This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - ODBORNÍK/ODBORNÍČKA NA JAZYKY A INTERKULTÚRNOSŤ (AD 5)

Miesto : Luxemburg
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 25/07/2022 17:00
Útvar : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. číslo : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Príručka pre uchádzačov :
Prehľad schopností :

Všeobecné informácie

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní. Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá postupov a podmienky prihlasovania.

OBSAH

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

B. PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHY:        PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV VO VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

                       PREHĽAD SCHOPNOSTÍ

 

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

 1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol v súlade s článkom 29 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie o vyhlásení verejného výberového konania (AD 5) na prijatie úradníkov na generálne riaditeľstvo pre preklad (GR TRAD).

Požadovaný profil sú odborníci na jazyky a interkultúrnosť pre tieto jazyky:

 1. bulharský jazyk (12 uchádzačov)
 2. francúzsky jazyk (12 uchádzačov)
 3. maltský jazyk (12 uchádzačov)
 4. slovenský jazyk (12 uchádzačov)
 5. švédsky jazyk (12 uchádzačov)

Toto oznámenie o výberovom konaní sa teda týka piatich jazykov. Môžete sa prihlásiť len na jeden z nich. Tento jazyk si musíte zvoliť pri online registrácii. Po potvrdení elektronickej prihlášky túto voľbu už nemôžete zmeniť.

Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesta v triede AD 5 prvý stupeň so základným mesačným platom 5 130,98 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie. Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 1. Pracovná náplň

 Generálne riaditeľstvo pre preklad (GR TRAD) zabezpečuje prekladateľské služby pre Európsky parlament na účely komunikácie vo všetkých formátoch, či už papierovom, alebo elektronickom, vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Medzi úlohy GR TRAD patrí:

 • zabezpečovať dostupnosť všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú úlohy Parlamentu ako spoluzákonodarcu a jednej z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, vo všetkých úradných alebo pracovných jazykoch s cieľom zaručiť legitimitu a transparentnosť legislatívneho a rozpočtového procesu Únie;
 • umožňovať Parlamentu plniť záväzky, ktoré mu vyplývajú z uplatňovania politiky viacjazyčnosti, ktorá má zaručiť rovnoprávne postavenie jazykov, vďaka čomu môžu všetci občania Únie komunikovať s jej inštitúciami a majú prístup k dokumentom týchto inštitúcií vo svojom vlastnom jazyku;
 • zjednodušovať texty a zlepšovať ich čitateľnosť vďaka zrozumiteľnému jazyku, aby tak Parlament bol otvorenejší a prístupnejší občanom, a to aj prostredníctvom nových formátov, ktoré predstavujú čitateľské formy budúcnosti;
 • zabezpečovať, aby sa všetky tieto služby poskytovali čo najefektívnejšie.

Poslaním GR TRAD je budovať mosty medzi rôznymi jazykmi a kultúrami a podporovať udržateľnú viacjazyčnosť ako kľúčovú súčasť európskeho demokratického ideálu.

Odborníci na jazyky a interkultúrnosť pôsobia v Luxemburgu a uľahčujú komunikáciu vo svojom materinskom jazyku medzi Európskym parlamentom a širokou verejnosťou. Musia používať zrozumiteľný jazyk vo všetkých aspektoch svojej práce s ohľadom na kultúrny kontext dotknutej krajiny alebo dotknutých krajín. Prekladajú a lokalizujú obsah určený na čítanie, počúvanie alebo sledovanie, revidujú prácu svojich kolegov a poskytujú autorom nelegislatívnych dokumentov pomoc pri vypracúvaní textov a služby redakčnej úpravy. Adaptujú tiež obsah vo svojom materinskom jazyku. Zmysel pre kolektív a výborné interpersonálne zručnosti sú nevyhnutné, pretože odborníci na jazyky a interkultúrnosť úzko spolupracujú s kolegami z iných oddelení GR TRAD a príležitostne sú v kontakte so zadávateľskými oddeleniami.

