This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRÁTOR(-KA), AUDIOVIZUÁLNY(-A) INŽINIER(-KA) (AD 7)

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 10/09/2021 12:00
Útvar : 00-Parlement Européen
Ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá postupov a podmienky prihlasovania.

 

OBSAH

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ (POŽADOVANÝ PROFIL)

B. PRIEBEH KONANIA

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHA: PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

 

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ (POŽADOVANÝ PROFIL)

1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol v súlade s článkom 29 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie o začatí postupu na obsadenie šiestich stálych pracovných miest (AD 7) na generálnom riaditeľstve pre logistiku a konferenčné tlmočenie a na generálnom riaditeľstve komunikácie. Požadovaný profil je inžinier(-ka) v audiovizuálnej oblasti so špecializáciou na integrovanie systémov na vysielanie informácií a multimediálnych systémov.

Tieto pracovné miesta si vyžadujú špeciálne kvalifikácie uvedené v časti A.3 písm. b) tohto oznámenia.

Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesta v triede AD 7 prvý stupeň so základným mesačným platom 6 294,84 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania úradníkov Európskej únie. Je oslobodený od dane v členskom štáte. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Pracovná náplň

2. Pracovná náplň

Prijatí uchádzači, ktorých pracovisko bude v Bruseli, budú pod vedením vedúceho oddelenia v rámci programov a priorít vymedzených parlamentnými orgánmi a ich vedúcimi pracovníkmi vykonávať tieto úlohy:

- riadiť navrhovanie, vývoj a realizáciu profesionálnych audiovizuálnych a konferenčných systémov v rámci projektov, ktoré prebiehajú na technickom útvare, oddelení a riaditeľstve;
- prispievať k funkčnému a prevádzkovému technickému zavádzaniu a prevádzkovaniu audiovizuálnej a konferenčnej infraštruktúry so simultánnym tlmočením;
- zúčastňovať sa na prevádzke a údržbe zariadení na produkciu a vysielanie broadcast, multimediálne a konferenčné vysielanie;
- poskytovať usmernenia používateľom týchto zariadení a poskytovať poradenstvo nadriadeným pracovníkom, pokiaľ ide o strategické usmernenia k technológiám a technickej infraštruktúre.

Táto oblasť sa vzťahuje na všetky technológie spojené s produkciou a vysielaním mediálneho obsahu (TV, rádio, inštitucionálna produkcia, pokrytie rokovacích miestností a sál, internetové vysielanie (webstreaming), publikovanie na internetových stránkach (webpublishing) a konferenčné systémy so simultánnym tlmočením) a vyžaduje si dôkladné znalosti v oblasti elektroniky, informatiky, analógového a digitálneho spracovania signálu, ako aj nových digitálnych technológií.

Výkon týchto funkcií si vyžaduje okrem iného schopnosť analytického myslenia, schopnosť riešiť komplexné problémy, vypracúvať texty a koordinovať (interných aj externých pracovníkov), spravovať administratívne záležitosti (spisy, výzvy na predkladanie ponúk a zmluvy), komunikačnú schopnosť, schopnosť učiť sa, dobrú praktickú znalosť kancelárskych softvérov a správy počítačových projektov, ako aj zariadení na meranie signálu. Od prijatých uchádzačov sa očakáva aj schopnosť komunikovať s rôznymi technickými a administratívnymi pracovníkmi v anglickom alebo vo francúzskom jazyku s cieľom umožniť riešenie technických alebo administratívnych problémov, ako aj dosiahnutie konsenzu v rámci pracovných tímov.

Tieto úlohy si vyžadujú časté služobné cesty na pracoviská Európskeho parlamentu, ako aj množstvo interných a externých kontaktov.

Podmienky účasti

3. Podmienky prijatia

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto podmienky:

a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 28 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie treba:

– byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,
– požívať svoje občianske práva,
– spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
– poskytnúť záruky splnených morálnych požiadaviek potrebných na výkon funkcie.

b) Osobitné podmienky

i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Musíte mať úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá úplnému cyklu minimálne štvorročného vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu v jednej z týchto oblastí: technológie audiovizuálneho vysielania (broadcast) a multimédiá, elektronika, IT, produkcia audiovizuálneho vysielania (broadcast) a multimediálna produkcia alebo produkcia ozvučenia a konferencií

alebo

úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá úplnému cyklu minimálne trojročného vysokoškolského štúdia v jednej z týchto oblastí: technológie audiovizuálneho vysielania (broadcast) a multimédiá, elektronika, IT, produkcia audiovizuálneho vysielania (broadcast) a multimediálna produkcia alebo produkcia ozvučenia a konferencií, a aspoň jednoročné odborné skúsenosti v danej oblasti.

