This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

CORRECTOREN/TAALREDACTEUREN VOOR HET BULGAARS, DEENS, DUITS, ENGELS, FINS, FRANS, IERS, LITOUWS, MALTEES, NEDERLANDS, ROEMEENS EN ZWEEDS

Plaats : Luxemburg
Publication end on external website : 30/05/2025 17:00
Dienst : 09-Directoraat-generaal Vertaling
Kenmerk : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Handleiding voor sollicitanten :

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING

SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK

Correctoren/Taalredacteuren voor het Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Iers, Litouws, Maltees, Nederlands, Roemeens en Zweeds

Luxemburg 

Tijdelijke functionarissen (AST 3) en arbeidscontractanten (functiegroep III) 

1.      Algemene opmerkingen

Het secretariaat-generaal van het Europees Parlement publiceert deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling met het oog op het samenstellen van een databank van kandidaten die belangstelling hebben voor een toekomstige positie als corrector/taalredacteur binnen het directoraat-generaal Vertaling (DG TRAD) in Luxemburg.

De databank zal dienen als pool van kandidaten waaruit personen kunnen worden aangeworven die met hun redactionele vaardigheden willen bijdragen aan de meertaligheid van het Europees Parlement.

Kandidaten van wie de namen zijn opgenomen in de databank, kunnen worden geselecteerd om als tijdelijk functionaris de functie van corrector/taalredacteur te vervullen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, punt b), van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). De kandidaten zullen worden geselecteerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 (“paritaire commissie (Copar)”) van de Algemene uitvoeringsbepalingen inzake vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures, aanwerving en inschaling van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement.

Incidenteel, afhankelijk van de beschikbare middelen en als het niet mogelijk is kandidaten als tijdelijke functionaris aan te stellen, kunnen kandidaten van wie de namen zijn opgenomen in de databank, worden geselecteerd om als arbeidscontractant voor hulptaken de functie van corrector/taalredacteur te vervullen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 ter van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). De kandidaten zullen worden geselecteerd overeenkomstig artikel 7 (“Gezamenlijk comité voor de selectie van arbeidscontractanten voor hulptaken (Coscon)”) en artikel 8 (“Procedure voor de selectie van arbeidscontractanten”) van de “Algemene uitvoeringsbepalingen inzake vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures, aanwerving en inschaling van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement”.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt tijdens de selectieprocedure geen onderscheid op grond van gender, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Lijkt het u interessant om deel uit te maken van een dynamisch team dat ervoor zorgt dat de documenten en teksten van het Parlement duidelijk en taalkundig correct zijn? Meldt u zich dan aan! Meertaligheid staat bij het Europees Parlement hoog in het vaandel en daarom gaat het hier om een belangrijke taak. U kunt zich aanmelden door uw cv in te dienen en het sollicitatieformulier in te vullen via het platform APPLY4EP. Hiertoe moet u eerst een account aanmaken (als u nog geen account heeft). Gelieve hiervoor eerst deze aankondiging zorgvuldig te lezen, en vervolgens te klikken op de knop “Online solliciteren” en de stappen van de onlinesollicitatieprocedure te doorlopen. Leest u ook de handleiding bij deze aankondiging aandachtig door. U mag slechts één account hebben op het platform APPLY4EP. De persoonsgegevens die u voor het account opgeeft, worden verwerkt in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad. Het is mogelijk om de persoonsgegevens in een later stadium aan te passen. De privacyverklaring met betrekking tot APPLY4EP is beschikbaar op de desbetreffende homepage.

2.      Functieomschrijving

Correctoren/taalredacteuren werken onder supervisie en in een gecomputeriseerde werkomgeving. Zij hebben onder meer de volgende taken:

·        nalezen en corrigeren van documenten;

·        controleren van de vertaalde teksten op consistentie met de bronteksten;

·        voorbereiden en controleren van inhoud in uiteenlopende formaten en op verschillende media;

·        corrigeren van spelfouten, grammaticale fouten en andere taalfouten;

·        bijdragen aan de organisatie en monitoring van productieprocessen voor publicatie.

Kandidaten:

·        moeten beschikken over uitstekende vaardigheden op het gebied van proeflezen en een perfecte kennis hebben van de spelling en de grammatica van een van de volgende talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Iers, Litouws, Maltees, Nederlands, Roemeens of Zweeds (taal 1);

·        moeten voldoende kennis hebben van het Engels of het Frans (taal 2), waarbij taal 2 een andere taal moet zijn dan taal 1 (als taal 1 het Engels of het Frans is, moeten de kandidaten over voldoende kennis beschikken van één van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie);

·        moeten flexibel kunnen werken en kunnen omgaan met korte deadlines;

·        moeten bekend zijn met vertaalprocessen en redactionele normen.

