This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - DOČASNÝ ZAMESTNANEC - ADMINISTRÁTOR/ADMINISTRÁTORKA (AD 11)

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 02/09/2022 12:00
Útvar : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá postupov a podmienky prihlasovania.

 

OBSAH

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ A ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ

B. POSTUP

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHA: PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

 

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ A ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ

 1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol o začatí postupu na obsadenie miesta dočasného zamestnanca (AD 11).

Ide o obsadenie miesta administrátora/administrátorky v Bruseli.

Pracovná zmluva bude uzatvorená na neurčitý čas. Úspešný/-á uchádzač/-ka bude prijatý/-á na pracovné miesta v triede AD 11, prvý stupeň, so základným mesačným platom 10 764,11 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) . Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý bude úspešný uchádzač/-ka prijatý/-á, sa bude môcť upraviť v závislosti od pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 

 1. Pracovná náplň

Úspešná osoba bude pracovať u riaditeľky kabinetu generálneho tajomníka a bude jej pomáhať a radiť vo všetkých oblastiach zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o ústredné útvary. Bude priamo zapojená do práce na každodenných spisoch a strategických projektoch. Okrem toho bude zodpovedná za prípravu a realizáciu cieľov, akčných plánov a pracovných programov, bude sa zúčastňovať na mnohých interných a externých schôdzach a bude vypracúvať zápisnice, poznámky a stanoviská.

Preto sú potrebné vynikajúca znalosť Európskeho parlamentu a preukázané skúsenosti v kabinete na politickej úrovni alebo na vyššej riadiacej úrovni európskej inštitúcie a v oblasti medziinštitucionálnej spolupráce. Výhodou je veľmi dobrá znalosť fungovania európskych politických strán a skupín. Musí mať dobré redakčné a analytické zručnosti, ako aj veľmi dobré koordinačné a komunikačné zručnosti. Musí byť flexibilná a schopná vyrovnať sa s meniacim sa pracovným zaťažením.

Bude tiež zodpovedať za vzťahy s belgickými vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi na administratívnej a politickej úrovni v rôznych oblastiach činnosti Parlamentu. Táto zodpovednosť bude zahŕňať spoluprácu na najvyššej úrovni, najmä vo francúzskom a holandskom jazyku.

Očakávajú sa časté služobné cesty na rôzne pracoviská a pružný pracovný čas.

K hlavným úlohám budú patriť najmä:

- poskytovať poradenstvo hierarchii v oblastiach zodpovednosti subjektu, monitorovať všetky činností v rámci organizačnej štruktúry, odovzdávať informácie zdola nahor a zhora nadol, uľahčovať vzťahy medzi útvarmi,

- riadiť vzťahy s belgickými orgánmi,

- vypracúvať štúdie a stanoviská na vysokej úrovni určené politickým a administratívnym orgánom inštitúcie,

- zodpovedať za špecifické spisy (viacrozmerné technické, administratívne, právne, finančné, rozpočtové a iné štúdie),

- realizovať strednodobé a dlhodobé projekty v rámci inštitucionálnych politík,

- riadiť prípravu ročného pracovného programu ústredných útvarov,

- spravovať citlivé spisy,

- prispievať k príprave a plneniu rozpočtu subjektu (riadenie rozpočtu, verejné obstarávanie atď.),

- sprevádzať alebo zastupovať nadriadených pracovníkov na rôznych interných a externých schôdzach, zúčastňovať sa na administratívnych schôdzach alebo ich viesť.

 

Na výkon uvedených úloh sú potrebné tieto kompetencie:

– schopnosť predvídať

– schopnosť pohotovo reagovať

– dôslednosť

– komunikačné schopnosti

– dôvernosť/diskrétnosť

– zmysel pre diplomaciu.

 

 1. Podmienky účasti na výberovom konaní

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto podmienky:

a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 12 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie je potrebné najmä:

– byť štátnym príslušníkom/štátnou príslušníčkou jedného z členských štátov Európskej únie,

– požívať svoje občianske práva,

– spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

– poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

 

 b) Osobitné podmienky

 i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Uchádzači musia mať:

 • úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá úplnému cyklu minimálne štvorrojročného vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu oficiálne uznaného v niektorom z členských štátov,

alebo

 • vzdelanie na úrovni najmenej troch rokov vysokoškolského štúdia osvedčené diplomom oficiálne uznaným v jednom z členských štátov s následnou príslušnou odbornou praxou v trvaní najmenej jedného roka.

Diplomy musia byť uznané oficiálnym orgánom niektorého z členských štátov Únie, napríklad ministerstvom školstva, bez ohľadu na to, či boli vydané v členskom štáte EÚ, alebo v krajine mimo EÚ.

Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy. Príklady minimálnej úrovne požadovaných diplomov sú uvedené v tabuľke v príručke pre uchádzačov.

Odborná prax požadovaná v druhej zarážke sa nebude zohľadňovať pri posudzovaní odbornej praxe požadovanej v časti A.3. b) bod ii).   

ii) Požadovaná odborná prax

Okrem kvalifikácie požadovanej podľa bodu A.3.b) i) musíte mať najmenej pätnásť rokov odbornej praxe v oblasti súvisiacej s povahou povinností uvedených v kapitole A.2 vrátane najmenej siedmich rokov v medzinárodnom prostredí.

iii) Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

a

dôkladnú znalosť (minimálna úroveň C1) francúzskeho jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1. Ak je prvým jazykom francúzština, vyžaduje sa uspokojivá znalosť (minimálna úroveň B2) jedného z 23 ďalších úradných jazykov Európskej únie.

