This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - DOČASNÝ ZAMESTNANEC - ADMINISTRATÍVNY MANAŽÉR/ADMINISTRATÍVNA MANAŽÉRKA (AD 7)

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 28/11/2022 12:00
Útvar : 10-Generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Príručka pre uchádzačov :

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní porozumieť pravidlám postupov a podmienkam prihlasovania.

 

OBSAH

A. ÚLOHY A PODMIENKY PRIJATIA

B. POSTUP

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHA:      PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

 

A. ÚLOHY A PODMIENKY PRIJATIA

 1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol o začatí výberového konania na obsadenie miesta dočasného zamestnanca (AD 7) na generálnom riaditeľstve pre logistiku a tlmočenie konferencií, na riaditeľstve pre organizáciu konferencií, v oddelení služieb pre konferencie na diaľku.

Ide o obsadenie miesta administrátora/administrátorky – administratívneho manažéra/administratívnej manažérky, ktorý/-á bude zodpovedný/-á za:

 • podporu a koordináciu komplexných schôdzí s využitím viacjazyčnej platformy pre účasť na diaľku.
 • zlepšenie pracovných postupov súvisiacich s organizáciou schôdzí s viacjazyčnou účasťou na diaľku alebo simultánnym tlmočením na diaľku;
 • koordináciu strategického rozvoja služieb poskytovaných prostredníctvom platformy.

Miesto výkonu práce bude v Bruseli.

Pracovná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Úspešný/-á uchádzač/-ka bude prijatý/-á na pracovné miesto v triede AD 7, prvý stupeň, so základným mesačným platom 6 568,39 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Platový stupeň, v ktorom budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie, okrem iného z dôvodu rodu, etnického pôvodu, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 

 1. Pracovná náplň

Generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií (GR LINC) zabezpečuje všetky viacjazyčné konferenčné služby v Európskom parlamente. Poslaním GR LINC je umožniť Európskemu parlamentu dosahovať jeho politické ciele tým, že zabezpečí, aby schôdze Parlamentu prebiehali z jazykového, technického a logistického hľadiska s maximálnou profesionalitou a snahou dosiahnuť čo najlepší výsledok. GR LINC prispieva k demokratickej legitimite tým, že pomáha poslancom Európskeho parlamentu sprostredkovať ich posolstvá vo všetkých úradných jazykoch, a zabezpečuje tak hladký priebeh legislatívnej činnosti a jej dostupnosť pre všetkých Európanov.

Úlohou riaditeľstva pre organizáciu konferencií Generálneho riaditeľstva pre logistiku a tlmočenie konferencií je poskytovať organizátorom konferencií a iných podujatí v Európskom parlamente iné konferenčné služby ako tlmočenie. Zabezpečuje plynulý a efektívny priebeh administratívnej, technickej a logistickej podpory schôdzí, konferencií a iných podujatí.

Miesto výkonu práce bude v Bruseli. Pod vedením priameho nadriadeného a v rámci programov a priorít stanovených parlamentnými orgánmi a pod ich vedením bude vykonávať najmä tieto činnosti:

 • podpora a koordinácia komplexných schôdzí s využitím viacjazyčnej platformy pre účasť na diaľku,
 • riadenie vzťahov s poskytovateľom platformy pre účasť na diaľku s cieľom neustále zlepšovať poskytované služby,
 • koordinácia strategického rozvoja služieb, ktoré poskytuje oddelenie platforme pre účasť na diaľku,
 • šírenie všetkých interných a externých informácií a dokumentácie potrebných na informovanie používateľov služieb GR LINC vrátane poslancov a zamestnancov,
 • zvyšovanie informovanosti,
 • pomoc pri každodennom riadení tímu zodpovedného za sprostredkovanie schôdzí s využitím viacjazyčnej platformy pre účasť na diaľku,
 • koordinácia s tlmočníkmi (plánovanie, informácie, monitorovanie atď.).

Plnenie týchto úloh si vyžaduje analytické schopnosti, schopnosť logicky myslieť, rozhodovacie a štylistické schopnosti. Od administrátora/administrátorky - administratívneho pracovníka sa očakáva iniciatíva, prispôsobivosť a silné zameranie na poskytovanie služieb klientom, ako aj predvídavosť. Mal by mať aj zručnosti v oblasti riadenia projektov a vyjednávania. Dôraz sa kladie aj na schopnosť riešiť rôznorodé a často zložité problémy, rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti, efektívne komunikovať v angličtine, pravidelne pracovať v krátkych termínoch, pracovať samostatne aj v tíme, prispôsobiť sa európskemu a/alebo medzinárodnému pracovnému prostrediu a byť v kontakte s pracovníkmi na všetkých úrovniach.

