This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - OBCHODNÍ ANALYTICI - SAP (AD6 / AD9)

Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 13/04/2023 17:00
Útvar : 11-Generálne riaditeľstvo pre financie
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Príručka pre uchádzačov :
Vyhlásenie :

Skôr ako sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá výberových konaní a podmienky prihlasovania.

 

OBSAH

A. OPIS PRACOVNÉHO MIESTA A PODMIENKY ÚČASTI

B. PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

C. PRIHLÁŠKY

PRÍLOHY:     

PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

VYHLÁSENIE

 

A. OPIS PRACOVNÉHO MIESTA A PODMIENKY ÚČASTI

1. Všeobecné pripomienky

Európsky parlament rozhodol v súlade s článkom 29 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (služobný poriadok) vyhlásiť výberové konanie na úradníkov na generálne riaditeľstvo pre financie (GR FINS).

GR FINS hľadá schopných odborníkov, ktorí majú rozsiahle vedomosti a mohli pri prispieť k správe a údržbe platformy SAP S4HANA Európskeho parlamentu, za ktorú zodpovedá generálne riaditeľstvo. Cieľom výberového konania je obsadiť najmä voľné pracovné miesta v rámci oddelenia centra kompetencií FMS v Luxemburgu.

Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesta v platových triedach AD 6 a AD 9.

Výsledkom výberového konania bude zoznam 10 úspešných uchádzačov v každej z týchto tried.

Základný mesačný plat v triede AD 9, prvý stupeň, je 8 786,88 EUR.

Základný mesačný plat v triede AD 6, prvý stupeň, je 6 066,59 EUR.

Tento plat podlieha dani Únie a iným zrážkam stanoveným v služobnom poriadku. Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Toto oznámenie sa týka dvoch platových tried (AD 6 a AD 9). Uchádzači môžu podať prihlášku na pracovné miesto len v jednej platovej triede. Ako sa uvádza v časti B.1 oznámenia o výberovom konaní, uchádzači si preto musia pri podávaní online prihlášky zvoliť triedu a túto voľbu nesmú po potvrdení online prihlášky zmeniť.

Za určitých podmienok však výberová komisia môže preradiť prihlášky z triedy AD 9 do triedy AD 6.  Podmienky preradenia sú stanovené v časti B.1 oznámenia o výberovom konaní.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez akejkoľvek diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 

2. Opis pracovného miesta

2.1. Oddelenie centra kompetencií FMS

Hlavným poslaním generálneho riaditeľstva pre financie (GR FINS) je umožniť Európskemu parlamentu zodpovedne riadiť rozpočet EÚ a rozpočet samotného Parlamentu.

GR FINS preto zabezpečuje:

 • dobré finančné riadenie rozpočtu, ktorý má k dispozícii Európska únia a Európsky parlament,
 • transparentnosť pri využívaní rozpočtu,
 • podporu politickým aktérom Parlamentu v oblasti finančného riadenia.

GR FINS vytvára zjednodušené pracovné prostredie pre všetky finančné zainteresované strany s cieľom pomáhať pri plnení ich finančných úloh. Oddelenie centra kompetencií FMS prevzalo v tejto súvislosti zodpovednosť za implementáciu a údržbu centrálneho systému finančného riadenia (FMS) Európskeho parlamentu.

FMS je od januára 2020 súčasťou finančných aplikácií Európskeho parlamentu. Tak sú v jednom nástroji zlúčené plnenie rozpočtu, finančné účtovníctvo, riadenie zmlúv, riadenie inventáru a nákladové účtovníctvo.

Prechod na FMS umožnil Európskemu parlamentu:

 • zjednodušiť, štandardizovať a automatizovať kľúčové rozpočtové a finančné procesy,
 • zlepšiť viditeľnosť a dostupnosť informácií dôležitých pre vrcholový a stredný manažment pri rozhodovaní,
 • vykonávať lepšiu kontrolu nad dostupnými zdrojmi (ľudskými, informačnými a finančnými).

Rozsah FMS sa nedávno rozšíril o nové oblasti týkajúce sa ďalších procesov, ako sú výpočet platov, príspevkov a dôchodkov poslancov Európskeho parlamentu a tvorba nových manažérskych finančných výkazov.

