This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOORDINÁTORI/KOORDINÁTORKY LOGISTICKÝCH SLUŽIEB (AST 1)

Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 19/04/2023 17:00
Útvar : 08-Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Príručka pre uchádzačov :

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní. Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá postupov a podmienky prihlasovania.

OBSAH

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

B. PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHY:  PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV VO VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT              

 

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

 1. Všeobecné pripomienky

Európsky parlament rozhodol v súlade s článkom 29 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie o vyhlásení verejného výberového konania (AST 1) na prijatie úradníkov na generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO).

Požadovaný profil je koordinátor/koordinátorka logistických služieb a celkovo má byť prijatých 15 úspešných uchádzačov.

Pracovné miesta budú najmä v Bruseli, ale aj v Luxemburgu a Štrasburgu (pracovné miesta Európskeho parlamentu) podľa potrieb oddelení inštitúcie. Náplň práce si môže vyžadovať služobné cesty medzi pracoviskami Európskeho parlamentu. Koordinátori pridelení na útvary pre dopravu osôb a tovaru môžu byť tiež vyzvaní, aby uskutočňovali služobné cesty mimo pracovísk Európskeho parlamentu.

Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesto v triede AST 1, prvý stupeň, so základným mesačným platom 3 271,87 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie. Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnosti príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 1. Pracovná náplň

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku prispieva k riadnej správe infraštruktúry a logistiky na jednotlivých pracoviskách Európskeho parlamentu.

GR INLO má tieto úlohy:

 • spravovanie všetkých budov, ktoré využíva Európsky parlament v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu, ako aj styčných kancelárií v členských štátoch po technickej a administratívnej stránke,
 • riadenie útvarov, ktoré zabezpečujú materiálne vybavenie a poskytovanie služieb spojených s fungovaním týchto budov,
 • spravovanie vybavenia (nákup, doprava, sťahovanie, kuriérska služba, reštauračné služby, nákupné strediská atď.) a materiálne zabezpečenie schôdzí.

Koordinátori logistiky budú zodpovední za pomoc vedúcemu oddelenia alebo administrátorovi a za dohľad a koordináciu tímu zamestnancov.

Koordinátori logistiky budú pod vedením zodpovedného úradníka a v rámci programov a priorít, ktoré vymedzujú parlamentné orgány a ich vedenie, vykonávať tieto podrobné úlohy:

 • riadiť, usmerňovať, motivovať, koordinovať tím zamestnancov s cieľom optimalizovať využívanie ľudských zdrojov a zabezpečovať pritom kvalitu služieb;
 • vymedzovať priority, predvídať prácu, ktorá sa má vykonať, zabezpečovať primeranú úroveň kvality vykonanej práce;
 • zúčastňovať sa na vypracúvaní pokynov, postupovať ich a monitorovať ich dodržiavanie;
 • nadväzovať a udržiavať kontakty s kolegami na iných riaditeľstvách/oddeleniach/útvaroch a s externými partnermi;
 • riadiť nepredvídané situácie (napr. organizácia tímu v prípade nečakanej neprítomnosti);
 • zastupovať oddelenie na medziútvarových schôdzach alebo v pracovných skupinách;
 • dohliadať na administratívne činnosti týkajúce sa vozidiel (dokumenty, kontroly technického stavu);
 • v prípade potreby zabezpečovať manažment vodičov externých poskytovateľov služieb;
 • zabezpečovať kontinuitu služby v prípade potreby tým, že vozidlá EP určené na dopravu osôb a prepravu tovaru budú použité v EÚ aj mimo nej;
 • koordinovať tím pozostávajúci z maximálne 120 vodičov, organizovať cesty a smeny tímu a plánovať dispečerské služby a striedanie vodičov (vypracovanie a riadenie plánu vodičov);
 • kontrola pracovného času vodičov;
 • koordinovať, organizovať a zabezpečovať harmonogram sťahovania a striedanie interných a externých tímov (vypracúvať a riadiť harmonogram tímov maximálne 50 pracovníkov pri sťahovaniach);
 • organizovať distribúciu pošty, ktorú bude zabezpečovať/vykonávať tím pozostávajúci maximálne z 50 osôb pomocného personálu;
 • zabezpečovať vykonávanie rozhodnutí a prácu na spisoch a informovať žiadateľov o ich súčasnom stave;
 • poskytovať poradenstvo a informácie nadriadeným, poslancom, asistentom, zamestnancom Parlamentu a návštevníkom v oblastiach pôsobnosti.