Medzi úlohy odborníkov na jazyky a interkultúrnosť patrí:

 • uľahčovať komunikáciu s občanmi vo svojom materinskom jazyku, a to jasnou a zrozumiteľnou formou;
 • prekladať rôzne druhy obsahu do svojho materinského jazyka, adaptovať ich, tvorivo prepisovať a revidovať;
 • pracovať aspoň v dvoch ďalších úradných jazykoch Únie v oblasti jazykovej a interkultúrnej mediácie (napríklad titulkovania, jazykovej adaptácie audiovizuálneho obsahu, podcastov alebo webových sídel);
 • poskytovať pomoc pri vypracúvaní nelegislatívnych dokumentov;
 • prispievať k vzdelávacím činnostiam, terminologickej práci a vývoju IKT nástrojov;
 • udržiavať pravidelné kontakty so zadávateľskými oddeleniami;
 • prispievať k procesu zabezpečovania a kontroly kvality a dbať na dodržiavanie osvedčených postupov tak, aby sa zabezpečila vynikajúca kvalita obsahu, ktorý vytvára GR TRAD.

Príslušný obsah je často zložitý a vo všeobecnosti sa týka politických, právnych, ekonomických, finančných, vedeckých a technických tém, ktoré pokrývajú všetky oblasti činnosti Európskej únie.

Výkon týchto úloh si vyžaduje intenzívne používanie osobitných informačných nástrojov a súvisiacich nástrojov. Táto práca tiež zahŕňa jazykovú a interkultúrnu mediáciu prostredníctvom prekladu audiovizuálneho obsahu a titulkovania.

Funkcia odborníkov na jazyky a interkultúrnosť si vyžaduje výnimočnú prispôsobivosť, schopnosť riešiť rôzne a často zložité problémy, rýchlo reagovať na zmeny okolností a efektívne komunikovať. Uchádzači musia byť schopní pravidelne intenzívne pracovať v multikultúrnom pracovnom prostredí, či už samostatne, alebo v tíme. Očakáva sa od nich, že počas celej kariéry sa budú usilovať o odborný rast.

 1. Podmienky účasti

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto všeobecné a osobitné podmienky:

a) Všeobecné podmienky

 V súlade s článkom 28 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie musíte:

–          byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,

–          požívať svoje občianske práva,

–          spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

–          poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

 b) Osobitné podmienky

i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Musíte mať ukončenú úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá celému cyklu vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu oficiálne uznávaného v jednom z členských štátov Únie, ak riadne štúdium trvá najmenej tri roky.

Diplomy musia byť uznané oficiálnym orgánom niektorého z členských štátov Únie, napríklad ministerstvom školstva, bez ohľadu na to, či boli vydané v členskom štáte EÚ, alebo v krajine mimo EÚ. Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy.

Viac informácií nájdete v prílohe I k Príručke pre uchádzačov vo výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

ii) Jazykové znalosti

  Musíte ovládať aspoň tri úradné jazyky Európskej únie. V tomto oznámení o výberovom konaní uvádzame požadované jazyky takto:

 • jazyk 1: hlavný jazyk, ktorý je jeden z piatich jazykov výberového konania (bulharský, francúzsky, maltský, slovenský alebo švédsky), dokonalá znalosť na úrovni materinského jazyka;
 • jazyk 2: anglický alebo francúzsky jazyk, vynikajúca znalosť (minimálne na úrovni C1). Ak je vaším jazykom 1 francúzština, jazykom 2 musí byť angličtina;
 • jazyk 3: jeden z 24 úradných jazykov Európskej únie, vynikajúca znalosť (minimálne na úrovni C1). Jazyk 3 sa musí líšiť od jazykov 1 a 2.

Jazyky, ktoré boli vybrané pre toto výberové konanie, boli vymedzené v súlade so služobným záujmom. Pozícia odborníkov na jazyky a interkultúrnosť si vyžaduje osobitné kvalifikácie z dôvodu pracovnej náplne uvedenej v časti A bode 2 tohto oznámenia o výberovom konaní.

Prijatí uchádzači musia preto pri výkone svojich povinností a zabezpečovaní riadneho fungovania útvaru GR TRAD preukázať schopnosť pracovať a efektívne komunikovať v troch jazykoch.

Konkrétne francúzsky a anglický jazyk sú dvoma najčastejšie používanými jazykmi v internej komunikácii GR TRAD, ako aj v komunikácii s inými generálnymi riaditeľstvami a politickými orgánmi Európskeho parlamentu. Prijaté osoby musia preto pri výkone svojich povinností a zabezpečovaní riadneho fungovania útvaru preukázať schopnosť pracovať a efektívne komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov.

