This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/278/S - DOČASNÝ ZAMESTNANEC - ADMINISTRATÍVNY MANAŽÉR (AD 9)

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 24/10/2022 12:00
Útvar : 01-Kancelária generálneho tajomníka, riaditeľstvo pre inovácie a centrálne služby
Ref. : PE/278/S - CADRE ADMINISTRATIF, PROFIL DIVERSITÉ (AD 9)
Príručka pre uchádzačov :

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní porozumieť pravidlám postupov a podmienkam prihlasovania.

 

OBSAH

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ A ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ

B. POSTUP

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHA:      PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

 

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ A ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ

 1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol o začatí postupu na obsadenie miesta dočasného zamestnanca (AD 9).

Ide o obsadenie miesta administratívneho manažéra/ /administratívnej manažérky. Miesto výkonu práce bude v Bruseli.

Pracovná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Úspešný/-á uchádzač/-ka bude prijatý/-á na pracovné miesto v triede AD 9, prvý stupeň, so základným mesačným platom 8 408,50 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 

 1. Pracovná náplň

Úspešný/-á uchádzač/-ka bude pracovať na sekretariáte Predsedníctva a kvestorov, ktorý je zodpovedný za prípravu schôdzí týchto dvoch riadiacich orgánov a následné opatrenia vrátane prípravy návrhov rozhodnutí, technických poznámok, zápisníc, listov a oznámení členom, ako aj spisov a dokumentov distribuovaných na týchto schôdzach. Je tiež zodpovedný za organizáciu všetkých pracovných skupín Predsedníctva a kvestorov. Sekretariát je tiež zodpovedný za každodenné riadenie záležitostí, ktoré patria do právomoci uvedených orgánov, a za ich korešpondenciu. Sekretariát tiež vedie a aktualizuje zbierku predpisov, ktorá obsahuje rozhodnutia prijaté Predsedníctvom, Konferenciou predsedov a kvestormi.

Úspešný/-á uchádzač/-ka sa bude podieľať na príprave schôdzí Predsedníctva a kvestorov vrátane pracovných skupín Predsedníctva, najmä tým, že bude pomáhať pri vypracúvaní poznámok predsedníčky, ako aj technických poznámok a zápisníc z týchto schôdzí. Bude sa podieľať na riadení pracovnej skupiny Predsedníctva v úzkej spolupráci s príslušným generálnym riaditeľstvom a kanceláriou generálneho tajomníka. Úspešný/-á uchádzač/-ka bude tiež zodpovedný/-á za poskytovanie podpory vedúcemu oddelenia v otázkach týkajúcich sa činností a povinností Predsedníctva a kvestorov. Úspešný/-á uchádzač/-ka musí dôkladne poznať politické prostredie Európskeho parlamentu a prostredie politických skupín. Musí preukázať dobrú znalosť špecifických kompetencií Predsedníctva a kvestorov a vzťahov medzi jednotlivými riadiacimi orgánmi.

Vyžaduje sa dôkladná znalosť problematiky rodovej rovnosti, začlenenia a rozmanitosti a preukázateľné odborné skúsenosti v tejto oblasti. Nevyhnutné sú výborné písomné zručnosti v angličtine, veľmi dobrá znalosť postupov upravujúcich organizáciu a fungovanie riadiacich orgánov Európskeho parlamentu a jeho rozhodovacieho procesu. Úspešný/-á uchádzač/-ka musí mať vynikajúce komunikačné a interpersonálne zručnosti podložené relevantnými skúsenosťami, diplomaciu a diskrétnosť. Úspešný/-á uchádzač/-ka musí byť schopný/-á pracovať v krátkych termínoch a časových harmonogramoch.

Medzi hlavné úlohy patrí najmä:

 • pomoc pri príprave schôdzí Predsedníctva a kvestorov vrátane pracovných skupín Predsedníctva, najmä tým, že sa podieľa na vypracúvaní poznámok predsedníčky, ako aj brífingov, technických poznámok, listov a zápisníc z týchto schôdzí,
 • účasť na riadení pracovnej skupiny Predsedníctva v úzkej spolupráci s príslušným generálnym riaditeľstvom,
 • monitorovanie otázok v oblasti rodovej rovnosti, začlenenia a rozmanitosti;
 • vypracovávanie rôznych listov a iných dokumentov súvisiacich s činnosťou oddelenia,
 • zabezpečenie vzťahov s príslušnými útvarmi a/alebo partnermi na inštitucionálnej úrovni,
 • riadenie a koordinácia konkrétnych projektov.