 

2.2. Úlohy

Úspešní uchádzači môžu byť prijatí najmä na oddelenie centra kompetencií FMS. Pracovným jazykom je angličtina a od prijatých obchodných analytikov sa očakáva, že v súvislosti s implementáciou a/alebo údržbou systémov SAP, ktoré toto oddelenie riadi, budú plniť viaceré z týchto úloh: 

 • vymedzenie a zavádzanie procesných riešení v nástroji S4HANA pre oblasť financií a verejného obstarávania. Znalosť nástrojov S4HANA HCM a BW4HANA, ktoré používa aj Európsky parlament, sa bude zohľadňovať ako výhoda;
 • získavanie obchodných požiadaviek a ich spracovanie na funkčné riešenia;
 • zjednodušenie procesov SAP a ich zosúladenie s obchodnými požiadavkami;
 • vývoj integrácií SAP z predchádzajúcich aplikácií zákazníkov;
 • prijatie potrebných opatrení na údržbu aplikácií SAP (modernizácia, zlepšenia, opravy atď.);
 • uskutočňovanie skúšok funkčnosti; riadenie testovania akceptácie koncovými používateľmi;
 • poskytovanie podpory používateľom vrátane odborného vzdelávania;
 • účasť na koordinácii práce vykonávanej externými poskytovateľmi a na dohľade nad ňou;
 • prispievanie k realizácii projektov potrebných na dokončenie strategických plánov generálneho riaditeľstva, najmä k prípadnému budúcemu využívaniu cloudových riešení, a efektívna integrácia nových produktov SAP.

 

2.3. Požadované zručnosti

Úspešní uchádzači budú musieť pri plnení uvedených úloh preukázať tieto zručnosti a kompetencie:

 • schopnosť jasne a presne komunikovať v angličtine, a to ústne aj písomne;
 • schopnosť rozpoznať podstatné prvky zložitých problémov a vypracovať tvorivé a praktické riešenia;
 • schopnosť spolupracovať v tímoch, podporovať spoločné ciele a výmenu poznatkov s ostatnými kolegami;
 • schopnosť efektívne školiť koncových používateľov a vymieňať si s nimi poznatky;
 • schopnosť prioritne plniť najdôležitejšie úlohy a efektívne riadiť pracovné zaťaženie;
 • schopnosť efektívne pracovať pod tlakom a flexibilita prispôsobiť sa meniacemu sa pracovnému prostrediu; 
 • iniciatívnosť v záujme vysokej kvality práce;
 • jasné zameranie na potreby zákazníkov (interných aj externých).

 

3. Podmienky účasti

V čase uzávierky podávania prihlášok musia uchádzači spĺňať tieto všeobecné a osobitné podmienky:

(a)     Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 28 služobného poriadku musíte:

 • byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,
 • požívať svoje občianske práva,
 • spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
 • poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na plnenie súvisiacich povinností.

 

(b)     Osobitné podmienky účasti

(i)      Požadovaná kvalifikácia

V triede AD 6:

Uchádzači musia mať úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá dokončenému vysokoškolskému štúdiu v trvaní aspoň tri roky, osvedčenú diplomom oficiálne uznávaným v jednom z členských štátov Európskej únie.

V triede AD 9:

Uchádzači musia mať úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá dokončenému vysokoškolskému štúdiu v trvaní aspoň štyri roky, osvedčenú diplomom oficiálne uznávaným v jednom z členských štátov Európskej únie,

alebo

úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá dokončenému vysokoškolskému štúdiu v trvaní aspoň tri roky, osvedčenú diplomom oficiálne uznávaným v jednom z členských štátov Európskej únie, a následne aspoň jeden rok relevantnej odbornej praxe v oblasti súvisiacej s týmto výberovým konaním.

Diplomy vydané v členskom štáte alebo v krajine mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napríklad ministerstvom školstva.

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi diplomov vydaných v krajine mimo EÚ, musia vo svojej prihláške doložiť rovnocennosť svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ nájdete na sieťach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Výberová komisia zohľadní rozdiely medzi vzdelávacími systémami.

Viac informácií nájdete v prílohe 1 k Príručke pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

(ii)     Požadovaná odborná prax

Uchádzači musia mať okrem kvalifikácie, ktorá umožňuje účasť na výberovom konaní (pozri písmeno (i)), aj odbornú prax a technické znalosti v oblasti SAP.

