This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

QARREJJA TAL-PROVI/EDITURI LINGWISTIĊI GĦALL-BULGARU, ID-DANIŻ, IL-FINLANDIŻ, IL-FRANĊIŻ, IL-ĠERMANIŻ, L-INGLIŻ, L-IRLANDIŻ, L-IŻVEDIŻ, IL-LITWAN, IL-MALTI, L-OLANDIŻ U-RUMEN

Post tax-xogħol : Lussemburgu
Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 30/05/2025 17:00
Servizz : 09-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni
Referenza : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Gwida għall-kandidati :

SEJĦA GĦAL ESPRESSJONIJIET TA’ INTERESS

ĦOLQIEN TA’ BAŻI TAD-DATA 

Qarrejja tal-provi/Edituri lingwistiċi għall-Bulgaru, id-Daniż, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Iżvediż, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż u-Rumen

Il-Lussemburgu

Persunal temporanju (AST 3) u persunal bil-kuntratt (grupp ta’ funzjoni III) 

1.      Kummenti ġenerali

Is-Segretarjat tal-Parlament Ewropew qed iniedi din is-sejħa għal espressjonijiet ta’ interess bil-ħsieb li joħloq bażi tad-data ta’ kandidati li jkunu interessati f’pożizzjonijiet vakanti fil-futur bħala Qarrejja tal-provi/Edituri lingwistiċi fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni (DĠ TRAD) ibbażat fil-Lussemburgu

Il-bażi tad-data se sservi bħala riżerva ta’ kandidati li jistgħu jiġu rreklutati, bl-għan li tingħata spinta lill-kapaċitajiet lingwistiċi u editorjali tagħna. 

Ladarba tinħoloq il-bażi tad-data, il-kandidati li isimhom ikun inkluż fil-bażi tad-data jistgħu jintgħażlu bħala aġenti temporanji biex jimlew pożizzjonijiet vakanti għal Qarrejja tal-provi/Edituri lingwistiċi fid-DĠ TRAD, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(b) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). Dawn il-kandidati jintgħażlu f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4 (“Kumitat Konġunt (COPAR)”) tad-“Dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni li jirregolaw il-kompetizzjonijiet u l-proċeduri ta’ selezzjoni, ir-reklutaġġ u l-klassifikazzzjoni ta’ uffiċjali u ta’ aġenti oħra tal-Parlament Ewropew”.

Anqas spiss, soġġett għad-disponibbiltà tar-riżorsi u fin-nuqqas ta’ opportunitajiet għall-aġenti temporanji, il-kandidati li isimhom ikun inkluż fil-bażi tad-data jistgħu jintgħażlu wkoll għal postijiet vakanti ta’ persunal bil-kuntratt għal kompiti awżiljarji għal Qarrejja tal-provi/Edituri lingwistiċi fid-DĠ TRAD, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3b tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). Il-kandidati jintgħażlu f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 (“Kumitat Konġunt għas-selezzjoni ta’ persunal bil-kuntratt għal kompiti awżiljarji (COSCON)”) u l-Artikolu 8 (“Proċedura ta’ selezzjoni għal persunal bil-kuntratt”) tad-“Dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni li jirregolaw il-kompetizzjonijiet u l-proċeduri ta’ selezzjoni, ir-reklutaġġ u l-klassifikazzzjoni ta’ uffiċjali u ta’ aġenti oħra tal-Parlament Ewropew”.

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta’ opportunitajiet indaqs u jaċċetta l-applikazzjonijiet mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, il-kulur tal-ġilda, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabbiltà, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

Jekk tixtieq tissieħeb f’tim dinamiku responsabbli biex jiżgura li d-dokumenti u l-komunikazzjonijiet parlamentari jkunu eżatti u ċari mil-lat lingwistiku, inti mistieden tesprimi l-interess tiegħek. Dan ir-rwol huwa kruċjali biex jinżamm l-istandard għoli ta’ multilingwiżmu tal-Parlament Ewropew. Biex tapplika, għandek tissottometti s-CV tiegħek u timla il-formola tal-applikazzjoni permezz tal-pjattaforma APPLY4EP, billi l-ewwel toħloq kont (jekk ma jkollokx wieħed diġà). Biex tagħmel dan, għandek taqra dan l-avviż sew, tikklikkja fuq it-tab “Applika online” u ssegwi l-passi tal-proċedura ta’ applikazzjoni online. Għandek taqra sew ukoll il-gwida mehmuża ma’ dan l-avviż. Jista’ jkollok kont wieħed biss fuq il-pjattaforma APPLY4EP. Id-data personali rreġistrata fil-kont tiġi pproċessata f’konformità sħiħa mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tibqa’ modifikabbli, sabiex tkun tista’ tiġi aġġornata. Id-dikjarazzjoni ta’ privatezza għall-APPLY4EP hija disponibbli fil-paġna ewlenija.

