leggen ter staving van de informatie in het sollicitatieformulier (diploma’s, getuigschriften en andere bewijsstukken).

Diploma’s moeten, ongeacht of ze in een lidstaat dan wel in een land buiten de EU zijn afgegeven, erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het Ministerie van Onderwijs. 

Kandidaten die in het bezit zijn van diploma’s die in een land buiten de EU zijn afgegeven, moeten een EU-gelijkwaardigheidsverklaring voor deze diploma’s verstrekken. Meer informatie over de erkenning van kwalificaties van buiten de EU is te vinden in de ENIC-NARIC-netwerken (https://www.enic-naric.net/).

               ii.           Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van een van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

over voldoende kennis beschikken (ten minste niveau B2) van het Engels of het Frans (taal 2), waarbij taal 2 een andere taal moet zijn dan taal 1.

Met het oog op gelijke behandeling moeten alle kandidaten die Engels of Frans als eerste taal hebben, voldoende kennis hebben van een van de andere officiële talen van de Europese Unie.

De hierboven genoemde vereiste minimumniveaus gelden voor alle taalvaardigheden die op het sollicitatieformulier vermeld staan (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Deze vaardigheden komen overeen met de vaardigheden die gepreciseerd zijn in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/nl/common-european-framework-reference-language-skills). Niveau C2 is het hoogste niveau en A1 is het laagste niveau in het kader.

Wij wijzen erop dat Engels en Frans zijn gekozen met het oog op het belang van de dienst.

Engels en Frans zijn de talen die het meest worden gebruikt om binnen en tussen de afdelingen van de directoraten-generaal en de politieke en administratieve organen van het Parlement te communiceren.

Aangezien de bestaande instrumenten en procedures voor deze specifieke vakgebieden in het Engels zijn opgesteld, is kennis van het Engels van cruciaal belang. Engels fungeert internationaal en binnen de meeste EU-instellingen als eerste taal voor communicatie en ontwikkeling op het gebied van IT, zoals voor functies als programmeur, analist en architect. Bijgevolg is kennis van het Engels essentieel voor de beschikbare functies.

Frans wordt veelvuldig gebruikt in IT-afdelingen in het Europees Parlement en zijn directoraten-generaal. Aangezien er vooral functies zijn in Straatsburg, met een significante aanwezigheid van Franssprekende ICT-dienstverleners, is uitstekende kennis van het Frans essentieel zodat de interactie met de betrokken teams effectief verloopt. 

Daarom moeten aangeworven arbeidscontractanten, om hun taken effectief te kunnen uitvoeren en snel inzetbaar te zijn, effectief in het Engels en/of het Frans kunnen werken en communiceren.

             iii.           Vereiste beroepservaring 

Na het behalen van de in punt 4.b.i. vermelde kwalificaties moeten kandidaten ook ten minste één jaar beroepservaring hebben opgedaan die relevant is voor de onder punt 3 beschreven taken.

5.      Databank

Indien u

·        voldoet aan de criteria voor aanwerving,

·        en het sollicitatieformulier via het platform APPLY4EP heeft ingevuld (zie “Sollicitaties” hieronder), overeenkomstig de procedure en binnen de gestelde termijn,

wordt uw naam opgenomen in de databank.

De opname van uw naam is uitsluitend gebaseerd op de informatie op het sollicitatieformulier en de bijgevoegde documenten. De informatie en deze documenten worden later gecontroleerd indien u een aanwervingsvoorstel wordt gedaan.

Als er een functie beschikbaar komt, raadplegen de aanwervende diensten de databank en stellen zij een shortlist op met kandidaten die aan de vereisten voor de desbetreffende functie voldoen. Hierbij baseren de diensten zich op de informatie die de kandidaten bij hun sollicitatie hebben doorgegeven. Als u op de shortlist wordt geplaatst, kunt u door de aanwervende diensten worden uitgenodigd voor deelname aan toetsen en/of een interview. De toetsen en/of interviews hebben ten doel uw geschiktheid voor de betreffende functie te beoordelen. Ook uw talenkennis kan tijdens deze procedure worden beoordeeld.

Er wordt op gewezen dat eventuele verschillen tussen de verstrekte informatie en de feiten die door middel van verificatie zijn vastgesteld ertoe zullen leiden dat de kandidaat wordt uitgesloten van de selectieprocedure, dat zijn gegevens uit de databank worden verwijderd en dat er geen contract wordt aangeboden. 

6.      Sollicitaties – Hoe kunt u uw belangstelling kenbaar maken?

Geïnteresseerden moeten hun sollicitatieformulier invullen via het onlineplatform APPLY4EP. Blijken van belangstelling kunnen alleen via dit platform worden ingediend.

Nadat u een account heeft aangemaakt, moet u een gedetailleerd curriculum vitae (cv) uploaden. U moet hiervoor het Europass-formaat gebruiken (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Vervolgens vult u de rest van het sollicitatieformulier in. 

De sluitingsdatum voor de indiening van blijken van belangstelling is 

30 juni 2025 om 17.00 uur (Luxemburgse tijd).

Sollicitaties die na deze termijn worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. 

Opname van uw naam in de databank of het ontvangen van een uitnodiging voor een toets of een interview is geen garantie dat u een baan krijgt aangeboden. 

Het Europees Parlement past in zijn selectieprocedures een strikt gelijkekansenbeleid toe om de gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen.

De geldende arbeidsvoorwaarden in de EU-instellingen zijn vastgelegd in de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). Uitgebreide informatie over de arbeidsvoorwaarden vindt u hier:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=NL (Titel IV: Arbeidscontractanten).

Sinds 1 juli 2023 bedraagt het maandelijkse basissalaris (arbeidscontractanten, functiegroep IV) tussen de 3 982,82 en 8 355,86 EUR, afhankelijk van de opleiding en specifieke beroepservaring van de kandidaat.

De databank is geldig tot en met 31 december 2025. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de geldigheidsduur van de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.