This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 18/03/2024 17:00
Útvar : 00-Európsky parlament
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Príručka pre uchádzačov :
Príloha 1: :

PROGRAM POZITÍVNYCH OPATRENÍ 2024 

Ak sa počas vypĺňania prihlášky na platforme Apply4EP vyskytnú problémy s prístupom, okamžite nás kontaktujte prostredníctvom platformy Apply4EP alebo našej e-mailovej adresy

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Úvod

Európsky parlament organizuje v poradí už 10. ročník Programu pozitívnych opatrení (PPO) (2024) ako ďalší spôsob podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím ako zmluvných zamestnancov. Vďaka tejto iniciatíve majú uchádzači so zdravotným postihnutím príležitosť pracovať pre jedinú priamo volenú inštitúciu EÚ a Parlament tak má možnosť zabezpečiť si rozmanitú talentovú základňu prilákaním schopných uchádzačov.

Konanie PPO spočíva v zostavení zoznamu 20 vhodných uchádzačov, ktorí môžu byť generálnymi riaditeľstvami sekretariátu prijatí ako zmluvní zamestnanci (na základe článku 3b Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie) vo funkčnej skupine II, III alebo IV. Parlament v rámci tohto programu každoročne zamestná najviac šesť úspešných uchádzačov na základe ročnej zmluvy (s možnosťou predĺženia). Ostatní úspešní uchádzači budú zaradení do zoznamu úspešných uchádzačov na obdobie 18 mesiacov s možnosťou zamestnania generálnymi riaditeľstvami Parlamentu mimo rámec PPO.

Kritériá spôsobilosti

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto kritériá spôsobilosti:

a) Všeobecné kritériá

(1)   mať zdravotné postihnutie v rozsahu minimálne 20 % podľa Európskej hodnotiacej mierky telesného a duševného postihnutia,

(2)   požívať občianske práva občana členského štátu EÚ,

(3)   spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

(4)   poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na plnenie súvisiacich povinností,

(5)   preukázať znalosť jedného z 24 úradných jazykov EÚ (jazyk 1) minimálne na úrovni C1 („dôkladná znalosť“), preukázať znalosť iného jazyka EÚ (jazyk 2) minimálne na úrovni B2 („uspokojivá znalosť“) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Úradné jazyky Európskej únie sú: angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

Test s otázkami s voliteľnými odpoveďami prebieha v jazyku 1. Útvary zodpovedné za prijímanie zamestnancov si overia vaše znalosti druhého jazyka vo fáze osobného pohovoru, ak budete zaradení do zoznamu úspešných uchádzačov a niektoré generálne riaditeľstvo vás pozve na osobný pohovor.

Prihlásením sa do tohto programu výslovne vyhlasujete, že spĺňate kritérium písmena a) bodu 1 uvedené vyššie. Uvedenie nepravdivých informácií týkajúcich sa tohto kritéria spôsobilosti bude viesť k okamžitému zrušenie vašej prihlášky a k vylúčeniu z tohto programu.

b) Kvalifikácie

Musíte tiež preukázať:

Pre funkčné skupiny II (sekretár/administratívny pracovník) a III (asistenti):

-        úroveň postsekundárneho vzdelanie osvedčenú diplomom alebo

-        stredoškolské vzdelanie doložené diplomom, ktorý oprávňuje na vysokoškolské štúdium, a najmenej trojročnú zodpovedajúcu odbornú prax,

-        alebo, ak to je odôvodnené záujmom služby, odborné vzdelanie alebo zodpovedajúcu odbornú prax rovnakej úrovne.

Pre funkčnú skupinu IV (administrátori):

-        vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu trvajúcemu aspoň tri roky doložené diplomom,

-        alebo, ak je to odôvodnené záujmom služby, odborné vzdelanie rovnakej úrovne.

Diplomy vydané v členskom štáte alebo v krajine mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napríklad ministerstvom školstva.

Ak ste držiteľom diplomov vydaných v krajine mimo EÚ, musíte doložiť potvrdenie o rovnocennosti vašich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ nájdete na sieťach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy. Tabuľka uvedená v príručke pre uchádzačov obsahuje príklady minimálnych požadovaných kvalifikácií.

c) Odborná prax

Program je otvorený len pre jednotlivcov, ktorí v minulosti nikdy nepracovali v žiadnej inštitúcii, agentúre alebo orgáne EÚ (na účely tohto programu sa stáže EÚ a dočasné zmluvy nepovažujú za predchádzajúcu pracovnú skúsenosť v inštitúcii EÚ).

Postup výberu a prijatia do zamestnania

1. Postup výberu

Európsky parlament vás pozve na test s otázkami s voliteľnými odpoveďami, ktorý bude pozostávať najviac z 30 otázok týkajúcich sa týchto oblastí: znalosti o EÚ, verbálne uvažovanie a situačné rozhodovanie.

Ak potrebujete primerané úpravy počas testu, môžete o ne požiadať s použitým poskytnutého formulára. K formuláru žiadosti by ste mali priložiť aj aktuálne potvrdenie od vášho vnútroštátneho orgánu alebo aktuálne lekárske potvrdenie. Na tomto potvrdení by mala byť uvedená vaša diagnóza a jasne vysvetlená alebo potvrdená vaša situácia či stav tak, ako ich uznáva váš vnútroštátny systém zdravotnej starostlivosti. V príslušných prípadoch by na potvrdení malo byť v percentách vyjadrené vaše (fyzické alebo mentálne) postihnutie. Vyplnený formulár a všetky sprievodné dokumenty treba poslať e-mailom lekárskej službe Európskeho parlamentu do termínu uzávierky podávania prihlášok (viac informácií nájdete v časti príručky k PPO s názvom Ako podať prihlášku). Neposielajte tieto informácie oddeleniu výberu talentov a vzťahov navonok.

