This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SEJĦA GĦAL ESPRESSJONI TA’ INTERESS ĦOLQIEN TA’ BAŻI TAD-DATA - ESPERT TAL-ICT (GRUPP TA’ FUNZJONI IV)

Post tax-xogħol : Brussell ; Lussemburgu ; Strasburgu
Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 30/06/2025 17:00
Servizz : 00-Parlament Ewropew
Referenza : ICT Expert (function group IV)
Gwida għall-kandidati :

SEJĦA GĦAL ESPRESSJONI TA’ INTERESS

ĦOLQIEN TA’ BAŻI TAD-DATA

Persunal bil-kuntratt fil-qasam tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni   

Espert tal-ICT (grupp ta’ funzjoni IV) 

1.      Kummenti ġenerali

Is-Segretarjat tal-Parlament Ewropew qed joħroġ din is-sejħa bl-għan li jistabbilixxi bażi tad-data estensiva ta’ kandidati għal persunal bil-kuntratt fil-grupp ta’ funzjoni IV fil-qasam tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT). Din is-sejħa għal espressjoni ta’ interess għal Aġenti bil-Kuntratt (‘CA-AMI’) hija intiża primarjament biex tappoġġja lid-Direttorat Ġenerali għall-Innovazzjoni u s-Sostenn Teknoloġiku (DG ITEC).

Il-bażi tad-data se sservi bħala riżerva ta’ kandidati b’għarfien espert fl-ICT li tinkludi firxa wiesgħa ta’ profili interni tal-ICT, filwaqt li tkopri firxa wiesgħa ta’ ħiliet u esperjenza għal reklutaġġ possibbli fit-tliet postijiet tax-xogħol ewlenin tal-Parlament Ewropew, b’enfasi ewlenija fuq il-post tax-xogħol tagħna fi Strażburgu. 

Skont il-bżonn, il-persuni li isimhom ikun inkluż fil-bażi tad-data, jistgħu jintgħażlu u jiġu offruti pożizzjonijiet bħala persunal bil-kuntratt għal kompiti awżiljarji, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3b tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). 

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta’ opportunitajiet indaqs u jilqa’ kandidati mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, il-kulur tal-ġilda, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabbiltà, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

Jekk trid li ismek jiġi inkluż fil-bażi tad-data, jekk jogħġbok ibgħat is-CV tiegħek u imla l-formola tal-applikazzjoni permezz tal-pjattaforma APPLY4EP. Ibda billi toħloq kont. Aqra din is-sejħa sew biex taċċerta ruħek li tissodisfa r-rekwiżiti. Imbagħad, ikklikkja fuq it-tab “Applika online” u segwi l-passi tal-proċedura ta’ applikazzjoni online. Aċċerta ruħek li taqra sew ukoll il-gwida mehmuża ma’ din is-sejħa. Jista’ jinħoloq kont wieħed biss fl-APPLY4EP. Id-data personali rreġistrata fil-kont tiġi pproċessata f’konformità sħiħa mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tibqa’ modifikabbli, sabiex tkun tista’ tiġi aġġornata. Id-dikjarazzjoni ta’ privatezza għall-APPLY4EP hija disponibbli fil-paġna ewlenija.

2.      Deskrizzjoni tal-funzjonijiet

Qed infittxu kandidati b’firxa varjata ta’ għarfien espert fl-ICT biex jiżvolġu diversi rwoli li kollettivament jappoġġjaw l-objettivi tal-Parlament Ewropew. Dawn jinvolvu l-iżvilupp tal-applikazzjonijiet, il-ġestjoni tal-proġetti u tat-timijiet, l-arkitettura u l-inġinerija tal-ICT, il-ġestjoni u l-faċilitazzjoni tar-relazzjoni bejn id-dipartiment tal-ICT u l-partijiet ikkonċernati tiegħu. 

Ir-responsabbiltajiet ewlenin jistgħu jinkludu: 

-       il-kollaborazzjoni bejn id-dipartiment tal-ICT u dipartimenti oħra, ir-rwol bħala punt ta’ kuntatt biex ir-rekwiżiti kummerċjali jiġu mifhuma u jissarrfu f’soluzzjonijiet tal-ICT;

-       il-ġestjoni ta’ proġetti, is-sorveljanza ta’ proġetti tal-ICT mill-bidu sat-tmiem, filwaqt li jiġi żgurat li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati, jitlestew fil-ħin, u fil-limiti tal-baġit;