3.      Taken

In overeenstemming met de door de organen en/of de leiding van het Parlement vastgestelde programma’s en prioriteiten en onder het gezag van de verantwoordelijke ambtenaren:

·        proeflezen van teksten met aandacht voor spelling, grammatica, syntaxis, interpunctie, typografie, formattering, conformiteit met technische voorschriften, juistheid van verwijzingen enz.;

·        controleren van teksten op taalkundige en terminologische consistentie, naleving van stilistische afspraken en regels enz.;

·        voor- en nabewerken van documenten met behulp van vertaalhulpmiddelen, tekstverwerkingssoftware en andere kantoorapplicaties;

·        opzoeken en invoegen van bestaande tekst (standaardtekst, referentiedocumenten, titels, tekst afkomstig uit de Verdragen, tekst afkomstig uit wet- of regelgeving, Commissieteksten enz.);

·        opstellen van kladvertalingen van korte niet-wetgevingsteksten of delen daarvan;

·        ondersteunen van vertalers en terminologen op de afdeling door middel van terminologisch onderzoek, het bijwerken van terminologiedatabanken en het voorbereiden van terminologiepakketten voor instrumenten voor computerondersteunde vertaling enz.;

·        bieden van ondersteuning bij controles van de technische en taalkundige kwaliteit van teksten;

·        uitvoeren van andere taalgerelateerde taken, zoals transcriptie, het controleren van getranscribeerde teksten, het controleren van teksten in uiteenlopende formaten (machinevertalingen, audioteksten, videomateriaal enz.), controleren van inhoud voor websites en sociale media en contentmoderatie;

·        helpen bij het inwerken van nieuwe collega’s, trainingen binnen de afdeling en ontwikkeling van IT-instrumenten.

Wat wij van u verwachten:

·        leergierigheid,

·        flexibiliteit,

·        teamgeest en goed kunnen samenwerken,

·        resultaatgerichtheid,

·        betrouwbaarheid,

·        nauwkeurigheid,

·        analytisch vermogen.

Werkomgeving:

·        wisselende werkdruk, afhankelijk van de parlementaire agenda,

·        werken met deadlines.

4.      Criteria voor aanwerving

Om aangeworven te kunnen worden voor een post, dient u aan de volgende algemene en specifieke criteria te voldoen:

a.      Algemene criteria

·        staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

·        hebben voldaan aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

·        in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

b.     Specifieke criteria

       i.           Vereiste kwalificaties en vaardigheden

voor rang AST 3/FGIII ten minste:

·        een diploma van hoger onderwijs

of

·        een diploma van middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs en ten minste drie jaar relevante beroepservaring

of

·        wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding van een gelijkwaardig niveau.

De geselecteerde kandidaten van wie de namen in de databank zijn opgenomen, wordt voorafgaand aan de aanwerving verzocht documenten over te leggen ter staving van de informatie in het sollicitatieformulier (diploma’s, getuigschriften en andere bewijsstukken).

Diploma’s moeten, ongeacht of ze in een lidstaat dan wel in een land buiten de EU zijn afgegeven, erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het Ministerie van Onderwijs.

Kandidaten die in het bezit zijn van diploma’s die in een land buiten de EU zijn afgegeven, moeten een EU-gelijkwaardigheidsverklaring voor deze diploma’s verstrekken. Meer informatie over de erkenning van kwalificaties van buiten de EU is te vinden in de ENIC-NARIC-netwerken (https://www.enic-naric.net/).

Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de onderwijsstelsels. In de tabel bij de handleiding worden voorbeelden gegeven van de diploma’s die als minimum vereist zijn.

     ii.          Talenkennis

De kandidaten moeten beschikken over:

·        perfecte kennis (moedertaalniveau) van een van de volgende officiële talen van de Europese Unie (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Iers, Litouws, Maltees, Nederlands, Roemeens of Zweeds

en

·        voldoende kennis (ten minste niveau B2) van het Engels of het Frans (taal 2), waarbij taal 2 een andere taal moet zijn dan taal 1 (als taal 1 het Engels of Frans is, moeten de kandidaten over voldoende kennis – niveau B2 – beschikken van één van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie).