ii) Požadovaná odborná prax

Ďalšou podmienkou je najmenej šesťročná odborná prax po získaní požadovanej kvalifikácie a diplomov uvedených v časti A.3 písm. b) bode i) v oblastiach:

  • integrovanie vysielacích, konferenčných a IT systémov na účel audiovizuálnych aplikácií, najmä v súvislosti s týmito technológiami: kamery, audio a video mixážne pulty, maticové prepínače, videoservery, systémy na presmerovanie SD a IP, siete (TCP/IP&UDP/IP), enkodéry a dekodéry, produkčné a prenosové platformy na získavanie obsahu, strih (montáž), transkódovanie, vysielanie (satelitné, internetové webstreaming, publikovanie na internete (webpublishing), archivácia;
  • technológie broadcast a multimédiá, IT a technológie architektúry sietí IP v produkčnom prostredí broadcast (teória a integrácia) a (analógové a digitálne) spracovanie signálu;
  • audiovizuálne technické prostredie na produkciu a vysielanie audiovizuálnych programov broadcast a multimédiá pre inštitucionálnu televíziu a/alebo produkciu;
  • riadenie a koordinácia profesionálnych audiovizuálnych projektov;
  • koordinácia tímu.

iii) Jazykové znalosti

Musíte mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

a

veľmi dobrú znalosť (aspoň na úrovni B2) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2).

Jazyk č. 2 musí byť iný ako jazyk č. 1.

 

Upozorňujeme uchádzačov, že výber jazykov 2 (angličtina alebo francúzština), ktoré boli vybrané pre toto výberové konanie, bol vymedzený v súlade so služobným záujmom. Pozícia inžiniera v audiovizuálnej oblasti si vyžaduje špecifické jazykové znalosti z dôvodu pracovnej náplne uvedenej v časti A.3 písm. b) tohto oznámenia o výberovom konaní. Znalosť jedného z týchto dvoch jazykov je nevyhnutná na plnenie povinností úradníka, vykonávanie zverených úloh, ako aj na splnenie požiadavky veľmi dobre rozvinutej schopnosti komunikácie, ktorá je potrebná v rámci pracovných stykov s rôznymi internými aj externými partnermi, pričom sa bude používať hlavne angličtina alebo francúzština.

Anglický a francúzsky sú zároveň najčastejšie používané jazyky pri stykoch v rámci oddelení obidvoch generálnych riaditeľstiev, ktorých miesta sa majú obsadiť, a medzi nimi, ako aj v komunikácii s inými generálnymi riaditeľstvami a s politickými a administratívnymi orgánmi inštitúcie, najmä pri vypracúvaní dokumentov. Sú tiež bežným jazykom komunikácie s externými partnermi (poskytovateľmi služieb, správami a orgánmi). Prijatí uchádzači musia preto pri výkone svojich povinností a zabezpečovaní riadneho fungovania útvarov preukázať schopnosť pracovať a efektívne komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov.

Okrem toho musí každý uchádzač z dôvodov rovnakého zaobchádzania, aj keď má jeden z týchto dvoch jazykov ako prvý úradný jazyk, dostatočne ovládať ďalší z týchto dvoch jazykov.

Účasť na výberovom konaní

B. PRIEBEH KONANIA

Konanie prebieha na základe dosiahnutej kvalifikácie a testov.

1. Účasť na výberovom konaní

Ak

– spĺňate všeobecné podmienky účasti
– a poslali ste svoj spis podľa požiadaviek v požadovanej lehote,

výberová komisia jeho spis preskúma z hľadiska splnenia osobitných podmienok účasti (časťA.3 písm. b))

Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, výberová komisia schváli vašu účasť na výberovom konaní.

Komisia pritom vychádza výlučne z informácií uvedených v žiadosti, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi.

Hodnotenie kvalifikácií

2. Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia hodnotí kvalifikácie uchádzačov, ktorí boli prijatí do výberového konania, na základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií a zostaví zoznam tridsiatich najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na test.