-       il-ġestjoni ta’ programmi, l-ippjanar u d-disinjar ta’ programmi tal-ICT, il-monitoraġġ tal-progress tagħhom, il-komunikazzjoni mal-partijiet ikkonċernati;

-       l-involviment tal-partijiet ikkonċernati, il-komunikazzjoni regolari mal-partijiet ikkonċernati biex jinġabar feedback, jiġu ġestiti l-aspettattivi, u jinżammu infurmati dwar il-progress tal-proġetti u l-iżviluppi fl-ICT;

-       l-iżvilupp ta’ strateġiji, il-kontribut għall-istrateġija tal-ICT bl-inkorporazzjoni tal-feedback tal-partijiet ikkonċernati u billi jiġi żgurat li jappoġġja l-objettivi ġenerali tal-organizzazzjoni;

-       il-produzzjoni ta’ studji ta’ livell għoli jew strateġiċi, dokumenti dwar l-aħjar prassi u proċeduri tekniċi;

-       l-iżvilupp, l-arkitettura u l-inġinerija tal-ICT.

 

Il-qasam ta’ attività jista’ jkopri:

-       l-iżvilupp, il-manutenzjoni u l-appoġġ tal-ICT;

-       il-metodoloġiji DevSecOps u Agile, l-ITIL;

-       il-ġestjoni, il-governanza u l-analitika tad-data tal-ICT;

-       l-infrastrutturi, il-cloud, in-networks u l-middleware tal-ICT;

-       il-post tax-xogħol diġitali, l-awtomatizzazzjoni tal-uffiċċju u l-mobile computing;

-       id-disinn, ir-rikonfigurazzjoni, l-ittestjar, l-operazzjoni u l-manutenzjoni tal-applikazzjonijiet tal-ICT u s-soluzzjonijiet off-the-shelf;

-       iċ-ċibersigurtà;

-       l-intelliġenza artifiċjali (IA), l-arkitettura tan-negozju u tal-impriża;

-       il-ġestjoni, il-koordinazzjoni u s-superviżjoni ta’ timijiet.

3.      Dmirijiet

Bi qbil mal-programmi u l-prijoritajiet definiti mill-korpi u/jew mill-maniġment tal-Parlament, u taħt l-awtorità tal-uffiċjali jew tal-aġenti temporanji, l-esperti tal-ICT jaqdu d-dmirijiet li ġejjin, skont is-servizz li jiġu rreklutati fih:

 

1)     Jikkoordinaw proġetti tal-ICT, jiżguraw il-konsistenza funzjonali tagħhom u l-konformità tagħhom mar-regoli u l-istandards tekniċi;

2)     Iġestixxu, jissorveljaw, jimmotivaw u jikkoordinaw tim wieħed jew aktar – filwaqt li jottimizzaw l-użu tar-riżorsi tad-dipartiment biex jipprovdi servizz ta’ kwalità għolja (organizzazzjoni, ġestjoni tar-riżorsi umani u baġitarji, innovazzjoni, eċċ.) fil-qasam ta’ responsabbiltà tagħhom;

3)     Imantnu l-applikazzjonijiet dipartimentali, jipprovdu appoġġ lill-utenti għas-sistemi tal-informazzjoni kkonċernati, jiddefinixxu l-arkitettura teknika u funzjonali tal-applikazzjonijiet tal-ICT fil-qasam ta’ responsabbiltà;

4)     Jgħinu bil-ġestjoni ta’ proġetti u jorganizzaw valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet u/jew studji tal-fattibbiltà, inklużi laqgħat mal-partijiet ikkonċernati biex jivvalutaw il-ħtiġijiet tagħhom;

5)     Jimmonitorjaw, jikkoordinaw u jissorveljaw il-ġestjoni tal-baġit u tal-kuntratti tad-dipartiment, jgħinu fit-tfassil tal-pjan għall-intestaturi tal-baġit ġestit mid-dipartiment;

6)     Joħolqu u jinfurzaw politiki għal ġestjoni effettiva tad-data, jisfruttaw l-użu tad-data fil-Parlament billi jtejbu l-aċċessibbiltà u d-disponibbiltà tagħha;

7)     Iħejju u jagħtu segwitu għal stediniet għall-preżentazzjoni ta’ offerti f’oqsma tekniċi ħafna;

8)     Jorganizzaw servizzi ta’ appoġġ (tagħmir u software) u assistenza tal-ewwel u tat-tieni livell għall-utenti b’enfasi fuq il-laqgħat mill-bogħod jew ibridi;