Okrem toho sú anglický a francúzsky jazyk hlavnými zdrojovými jazykmi prekladaných dokumentov: anglický jazyk predstavuje približne 80 % prekladaných originálnych dokumentov, francúzsky jazyk 10 % a všetky ďalšie jazyky predstavujú 10 %.

iii)     Požadovaná odborná prax

Nepožaduje sa žiadna odborná prax. Avšak akákoľvek odborná prax, ktorú ste nadobudli výlučne v práci do vášho jazyka 1 v oblasti, ktorá je predmetom tohto výberového konania (pozri zoznam úloh odborníkov na jazyky a interkultúrnosť opísaných v bode Pracovná náplň), je prínosom.

 

 B. PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

 Výberové konanie má dve fázy:

2. Predbežný výber:

a. dotazník s voliteľnými odpoveďami,

b. prehľad schopností,

2. testy. 

 1. Predbežný výber

a) Dotazník s voliteľnými odpoveďami

 Budete pozvaní na test v rámci predbežného výberu (dotazník s voliteľnými odpoveďami), ak ste podali prihlášku:

– v súlade s požadovanými podmienkami stanovenými v bode C a

– v lehote uvedenej v bode C.

Test pozostávajúci z dotazníka s voliteľnými odpoveďami bude prebiehať v jazyku 2 (v angličtine alebo vo francúzštine). Ak je vaším jazykom 1 francúzština, test prebehne v angličtine.

Dotazník bude obsahovať najviac 40 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré umožnia posúdiť vašu schopnosť identifikovať informácie súvisiace s hodnotami Európskej únie a úlohou Európskeho parlamentu. Príklady otázok vám budú zaslané v dostatočnom predstihu pred dátumom konania testu.

Test bude trvať maximálne 80 minút a bude sa konať online na počítači.

b) Prehľad schopností

Musíte vyplniť formulár Prehľad schopností, ktorý je pripojený k príručke pre uchádzačov, a pripojiť ho k elektronickej prihláške. Prehľad schopností musí byť začlenený do vašej prihlášky najneskôr v deň a hodinu stanovené pre podávanie prihlášok (bod C).

Ak patríte medzi uchádzačov, ktorí dosiahli najlepší výsledok v teste pozostávajúcom z dotazníka s voliteľnými odpoveďami, výberová komisia určí na tento účel 150 uchádzačov za každý jazyk, ktorí v tomto teste získali najvyšší počet bodov; ak viacerí uchádzači získajú rovnaký počet bodov, ktorým sa kvalifikujú na posledné dostupné miesto, výberová komisia ich vyberie všetkých bez obmedzenia počtu, vyhodnotí vaše odpovede v časti Prehľad schopností a 60 najlepších uchádzačov za každý jazyk výberového konania pozve na písomné testy. Výberová komisia môže prideliť váhu rôznym kritériám hodnotenia. Body získané za všetky kritériá sa spočítajú s cieľom určiť uchádzačov, ktorých profil najlepšie zodpovedá náplni práce, ktorá sa má vykonávať.

Výberová komisia vychádza pri hodnotení výlučne z odpovedí poskytnutých v časti Prehľad schopností a 60 najlepších uchádzačov za každý jazyk výberového konania pozve na písomné testy. Po tomto hodnotení výberová komisia overí, či uchádzači spĺňajú osobitné podmienky účasti (bod A.3) a odpovede uchádzačov sú doložené dokladmi poskytnutými v prihláške.

Ak počet uchádzačov prihlásených na jednotlivé jazyky výberového konania neprekročí maximálny počet uchádzačov, ktorí majú byť pozvaní na písomné testy, výberová komisia môže v prípade daného jazyka výberového konania rozhodnúť, že neuskutoční fázu predbežného výberu a pozve všetkých uchádzačov, ktorí spĺňajú všeobecné a osobitné podmienky účasti (bod A.3), priamo na písomné testy.

2. Testy

Testy z prekladu a vypracovanie písomnej úlohy v zrozumiteľnom jazyku

a) preklad textu týkajúceho sa legislatívnych činností Európskeho parlamentu z jazyka 2 do jazyka 1.

