This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ADMINISTRÁTOR – ADMINISTRATÍVNY MANAŽÉR - PE/257/S (AD 5) M/F

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 28/06/2021 12:30
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá postupov a podmienky prihlasovania.

 

OBSAH

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

B. PRIEBEH KONANIA

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHA: PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH ORGANIZOVANÝCH EURÓPSKYM PARLAMENTOM

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol o začatí postupu na obsadenie miesta dočasného zamestnanca (AD 5), administrátora, administratívneho manažéra, na oddelení pre komunikáciu na riaditeľstve pre zdroje generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku.

Pracovná zmluva bude uzatvorená na neurčitý čas. Úspešný uchádzač bude prijatý na pracovné miesto v triede AD 5, prvý stupeň, so základným mesačným platom 4 917,29 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) . Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý bude úspešný uchádzač prijatý, sa bude môcť upraviť v závislosti od pracovných skúseností uchádzača. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Každý odkaz v tomto oznámení na osobu mužského pohlavia sa automaticky vzťahuje aj na osobu ženského pohlavia a naopak.

Pracovná náplň

Profesijnou oblasťou generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO) je riadenie infraštruktúry, logistika a projekty v oblasti nehnuteľností s rozlohou približne 1,1 milióna m² v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu, ako aj styčné kancelárie v členských štátoch.

GR INLO zabezpečuje aj stravovacie a dopravné služby a spravuje kancelárske priestory Parlamentu (nábytok, vybavenie alebo služby doručovania pošty).

Administratívny manažér (ďalej len „administrátor“), ktorého pracovisko bude v Bruseli, bude pracovať pod vedením vedúceho oddelenia v rámci programov a priorít vymedzených parlamentnými orgánmi a ich vedúcimi pracovníkmi a bude mať tieto hlavné úlohy: 

– zabezpečovať komunikáciu potrebnú na to, aby používatelia služieb generálneho riaditeľstva vrátane poslancov a zamestnancov boli riadne informovaní; 

– radiť svojim nadriadeným v oblasti komunikačnej politiky vo vzťahu k politickým orgánom (t. j. kvestorom a podpredsedom zodpovedným za budovy); 

– zabezpečovať bezchybné vykonávanie komunikačnej stratégie schválenej generálnou riaditeľkou;

– riadiť fórum, ako aj tvorbu videí a komunikačných akcií,

– reprezentovať generálne riaditeľstvo pri organizovaní interných podujatí.

Vykonávanie týchto úloh si vyžaduje schopnosť analyzovať, argumentovať a vypracúvať texty. Administrátor  musí takisto preukazovať iniciatívnosť, prispôsobivosť a vyznačovať sa vynikajúcim zmyslom v oblasti zákazníckych služieb a zmyslom predvídať. Dôležitá je aj schopnosť porozumieť rozmanitým a často zložitým problémom, rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti, efektívne komunikovať, pravidelne intenzívne pracovať, tak samostatne, ako aj v tíme, prispôsobiť sa multikultúrnemu a viacjazyčnému pracovnému prostrediu a spolupracovať s partnermi na všetkých úrovniach.

Tieto povinnosti si vyžadujú služobné cesty na ostatné zvyčajné pracoviská Európskeho parlamentu (Luxemburg a Štrasburg) a mimo nich.

Na toto pracovné miesto sú potrebné tieto znalosti:

– znalosť štruktúry generálneho sekretariátu, jeho organizácie, prostredia a jednotlivých zúčastnených strán;

– znalosti o administratívnych, rozpočtových a riadiacich postupoch uplatňovaných v danej oblasti činnosti;

– znalosti v oblasti vypracúvania textov;

– znalosť IT aplikácií týkajúcich sa prostredia Európskeho parlamentu i špecifických pre generálne riaditeľstvo a/alebo oblasti činnosti;

– vynikajúca znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie, ako aj veľmi dobrá znalosť minimálne jedného ďalšieho úradného jazyka Európskej únie.

Požiadavky na zručnosti sú tieto:

– schopnosť analyzovať a chápať informácie;

– schopnosť organizovať a plánovať;

– prispôsobivosť;

– komunikačné schopnosti;

– dôvernosť/diskrétnosť

Podmienky účasti

V čase uzávierky podávania prihlášok musia uchádzači spĺňať tieto podmienky:

a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 12 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie je potrebné najmä:

– byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,

– požívať svoje občianske práva,

– spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

– poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

b) Osobitné podmienky

i) Požadované kvalifikácie, diplomy a znalosti

Uchádzači musia mať úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá úplnému cyklu minimálne trojročného vysokoškolského štúdia ukončeného získaním oficiálne uznaného diplomu v oblasti súvisiacej s pracovnou náplňou. Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy. Príklady minimálnej úrovne požadovaných diplomov sú uvedené v tabuľke v príručke pre uchádzačov.

ii) Požadovaná odborná prax

Nepožaduje sa žiadna odborná prax. Odborná prax v oblasti súvisiacej s pracovnou náplňou je však výhodou.

iii)     Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

veľmi dobrú znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1.

Požadované minimálne úrovne sa musia týkať všetkých jazykových schopností (hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie) uvedených vo formulári prihlášky. Tieto schopnosti zodpovedajú schopnostiam stanoveným v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyky 2, ktoré boli vybrané pre toto výberové konanie, boli vymedzené v súlade so služobným záujmom, a to s cieľom zabezpečiť skutočné potreby GR INLO. Zamestnanec – na to, aby mohol vykonávať svoje úlohy uvedené v časti 2 tohto oznámenia o výberovom konaní a so zreteľom na úroveň svojej zodpovednosti – musí preukazovať silný zmysel pre komunikáciu, a to v písomnej, ako aj v ústnej forme, s cieľom spolupracovať s internými subjektmi v Parlamente aj s externými subjektmi mimo Parlamentu podľa jednotlivých úrovní zodpovednosti.