2.      Deskrizzjoni tal-impjieg

Filwaqt li jaħdmu taħt superviżjoni u f’ambjent kompjuterizzat, il-Qarrejja tal-provi/l-Edituri lingwistiċi huma responsabbli, fost varjetà ta’ kompiti oħra:

·        għall-qari tal-provi ta’ dokumenti;

·        biex jiċċekkjaw testi tradotti għall-konsistenza mal-lingwa oriġinali;

·        biex iħejju u jiċċekkjaw kontenut f’diversi formati u media;

·        biex jikkoreġu l-iżbalji ta’ ortografija, grammatika u sintassi;

·        biex jgħinu fl-organizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċessi ta’ produzzjoni involuti fil-pubblikazzjoni. 

Il-kandidati:

·        għandu jkollhom ħiliet eċċellenti ta’ qari tal-provi, b’għarfien perfett tal-grammatika u tal-ortografija f’waħda mil-lingwi li ġejjin: il-Bulgaru, id-Daniż, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Iżvediż, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż jew ir-Rumen (lingwa 1);

·        għandu jkollhom għarfien sodisfaċenti tal-Ingliż jew tal-Franċiż (lingwa 2); il-lingwa 2 trid tkun differenti mil-lingwa 1; jekk il-lingwa 1 tkun l-Ingliż jew il-Franċiż, huwa meħtieġ għarfien sodisfaċenti ta’ waħda mit-23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea;

·        għandhom ikunu kapaċi jaħdmu b’mod flessibbli u bi skadenzi qosra;

·        għandhom ikunu familjari mal-proċessi tat-traduzzjoni u mal-istandards editorjali. 

3.      Dmirijiet

F’konformità mal-programmi u l-prijoritajiet definiti mill-korpi u/jew mill-maniġment tal-Parlament, u taħt l-awtorità tal-uffiċjali responsabbli:

·        Qari tal-provi ta’ testi f’termini ta’ ortografija, grammatika, sintassi, punteġġatura, tipografija, ifformattjar, konformità teknika, konformità ma’ referenzi esterni, eċċ.;

·        Iċċekkjar ta’ testi f’termini ta’ konsistenza lingwistika u terminoloġika, konformità mal-konvenzjonijiet u r-regoli stilistiċi, eċċ.;

·        Preproċessar u postproċessar tad-dokumenti bl-użu tal-għodod tat-traduzzjoni, software ta’ pproċessar ta’ test u applikazzjonijiet oħra;

·        Tiftix u inkorporazzjoni ta’ testi eżistenti (test standard, dokumenti ta’ referenza, titoli, estratti mit-Trattati, estratti mir-regoli, testi tal-Kummissjoni, eċċ.);

·        Tħejjija ta’ abbozzi ta’ traduzzjonijiet ta’ testi qosra u mhux leġiżlattivi jew ta’ partijiet minnhom;

·        Assistenza lit-tradutturi u lit-terminologi tad-dipartiment bit-twettiq ta’ riċerka terminoloġika, bl-aġġornament tal-bażijiet tad-data tat-terminoloġija, bit-tħejjija tat-terminoloġija għat-traduzzjoni fl-għodod tat-traduzzjoni assistita mill-kompjuter, eċċ.;

·        Assistenza fit-twettiq ta’ verifiki tal-kwalità teknika u lingwistika ta’ testi;

·        Twettiq ta’ kompiti oħra relatati mal-lingwa, bħat-traskrizzjoni, l-iċċekkjar ta’ fajls traskritti, l-iċċekkjar ta’ testi f’diversi formati ta’ fajls (kontenut tat-traduzzjoni awtomatika, fajls audio, fajls video, eċċ.), l-iċċekkjar u l-moderazzjoni ta’ kontenut għal siti web u siti tal-media soċjali;

·        Għajnuna bit-taħriġ, bl-integrazzjoni ta’ kollegi ġodda, bit-taħriġ fid-dipartiment u fl-iżvilupp ta’ għodod tal-IT.

Kompetenzi speċifiċi mitluba:

·        Titjib kontinwu

·        Flessibbiltà

·        Spirtu ta’ tim u kooperazzjoni

·        Orjentament lejn ir-riżultat

·        Affidabbiltà

·        Approċċ metikoluż

·        Ħiliet analitiċi u ta’ komprensjoni

Ambjent tax-xogħol:

·        Volum ta’ xogħol varjabbli, skont il-kalendarju tal-Parlament

·        Skadenzi li jridu jintlaħqu

4.      Eleġibbiltà

Biex tkun eleġibbli għal postijiet vakanti possibbli fil-futur, għandek tissodisfa r-rekwiżiti ġenerali u speċifiċi li ġejjin:

a).      Rekwiżiti ġenerali 

·        Tkun ċittadin(a) ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

·        Tkun issodisfajt kull obbligu impost mil-liġijiet nazzjonali fir-rigward tas-servizz militari.