9)     Iwettqu riċerka dwar soluzzjonijiet ta’ arkitettura u soluzzjonijiet tekniċi ġenerali, isegwu l-iżviluppi fis-suq, jipproponu soluzzjonijiet biex tittejjeb l-istrateġija tal-Parlament dwar l-ICT, jorganizzaw u jimplimentaw osservazzjoni tal-iżvilupp teknoloġiku tal-ICT (riċerka dwar is-suq), iwettqu valutazzjoni tal-impatt ta’ servizzi u teknoloġiji ġodda fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura u l-workstations;

10)  Jiddisinjaw u jimplimentaw mudelli u algoritmi tal-IA, b’enfasi fuq kompiti li jinkludu l-istadji tal-preproċessar tad-data, it-taħriġ tal-mudelli u l-implimentazzjoni, filwaqt li jiżguraw l-użu etiku u l-konformità mar-regolamenti rilevanti.

Għarfien speċifiku mitlub

Il-lista li ġejja tenumera diversi oqsma ta’ għarfien espert. Huwa importanti li jiġi nnotat li filwaqt li dawn l-oqsma ta’ għarfien huma pertinenti, mhux l-elementi kollha huma obbligatorji għall-pożizzjonijiet kollha. L-applikabbiltà ta’ dawn l-oqsma ta’ għarfien tiddependi mis-servizzi speċifiċi li l-kandidati jiġu rreklutati għalihom. Il-kandidati jintgħażlu abbażi tal-għarfien espert speċifiku tagħhom u tal-profil meħtieġ għall-pożizzjoni.

 

1)     Għarfien tat-teknoloġija tal-ICT u tan-network distribwiti (tagħmir individwali jew dipartimentali, sistemi u ICT għall-uffiċċji personali);

2)     Għarfien ta’ metodoloġiji ta’ ġestjoni tal-proġetti;

3)     Għarfien tal-governanza tad-data, tal-ġestjoni tad-data u tal-analitika tad-data, familjarità mat-teknoloġiji moderni tal-bażijiet tad-data u tas-sistemi tal-informazzjoni;

4)     Għarfien professjonali ta’ teknoloġiji standard tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, inkluż il-Cloud;

5)     Għarfien tal-għodod kollaborattivi, tal-vidjokonferenzi u tal-multimedia;

6)     Għarfien tar-regoli amministrattivi u/jew legali u baġitarji li jirregolaw l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi;

7)     Għarfien ta’ metodi ta’ ġestjoni ta’ tim, valutazzjoni tal-volum tax-xogħol u metodi ta’ ppjanar;

8)     Għarfien tal-applikazzjonijiet u/jew tas-software użati fil-qasam ta’ attivitajiet ikkonċernat;

9)     Għarfien tal-pakketti ta’ software u/jew ta’ żvilupp (lingwaġġi tal-ipprogrammar, sistemi ta’ ġestjoni tal-bażijiet tad-data), tal-metodoloġiji u tal-containers tal-Agile u komprensjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-applikazzjoni;

10)  Għarfien tal-infrastrutturi tal-ICT, inkluża l-kapaċità li jiġu nnegozjati t-termini tal-użu tagħhom;

11)  Għarfien tad-disinn u l-inġinerija tal-arkitettura tal-ICT;

12)  Kapaċità ta’ definizzjoni tal-konfigurazzjonijiet meħtieġa;

13)  Ħiliet eċċellenti ta’ komunikazzjoni verbali u bil-miktub biex jiġu spjegati kunċetti tekniċi lil utenti mhux tekniċi;

14)  Impenn biex wieħed jibqa’ aġġornat dwar l-aħħar avvanzi teknoloġiċi u l-aħjar prassi fl-appoġġ mil-lat tal-ICT;

15)  Enfasi qawwija fuq l-għoti ta’ appoġġ ta’ kwalità għolja biex l-utenti jkunu aktar sodisfatti; kapaċità ta’ ġestjoni ta’ sitwazzjonijiet stressanti b’mod kalm u professjonali;

16)  Kapaċità ta’ ħidma f’tim kif ukoll b’mod awtonomu.

4.      Eleġibbiltà

Biex tkun eleġibbli għal reklutaġġ possibbli fil-futur fil-pożizzjoni ta’ aġent bil-kuntratt, jeħtieġ li tissodisfa r-rekwiżiti ġenerali u speċifiċi li ġejjin:

a.      Rekwiżiti ġenerali ta’ eleġibbiltà 

·        Tkun ċittadin(a) ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

·        Tkun issodisfajt kull obbligu impost mil-liġijiet nazzjonali fir-rigward tas-servizz militari.