Pri hodnotení kvalifikácií uchádzačov výberová komisia zohľadní najmä tieto prvky, ktoré musia byť doložené v prihláške:

1. Znalosti a skúsenosti

- v oblasti navrhovania a realizácie systémov na produkciu a vysielanie broadcast, multimédiá a webstreaming, a to pevných (infraštruktúra) alebo dočasných (na účel jedného podujatia), ktoré sú založené na trhových normách a normách normalizačných organizácií ((EBU, SMPTE, ITU ...);
- technológií broadcast a multimédiá a architektúry IP v produkčnom prostredí broadcast (teória a integrácia) a (analógového a digitálneho) spracovania signálu;
- prevádzky a údržby pevnej a mobilnej profesionálnej audiovizuálnej infraštruktúry;
- navrhovania a realizácie konferenčných a tlmočníckych systémov (pevné a mobilné systémy na prezenčné podujatia alebo s účasťou na diaľku);
- IT certifikácie (Cisco a/alebo Arista), alebo zodpovedajúce znalosti implementácie a konfigurácie sietí na multimediálne použitie.

2. Zručnosti a kompetencie

- riadenie a koordinácia profesionálnych audiovizuálnych projektov;
- riadenie a koordinácia tímu, všeobecný manažment (snaha nájsť konsenzus, riadenie konfliktov, organizovanie plánovania), písomná a ústna komunikácia a tímová práca (schôdze, pracovné skupiny atď.);
- administratívna správa spisov, ako aj hmotného majetku a softvéru;
- osvojovanie si nových technológií (samoučenie a ďalšie vzdelávanie).

Hodnotenie: od 0 do 20 bodov.

Testy

3. Testy

Písomný test

a) Vypracovanie písomnej úlohy v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk) na základe dokumentu. Cieľom je posúdiť vašu schopnosť vykonávať úlohy opísané v časti A.2, ako aj váš písomný prejav.

Trvanie testu: 3 hodiny.
Hodnotenie: od 0 do 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).
Tento test sa bude konať online na počítači.


Ústne testy

b) Pohovor s výberovou komisiou v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk), ktorý so zreteľom na všetky prvky uvedené v prihláškach uchádzačov umožňuje vyhodnotiť schopnosť uchádzačov vykonávať úlohy uvedené v časti A.2. Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že preskúša znalosti jazykov, ktoré uchádzači uviedli v prihláškach.

Maximálna dĺžka testu: 45 minút.
Hodnotenie: od 0 do 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

c) Skupinový rozhovor alebo rolová hra v jazyku 2 (anglický jazyk alebo francúzsky jazyk), ktorý výberovej komisii umožní posúdiť vašu schopnosť prispôsobiť sa, rokovať, rozhodovať sa, ako aj vaše správanie v skupine alebo v danej situácii.

Výberová komisia stanoví dĺžku skupinového testu v závislosti od konečného zloženia skupín.
Maximálna dĺžka rolovej hry je 25 minút.

Hodnotenie: od 0 do 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov).

Tieto testy sa môžu konať na diaľku.

Pokyny k písomnému testu a ústnym testom vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak neodpoviete na pozvánku na testy, nebudete zastihnuteľný elektronickou poštou alebo sa nedostavíte na testy, budete vylúčený z výberového konania. Musíte postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie, ktoré je v rozpore s pokynmi, povedie k vášmu okamžitému vylúčeniu z výberového konania.

Zoznam vhodných uchádzačov

4. Zaradenie do zoznamu vhodných kandidátov

Do zoznamu vhodných kandidátov sa zaradia mená dvanástich uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov pri všetkých testoch (hodnotenie kvalifikácií a testov a), b) a c)) a ktorí dosiahli minimum požadované pri každom z testov.

Uchádzači budú písomne individuálne informovaní o svojich výsledkoch.

Zoznam vhodných kandidátov sa zverejní na intranete Európskeho parlamentu.

Platnosť zoznamu vhodných kandidátov sa skončí 31. decembra 2024. Túto platnosť možno predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V takom prípade budú uchádzači uvedení na zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, musíte na účely certifikácie predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných kandidátov vyplýva nárok ani záruka, že uchádzači budú prijatí do zamestnania.

Predkladanie prihlášok

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Na tento účel musíte mať účet na platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK. Smiete mať len JEDEN účet. Na jeho vytvorenie musíte najskôr kliknúť na odkaz „Podať žiadosť online“, ktorý je uvedený na konci strany.

Upozorňujeme uchádzačov, že pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov si musia pozorne prečítať Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach organizovaných Európskym parlamentom.


Uzávierka podávania prihlášok

Uzávierka prihlášok je stanovená na

10. septembra 2021 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

Žiadame vás, aby ste NETELEFONOVALI v súvislosti s harmonogramom konania.