This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ODBORNÍK NA JAZYKY A INTERKULTÚRNOSŤ - PE/260/2021 (AD5) M/F

Miesto : Luxemburg
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 10/06/2021 17:30
Útvar : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : Concours PE/AD/260/2021 (AD5)
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní. Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá postupov a podmienky prihlasovania.

 

OBSAH

 1. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ
 2. PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA
 3. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHA:        PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

 

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

 1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol v súlade s článkom 29 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie o vyhlásení verejného výberového konania (AD 5) na generálnom riaditeľstve pre preklad.

Požadovaný profil je odborník na jazyky a interkultúrnosť pre tieto jazyky:

 1. španielsky jazyk                           (10 úspešných uchádzačov)
 2. dánsky jazyk                                (10 úspešných uchádzačov)
 3. nemecký jazyk                             (10 úspešných uchádzačov)
 4. estónsky jazyk                             (10 úspešných uchádzačov)
 5. grécky jazyk                                (10 úspešných uchádzačov)
 6. írsky jazyk                                    (10 úspešných uchádzačov)
 7. taliansky jazyk                              (10 úspešných uchádzačov)
 8. holandský jazyk                           (10 úspešných uchádzačov)
 9. portugalský jazyk                         (10 úspešných uchádzačov)
 10. fínsky jazyk                                  (10 úspešných uchádzačov)

Toto oznámenie o výberovom konaní sa týka 10 jazykov. Môžete sa prihlásiť len na jeden z nich. Príslušnú voľbu musíte vykonať pri online registrácii a po potvrdení elektronickej prihlášky túto voľbu už nemožno zmeniť.

Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesta v triede AD 5 prvý stupeň so základným mesačným platom 4 917,29 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie. Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 

Pracovná náplň

 1. Pracovná náplň

Generálne riaditeľstvo pre preklad (GR TRAD) zabezpečuje prekladateľské služby pre Európsky parlament na účely komunikácie vo všetkých formátoch, či už papierovom, alebo elektronickom, vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Medzi úlohy GR TRAD patrí:

 • zabezpečovať dostupnosť všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú úlohy Parlamentu ako spoluzákonodarcu a jednej z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, vo všetkých úradných alebo pracovných jazykoch s cieľom zaručiť legitimitu a transparentnosť legislatívneho a rozpočtového procesu Únie;
 • umožňovať Parlamentu plniť záväzky, ktoré mu vyplývajú z uplatňovania politiky viacjazyčnosti, ktorá má zaručiť rovnoprávne postavenie jazykov, vďaka čomu môžu všetci občania Únie komunikovať s jej inštitúciami a majú prístup k dokumentom týchto inštitúcií vo svojom vlastnom jazyku;
 • zjednodušovať texty a zlepšovať ich čitateľnosť vďaka zrozumiteľnému jazyku, aby tak Parlament bol otvorenejší a prístupnejší občanom, a to aj prostredníctvom nových formátov, ktoré predstavujú čitateľské formy budúcnosti;
 • zabezpečovať, aby sa všetky tieto služby poskytovali čo najefektívnejšie.

Poslaním GR TRAD je budovať mosty medzi rôznymi jazykmi a kultúrami a podporovať udržateľnú viacjazyčnosť ako kľúčovú súčasť európskeho demokratického ideálu.

Odborníci na jazyky a interkultúrnosť pôsobia v Luxemburgu a uľahčujú komunikáciu vo svojom materinskom jazyku medzi Európskym parlamentom a širokou verejnosťou. Musia používať zrozumiteľný jazyk vo všetkých aspektoch svojej práce s ohľadom na kultúrny kontext dotknutej krajiny alebo dotknutých krajín. Prekladajú a lokalizujú obsah určený na čítanie, počúvanie alebo sledovanie, revidujú prácu svojich kolegov a poskytujú autorom nelegislatívnych dokumentov pomoc pri vypracúvaní textov a služby redakčnej úpravy. Adaptujú tiež obsah vo svojom materinskom jazyku. Zmysel pre kolektív a výborné interpersonálne zručnosti sú nevyhnutné, pretože odborníci na jazyky a interkultúrnosť úzko spolupracujú s kolegami z iných oddelení GR TRAD a príležitostne sú v kontakte so zadávateľskými oddeleniami.

Medzi úlohy odborníka na jazyky a interkultúrnosť patrí:

 • uľahčovať komunikáciu s občanmi vo svojom materinskom jazyku s použitím zrozumiteľného jazyka;
 • prekladať rôzne druhy obsahu do svojho materinského jazyka, adaptovať ich, tvorivo prepisovať a revidovať;
 • pracovať aspoň vo dvoch ďalších úradných jazykoch Únie v oblasti jazykovej a interkultúrnej mediácie (napríklad titulkovania, jazykovej adaptácie audiovizuálneho obsahu, podcastov alebo webových stránok);
 • poskytovať pomoc pri vypracúvaní nelegislatívnych dokumentov;
 • prispievať k vzdelávacím činnostiam, terminologickej práci a vývoju IKT nástrojov;
 • udržiavať pravidelné kontakty so zadávateľskými oddeleniami;
 • prispievať k procesu zabezpečovania a kontroly kvality a dbať na dodržiavanie osvedčených postupov tak, aby sa zabezpečila vynikajúca kvalita obsahu, ktorý vytvára GR TRAD.