Pracovným jazykom je najmä angličtina. Angličtina je nevyhnutná na riadenie vzťahov s poskytovateľom platformy pre účasť na diaľku a je hlavným jazykom, v ktorom prebieha externá komunikácia s klientmi (najmä so sekretariátmi parlamentných výborov a politických skupín a s poslancami Európskeho parlamentu), v ktorom sa vypracúva všetka dokumentácia a v ktorom sa uskutočňujú propagačné činnosti a riadenie tímu.

Tieto povinnosti si vyžadujú služobné cesty na iné pracoviská Európskeho parlamentu (Luxemburg a Štrasburg) aj mimo nich.

 

 1. Podmienky účasti na výberovom konaní

V čase uzávierky podávania prihlášok musia uchádzači spĺňať tieto podmienky:

a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 12 ods. 2 PZOZ musia uchádzači:

 • byť štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov Európskej únie,
 • požívať svoje občianske práva,
 • spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
 • poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

b) Osobitné podmienky

i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Uchádzači musia mať úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá úplnému cyklu minimálne trojročného vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu oficiálne uznaného v niektorom z členských štátov, Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy. Príklady minimálnej úrovne požadovaných diplomov sú uvedené v tabuľke v príručke pre uchádzačov.

Diplomy musia byť uznané oficiálnym orgánom niektorého z členských štátov Únie, napríklad ministerstvom školstva, bez ohľadu na to, či boli vydané v členskom štáte EÚ alebo v krajine mimo EÚ.

ii) Požadovaná odborná prax

Okrem kvalifikácie požadovanej podľa bodu A.3.b) i) sú uchádzači povinní mať najmenej 24 mesiacov odbornej praxe v oblasti súvisiacej s povahou povinností uvedených v časti A.2.

iii) Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka

a

uspokojivú znalosť (úroveň B2) anglického jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 musí byť odlišný od jazyka 1. Ak je jazykom 1 angličtina, vyžaduje sa uspokojivá znalosť (minimálne úroveň B2) jedného z 23 ďalších úradných jazykov Európskej únie.

Upozorňujeme na to, že uvedené minimálne úrovne sa týkajú všetkých oblastí jazykových zručností (ústny a písomný prejav, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením) uvedených v prihláške. Tieto zručnosti zodpovedajú zručnostiam stanoveným v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills)

Upozorňujeme uchádzačov na to, že jazyk 2 (angličtina), ktorý bol zvolený na účel tohto výberového konania, bol vymedzený v súlade so služobným záujmom, ktorý si vyžaduje osobitné jazykové znalosti vzhľadom na povahu povinností uvedených v časti A.2 tohto oznámenia o výberovom konaní. Uchádzači musia byť schopní pracovať a efektívne komunikovať v angličtine, aby mohli vykonávať svoje úlohy a prispievať k riadnemu fungovaniu útvaru. Úspešní uchádzači musia byť schopní komunikovať s rôznymi sekretariátmi, ktoré organizujú viacjazyčné schôdze na diaľku, s kolegami z rôznych oddelení zapojených do poskytovania služieb na týchto schôdzach a s poskytovateľmi platforiem, ako aj efektívne komunikovať s internými a externými partnermi, nadriadenými a kolegami v rámci útvaru. Všetky tieto úlohy sa vykonávajú najmä v angličtine.

 

Okrem toho sa v záujme rovnakého zaobchádzania a v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. e) PZOZ od každého uchádzača, aj keď má ako prvý úradný jazyk angličtinu, vyžaduje aspoň uspokojivá znalosť ďalšieho (druhého) úradného jazyka Európskej únie.

 

B. POSTUP

Výberové konanie je založené na kvalifikáciách a testoch.

 1. Účasť na výberovom konaní

Ak

 • spĺňate všeobecné podmienky účasti na výberovom konaní a
 • prihlášku ste podali v súlade s požiadavkami v stanovenom termíne,

výberová komisia vašu prihlášku posúdi so zreteľom na osobitné podmienky účasti.

Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, výberová komisia vás zaradí do výberového konania.

Komisia pritom vychádza výlučne z informácií uvedených v žiadosti, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi.

 

 1. Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia vyhodnotí kvalifikácie uchádzačov prijatých do výberového konania na základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií a zostaví zoznam 12 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na písomný test. Výberová komisia vyberie všetkých uchádzačov, ktorí sa umiestnili ex aequo na poslednom mieste.

