This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OZNÁMENIE VYTVORENIE DATABÁZY ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI (FUNKČNÁ SKUPINA III) V OBLASTI BUDOV M/F

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 15/09/2021 12:00
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. číslo : DG INLO Data base 01/2021

Všeobecné informácie

Generálny sekretariát Európskeho parlamentu vydáva toto oznámenie s cieľom vytvoriť databázu uchádzačov (zmluvných zamestnancov vo funkčnej skupine III) v oblasti budov v rámci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO).

Účelom tejto databázy je vytvoriť rezervný zoznam uchádzačov o prijatie do zamestnania, predovšetkým v Bruseli.

Po vytvorení databázy môžu byť osoby, ktoré prejavili záujem, vybrané na voľné pracovné miesta pomocných zmluvných zamestnancov Generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO). Výber sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článku 7 („Spoločný výbor pre výber pomocných zmluvných zamestnancov (COSCON)“) a článku 8 („Výberové konanie pre zmluvných zamestnancov“) „Všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu“

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma žiadosti bez rozdielu rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného presvedčenia, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

 

Osoby, ktoré si želajú byť zaradené do tejto databázy, môžu poslať svoj životopis a vyplniť žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP, kde si musia najskôr vytvoriť účet. Z tohto dôvodu si musia pozorne prečítať toto oznámenie, kliknúť na odkaz „Podať žiadosť“ online a postupovať podľa pokynov. V APPLY4EP sa účet vytvára len jedenkrát.  Osobné údaje zaregistrované ako súčasť účtu sa budú spracúvať v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1725 a budú sa dať upravovať, aby boli vždy aktuálne.

Pracovná náplň

Úlohou GR INLO je riadna správa infraštruktúr (budov a ich vybavenia) a logistika (stravovanie, pošta, sťahovanie, nábytok, doprava atď.) na jednotlivých pracoviskách Európskeho parlamentu a medzi nimi.

Zamestnanci a zamestnankyne GR INLO priamo podporujú politickú činnosť Európskeho parlamentu.

Riaditeľstvo integrovanej správy nehnuteľností hľadá technikov v oblasti budov na prácu v týchto oblastiach:

 1. Údržba protipožiarnych a elektrických zariadení
 2. Správa zariadení 

Povinnosti:

 1. Údržba protipožiarnych a elektrických zariadení:

Pod dohľadom úradníkov zodpovedných za správu protipožiarnych a elektrických zariadení: 

 • Zabezpečovať technické a administratívne monitorovanie malých prác a údržbu týchto zariadení v rámci zmlúv o prevádzke a údržbe technických inštalácií.
 • Pripravovať, vypracúvať, organizovať, analyzovať a monitorovať technickú, administratívnu a finančnú dokumentáciu (špecifikácie, výzvy na predkladanie ponúk, žiadosti o predloženie cenových ponúk s analýzou ponúk, technické správy, sledovanie náhradných projektov atď.). 
 • Zabezpečovať kontrolu údržby na úrovni technickej protipožiarnej bezpečnosti elektrickej energie pomocou CMMS.
 • Koordinovať, analyzovať a monitorovať kontrolu kvality práce externých dodávateľov (údržbárske spoločnosti, poradenské spoločnosti) vrátane žiadostí o intervenciu.
 • Kontrolovať a pripravovať dokumentáciu, plánovanie a následné opatrenia v súvislosti s kontrolou schválených orgánov.
 • Zabezpečovať koordináciu práce rôznych externých dodávateľov s ostatnými technickými službami Parlamentu.

Špecifické znalosti

Vyžaduje sa príslušná prax v oblasti technickej údržby.

Znalosť noriem týkajúcich sa technickej protipožiarnej bezpečnosti a elektriny je veľkým prínosom (normy:  NBN S 21 – 100, RGIE atď.).

Pracovný režim

Pracovná pootovosť je naplánovaná na jeden víkend mesačne, počas ktorého sa má vykonať kontrola pridelených zariadení.

2. Správa zariadení: 

Pod dohľadom zodpovedných úradníkov:

 • Riadiť plánovanie administratívnych a technických činností oddelenia v súlade s internými potrebami, činnosťami iných generálnych riaditeľstiev a podujatiami Európskeho parlamentu
 • Koordinovať a monitorovať prierezové činnosti medzi tímami v rámci oddelenia a spravovať viacero spisov týkajúcich sa rôznych opatrení (energetika, EMAS, azbest, regulačné kontroly atď.)
 • Iniciovať prierezové opatrenia v súlade predpismi
 • Prispievať k vypracovaniu a harmonizácii technických špecifikácií a poskytovať podporu pri plánovaní a monitorovaní zmlúv vrátane nájomných a koncesných zmlúv
 • Spravovať zmluvy CMMS
 • Iniciovať, pripravovať, organizovať a monitorovať projekty na úrovni CMMS, automatizované podávanie správ s KPI/ukazovateľmi produktivity a spokojnosti zákazníkov a prevádzky zariadení.
 • Riadiť projekty IT plánu oddelenia vrátane následných opatrení POC (overenia koncepcie), ich vyhodnocovania a v prípade potreby ich implementácie na mieste.

Špecifické znalosti

Vyžadujú sa skúsenosti so správou zariadení.

