This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - DOČASNÝ ZAMESTNANEC - ADMINISTRÁTOR/ADMINISTRÁTORKA – SPRÁVCA KNIŽNÍC OTVORENÝCH PRE VEREJNOSŤ (TEMATICKÝ ANALYTIK) (AD7)

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 02/09/2022 12:00
Útvar : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Skôr, než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní porozumieť pravidlám postupov a podmienkam prihlasovania.

 

OBSAH

A.  ÚLOHY A PODMIENKY PRIJATIA

B.  POSTUP

C.  PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHA: PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

 

A. ÚLOHY A PODMIENKY PRIJATIA

 1. Všeobecné informácie

Európsky parlamentu rozhodol o začatí postupu na obsadenie miesta dočasného zamestnanca (AD 7).

Hľadaným profilom je administrátor/administrátorka – správca knižníc otvorených pre verejnosť (tematický analytik) (AD7) v Bruseli.

Pracovná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesta v triede AD 7, prvý stupeň, so základným mesačným platom 6 568,39 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Platový stupeň, v ktorom budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 

 1. Pracovná náplň

Generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby (EPRRS) poskytuje poslancom Európskeho parlamentu, jeho parlamentným výborom a Európskemu parlamentu ako celku nezávislé, objektívne a spoľahlivé analytické a výskumné materiály o rôznych politických témach súvisiacich s Európskou úniou.

Riaditeľstvo EPRS pre knižnice a zdroje vedomostí poskytuje poslancom a zamestnancom Európskeho parlamentu široký výber fyzických a digitálnych kníh, časopisov, novín, správ, databáz a iných zdrojov informácií relevantných pre všetky aspekty práce Európskeho parlamentu ako inštitúcia. O svoju vedomostnú základňu sa delí so širokou verejnosťou, odpovedá na otázky občanov a postupne rozširuje zbierky otvorené pre všetkých na pomoc učiteľom, výskumníkom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o Európsku úniu, jej históriu, jej pamiatky a jej politiky.

Súčasťou tohto riaditeľstva je aj oddelenie knižnice občanov ako tím približne 12 kolegov so sídlom v Bruseli a v Luxemburgu. Knižnica občanov sa venuje realizácii veľkej viacjazyčnej verejnej knižnice Citizens' Library for Europe v Bruseli, spravuje parlamentnú knižnicu v Luxemburgu, ktorej historické zbierky už sú prístupné verejnosti, a pracuje na vytvorení čitárne pre návštevníkov v Štrasburgu. Oddelenie tiež rozvíja partnerskú spoluprácu s veľkými verejnými výskumnými knižnicami v Európe aj mimo nej, ako aj s ďalšími významnými platformami čítania pre verejnosť, ako je napríklad Europeana. Napokon uchováva, rozširuje a zveľaďuje historickú zbierku Európskeho parlamentu, ktorej niektoré exempláre siahajú až do počiatkov európskeho projektu v 50. rokoch 20. storočia.

Oddelenie knižnice občanov hľadá správcu/správkyňu knižníc otvorených pre verejnosť (tematického analytika) v Bruseli.

 

K hlavným úlohám budú patriť najmä:

V úzkej spolupráci s riaditeľom zbierok a zodpovedným vedúcim oddelenia:

 • prispievať k akvizícii, uchovávaniu a zveľaďovaniu zbierok knižnice občanov na troch pracoviskách vo všetkých čitárňach prístupných pre návštevníkov a vo všetkých jazykoch zbierok,
 • prispievať do procesu financovania výberových konaní, viesť vyjednávania s poskytovateľmi služieb, kontrolovať poskytované služby,
 • prispievať k tvorbe a rozširovaniu online platformy pre verejné čítanie,
 • organizovať, koordinovať a monitorovať výstavy online a in situ,
 • v spolupráci s knihovníkmi organizovať, koordinovať a monitorovať ponuku pre návštevníkov in situ v rôznych verejných čitárňach,
 • organizovať, koordinovať a monitorovať programy podujatí rôznych verejných čitární,
 • zveľaďovať všetky fondy knižnice občanov pre širokú verejnosť a bádateľov: historickú zbierku, všeobecnú zbierku, zbierku o európskej integrácii, najnovšie publikácie Európskeho parlamentu,
 • propagovať multimediálne zbierky Európskeho parlamentu vo verejnosti,
 • organizovať kurzy, konferencie, chrániť pamiatky, miesta a zbierky parlamentu prístupné verejnosti,
 • vytvárať diela o pamiatkach, miestach a zbierkach Parlamentu prístupných verejnosti, vytvárať diela a semináre o histórii inštitúcie, v prípade potreby v spolupráci s historickou službou Európskeho parlamentu,
 • pripravovať brífingy v reakcii na otázky poslancov o minulosti, miestach a zbierkach Európskeho parlamentu.