Príslušný obsah je často zložitý a vo všeobecnosti sa týka politických, právnych, ekonomických, finančných, vedeckých a technických tém, ktoré pokrývajú všetky oblasti činnosti Európskej únie.

Výkon týchto úloh si vyžaduje intenzívne používanie osobitných informačných nástrojov a súvisiacich nástrojov. Táto práca tiež zahŕňa jazykovú a interkultúrnu mediáciu prostredníctvom prekladu audiovizuálneho obsahu a titulkovania.

Funkcia odborníka na jazyky a interkultúrnosť si vyžaduje výnimočnú prispôsobivosť, schopnosť riešiť rôzne a často zložité problémy, rýchlo reagovať na zmeny okolností a efektívne komunikovať. Uchádzači musia byť schopní pravidelne intenzívne pracovať v multikultúrnom pracovnom prostredí, či už samostatne, alebo v tíme. Očakáva sa od nich, že počas celej kariéry sa budú usilovať o odborný rast.

 

Podmienky účasti

 1. Podmienky účasti na výberovom konaní

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto podmienky:

 1. a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 28 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie musíte:

—        byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,

—        požívať svoje občianske práva,

—        spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

—        poskytnúť záruky toho, že spĺňate morálne požiadavky potrebné na výkon danej funkcie.

 

 1. b) Osobitné podmienky 

      i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá celému cyklu vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu, ak riadne štúdium trvá aspoň tri roky. 

Viac informácií nájdete v prílohe I k Príručke pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

 

     ii) Jazykové znalosti

Musíte ovládať aspoň tri úradné jazyky Európskej únie. V tomto oznámení o výberovom konaní uvádzame požadované jazyky takto:

 • jazyk 1: hlavný jazyk, jeden z desiatich jazykov tohto výberového konania (španielsky, dánsky, nemecký, estónsky, grécky, írsky, taliansky, holandský, portugalský a fínsky jazyk), dokonalá znalosť na úrovni materinského jazyka;
 • jazyk 2: anglický alebo francúzsky jazyk, dôkladná znalosť;
 • jazyk 3: jeden z 24 úradných jazykov Európskej únie, dôkladná znalosť, jazyk 3 musí byť iný ako jazyky 1 a 2.

 Jazyky, ktoré boli vybrané pre toto výberové konanie, boli vymedzené v súlade so služobným záujmom. Pozícia odborníka na jazyky a interkultúrnosť si vyžaduje osobitné kvalifikácie z dôvodu pracovnej náplne uvedenej v časti A bode 2 tohto oznámenia o výberovom konaní.

Prijatí uchádzači musia preto pri výkone svojich povinností a zabezpečovaní riadneho fungovania útvaru GR TRAD preukázať schopnosť pracovať a efektívne komunikovať v troch jazykoch.

Konkrétne francúzsky a anglický jazyk sú dvoma najčastejšie používanými jazykmi v internej komunikácii generálneho riaditeľstva pre preklad, ako aj v komunikácii s inými generálnymi riaditeľstvami a politickými orgánmi Európskeho parlamentu. Prijatí uchádzači musia preto pri výkone svojich povinností a zabezpečovaní riadneho fungovania útvaru preukázať schopnosť pracovať a efektívne komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov.

Anglický a francúzsky jazyk sú hlavnými zdrojovými jazykmi prekladaných dokumentov: anglický jazyk predstavuje 75 % prekladaných dokumentov, francúzsky jazyk predstavuje 15 % prekladaných dokumentov a všetky ďalšie jazyky predstavujú 10 % prekladaných dokumentov.

   iii) Požadovaná odborná prax

 Nepožaduje sa žiadna odborná prax. Odborná prax v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto výberové konanie, je však výhodou.

 

Účasť na výberovom konaní

B. PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

Výberové konanie má dve fázy:

 1. predbežný výber:

       a) otázky s voliteľnými odpoveďami

       b) Talent Screener

       2. testy.

 

 1. Predbežný výber

a) otázky s voliteľnými odpoveďami

Budete pozvaný na test predbežného výberu v jazyku 2 (angličtine alebo francúzštine).

Test predbežného výberu bude obsahovať najviac 40 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré umožnia posúdiť schopnosť uchádzačov identifikovať hodnoty Európskej únie a úlohu Európskeho parlamentu. Uchádzačom budú pred dátumom konania testu včas zaslané príklady otázok s voliteľnými odpoveďami.

Test sa bude konať online na počítači a jeho maximálna dĺžka bude 80 minút.

 

b) Talent Screener

Musíte vyplniť časť Talent Screener (prehľad schopností), ktorá je pripojená k príručke pre uchádzačov (príloha III), a pripojiť ju k elektronickej prihláške.