·        Toffri l-garanziji ta’ moralità mitluba għall-eżerċizzju tad-dmirijiet previsti.

b).     Rekwiżiti speċifiċi 

       i.           Kwalifiki u ħiliet meħtieġa

Għall-grad AST 3/FGIII, mill-inqas:

·        livell ta’ edukazzjoni postsekondarja ċċertifikat b’diploma,

jew

·        livell ta’ edukazzjoni sekondarja ċċertifikat b’diploma li tagħti aċċess għall-edukazzjoni postsekondarja, u esperjenza professjonali xierqa ta’ mill-inqas tliet snin, 

     jew

·        meta jkun ġustifikat fl-interess tas-servizz, taħriġ professjonali ta’ livell ekwivalenti.

Qabel ma jiġu rreklutati, il-kandidati magħżula li isimhom inkun inkluż fil-bażi tad-data jintalbu jipprovdu dokumenti li jissostanzjaw l-informazzjoni li tinsab fil-formola tal-applikazzjoni (diplomi, ċertifikati u dokumenti ġustifikattivi oħra).

Id-diplomi, kemm jekk maħruġa fi Stat Membru jew f’pajjiż mhux tal-UE, iridu jiġu rikonoxxuti minn korp uffiċjali ta’ Stat Membru tal-UE, bħall-ministeru tal-edukazzjoni. 

Il-kandidati li jkollhom diplomi maħruġa f’pajjiż mhux tal-UE għandhom jipprovdu ekwivalenza tal-UE għad-diplomi tagħhom. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki mhux tal-UE fin-networks ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Id-differenzi bejn is-sistemi tal-edukazzjoni jiġu kkunsidrati. Eżempji tal-kwalifiki minimi meħtieġa jinsabu fit-tabella inkluża fil-gwida.

     ii.          Għarfien lingwistiku

Il-kandidati għandu jkollhom:

·        għarfien perfett fil-livell tal-lingwa materna ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (lingwa 1) li ġejjin: il-Bulgaru, id-Daniż, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Iżvediż, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż jew ir-Rumen 

u

·        għarfien sodisfaċenti (mill-inqas ta’ livell B2) tal-Ingliż jew tal-Franċiż (lingwa 2). Il-lingwa 2 trid tkun differenti mil-lingwa 1. Jekk il-lingwa 1 tkun l-Ingliż jew il-Franċiż, huwa meħtieġ għarfien sodisfaċenti (livell B2) ta’ waħda mit-23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. 

Jekk jogħġbok kun af li l-livelli minimi meħtieġa hawn fuq japplikaw għal kull qasam ta’ aptitudni lingwistika (taħdit, kitba, qari, smigħ) imsemmija fil-formola tal-applikazzjoni. Dawn il-kapaċitajiet jikkorrispondu għal dawk speċifikati fil-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi (https://europass.europa.eu/mt/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Il-kandidati huma infurmati li ż-żewġ għażliet tat-tieni lingwa (lingwa 2) għal din il-proċedura biex tinħoloq bażi tad-data, jiġifieri l-Ingliż jew il-Franċiż, ġew speċifikati fl-interessi tas-servizz u, b’mod speċifiku, għall-pożizzjonijiet ta’ Qarrej tal-provi/Editur lingwistiku.

Fil-fatt, l-Ingliż jew il-Franċiż huma l-aktar lingwi komuni li jintużaw għat-twettiq tad-dmirijiet elenkati fil-punt 3 tas-sejħa għal espressjonijiet ta’ interess. 

Għaldaqstant, biex ikunu operattivi minnufih, il-kandidati reklutati għandhom ikunu kapaċi jaħdmu u jikkomunikaw b’mod effettiv bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

5.      Bażi tad-data

Jekk inti

·        tissodisfa r-rekwiżiti ġenerali ta’ eleġibbiltà, u

·        imlejt il-formola tal-applikazzjoni permezz tal-pjattaforma APPLY4EP (ara hawn taħt, “Applikazzjonijiet”) f’konformità mal-proċedura u sal-iskadenza,

ismek jiġi inkluż fil-bażi tad-data.

L-inklużjoni ta’ ismek tkun ibbażata biss fuq l-informazzjoni mogħtija fil-formola tal-applikazzjoni u fid-dokumenti mehmuża. Din l-informazzjoni u dawn id-dokumenti jiġu vverifikati aktar tard jekk tirċievi offerta ta’ reklutaġġ.