Príprava brífingov, technických poznámok, zápisníc a listov pre členov Predsedníctva a/alebo príslušné útvary Európskeho parlamentu sa v prevažnej väčšine prípadov vykonáva v angličtine, čo si vyžaduje veľmi dobrú znalosť angličtiny a schopnosť vypracovať dokumenty v angličtine.  V malom počte prípadov sa táto práca vykonáva vo francúzštine, a preto je znalosť francúzštiny výhodou.

Na výkon uvedených úloh sú potrebné tieto schopnosti:

- schopnosť analyzovať a porozumieť informáciám,

- organizačné a plánovacie schopnosti,

- prispôsobivosť,

- komunikačné schopnosti,

- dôvernosť/diskrétnosť.

Očakávajú sa časté služobné cesty do Štrasburgu a flexibilný pracovný čas.

 

 1. Podmienky prijatia

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto podmienky:

a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 12 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie je potrebné najmä:

–          byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,

–          požívať svoje občianske práva,

–          spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

–          poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

b) Osobitné podmienky

i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Uchádzači musia mať:

 • úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá úplnému cyklu minimálne štvorrojročného vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu oficiálne uznaného v niektorom z členských štátov,

alebo

 • úroveň, ktorá zodpovedá aspoň trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčená diplomom oficiálne uznaným v jednom z členských štátov s následnou zodpovedajúcou odbornou praxou v trvaní najmenej jedného roka.

Diplomy musia byť uznané oficiálnym orgánom niektorého z členských štátov Únie, napríklad ministerstvom školstva, bez ohľadu na to, či boli vydané v členskom štáte EÚ alebo v krajine mimo EÚ.

Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy. Príklady minimálnej úrovne požadovaných diplomov sú uvedené v tabuľke v príručke pre uchádzačov.

Odborná prax požadovaná v druhej zarážke sa pri posudzovaní odbornej praxe požadovanej v časti A.3. b) bod ii) nebude zohľadňovať. 

ii) Požadovaná odborná prax

Okrem kvalifikácie požadovanej podľa bodu A.3.b) i) sú uchádzači povinní mať najmenej 10 rokov odbornej praxe v oblasti súvisiacej s povahou povinností uvedených v časti A.2 z toho najmenej 6 rokov v medzinárodnom prostredí.

iii) Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka

a

uspokojivú znalosť (minimálne úroveň B2) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 2): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka.

Jazyk 1 alebo jazyk 2 musí byť angličtina.

Znalosť francúzštiny je výhodou.

Upozorňujeme, že uvedené minimálne úrovne sa týkajú všetkých oblastí jazykových zručností (ústny prejav, písomné vyjadrovanie, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením) uvedených v prihláške. Tieto zručnosti zodpovedajú zručnostiam stanoveným v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Upozorňujeme uchádzačov, že anglický jazyk zohráva v tomto výberovom konaní zásadnú úlohu a je v súlade so služobným záujmom, ktorý si vyžaduje príslušné schopnosti vzhľadom na pracovnú náplň.

 

Prijatá osoba musí byť schopná porozumieť úlohám, ktoré má vykonávať, spracúvať spisy na vysokej úrovni a efektívne komunikovať s internými aj externými partnermi v tomto jazyku. Zo všetkých listov vypracovaných sekretariátom Predsedníctva a kvestorov v roku 2021 bolo 94 % v angličtine. Takmer všetky zvyšné listy (6 %) boli napísané vo francúzštine. Bolo vypracovaných takmer 300 listov, z ktorých len jeden bol v inom úradnom jazyku.

 

B. POSTUP

Výberové konanie je založené na kvalifikáciách a testoch.

 1. Účasť na výberovom konaní

Ak uchádzač

 • spĺňa všeobecné podmienky účasti na výberovom konaní a
 • podal prihlášku v súlade s požiadavkami v stanovenom termíne,

výberová komisia prihlášku posúdi so zreteľom na osobitné podmienky účasti.

Ak uchádzač spĺňa osobitné podmienky účasti, výberová komisia ho zaradí do výberového konania.

Výberová komisia bude pritom vychádzať výlučne z informácií uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi.