Angličtina a francúzština sú najčastejšie používané jazyky pri príprave konferencií a podujatí, či už ide o schôdze, pracovné dokumenty, alebo akúkoľvek inú formu písomnej alebo ústnej komunikácie. Okrem toho sa tieto jazyky bežne používajú pri komunikácii v rámci príslušného generálneho riaditeľstva, ako aj v komunikácii s inými generálnymi riaditeľstvami a politickými a administratívnymi orgánmi inštitúcie (30 % v angličtine a 70 % vo francúzštine). Používajú sa takmer vždy pri komunikácii s externými subjektmi (60 % v angličtine a 40 % vo francúzštine). Administrátor preto musí byť schopný účinne pracovať a komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov, aby mohol vykonávať svoje úlohy a zabezpečiť riadne fungovanie útvaru. Okrem toho je v záujme rovnakého zaobchádzania, aby mal každý uchádzač dostatočnú znalosť druhého uvedeného jazyka, a to napriek tomu, že jeden z týchto dvoch jazykov je jeho prvým úradným jazykom.

Účasť na výberovom konaní

Výberové konanie je založené na kvalifikáciách a testoch.

1. Účasť vo výberovom konaní

Ak uchádzač

 • spĺňa všeobecné podmienky účasti,
 • predložil svoj spis v súlade s požadovanými podmienkami a v požadovanej lehote,

výberová komisia jeho spis preskúma z hľadiska splnenia osobitných podmienok účasti.

Ak spĺňa osobitné podmienky účasti, výberová komisia ho prijme do výberového konania.

Vychádza pritom výlučne z údajov uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi (podrobnejšie informácie sa nachádzajú v príručke pre uchádzačov).

Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia hodnotí kvalifikácie uchádzačov, ktorí boli prijatí do výberového konania, na základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií a zostaví zoznam 12 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na písomný test.

Pri hodnotení kvalifikácií uchádzačov výberová komisia zohľadní najmä:

 • diplomy v oblasti súvisiacej s pracovnou náplňou,
 • skúsenosti získané v oblasti administratívneho riadenia budov a logistiky,

 • skúsenosti získané v oblasti organizovania podujatí,
 • skúsenosti získané v oblasti vzťahov s médiami,
 • skúsenosti získané v oblasti vypracúvania tlačových správ,
 • skúsenosti získané v oblasti organizovania tlačových konferencií,
 • skúsenosti získané v oblasti práce s volenými a inými zástupcami,
 • skúsenosti získané v politických orgánoch a/alebo v práci s nimi,
 • skúsenosti získané v multikultúrnom a viacnárodnom prostredí,

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

Testy

Písomný test

a) Vypracovanie písomnej úlohy v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk) na základe dokumentu. Cieľom je posúdiť schopnosť uchádzačov vykonávať úlohy opísané v časti A.2, ako aj ich písomný prejav a schopnosť syntézy.

Trvanie testu: 3 hodiny.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa bude konať online na počítači.

Šesť uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomnom teste, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ dosiahli minimálny požadovaný počet bodov.

Ústne testy

b) Pohovor s výberovou komisiou v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk), ktorý so zreteľom na všetky prvky uvedené v prihláškach uchádzačov umožňuje vyhodnotiť schopnosť uchádzačov vykonávať úlohy uvedené v časti A. 2. Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že preskúša znalosti jazykov, ktoré uchádzači uviedli v prihláškach.

Maximálne trvanie testu: 45 minút.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

c) Skupinový rozhovor alebo rolová hra v jazyku 2 (anglický jazyk alebo francúzsky jazyk), ktorý výberovej komisii umožní posúdiť schopnosť uchádzača prispôsobiť sa, rokovať, rozhodovať sa, ako aj jeho správanie v skupine alebo v danej situácii.

Výberová komisia stanoví dĺžku skupinového testu v závislosti od konečného zloženia skupín.

Maximálna dĺžka rolovej hry je 25 minút.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov).

Tieto testy sa môžu konať na diaľku.

Pokyny k písomnému testu a ústnym testom budú uchádzačom poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak neodpoviete na pozvánku na testy, nebudete zastihnuteľný elektronickou poštou alebo sa nedostavíte na testy, budete vylúčený z výberového konania. Musíte postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie, ktoré je v rozpore s pokynmi, povedie k okamžitému vylúčeniu z výberového konania.

Zoznam vhodných uchádzačov

Do zoznamu vhodných kandidátov sa – v poradí podľa dosiahnutých výsledkov – zaradia mená troch uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov pri všetkých testoch, ako aj minimum požadované pri každom z testov.

O svojich výsledkoch budete osobne informovaný (-á) písomným oznámením.

Zoznam vhodných kandidátov sa zverejní na intranete Európskeho parlamentu. Platnosť zoznamu vhodných kandidátov sa skončí 31. decembra 2024 a môže sa predĺžiť. V takom prípade budú uchádzači uvedení na zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, musíte na účely certifikácie predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Uchádzačom nevyplýva zo zaradenia do zoznamu vhodných kandidátov nárok ani záruka, že budú prijatí do zamestnania.

Predkladanie prihlášok

Do výberového konania sa musíte prihlásiť prostredníctvom platformy Apply4EP.

Upozorňujeme uchádzačov, že pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov si musia pozorne prečítať Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach organizovaných Európskym parlamentom.

Uzávierka podávania prihlášok

Uzávierka prihlášok je stanovená na

28.06.2021 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Po potvrdení prihlášky vám nebude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

Žiadame vás, aby ste NETELEFONOVALI v súvislosti s harmonogramom konania.