Útvary, ktoré pravdepodobne prijmú koordinátorov logistiky, sú zodpovedné najmä za:

 • dopravu osôb, najmä poslancov a zamestnancov inštitúcie;
 • politiku v oblasti mobility a súvisiace vzťahy s federálnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi;
 • rôzne sťahovania (poslancov, politických skupín a zamestnancov inštitúcie) na troch hlavných pracoviskách a dodávky hnuteľného majetku;
 • prepravu vybavenia na plenárnu schôdzu v Štrasburgu a na schôdze politických skupín mimo troch hlavných pracovísk;
 • prideľovanie a správu pracovných priestorov;
 • distribúciu pošty na troch hlavných pracoviskách;
 • pomoc útvarom zodpovedným za plenárne schôdze (GR PRES) a galérie počas plenárnych schôdzí (GR LINC).

Koordinátori logistiky musia byť schopní riešiť rôzne situácie, rýchlo a pokojne reagovať na zmeny okolností a účinne komunikovať. Musia vedieť pravidelne zvládať vysokú pracovnú záťaž, pracovať multikultúrnom prostredí samostatne, ale aj v kolektíve.

Treba počítať s častými služobnými cestami na tri hlavné pracoviská Európskeho parlamentu, ako aj mnohými internými a externými kontaktmi.

 1. Podmienky účasti

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto všeobecné a osobitné podmienky:

a) Všeobecné kritériá

V súlade s článkom 28 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie musíte:

–          byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,

–          požívať svoje občianske práva,

–          spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

–          poskytnúť záruky o tom, že spĺňate morálne požiadavky potrebné na výkon predpokladaných funkcií.

 b) Osobitné kritériá

 i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Musíte mať:

 • úroveň postsekundárneho vzdelanie osvedčenú diplomom

alebo

 • stredoškolské vzdelanie ukončené získaním osvedčenia a oprávňujúce na vysokoškolské štúdium a najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti priamo súvisiacej s náplňou práce (časť A.2).

Diplomy vydané v členskom štáte alebo v krajine mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu, napríklad ministerstvom školstva.

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi diplomov vydaných v krajine mimo Únie, musia k svojej žiadosti pripojiť doklad o rovnocennosti svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ nájdete na sieťach ENIC-NARIC na webovom sídle https://www.enic-naric.net/. Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy. Príklady minimálnej úrovne požadovaných diplomov sú uvedené v tabuľke v príručke pre uchádzačov.

ii) Požadovaná odborná prax

Nevyžaduje sa žiadna prax. Akákoľvek prax, ktorú ste získali v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto výberové konanie (pozri zoznam úloh v časti A.2 Náplň práce), sa však bude považovať za výhodu.

iii)     Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina,

a

uspokojivú znalosť (minimálne úroveň B2) angličtiny alebo francúzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1.

Upozorňujeme na to, že uvedené požadované minimálne úrovne sa týkajú každej oblasti jazykovej spôsobilosti (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie) uvedenej v prihláške. Ide o schopnosti uvedené v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference-language-skills).

Koordinátori logistiky musia byť schopní pochopiť a vykonávať uvedené úlohy, spracúvať spisy a komunikovať s internými a externými partnermi, ako aj s vedením a kolegami v uvedenom pracovnom rámci. Väčšina týchto úloh sa vykonáva v dvoch jazykoch (angličtine a francúzštine), ktoré boli vybrané na účel tohto výberového konania v súlade so záujmom služby, pričom náplň práce si vyžaduje uvedené kvalifikácie. Koordinátori logistiky musia preto pri výkone týchto úloh a zabezpečovaní riadneho fungovania útvaru preukázať schopnosť pracovať a komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov.

 

B. PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

Výberové konanie sa organizuje na základe kvalifikácií a skúšok.

 1. Prijatie do výberového konania

Ak ste podali prihlášku:

– v súlade s požadovanými podmienkami stanovenými v bode C a

– v lehote uvedenej v bode C,

výberová komisia preskúma váš spis z hľadiska osobitných podmienok účasti.

Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, výberová komisia vás pripustí do výberového konania.

Vychádza pritom výlučne z informácií uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi.

 1. Posudzovanie kvalifikácií

Výberová komisia hodnotí kvalifikáciu uchádzačov, ktorí boli prijatí do výberového konania, na základe vopred stanovenej hodnotiacej tabuľky a zostaví zoznam 60 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na testy. Ak sa viacerí uchádzači kvalifikujú na poslednom dostupnom mieste s rovnakým počtom bodov, výberová komisia ich všetkých pozve do ďalšej fázy.