 

Na výkon uvedených úloh sú potrebné tieto kompetencie:

 • vynikajúca znalosť európskych verejných politík, histórie európskej integrácie, európskych inštitúcií a najmä Európskeho parlamentu,
 • znalosť súčasného výskumu v oblasti histórie a pamiatok európskej integrácie,
 • všeobecná znalosť finančného manažmentu a verejného obstarávania,
 • znalosť správy a uchovávania archívnych a knižničných prameňov vo viacjazyčnom kontexte,
 • preukázané skúsenosti s organizovaním podujatí, konferencií, kurzov na tému historického a intelektuálneho dedičstva vo viacjazyčnom kontexte,
 • skúsenosti s uvádzaním podujatí a digitálnych zdrojov online vo viacjazyčnom kontexte,
 • preukázané skúsenosti s riadením projektov,
 • preukázané schopnosti ako školiteľ, prednášateľ, redaktor a vydavateľ,
 • interakcia s vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi na všetkých troch pracoviskách,
 • ľahká interakcia s prirodzenými partnermi knižnice občanov: akademickými výskumníkmi, manažérmi výskumu v inštitúciách aj mimo nich, riaditeľmi veľkých knižníc a ďalšími.

Budovanie knižnice občanov pre Európu v Bruseli, správa parlamentnej knižnice v Luxemburgu, vytvorenie čitárne pre návštevníkov Štrasburgu a organizovanie podujatí a výstav v týchto verejných čitárňach si vyžaduje častý kontakt s národnými a regionálnymi orgánmi troch štátov sídla Európskeho parlamentu (Francúzska, Luxemburska a Belgicka). Verejnosť, na ktorú sa výstavy, školenia a semináre in situ budú zameriavať, bude tiež tvoriť prevažne miestne publikum všetkých vekových kategórií: hovoriace po francúzsky v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu, po nemecky v Luxemburgu a Štrasburgu a po holandsky v Bruseli.

 

 1. Podmienky účasti na výberovom konaní

V čase uzávierky podávania prihlášok musia uchádzači spĺňať tieto podmienky:

(a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 12 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie musí uchádzač:

 • byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,
 • požívať svoje občianske práva,
 • spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
 • poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

 

(b) Osobitné podmienky

(i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Uchádzači sú povinní splniť tieto požiadavky:

 • úroveň, ktorá zodpovedá ukončenému vysokoškolskému štúdiu uznanému v niektorom z členských štátov

alebo

 • úroveň, ktorá zodpovedá aspoň trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčená diplomom oficiálne uznaným v jednom z členských štátov s následnou zodpovedajúcou odbornou praxou v trvaní najmenej jedného roka.

Diplomy musia byť uznané oficiálnym orgánom niektorého z členských štátov Únie, napríklad ministerstvom školstva, bez ohľadu na to, či boli vydané v členskom štáte EÚ alebo v krajine mimo EÚ.

Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy. Príklady minimálnej úrovne požadovaných diplomov sú uvedené v tabuľke v príručke pre uchádzačov.

Odborná prax požadovaná v druhej zarážke sa pri posudzovaní odbornej praxe požadovanej v časti A.3. b) bod ii) nebude zohľadňovať.        

(ii) Požadovaná odborná prax

Okrem kvalifikácie požadovanej podľa bodu A.3.b) i) sú uchádzači povinní mať najmenej šesť rokov odbornej praxe v oblasti súvisiacej s povahou povinností uvedených v kapitole A.2, vrátane najmenej dvoch rokov v medzinárodnom prostredí.

(iii) Jazykové znalosti

Uchádzači sú povinní mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka

a

dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) francúzskeho jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 musí byť odlišný od jazyka 1. Ak je prvým jazykom francúzština, vyžaduje sa uspokojivá znalosť (minimálne úroveň B2) jedného z 23 ďalších úradných jazykov Európskej únie.

Znalosť nemeckého a/alebo holandského jazyka je výhodou.

Upozorňujeme, že uvedené minimálne úrovne sa týkajú všetkých oblastí jazykových zručností (ústny a písomný prejav, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením) uvedených v prihláške. Tieto zručnosti zodpovedajú zručnostiam stanoveným v Spoločnom európskom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference-language-skills).

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyk 2 vybraný na účel tohto výberového konania, bol určený v súlade so služobným záujmom, ktorý si vyžaduje kvalifikáciu vzhľadom na pracovnú náplň. Aby mohli dočasní zamestnanci vykonávať funkcie uvedené v kapitole A.2. tohto oznámenia o prijatí do zamestnania a na zabezpečenie riadneho fungovania služby, musia byť prijatí uchádzači schopní pracovať a efektívne komunikovať vo francúzštine.

Prijatí uchádzači musia byť schopní efektívne komunikovať v tomto jazyku s internými aj externými partnermi. Francúzština je hlavným jazykom komunikácie s národnými a regionálnymi orgánmi a ďalšími partnermi troch hostiteľských krajín Európskeho parlamentu (Francúzska, Belgicka a Luxemburska), ako aj jedným z najčastejšie používaných jazykov v internej komunikácii v Európskom parlamente.