De hierboven genoemde vereiste minimumniveaus gelden voor alle taalvaardigheden die op het sollicitatieformulier vermeld staan (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Deze vaardigheden komen overeen met de vaardigheden die gepreciseerd zijn in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/nl/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Er zij op gewezen dat de twee talen die in het kader van deze procedure voor het samenstellen van een databank gekozen kunnen worden als taal 2, te weten Engels of Frans, gekozen zijn met het oog op het belang van de dienst en, meer specifiek, met het oog op het vervullen van de functie van corrector/taalredacteur.

In de praktijk zal in het kader van de uitoefening van de in punt 3 van deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling bedoelde taken het vaakst gebruik gemaakt worden van het Engels of het Frans.

Om direct inzetbaar te zijn moeten de aangeworven kandidaten dus in staat zijn op doeltreffende wijze in het Engels of het Frans te werken en te communiceren.

5.      Databank

Indien u

·        voldoet aan de criteria voor aanwerving

·        en het sollicitatieformulier via het platform APPLY4EP heeft ingevuld (zie hieronder, “Sollicitaties”), overeenkomstig de procedure en binnen de gestelde termijn,

wordt uw naam opgenomen in de databank.

Het opnemen van uw naam is uitsluitend gebaseerd op de informatie op het sollicitatieformulier en de bijgevoegde documenten. De informatie en documenten worden later gecontroleerd als u een aanwervingsvoorstel wordt gedaan

Als er een post beschikbaar komt, raadplegen de aanwervende diensten de databank en stellen zij een shortlist op met kandidaten die aan de vereisten voor de desbetreffende functie voldoen. Hierbij baseren de diensten zich op de informatie die de kandidaten bij hun sollicitatie hebben doorgegeven.

Als u op de shortlist wordt geplaatst, kunt u door de aanwervende diensten worden uitgenodigd voor deelname aan tests of gesprekken.

De gesprekken en/of tests in de aanwervingsfase, die schriftelijk kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld het proeflezen en corrigeren van een tekst in taal 1), hebben ten doel uw geschiktheid voor de betreffende functie te beoordelen. Ook uw talenkennis kan worden beoordeeld.

6.      Sollicitaties – Hoe kunt u uw belangstelling kenbaar maken?

U kunt zich aanmelden door het sollicitatieformulier in te vullen via het onlineplatform APPLY4EP.  

Nadat u een account heeft aangemaakt, moet u een gedetailleerd curriculum vitae uploaden. U moet hiervoor het Europass-formaat gebruiken (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Vervolgens moet u de rest van het sollicitatieformulier invullen.

De informatie moet met bewijsstukken worden gestaafd.

Aanvullende instructies over hoe u uw belangstelling kenbaar kunt maken, vindt u in de handleiding bij deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

Blijken van belangstelling kunnen worden ingediend tot 30 mei 2025, 17.00 uur (Luxemburgse tijd). Blijken van belangstelling die na deze deadline worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.

Opname van uw naam in de databank, een succesvol sollicitatiegesprek of het slagen voor een selectietest zijn geen garantie dat u een baan aangeboden zult krijgen. Als er een post vrijkomt, raadplegen de aanwervende diensten de databank en nodigen zij kandidaten uit van wie het profiel het meest aan de vereisten voor de desbetreffende functie beantwoordt. Als blijkt dat de door u verstrekte informatie onjuist is, wordt u van de procedure uitgesloten en wordt uw naam uit de databank verwijderd.

Het Europees Parlement past in het kader van zijn selectieprocedures een strikt gelijkekansenbeleid toe om de gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen.

De geldende arbeidsvoorwaarden binnen de EU-instellingen zijn vastgelegd in de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). Uitgebreide informatie over de arbeidsvoorwaarden vindt u hier:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Titel II, “Tijdelijke functionarissen”, en Titel IV, “Arbeidscontractanten”).

Tijdelijke functionarissen worden aangeworven in de eerste salaristrap van rang AST 3. Het basissalaris bedraagt 4 302,25 EUR per maand. Op dit salaris worden Uniebelasting en de andere inhoudingen als voorzien in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP) in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaten kan evenwel worden aangepast naargelang van hun beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd met toelagen.

Arbeidscontractanten worden aangeworven in functiegroep III. Het maandelijkse basissalaris (functiegroep III) ligt tussen 3 111,21 EUR en 5 768,76 EUR, afhankelijk van de opleiding en specifieke beroepservaring van de kandidaat. Op dit salaris worden Uniebelasting en de andere inhoudingen als voorzien in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP) in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd met toelagen.

De databank is geldig tot 31 december 2026. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de geldigheidsduur van de databank te verlengen. Indien dat gebeurt, worden de kandidaten van wie de namen zijn opgenomen in de databank daarv