·        Tippreżenta l-garanziji ta’ moralità xierqa għall-qadi tal-funzjonijiet tiegħek.

b.     Rekwiżiti speċifiċi ta’ eleġibbiltà 

                 i.           Kwalifiki u ħiliet meħtieġa

(i) livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal ċiklu sħiħ ta’ studji universitarji ta’ mill-inqas tliet snin, iċċertifikat b’diploma,

jew

(ii) meta jkun ġustifikat fl-interess tas-servizz, taħriġ professjonali ta’ livell ekwivalenti.

Qabel ma jiġu rreklutati, il-kandidati jintalbu jipprovdu dokumenti li jissostanzjaw l-informazzjoni li tinsab fil-formola tal-applikazzjoni (diplomi, ċertifikati u dokumenti ġustifikattivi oħra).

Id-diplomi, kemm jekk maħruġa fi Stat Membru jew f’pajjiż mhux tal-UE, iridu jiġu rikonoxxuti minn korp uffiċjali ta’ Stat Membru tal-UE, bħall-ministeru tal-edukazzjoni. 

Il-kandidati li jkollhom diplomi maħruġa f’pajjiż mhux tal-UE għandhom jipprovdu ekwivalenza tal-UE għad-diplomi tagħhom. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki mhux tal-UE fin-networks ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

               ii.           Għarfien lingwistiku

Il-kandidati għandu jkollhom għarfien komplut (mill-inqas ta’ livell C1) ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (lingwa 1): il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Ispanjol, l-Iżvediż, il-Kroat, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, it-Taljan jew l-Ungeriż, 

u

għarfien sodisfaċenti (mill-inqas ta’ livell B2) tal-Ingliż jew tal-Franċiż (lingwa 2). Il-lingwa 2 trid tkun differenti mil-lingwa 1.

Għal raġunijiet ta’ trattament ugwali, il-kandidati kollha li l-lingwa 1 tagħhom tkun l-Ingliż jew il-Franċiż, huma meħtieġa jkollhom għarfien sodisfaċenti ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea.

Jekk jogħġbok kun af li l-livelli minimi meħtieġa hawn fuq japplikaw għal kull qasam ta’ aptitudni lingwistika (taħdit, kitba, qari, smigħ) imsemmija fil-formola tal-applikazzjoni. Dawn il-kapaċitajiet jikkorrispondu għal dawk speċifikati fil-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi (https://europass.europa.eu/mt/common-european-framework-reference-language-skills). Tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-livell C2 huwa l-ogħla livell fil-qafas, filwaqt li l-livell A1 huwa l-livell l-aktar baxx.

L-applikanti huma infurmati li l-Ingliż u l-Franċiż ġew speċifikati fl-interess tas-servizzi.

Kemm l-Ingliż kif ukoll il-Franċiż huma l-lingwi li jintużaw l-aktar spiss għall-komunikazzjoni fi ħdan u bejn l-unitajiet fid-Direttorati Ġenerali u l-awtoritajiet politiċi u amministrattivi tal-Parlament.

Peress li l-apparati u l-proċeduri eżistenti għal dawn l-oqsma speċjalizzati huma stabbiliti bl-Ingliż, il-profiċjenza fl-Ingliż hija kruċjali. L-Ingliż huwa l-lingwa ewlenija għall-komunikazzjoni u l-iżvilupp fil-qasam tal-IT internazzjonalment u fi ħdan il-biċċa l-kbira tal-istituzzjonijiet tal-UE, u jkopri rwoli bħal dawk ta’ programmaturi, analisti u arkitetti. Għalhekk, il-profiċjenza fl-Ingliż hija essenzjali għall-pożizzjonijiet disponibbli.

Il-Franċiż jintuża b’mod estensiv fis-servizzi tal-IT fi ħdan il-Parlament Ewropew u d-Direttorati Ġenerali tiegħu. Meta jitqies il-fatt li l-pożizzjonijiet jinsabu primarjament fi Strażburgu, bi preżenza sinifikanti ta’ fornituri ta’ servizzi tal-ICT li jitkellmu bil-Franċiż, il-profiċjenza fil-Franċiż hija essenzjali biex tiffaċilita l-interazzjoni effettiva ma’ dawn it-timijiet. 