Európsky parlament spolupracuje na realizácii online testov s poskytovateľom služieb (TestWe). Upozorňujeme, že poskytovateľ služieb TestWe bohužiaľ nie je digitálne prístupný. V prípade problémov počas testovania treba kontaktovať linku pomoci poskytovateľa služieb telefonicky. Ak máte osobitné potreby (napr. máte zrakové alebo sluchové postihnutie alebo poruchu reči a/alebo jazykovú poruchu), prijmú sa alternatívne opatrenia, ak lekárska služba vašu žiadosť schváli. Úspešní uchádzači (ktorí dosiahli viac ako 50 % bodov v teste s otázkami s voliteľnými odpoveďami a na základe dosiahnutých bodov sa umiestnili v prvej dvadsiatke najlepších uchádzačov) budú zaradení do úvodného zoznamu. Do tohto zoznamu budú zaradení aj všetci uchádzači, ktorí sa umiestnia na poslednom dostupnom mieste s rovnakým počtom bodov. Výberová komisia overí, či títo uchádzači spĺňajú kritériá spôsobilosti b) a c) uvedené vyššie.

Výberová komisia posúdi prihlášky uchádzačov v zostupnom poradí podľa bodov získaných v teste s otázkami s voliteľnými odpoveďami. Výberová komisia ukončí postup hodnotenia, keď sa dosiahne maximálny počet vhodných uchádzačov. Ak viacerí uchádzači získajú rovnaký počet bodov, ktorým sa kvalifikujú na posledné dostupné miesto na zozname, výberová komisia ich všetkých zaradí do zoznamu.

V tejto fáze budete tiež musieť prejsť postupom uznania zdravotného postihnutia Parlamentom. Vaše zdravotné postihnutie musí potvrdiť lekár (príslušný špecialista alebo všeobecný lekár) na formulári, ktorý vám poskytne lekárska služba Parlamentu. K prihláške môžete priložiť aj národný preukaz osoby so zdravotným postihnutím. Tieto informácie by ste mali mať k dispozícii, aby ste ich mohli kedykoľvek poskytnúť lekárskej službe na ich spracovanie po absolvovaní testu s otázkami s voliteľnými odpoveďami. Upozorňujeme, že tento postup nie je rovnaký ako hodnotenie vašej žiadosti o primerané úpravy, ako sa uvádza vyššie.

2. Prijatie do zamestnania

Po finalizácii zoznamu 20 vhodných uchádzačov budú životopisy týchto uchádzačov zaslané útvarom ľudských zdrojov všetkých generálnych riaditeľstiev. Najviac šesť z nich bude prijatých do zamestnania v rámci PPO, pričom generálne riaditeľstvá môžu zvážiť prijatie zvyšných uchádzačov ako zmluvných zamestnancov mimo PPO.

Ak niektoré generálne riaditeľstvo váš profil zaujme, môže vás pozvať na osobný pohovor. 

Je dôležité uviesť, že zaradenie do zoznamu alebo úspešné absolvovanie výberového testu neznamená právo na prijatie do zamestnania. Útvary zodpovedné za prijímanie zamestnancov môžu využiť zoznam v prípade, ak sa uvoľní miesto zmluvného zamestnanca, a pozvať uchádzačov, ktorých profil zodpovedá požiadavkám na pracovné miesto, na osobný pohovor. Cieľom tohto procesu je vytvoriť príležitosti v rámci PPO aj mimo neho.

Ako podať prihlášku

Prihláste sa, prosím, prostredníctvom platformy Apply4EP najneskôr do 18. marca 2024 o 17.00 h (bruselského/luxemburského času).

Pred vyplnením prihlášky si starostlivo preštudujte Príručku pre uchádzačov v prílohe k tomuto oznámeniu.

1. Prostredníctvom platformy Apply4EP vyplňte prihlášku a poskytnite tieto sprievodné dokumenty:

-        váš životopis,

-        diplom/diplomy preukazujúce úroveň dosiahnutého vzdelania,

-        doklady o predchádzajúcej odbornej praxi (ak prax máte).

Nezabudnite tiež v prípade potreby zaškrtnúť príslušné políčko na platforme Apply4EP, ak žiadate o primerané úpravy počas testu. 

2. Formulár na vykonanie primeraných úprav, ktorý nájdete v prílohe I k oznámeniu, zašlite do termínu uzávierky podávania prihlášok lekárskej službe e-mailom na adresu:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu.

Pripojte súvisiacu lekársku dokumentáciu na podporu žiadosti o primerané úpravy (lekárske potvrdenia, lekársku správu, doklad o primeraných úpravách vykonaných v minulosti, ako napríklad všetky úpravy, ktoré vám boli v minulosti umožnené počas skúšok v rámci štúdia a pod.) do termínu uzávierky podávania prihlášok.

V predmete e-mailovej správy uveďte:

„DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note“. 

Prijatým uchádzačom budú neskôr ponúknuté primerané úpravy pracovného prostredia.