Maximálna dĺžka testu: 90 minút na text v rozsahu približne 450 až 500 slov

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

Testy b) a c) uchádzačov, ktorí nezískali minimálny počet bodov v tomto teste, sa nebudú hodnotiť.

b) preklad prejavu alebo oznámenia určeného občanom z jazyka 3 do jazyka 1.

Maximálna dĺžka testu: 90 minút na text v rozsahu približne 450 až 500 slov

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

Test c) uchádzačov, ktorí nezískali minimálny počet bodov v tomto teste, sa nebude hodnotiť.

c) Vypracovanie písomnej úlohy: vypracovanie textu určeného občanom v zrozumiteľnom jazyku, v jazyku 1, na základe zložitého dokumentu v jazyku 2. Cieľom tohto testu je posúdiť vašu znalosť jazyka 2 a schopnosť určiť hlavné myšlienky a vyjadriť ich zrozumiteľne v jazyku 1.

Maximálna dĺžka testu: 60 minút

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

Tieto testy sa budú konať online na počítači.

24 uchádzačov za každý jazyk výberového konania, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomných testoch, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ za každý test dosiahli minimálny požadovaný počet bodov. Ak viacerí uchádzači získali rovnaký počet bodov, ktorým sa kvalifikujú na posledné dostupné miesto, výberová komisia ich všetkých pozve do ďalšej fázy.

Ústne testy

d) Pohovor s výberovou komisiou v jazykoch 1 a 2, ktorý výberovej komisii umožní so zreteľom na všetky prvky uvedené v prihláške posúdiť vašu schopnosť vykonávať úlohy uvedené v bode Pracovná náplň v európskej inštitúcii. Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že preskúša vaše znalosti ďalších úradných jazykov, ktoré ste uviedli v prihláške.

Maximálna dĺžka testu: 45 minút.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

Test e) uchádzačov, ktorí nezískali minimálny počet bodov v teste d), sa nebude hodnotiť.

e) Skupinová diskusia alebo rolová hra v jazyku 2, ktoré výberovej komisii umožnia posúdiť vašu schopnosť prispôsobiť sa, rokovať, rozhodovať sa, ako aj vaše správanie v skupine.

Výberová komisia stanoví dĺžku skupinovej diskusie v závislosti od konečného zloženia skupín.

Maximálna dĺžka rolovej hry je 25 minút.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov – požadované minimum: 10/20

Tieto testy sa môžu konať na diaľku.

Pokyny k písomným a ústnym testom vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak neodpoviete na pozvánku na testy, nebudete zastihnuteľný elektronickou poštou alebo sa nedostavíte na testy, môžu vás vylúčiť z výberového konania. Musíte postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie, ktoré je v rozpore s pokynmi, povedie k okamžitému vylúčeniu z výberového konania.

 1. Zaradenie do zoznamu vhodných uchádzačov

Výberová komisia zostaví pre každý jazyk výberového konania zoznam vhodných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a v testoch získali najlepšie celkové hodnotenie, ako je uvedené bode A.1 Všeobecné informácie. Toto celkové hodnotenie je súčtom bodov získaných za všetky písomné aj ústne testy pod podmienkou, že uchádzači získali v jednotlivých testoch požadované minimum. Ak viacerí uchádzači získali rovnaký počet bodov, ktorým sa kvalifikujú na posledné dostupné miesto, všetci môžu byť zaradení do zoznamu pre každý jazyk. Mená úspešných uchádzačov budú na zozname uvedené v abecednom poradí.

Platnosť zoznamu vhodných uchádzačov sa skončí 31. decembra 2025. Túto platnosť možno predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V takom prípade budú úspešní uchádzači uvedení na zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Úspešní uchádzači budú individuálne informovaní o svojich výsledkoch a zoznam vhodných uchádzačov bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle Európskeho parlamentu.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, musíte na účely certifikácie predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných uchádzačov nevyplýva nárok ani záruka, že uchádzači budú prijatí do zamestnania.

 

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Podmienky prihlasovania:

Do výberového konania sa musíte prihlásiť prostredníctvom platformy Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK

Pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov si musíte pozorne prečítať Príručku pre uchádzačov vo výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament. 

Uzávierka podávania prihlášok

Uzávierka podávania prihlášok je

 

25 júna 2022 o 17.00 h luxemburského času.

 

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

Žiadame uchádzačov, aby NETELEFONOVALI útvarom Európskeho parlamentu v súvislosti s týmto výberovým konaním.