Ak:

— spĺňate všeobecné a osobitné podmienky účasti (časť A bod 3),

— predložili ste svoj spis v súlade s požadovanými podmienkami a v požadovanej lehote (časť C),

— patríte medzi uchádzačov, ktorí dosiahli najlepší výsledok v teste pozostávajúcom z otázok s voliteľnými odpoveďami (výberová komisia vezme na tento účel do úvahy 150 uchádzačov za každý jazyk, ktorí v tomto teste získali najvyšší počet bodov; výberová komisia v prípade potreby vyberie všetkých uchádzačov ex aequo bez obmedzenia počtu),

výberová komisia vyhodnotí vaše odpovede v časti Talent Screener a pozve 50 najlepších uchádzačov za každý jazyk na písomné testy.  Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že pripíše váhu rôznym kritériám hodnotenia a vynásobí udelené počty bodov za každé kritérium týmto váhovým koeficientom. Body každého uchádzača sa spočítajú s cieľom určiť uchádzačov, ktorých profil najlepšie zodpovedá náplni práce, ktorá sa má vykonávať.

Výberová komisia vychádza pri hodnotení výlučne z odpovedí poskytnutých v časti Talent Screener a 50 najlepších uchádzačov za každý jazyk pozve na písomné testy.  

 

Testy

 1. Testy

Testy z prekladu a adaptácie

a)     preklad textu týkajúceho sa legislatívnych činností Európskeho parlamentu z jazyka 2 do jazyka 1.

Maximálna dĺžka testu: 90 minút na text v rozsahu najviac 450 slov

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

Testy b) a c) uchádzačov, ktorí nezískali minimálny počet bodov v tomto teste, sa nebudú hodnotiť.

 

b)     preklad prejavu alebo oznámenia určeného občanom z jazyka 3 do jazyka 1.

Maximálna dĺžka testu: 90 minút na text v rozsahu najviac 450 slov

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

Test c) uchádzačov, ktorí nezískali minimálny počet bodov v tomto teste, sa nebude hodnotiť.

 

c)     adaptácia textu do zrozumiteľného jazyka: na základe zložitého dokumentu v jazyku 2 vypracovať nový text v jazyku 1, ktorý odráža pôvodný obsah, s použitím vhodného štýlu a tónu s cieľom objasniť základné myšlienky občanom.

Maximálna dĺžka testu: 60 minút

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

 

Tieto testy sa budú konať online na počítači.

20 uchádzačov za každý jazyk, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomných testoch, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ za každý test dosiahli minimálny požadovaný počet bodov.

 

Ústne testy

d)     pohovor s výberovou komisiou v jazykoch 1 a 2, ktorý výberovej komisii umožní so zreteľom na všetky prvky uvedené v prihláške posúdiť vašu schopnosť vykonávať úlohy uvedené v bode Pracovná náplň v európskej inštitúcii. Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že preskúša vaše znalosti ďalších úradných jazykov, ktoré ste uviedli v prihláške.

Maximálna dĺžka testu: 45 minút

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

 

e)     skupinová diskusia alebo rolová hra v jazyku 2, ktoré výberovej komisii umožnia posúdiť vašu schopnosť prispôsobiť sa, rokovať, rozhodovať sa, ako aj vaše správanie v skupine.

Výberová komisia stanoví dĺžku skupinovej diskusie v závislosti od konečného zloženia skupín.

Maximálna dĺžka rolovej hry je 25 minút.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov – požadované minimum: 10/20

 

Tieto testy by sa mohli konať na diaľku.

Pokyny k písomným a ústnym testom vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak neodpoviete na pozvánku na testy, nebudete zastihnuteľný elektronickou poštou alebo sa nedostavíte na testy, budete vylúčený z výberového konania. Musíte postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie, ktoré je v rozpore s pokynmi, povedie k okamžitému vylúčeniu z výberového konania.

 

Zoznam vhodných uchádzačov

 1. Zaradenie do rezervného zoznamu

Výberová komisia po overení dokladov uchádzačov zostaví pre každý jazyk rezervný zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a získali najvyšší celkový počet bodov v písomných a ústnych testoch. Maximálny počet uchádzačov pre každý jazyk je uvedený v časti A bode 1 Všeobecné informácie. Mená uchádzačov budú na zozname uvedené v abecednom poradí.

Platnosť rezervného zoznamu sa skončí 31. decembra 2025.  Túto platnosť možno predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu.

Uchádzači budú individuálne informovaní o svojich výsledkoch a rezervný zoznam bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle Európskeho parlamentu.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, musíte na účely certifikácie predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Uchádzačom nevyplýva zo zaradenia do rezervného zoznamu nárok ani záruka, že budú prijatí do zamestnania.

 

Predkladanie prihlášok

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Do výberového konania sa musíte prihlásiť prostredníctvom platformy Apply4EP.

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK

Žiadame vás, aby ste si pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov pozorne prečítali Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

Uzávierka podávania prihlášok

Uzávierka prihlášok je stanovená na

10. júna 2021 o 17.30 h luxemburského času.

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

Žiadame vás, aby ste NETELEFONOVALI v súvislosti s harmonogramom konania.