Skont il-bżonn, is-servizzi ta’ reklutaġġ ifittxu fil-bażi tad-data u jħejju lista qasira ta’ ċertu numru ta’ kandidati li jissodisfaw ir-rekwiżiti, abbażi tal-informazzjoni fl-applikazzjonijiet tagħhom.

Jekk titqiegħed fil-lista, tista’ tiġi mistieden/mistiedna għal testijiet u intervisti organizzati mis-servizzi ta’ reklutaġġ.

It-testijiet/l-intervisti ta’ reklutaġġ għandhom l-għan li jivvalutaw l-adegwatezza tiegħek għall-pożizzjoni rilevanti u jistgħu jieħdu l-forma ta’ test bil-miktub (eż. il-qari tal-provi u l-korrezzjoni ta’ test fil-lingwa 1). L-għarfien lingwistiku jista’ jiġi vvalutat ukoll.

6.      Applikazzjonijiet - kif tesprimi l-interess tiegħek

Il-kandidati interessati għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom BISS permezz tal-pjattaforma online APPLY4EP

Ladarba tkun ħloqt il-kont tiegħek, għandek ittella’ curriculum vitae dettaljat. Għandek tuża l-format tal-Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Imbagħad għandek timla l-bqija tal-formola tal-applikazzjoni.     

L-informazzjoni trid tkun issostanzjata b’dokumenti ġustifikattivi.

Tista’ ssib istruzzjonijiet addizzjonali dwar kif tesprimi l-interess tiegħek fil-gwida annessa ma’ din is-sejħa għal espressjonijiet ta’ interess.

L-iskadenza għall-espressjonijiet ta’ interess hija fil-17.00 (ħin tal-Lussemburgu) fit-30 ta’ Mejju 2025. L-espressjonijiet ta’ interess li jaslu wara l-iskadenza ma jiġux aċċettati. 

Il-fatt li ismek jiġi inkluż fil-bażi tad-data jew li tgħaddi minn intervista u/jew minn test ta’ selezzjoni mhuwiex garanzija li se tirċievi offerta ta’ impjieg. Jekk pożizzjoni ssir disponibbli, is-servizzi ta’ reklutaġġ jistgħu jikkonsultaw il-bażi tad-data u joħorġu stediniet lil dawk il-kandidati li l-profili tagħhom jaqblu l-aktar mar-rekwiżiti tal-pożizzjoni inkwistjoni. Jekk jirriżulta li l-informazzjoni li pprovdejt ma tkunx korretta, tiġi eskluż(a) mill-proċedura u ismek jitneħħa mill-bażi tad-data.

Il-Parlament Ewropew japplika politika stretta ta’ opportunitajiet indaqs fil-proċeduri ta’ selezzjoni tiegħu sabiex jiggarantixxi trattament indaqs tal-kandidati kollha.

Il-kondizzjonijiet tal-impjieg tal-istituzzjonijiet tal-UE huma stabbiliti fil-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS) (CEOS). Id-dettalji kollha dwar l-arranġamenti tax-xogħol jinsabu hawn: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Titolu II) “Persunal temporanju” u (Titolu IV) “Persunal bil-kuntratt”).

Il-persunal temporanju jiġi rreklutat fil-grad AST 3, l-ewwel skala. Is-salarju bażiku huwa ta’ EUR 4 302.25 fix-xahar. Dan is-salarju huwa soġġett għat-taxxa Komunitarja u tnaqqis ieħor previst mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). Huwa eżenti mit-taxxa nazzjonali. L-iskala li fiha se jiġu reklutati l-kandidati li jintgħażlu madankollu tista’ tiġi adattata skont l-esperjenza professjonali tagħhom. Barra minn hekk, is-salarju bażiku, f’ċerti kondizzjonijiet, jiżdied b’xi allowances.

Il-persunal bil-kuntratt jiġi rreklutat fil-grupp ta’ funzjoni III. Is-salarju bażiku huwa bejn EUR 3 111.21 u EUR 5 768.76 (grupp ta’ funzjoni III) fix-xahar, skont it-taħriġ u l-esperjenza professjonali speċifika tal-kandidat. Dan is-salarju huwa soġġett għat-taxxa Komunitarja u tnaqqis ieħor previst mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). Huwa eżenti mit-taxxa nazzjonali. Barra minn hekk, is-salarju bażiku, f’ċerti kondizzjonijiet, jiżdied b’xi allowances.

Il-bażi tad-data tibqa’ valida sal-31 ta’ Diċembru 2026. L-awtorità tal-ħatra tista’ tiddeċiedi li testendi l-validità tagħha. F’dan il-każ, il-kandidati li isimhom ikun inkluż fil-bażi tad-data jiġu infurmati fi żmien debitu.