Pri posudzovaní kvalifikácie uchádzačov výberová komisia zohľadní najmä tieto skutočnosti, ktoré musia byť uvedené v prihláške:

 • odborná prax v oblasti poskytovania služieb klientom, ktorá súvisí s uvedenou náplňou práce;
 • odborná prax v oblasti dohľadu nad tímom;
 • odborná prax v oblasti vypracúvania dokumentov alebo pokynov týkajúcich sa uvedenej náplne práce,
 • odborná prax v európskych alebo medzinárodných organizáciách alebo v multikultúrnom alebo medzinárodnom prostredí;
 • osvedčenie/diplom o poskytovaní prvej pomoci, ktoré/ktorý vydal príslušný orgán, alebo odborná prax v oblasti osobnej bezpečnosti (evakuácia budov, prvá pomoc, požiarna bezpečnosť atď.).

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

 1. Testy

Písomný test

a) Písomný test v jazyku 2 na základe dokumentácie, ktorého cieľom je posúdiť vašu schopnosť vykonávať úlohy opísané v bode A.2 Pracovná náplň.

Maximálne trvanie testu: 3 hodiny.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa bude konať na diaľku na počítači.

30 najlepších uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomných testoch, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ za každý test dosiahli minimálny požadovaný počet bodov. Ak sa viacerí uchádzači kvalifikujú na poslednom dostupnom mieste s rovnakým počtom bodov, výberová komisia ich všetkých pozve do ďalšej fázy.

Ústne testy

b) Pohovor s výberovou komisiou v anglickom alebo francúzskom jazyku (jazyk 2), ktorý výberovej komisii umožní posúdiť na základe všetkých skutočností, ktoré ste uviedli v prihláške, vašu schopnosť vykonávať úlohy uvedené v bode A.2 Pracovná náplň. Výberová komisia takisto otestuje aj jazyk 1 uvedený v prihláške.

Maximálne trvanie testu: 45 minút.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

c) Skupinová diskusia alebo rolová hra v anglickom alebo francúzskom jazyku (jazyk 2), ktoré výberovej komisii umožnia posúdiť v súvislosti s úlohami uvedenými v bode A.2 Pracovná náplň vašu schopnosť prispôsobiť sa, rokovať, vašu kreativitu a schopnosť rozhodovať sa, ako aj vaše správanie v skupine alebo v určitej situácii.

Výberová komisia stanoví dĺžku skupinovej diskusie v závislosti od konečného zloženia skupín.

Maximálne trvanie rolovej hry je 20 minút.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov).

Tieto testy sa môžu konať na diaľku.

Pokyny k písomným a ústnym testom vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak neodpoviete na pozvánku na testy, nebude možné zastihnúť vás elektronickou poštou alebo sa nedostavíte na testy, môžu vás vylúčiť z výberového konania. Musíte postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie, ktoré je v rozpore s pokynmi, povedie k okamžitému vylúčeniu z výberového konania.

 1. Zaradenie na zoznam vhodných uchádzačov

Výberová komisia zostaví zoznam vhodných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a v testoch získali najlepšie celkové hodnotenie, ako je uvedené bode A.1 Všeobecné informácie. Toto celkové hodnotenie je súčtom bodov získaných v celom výberovom konaní (posúdenie kvalifikácií a skúšky a), b) a c) pod podmienkou, že uchádzači získali v jednotlivých testoch požadované minimum. Na zozname môžu byť všetci uchádzači, ktorí sa kvalifikovali na poslednom dostupnom mieste s rovnakým počtom bodov. Mená úspešných uchádzačov budú na zozname uvedené v abecednom poradí.

Platnosť zoznamu vhodných kandidátov sa končí 31. decembra 2026. Môže sa predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V takom prípade budú úspešní uchádzači uvedení na zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Úspešní uchádzači budú individuálne informovaní o svojich výsledkoch a zoznam vhodných uchádzačov bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle Európskeho parlamentu.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, musíte na účely certifikácie predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia na zoznam vhodných uchádzačov nevyplýva nárok ani záruka, že uchádzači budú prijatí do zamestnania.

 

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Podmienky zápisu

Do výberového konania sa musíte prihlásiť prostredníctvom platformy Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK.

Pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov si musíte pozorne prečítať Príručku pre uchádzačov vo výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

Uzávierka podávania prihlášok

Uzávierka podávania prihlášok je

 19. apríla 2023 o 17.00 h bruselského času.

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

Žiadame uchádzačov, aby NETELEFONOVALI útvarom Európskeho parlamentu v súvislosti s týmto výberovým konaním.