Výberová komisia pri posudzovaní kvalifikácie uchádzačov vezme do úvahy najmä tieto aspekty (doložené príslušnými dokladmi, ktoré musia byť priloženými k prihláške):

 • skúsenosti získané v politických orgánoch a/alebo v spolupráci s nimi,
 • skúsenosti s organizáciou podujatí so simultánnym tlmočením,
 • skúsenosti s prevádzkovým a praktickým riadením viacjazyčných platforiem s účasťou na diaľku,
 • skúsenosti získané pri zavádzaní a zlepšovaní pracovných postupov súvisiacich s organizáciou schôdzí s viacjazyčnou účasťou na diaľku;
 • skúsenosti získané v európskom a/alebo medzinárodnom prostredí.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

 

 1. Testy

Písomný test

a) Vypracovanie písomnej úlohy v angličtine na základe dokumentu, ktorej cieľom je posúdiť schopnosť uchádzačov vykonávať úlohy opísané v časti A.2, ako aj ich písomný prejav a schopnosť sumarizovať.

Trvanie testu: 3 hodiny.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa bude konať na diaľku na počítači.

Šesť najlepších uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov v písomnom teste, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ dosiahli minimálny požadovaný počet bodov. Výberová komisia vyberie všetkých uchádzačov, ktorí sa umiestnili ex aequo na poslednom mieste.

Ústne testy

b) Pohovor s výberovou komisiou v angličtine, ktorý so zreteľom na všetky informácie uvedené v prihláške umožní vyhodnotiť schopnosť uchádzača vykonávať úlohy uvedené v časti A.2. Výberová komisia preskúša aj znalosť jazyka, ktorý uchádzači uviedli ako jazyk 1 (alebo jazyk 2, ak je vaším jazykom 1 angličtina).

Maximálna dĺžka testu: 45 minút.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

c) Test vo forme skupinového rozhovoru alebo rolovej hry v angličtine, ktoré výberovej komisii umožnia posúdiť schopnosti uchádzačov opísané v časti A.2 tohto oznámenia o výberovom konaní, najmä schopnosť prispôsobiť sa, rokovať, pracovať kreatívne, rozhodovať sa, ako aj ich správanie v skupine alebo v určitej situácii.

Výberová komisia stanoví dĺžku skupinového rozhovoru v závislosti od konečného zloženia skupín.

Maximálna dĺžka rolovej hry je 20 minút.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov).

Tieto testy sa môžu konať na diaľku.

Pokyny k písomným a ústnym testom budú uchádzačom poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Uchádzači, ktorí neodpovedia na pozvánku na testy, ktorých nebude možné zastihnúť elektronickou poštou alebo sa na testy nedostavia, budú z výberového konania vylúčení. Uchádzači sú povinní postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo akékoľvek konanie v rozpore s nimi bude mať za následok okamžité vylúčenie z výberového konania.

 

 1. Zaradenie do zoznamu vhodných uchádzačov

Do zoznamu vhodných uchádzačov sa – v poradí podľa dosiahnutých výsledkov – zaradia mená troch uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov (pri hodnotení kvalifikácií a testov), ako aj minimum požadované pri každom z testov. Do zoznamu sa zaradenia všetci uchádzači, ktorí sa ex aequo umiestnia na poslednom dostupnom mieste.

O svojich výsledkoch budú uchádzači osobne informovaní písomnou formou.

Zoznam vhodných uchádzačov sa zverejní na intranete Európskeho parlamentu.

Platnosť zoznamu vhodných uchádzačov končí 31. decembra 2026. Platnosť zoznamu môže predĺžiť menovací orgán svojím rozhodnutím. V tom prípade budú uchádzači uvedení v zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Ak bude uchádzačovi ponúknuté pracovné miesto, je na účely certifikácie povinný predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných kandidátov nevyplýva nárok ani záruka prijatia do zamestnania.

 

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Na tento účel musíte mať účet na platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK. Uchádzači smú mať len JEDEN účet. Na jeho vytvorenie musíte najskôr kliknúť na odkaz „Podať žiadosť online“, ktorý je uvedený na konci strany.

Upozorňujeme uchádzačov, že pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov si musia pozorne prečítať Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

 

Uzávierka prihlášok

Uzávierka podávania prihlášok je

28. novembra 2022 o 12.00 hod. bruselského času.

 

Po potvrdení prihlášky bude uchádzačom automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

Prosíme uchádzačov, aby NETELEFONOVALI v súvislosti s harmonogramom konania.