Okrem toho sa v záujme rovnakého zaobchádzania a v súlade s článkom 12 bod 2 písm. e) PZOZ od každého kandidáta, aj keď má ako prvý úradný jazyk francúzštinu, vyžaduje aspoň uspokojivá znalosť ďalšieho (druhého) úradného jazyka Európskej únie.

 

B. POSTUP 

Výberové konanie je založené na kvalifikáciách a testoch.

 1. Účasť na výberovom konaní

Ak

 • spĺňate všeobecné podmienky účasti na výberovom konaní a
 • prihlášku ste podali v súlade s požiadavkami v stanovenom termíne,

výberová komisia vašu prihlášku posúdi so zreteľom na osobitné podmienky účasti.

Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, výberová komisia vás zaradí do výberového konania.

Výberová komisia bude pritom vychádzať výlučne z informácií uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi.

 

 1. Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia na základe vopred zostavenej hodnotiacej tabuľky hodnotí kvalifikácie uchádzačov prijatých do výberového konania a zostaví zoznam 12 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na testy. Výberová komisia pozve všetkých uchádzačov, ktorí sa umiestnili ex aequo na poslednom mieste.

Pri posudzovaní kvalifikácie uchádzačov vezme do úvahy najmä tieto aspekty, ktoré musia byť doložené v prihláške:

 • vzdelanie a ďalšie diplomy nadobudnuté štúdiom dejín európskej integrácie,
 • pracovné skúsenosti v knižnici vrátane prispievania do katalógov,
 • skúsenosti so stykom s prostredím veľkých knižníc a výskumnou komunitou univerzít,
 • skúsenosti získané v politických orgánoch a/alebo v práci s nimi,
 • skúsenosti s organizáciou výstav, konferencií a seminárov,
 • znalosť médií a sveta komunikácie,
 • digitálne znalosti.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

 

 1. Testy

Písomný test

(a) Vypracovanie písomnej úlohy vo francúzštine na základe dokumentu. Cieľom je posúdiť schopnosť uchádzačov vykonávať úlohy opísané v časti A.2, ako aj ich písomný prejav a schopnosť syntézy.

Maximálne trvanie testu: 3 hodiny.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa bude konať na diaľku na počítači.

Ústny test

(b) Pohovor s výberovou komisiou vo francúzskom jazyku, ktorý so zreteľom na všetky informácie uvedené v prihláškach umožní vyhodnotiť schopnosť uchádzača vykonávať úlohy uvedené v časti A.2. Výberová komisia preskúša uchádzačov tiež z jazyka, ktorý deklarovali ako jazyk 1/ako jazyk 2, ak ako jazyk 1 uviedli francúzštinu, a môže sa rozhodnúť preskúšať ich znalosť holandčiny a/alebo nemčiny, ak ich uviedli v prihláške.

Maximálne trvanie testu: 45 minút.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa môže konať na diaľku.

Pokyny k písomným a ústnym testom budú uchádzačom poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Uchádzači, ktorí neodpovedia na pozvánku na testy, ktorých nebude možné zastihnúť elektronickou poštou alebo sa na testy nedostavia, budú z výberového konania vylúčení. Uchádzači sú povinní postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie, ktoré je v rozpore s pokynmi, povedie k okamžitému vylúčeniu z výberového konania.

 

 1. Zaradenie do zoznamu vhodných uchádzačov

Do zoznamu vhodných uchádzačov sa – v poradí podľa dosiahnutých výsledkov – zaradia mená troch uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov (pri hodnotení kvalifikácií a testov), ako aj minimum požadované pri každom z testov. Do zoznamu sa zaradenia všetci uchádzači, ktorí sa ex aequo umiestnia na poslednom dostupnom mieste.

O svojich výsledkoch budú jednotliví uchádzači informovaní písomne.

Zoznam vhodných uchádzačov bude zverejnený na intranete Európskeho parlamentu.

Platnosť zoznamu vhodných uchádzačov končí 31. decembra 2026. Platnosť zoznamu môže predĺžiť menovací orgán svojím rozhodnutím. V tom prípade budú uchádzači uvedení na zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Uchádzači, ktorým bude ponúknuté pracovné miesto, sú na účely certifikácie povinní predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných kandidátov nevyplýva nárok ani záruka prijatia do zamestnania.

 

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Na tento účel treba mať účet na platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK. Uchádzači smú mať len JEDEN účet. Na jeho vytvorenie treba najskôr kliknúť na odkaz „Podať žiadosť online“, ktorý sa nachádza na konci strany.

PRED vyplnením prihlášky sú uchádzači povinní si pozorne prečítať príručku pre uchádzačov.

Uzávierka prihlášok

Záujemcovia sa môžu prihlásiť online na platforme Apply4EP najneskôr do

 

2. septembra 2022 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

 

Žiadame uchádzačov, aby v súvislosti s týmto výberovým konaním NETELEFONOVALI.

Po potvrdení prihlášky bude uchádzačom automaticky zaslané potvrdenie o doručení.