 • V triede AD 6: Minimálne dvojročná odborná prax súvisiaca s uvedenými úlohami (časť 2.2) týkajúca sa modulov SAP v oblasti financií alebo verejného obstarávania.
 • V triede AD 9: Minimálne desaťročná odborná prax súvisiaca s uvedenými úlohami (časť 2.2) týkajúca sa modulov SAP v oblasti financií alebo verejného obstarávania. Uchádzači musia mať okrem toho minimálne trojročnú prax v práci s platformou S4HANA, pokiaľ ide o moduly v oblasti financií alebo verejného obstarávania (môže byť zahrnutá do uvedenej minimálnej požiadavky 10 rokov praxe).

(iii)     Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne na úrovni C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

ako aj

uspokojivú znalosť (minimálne na úrovni B2) anglického jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1.  Ak je jazykom 1 uchádzača angličtina, jazyk 2 musí byť niektorý z ďalších úradných jazykov Európskej únie (minimálne na úrovni B2).

Upozorňujeme, že uvedené požadované minimálne úrovne sa týkajú každej oblasti jazykovej spôsobilosti (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie) uvedenej v prihláške. Ide o schopnosti uvedené v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference-language-skills).

Jazyky, ktoré boli vybrané na toto výberové konanie, boli vymedzené v súlade so služobným záujmom. Pozícia obchodného analytika SAP si vyžaduje osobitné schopnosti vyplývajúce z pracovnej náplne uvedenej v časti A.2 tohto oznámenia o výberovom konaní.

Takmer všetky činnosti oddelenia centra kompetencií FMS sa vykonávajú v angličtine. Angličtina sa používa pri komunikácii s inými generálnymi riaditeľstvami Parlamentu a politickými orgánmi Európskeho parlamentu, ako aj s externými poskytovateľmi systémov SAP. Angličtina sa okrem toho používa počas schôdzí a pri vypracovávaní funkčných a technických dokumentov. Prijatí uchádzači musia preto pri výkone svojich povinností a zabezpečovaní riadneho fungovania útvaru preukázať schopnosť efektívne pracovať a komunikovať v angličtine.

 

B. PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

Výberové konanie je založené na testoch.

1. Prípustnosť prihlášky

Výberová komisia vašu prihlášku posúdi so zreteľom na osobitné podmienky účasti (časť A.3). Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, výberová komisia pripustí vašu prihlášku do predbežného výberu. Výberová komisia bude pri rozhodovaní vychádzať výlučne z informácií uvedených v prihláške a doložených príslušnými dokladmi.

Pozn.: Pri podávaní online prihlášky musia uchádzači uviesť, v ktorej platovej triede sa uchádzajú o miesto (AD 6 alebo AD 9). Všetci uchádzači musia tiež nahrať riadne vyplnený formulár vyhlásenia do príslušnej časti prihlášky. Ak uchádzači uchádzajúci sa o miesto v triede AD 9 nepredložia toto vyhlásenie alebo predložia neúplné vyhlásenie, ich prihláška bude neprípustná.

V prípade prihlášok v triede AD 9: Pri overovaní oprávnenosti na účasť môže výberová komisia preradiť prihlášku do platovej triedy AD 6, ak:

– z údajov uvedených v prihláške jasne vyplýva, že uchádzač nespĺňa podmienky účasti pre platovú triedu AD 9, ale spĺňa podmienky účasti pre platovú triedu AD 6,

a

– uchádzač vo vyhlásení vyjadril súhlas s preradením do platovej triedy AD 6. Upozorňujeme, že v prípade absencie takéhoto vyhlásenia alebo v prípade predloženia neúplného vyhlásenia uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky účasti pre platovú triedu AD 9, nemôžu byť preradení do platovej triedy AD 6, a preto ich prihláška nebude do výberového konania pripustená.

 

2. Testy

a) Predbežný výberový test pozostávajúci z otázok s voliteľnými odpoveďami

Ak výberová komisia rozhodne o vašom pripustení do výberového konania, budete pozvaný/-á na počítačový predbežný výberový test pozostávajúci z otázok s voliteľnými odpoveďami, pokiaľ ste podali prihlášku:

– v súlade s podmienkami stanovenými v časti C a

– v lehote uvedenej v časti C.

Test pozostávajúci z otázok s voliteľnými odpoveďami bude v angličtine.

Tento test bude pozostávať maximálne z 30 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré umožnia posúdiť vašu schopnosť identifikovať informácie súvisiace s opisom pracovného miesta (časť A.2). Na postup treba dosiahnuť minimálne 50 % bodov.