Dôležitou výhodou sú skúsenosti s vypracovaním špecifikácií, používaním a správou systému CMMS, automatizovaným podávaním správ s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti a monitorovaním IT projektov v oblasti správy zariadení.

Podmienky účasti

a. Všeobecné podmienky

 • byť občanom jedného z členských štátov Európskej únie,
 • spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby;
 • spĺňať morálne požiadavky potrebné na výkon funkcie

b. Osobitné podmienky

 1. Požadované kvalifikácie, diplomy a znalosti
 • postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom alebo
 • úroveň postsekundárneho vzdelania alebo
 • úroveň stredoškolského vzdelania ukončeného získaním diplomu, ktorý umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu, a najmenej tri roky príslušnej odbornej praxe.
 • Odborná príprava alebo odborná prax na rovnakej úrovni, ak je to odôvodnené v záujme služby

Akceptujú sa len diplomy vydané alebo uznané za rovnocenné orgánmi členských štátov EÚ (napr. ministerstvom školstva). Okrem toho sa pred prípadným prijatím do zamestnania bude od uchádzačov registrovaných v databáze požadovať, aby poskytli dokumenty, ktoré potvrdzujú informácie uvedené v prihláške (diplomy, certifikáty a iné doklady).

2. Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) [1]) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

a

veľmi dobrú znalosť (minimálne úroveň B21) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2).

Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1.

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyky 2 (angličtina a francúzština), ktoré boli vybrané na vytvorenie tejto databázy, boli určené v súlade so služobným záujmom generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku.  Uchádzači musia byť schopní porozumieť úlohám, ktoré majú plniť, spracúvať spisy a efektívne komunikovať s externými partnermi, nadriadenými pracovníkmi a kolegami.

Francúzsky jazyk sa používa najčastejšie v komunikácii v rámci útvarov generálneho riaditeľstva a medzi útvarmi tohto generálneho riaditeľstva. Francúzština je tiež obvyklým jazykom komunikácie s externými partnermi. Anglický jazyk sa najčastejšie používa pri styku s ostatnými riaditeľstvami generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku, s ostatnými generálnymi riaditeľstvami a s politickými a administratívnymi orgánmi inštitúcie, najmä pri vypracúvaní dokumentov.

Navyše pokyny a uplatňované pravidlá sú vypracované v angličtine a vo francúzštine a je potrebné, aby boli verejnosti k dispozícii a oznamovali sa v týchto dvoch jazykoch.

Prijatý uchádzač musí byť preto v rámci primeranej lehoty schopný pracovať a účinne komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov, aby mohol vykonávať svoje úlohy a zabezpečiť riadne fungovanie útvarov.

Okrem toho je v záujme rovnakého zaobchádzania, aby mal každý uchádzač dostatočnú znalosť druhého uvedeného jazyka, a to napriek tomu, že jeden z nich je jeho prvým úradným jazykom.

 

[1] Pozri Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) -  https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference

Databáza

Ak

 • spĺňate všeobecné podmienky prijatia,
 • podali ste žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP a správne uviedli kódy (pozri nižšie „Podávanie žiadostí“) podľa podmienok a v požadovanom termíne,

vaše meno bude začlenené do databázy.

Registrácia sa zakladá výhradne na informáciách uvedených v žiadosti a na dokumentoch, ktoré ste poskytli. Tieto informácie sa budú preverovať dodatočne v prípade prijatia do zamestnania.

Podávanie žiadostí

Uchádzači musia vyplniť žiadosť prostredníctvom online platformy APPLY4EP.  Táto platforma je jediným spôsobom, ako podať žiadosť.

Po vytvorení účtu je potrebné nahrať podrobný životopis.

Musíte použiť formát Europass dostupný na tomto odkaze:

https://europa.eu/europass/sk

Následne je potrebné vyplniť žiadosť.

V poliach:

Odborná prax a/alebo diplomy:   Vyplňte špeciálne kódy uvedené v priloženom návode a podrobný opis vykonávaných funkcií/získaného diplomu. Je možné vybrať viacero možností.

Príklady (pozri tiež príklady v priloženom návode): 

                        TArch – hlavný architekt zodpovedný za...

                        TElec – inžiniersky diplom, špecializácia na elektrické systémy

                        Telec + THvac – technik zodpovedný za...

Tieto informácie musia byť podložené dokladmi.

Uzávierka žiadostí je stanovená na 15. septembra 2021. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú prijaté.

Registrácia v databáze nezaručuje prijatie do zamestnania.  Ak sa naskytne možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu, útvary pre prijímanie po konzultácii databázy pozvú uchádzačov, ktorých profil najviac zodpovedá požiadavkám pre pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Ak sa ukáže, že poskytnuté údaje sú nesprávne, uchádzač bude vylúčený a jeho meno sa odstráni z databázy.

Európsky parlament vo svojich výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnosti príležitostí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Pracovné podmienky v európskych inštitúciách sú stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ).  Podrobné ustanovenia o pracovných podmienkach nájdete na tejto adrese: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=SK  (Hlava IV, strana 209 „Zmluvní zamestnanci“)

Od 1. júla 2020 je základný mesačný plat od 2 777,78 EUR do 4 552,81 EUR (funkčná skupina III) podľa konkrétneho vzdelania a odbornej praxe uchádzača.

Databáza bude platná do 31. decembra 2023.