Znalosť holandského jazyka je výhodou.

Upozorňujeme uchádzačov, že uvedené minimálne úrovne sa týkajú všetkých oblastí jazykových zručností (ústny prejav, písomné vyjadrovanie, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením) uvedených v prihláške. Tieto zručnosti zodpovedajú zručnostiam stanoveným v Spoločnom európskom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyk 2 (francúzština), ktorý bol zvolený na účel tohto výberového konania, bol vymedzený v súlade so služobným záujmom, ktorý si vyžaduje príslušné schopnosti vzhľadom na pracovnú náplň. Prijatá osoba musí byť schopná porozumieť úlohám, ktoré má plniť, spracúvať spisy a účinne komunikovať s internými aj externými partnermi v tomto jazyku.

Znalosť holandčiny je výhodou, keďže holandčina je jedným z hlavných administratívnych jazykov belgických orgánov (na vnútroštátnej a regionálnej úrovni).

Okrem toho musia mať všetci uchádzači z dôvodov rovnakého zaobchádzania a v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. e) PZOZ, aj keď majú francúzštinu ako prvý úradný jazyk, uspokojivú znalosť druhého jazyka, ktorý musí byť odlišný od francúzskeho jazyka.

 

B. POSTUP

Výberové konanie je založené na kvalifikáciách a testoch.

 1. Účasť na výberovom konaní

Ak

 • spĺňate všeobecné podmienky účasti na výberovom konaní a
 • prihlášku ste podali v súlade s požiadavkami v stanovenom termíne,

výberová komisia vašu prihlášku posúdi so zreteľom na osobitné podmienky účasti.

Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, výberová komisia vás zaradí do výberového konania.

Výberová komisia bude pritom vychádzať výlučne z informácií uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi.

 

 1. Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia vyhodnotí kvalifikácie uchádzačov prijatých do výberového konania na základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií a zostaví zoznam 12 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na písomný test. Výberová komisia vyberie všetkých uchádzačov, ktorí sa umiestnili ex aequo na poslednom mieste.

Výberová komisia pri posudzovaní kvalifikácie uchádzačov vezme do úvahy najmä tieto aspekty, ktoré musia byť doložené v prihláške:

 • odborná prax v kabinete na politickej úrovni alebo vyššej riadiacej úrovni európskej inštitúcie,
 • odborná prax v oblasti medziinštitucionálnej spolupráce;
 • prax v európskom a/alebo medzinárodnom prostredí.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

 

 1. Testy

Písomný test

a) Vypracovanie písomnej úlohy vo francúzštine na základe dokumentu. Cieľom je posúdiť schopnosť uchádzačov vykonávať úlohy opísané v časti A.2, ako aj ich písomný prejav a schopnosť syntézy.

Maximálne trvanie testu: 3 hodiny.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa bude konať online na počítači.

Šesť najlepších uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomnom teste, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ dosiahli minimálny požadovaný počet bodov.

Ústny test

b) Pohovor s výberovou komisiou v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk), ktorý so zreteľom na všetky informácie uvedené v prihláškach umožní vyhodnotiť vašu schopnosť vykonávať úlohy uvedené v časti A.2. Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že preskúša vašu znalosť holandčiny, ak ste ju uviedli v prihláške.

Maximálne trvanie testu: 45 minút.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa môže konať na diaľku.

Pokyny k písomným a ústnym testom vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak neodpoviete na pozvánku na testy, nebudete zastihnuteľný elektronickou poštou alebo sa nedostavíte na testy, budete vylúčený z výberového konania. Musíte postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie, ktoré je v rozpore s pokynmi, povedie k okamžitému vylúčeniu z výberového konania.

 

 1. Zaradenie do zoznamu vhodných uchádzačov

Do zoznamu vhodných uchádzačov sa – v poradí podľa dosiahnutých výsledkov – zaradia mená troch uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov (pri hodnotení kvalifikácií a testov), ako aj minimum požadované pri každom z testov. Do zoznamu budú zaradení všetci uchádzači, ktorí sa ex aequo umiestnili na poslednom dostupnom mieste.

O svojich výsledkoch budete osobne informovaný/-á písomnou formou.

Zoznam vhodných uchádzačov bude uverejnený na intranete Európskeho parlamentu.

Platnosť zoznamu vhodných uchádzačov sa skončí 31. decembra 2026. Túto platnosť možno predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V takom prípade budú uchádzači uvedení na zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, musíte na účely certifikácie predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných uchádzačov nevyplýva nárok na prijatie do zamestnania ani záruka prijatia.

 

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Na tento účel musíte mať účet na platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK. Smiete mať len JEDEN účet. Na jeho vytvorenie musíte najskôr kliknúť na odkaz Podať žiadosť online, ktorý je uvedený na konci strany.

PRED vyplnením prihlášky si uchádzači musia pozorne prečítať príručku pre uchádzačov.

Uzávierka podávania prihlášok

Záujemcovia sa musia prihlásiť online na platforme Apply4EP najneskôr do

2. septembra 2022 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

 

Žiadame uchádzačov, aby NETELEFONOVALI v súvislosti s týmto výberovým konaním.

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.