Test bude trvať maximálne 45 minút a bude sa konať online na počítači.

b) Písomný test

Písomný test bude v angličtine a bude navrhnutý tak, aby umožnil posúdiť vašu spôsobilosť vykonávať úlohy uvedené v opise pracovného miesta (časť A.2).

Výberová komisia nebude posudzovať len odpovede na písomný test z technického hľadiska, ale vyhodnotí aj vaše zručnosti pri príprave textov, pričom osobitnú pozornosť vašej schopnosti komunikovať štruktúrovane, logicky a jasne.

Písomný test sa uskutoční hneď po predbežnom výberovom teste pozostávajúcom z otázok s voliteľnými odpoveďami. Ak v predbežnom výberovom teste pozostávajúcom z otázok s voliteľnými odpoveďami nedosiahnete stanovený minimálny počet bodov, váš písomný test sa nebude hodnotiť.

Písomný test bude trvať maximálne 120 minút.

Hodnotenie: 0 až 60 bodov (požadované minimum: 30 bodov).

Tento test sa bude konať online na počítači.

20 uchádzačov o miesto v každej triede výberového konania, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomnom teste, bude pozvaných na ústny test, pokiaľ za písomný test dosiahli požadované minimum. Ak viacerí uchádzači získali rovnaký počet bodov, ktorým sa kvalifikujú na posledné dostupné miesto pre každú triedu, výberová komisia ich všetkých pozve do ďalšej fázy.

c) Ústny test

Pohovor s výberovou komisiou bude v angličtine a jeho cieľom je posúdiť vašu spôsobilosť plniť úlohy, ako aj vaše zručnosti a schopnosti uvedené v časti A.2 (Opis pracovného miesta), pričom sa zohľadnia všetky informácie uvedené v prihláške. Výberová komisia overí znalosti jazyka 1 všetkých uchádzačov, ktorí uviedli angličtinu ako svoj jazyk 2, a overí druhý jazyk uchádzačov, ktorí uviedli angličtinu ako svoj jazyk 1.

Maximálna dĺžka testu: 45 minút.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Ústny test sa môže konať na diaľku.

Pokyny k písomnému a ústnemu testu dostanete v dostatočnom predstihu. Testy sa budú konať v konkrétny deň o konkrétnej hodine. Ak neodpoviete na pozvánku na test, nebudete zastihnuteľný elektronickou poštou alebo sa nedostavíte na test, môžu vás vylúčiť z výberového konania. Musíte sa presne riadiť pokynmi. Nedodržanie pokynov alebo postup v rozpore s pokynmi povedie k vášmu okamžitému vylúčeniu.

 

3. Zoznam vhodných uchádzačov

Výberová komisia vypracuje zoznam 10 vhodných uchádzačov pre každú platovú triedu výberového konania s menami uchádzačov s najvyšším celkovým počtom bodov, ktorí spĺňajú podmienky. Tento celkový počet bodov je súčtom bodov získaných za písomný a ústny test, pokiaľ uchádzači získali v písomnom aj ústnom teste požadované minimum. Mená úspešných uchádzačov budú na zozname pre každú triedu uvedené v abecednom poradí. Ak viacerí uchádzači získali rovnaký počet bodov, ktorým sa kvalifikujú na posledné dostupné miesto pre každú triedu, všetci môžu byť zaradení do zoznamu.

Platnosť zoznamu vhodných uchádzačov sa skončí 31. decembra 2026. Platnosť tohto zoznamu sa môže predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V prípade predĺženia jeho platnosti budú úspešní uchádzači uvedení na zozname včas informovaní.

Úspešní uchádzači budú individuálne informovaní o svojich výsledkoch a zoznam vhodných uchádzačov bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle Európskeho parlamentu.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, budete požiadaný/-á, aby ste na účely overenia predložili originály všetkých požadovaných dokumentov vrátane diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných uchádzačov nevyplýva nárok na prijatie ani záruka prijatia do zamestnania.

 

C. PRIHLÁŠKY

Ako podať prihlášku

Do výberového konania sa musíte prihlásiť prostredníctvom platformy Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK

Pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov si musíte pozorne prečítať Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

Uzávierka podávania prihlášok

Uzávierka prihlášok je stanovená na

13. apríla 2023 o 17.00 h luxemburského času.

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

Žiadame uchádzačov, aby Európskemu parlamentu NETELEFONOVALI v súvislosti s týmto výberovým konaním.