 

 1. Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia vyhodnotí kvalifikácie uchádzačov prijatých do výberového konania na základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií a zostaví zoznam 12 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na písomný test. Výberová komisia vyberie všetkých uchádzačov, ktorí sa umiestnili ex aequo na poslednom dostupnom mieste.

Pri hodnotení kvalifikácií uchádzačov výberová komisia zohľadní najmä tieto prvky, ktoré musia byť doložené v prihláške:

 • skúsenosti získané v politických orgánoch a/alebo v práci s nimi,
 • relevantné odborné skúsenosti v oblasti rodovej rovnosti, začlenenia a rozmanitosti;
 • odborné skúsenosti vo vypracovávaní brífingov, technických poznámok, zápisníc a listov,
 • odborné skúsenosti v príprave stretnutí na vysokej úrovni,
 • skúsenosti v európskom a/alebo medzinárodnom prostredí.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

 

 1. Testy

Písomný test

Test v dvoch častiach:

a) Vypracovanie písomnej úlohy v angličtine (jazyk 1 alebo jazyk 2) na základe dokumentu. Cieľom je posúdiť schopnosť uchádzačov vykonávať úlohy opísané v časti A.2, ako aj ich písomný prejav a schopnosť syntézy.

b) Písomný test v úradnom jazyku EÚ (jazyk 1 alebo jazyk 2), ktorý ste uviedli a ktorý nie je angličtina. Tento test je určený na posúdenie vašich vedomostí o postupoch upravujúcich organizáciu a fungovanie riadiacich orgánov Európskeho parlamentu a o rozhodovacom procese Európskeho parlamentu.

Maximálna dĺžka testu: 2 hodiny na test a) a 30 minút na test b).

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa bude konať na diaľku na počítači.

Šesť najlepších uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomnom teste, bude pozvaných na ústny test, pokiaľ dosiahli minimálny požadovaný počet bodov.

Ústny test

c) Pohovor s výberovou komisiou v angličtine, ktorý so zreteľom na všetky informácie uvedené v prihláškach umožní vyhodnotiť vašu schopnosť vykonávať úlohy uvedené v časti A.2. Výberová komisia preverí aj vašu znalosť francúzštiny, ak ste ju uviedli v prihláške.

Maximálna dĺžka testu: 45 minút.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa môže konať na diaľku.

Pokyny k písomným a ústnym testom budú uchádzačom poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak uchádzač neodpovie na pozvánku na testy, nebude ho možné zastihnúť elektronickou poštou alebo sa nedostaví na testy, bude z výberového konania vylúčený. Uchádzači sú povinní postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo akékoľvek konanie v rozpore s nimi bude mať za následok okamžité vylúčenie z výberového konania.

 

 1. Zaradenie do zoznamu vhodných kandidátov

Do zoznamu vhodných uchádzačov sa – v poradí podľa dosiahnutých výsledkov – zaradia mená troch uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov (pri hodnotení kvalifikácií a testov), ako aj minimum požadované pri každom z testov. Do zoznamu budú zaradení všetci uchádzači, ktorí sa ex aequo umiestnia na poslednom dostupnom mieste.

O svojich výsledkoch budú uchádzači osobne informovaní písomnou formou.

Zoznam vhodných kandidátov sa zverejní na intranete Európskeho parlamentu.

Platnosť zoznamu vhodných uchádzačov sa skončí 31. decembra 2026. Platnosť zoznamu môže predĺžiť menovací orgán svojím rozhodnutím. V tom prípade budú uchádzači uvedení v zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Ak bude uchádzačovi ponúknuté pracovné miesto, je na účely certifikácie povinný predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných uchádzačov nevyplýva nárok ani záruka prijatia do zamestnania.

 

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Na tento účel treba mať účet na platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK Uchádzači smú mať len JEDEN účet. Na jeho vytvorenie musíte najskôr kliknúť na odkaz „Podať žiadosť online“, ktorý je uvedený na konci strany.

PRED vyplnením prihlášky sú uchádzači povinní si pozorne prečítať príručku pre uchádzačov.

 

Uzávierka prihlášok

Záujemcovia sa musia prihlásiť online na platforme Apply4EP najneskôr do

24. októbra 2022 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

 

Žiadame uchádzačov, aby v súvislosti s týmto výberovým konaním NETELEFONOVALI.

Po potvrdení prihlášky bude uchádzačom automaticky zaslané potvrdenie o doručení.