Għaldaqstant, biex ikun jista’ jwettaq dmirijietu b’mod effettiv u jsir operattiv mill-aktar fis possibbli, il-persunal bil-kuntratt reklutat għandu jkunu kapaċi jaħdem u jikkomunika b’mod effettiv bl-Ingliż u/jew bil-Franċiż.

              iii.           Esperjenza professjonali meħtieġa 

Wara li jiksbu l-kwalifiki msemmija fit-taqsima (4.b.i) hawn fuq, l-applikanti jkunu meħtieġa jiksbu mill-inqas sena esperjenza professjonali rilevanti għad-dmirijiet speċifikati fit-taqsima 3 hawn fuq.

5.      Bażi tad-data

Jekk inti

·        tissodisfa r-rekwiżiti ġenerali ta’ eleġibbiltà, u

·        imlejt il-formola tal-applikazzjoni permezz tal-pjattaforma APPLY4EP (ara hawn taħt, “Applikazzjonijiet”) f’konformità mal-proċedura u sal-iskadenza,

ismek jiġi inkluż fil-bażi tad-data.

L-inklużjoni ta’ ismek tkun ibbażata esklużivament fuq l-informazzjoni mogħtija fil-formola tal-applikazzjoni u fid-dokumenti mehmuża. Din l-informazzjoni u dawn id-dokumenti jiġu vverifikati aktar tard, jekk issirlek offerta ta’ reklutaġġ.

Meta jkun hemm bżonn, is-servizzi ta’ reklutaġġ jikkonsultaw il-bażi tad-data biex jidentifikaw u jħejju lista qasira ta’ kandidati li l-profili tagħhom jaqblu mal-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, abbażi tal-informazzjoni fl-applikazzjonijiet tagħhom. Jekk titniżżel fil-lista, tiġi mistieden/mistiedna għal testijiet u/jew intervisti organizzati mis-servizzi ta’ reklutaġġ. It-testijiet u/jew l-intervisti huma mfassla biex jevalwaw l-adegwatezza tiegħek għall-pożizzjoni rilevanti. L-għarfien lingwistiku jista’ jiġi evalwat ukoll matul dan il-proċess.

Għandu jiġi nnotat li kwalunkwe diskrepanza li tinstab bejn l-informazzjoni pprovduta u l-fatti stabbiliti matul il-verifika twassal għall-esklużjoni tal-kandidat mill-proċedura ta’ selezzjoni, id-dettalji tiegħu/tagħha jitneħħew mill-bażi tad-data u ma jiġix offrut kuntratt. 

6.      Applikazzjonijiet - kif tesprimi l-interess tiegħek?

Il-persuni interessati għandhom jimlew il-formola tal-applikazzjoni tagħhom permezz tal-pjattaforma online APPLY4EP. L-espressjonijiet ta’ interess jistgħu jintbagħtu biss permezz ta’ din il-pjattaforma.

Ladarba tkun ħloqt il-kont tiegħek, għandek ittella’ curriculum vitae (CV) dettaljat. Għandek tuża l-format tal-Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Imbagħad għandek timla l-bqija tal-formola tal-applikazzjoni. 

Id-data tal-għeluq għall-espressjonijiet ta’ interess hija 

it-30 ta’ Ġunju 2025 fil-17.00 (ħin tal-Lussemburgu)

L-applikazzjonijiet li jaslu wara dik id-data ma jiġux aċċettati. 

Il-fatt li ismek jiġi inkluż fil-bażi tad-data jew li tiġi mistieden/mistiedna għal test jew intervista mhuwiex garanzija li se tirċievi offerta ta’ impjieg. 

Il-Parlament Ewropew japplika politika stretta ta’ opportunitajiet indaqs fil-proċeduri ta’ selezzjoni tiegħu, sabiex jiggarantixxi trattament indaqs tal-kandidati kollha.

Il-kondizzjonijiet tal-impjieg tal-istituzzjonijiet tal-UE huma stabbiliti fil-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). Id-dettalji kollha dwar l-arranġamenti tax-xogħol jinsabu hawn:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=MT  (Titolu IV “Persunal bil-kuntratt”).

Mill-1 ta’ Lulju 2023, is-salarju bażiku huwa bejn EUR 3 982.82 u EUR 8 355.86 (persunal bil-kuntratt, grupp ta’ funzjoni IV) fix-xahar, skont it-taħriġ u l-esperjenza professjonali speċifika tal-kandidat.

Il-bażi tad-data tibqa’ valida sal-31 ta’ Diċembru 2025. Il-validità tagħha tista’ tiġi prorogata permezz ta’ deċiżjoni tal-awtorità tal-ħatra. F’dan il-każ, il-kandidati mniżżla fil-lista jkunu infurmati f’ħin utli.