This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ODBORNÍK NA ZROZUMITEĽNÝ JAZYK PRE ANGLICKÝ JAZYK (AD 7) M/F

Miesto : Brusel ; Luxemburg
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 19/04/2021 17:30
Útvar : 09-Generálne riaditeľstvo pre preklad
Ref. číslo : PE/255/S
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ PE/255/S

 

 

Odborník na zrozumiteľný jazyk pre anglický jazyk (AD 7)

 

 

(ženského alebo mužského pohlavia)

 

 

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní. Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá postupov a podmienky prihlasovania.

 

 

 

OBSAH

 

 

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

 

 

B. PRIEBEH KONANIA

 

 

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

 

PRÍLOHA:     PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

 

 

A. PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ

 

1. Všeobecné informácie

 

Európsky parlament rozhodol v súlade s článkom 29 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie o začatí postupu na obsadenie piatich miest úradníkov (AD 7) na generálnom riaditeľstve pre preklad. Požadovaný profil je odborník na zrozumiteľný jazyk pre anglický jazyk.

 

Tieto pracovné miesta si vyžadujú osobitné kvalifikácie uvedené v časti A bode 3 písm. b) tohto oznámenia.

 

Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesta v triede AD 7 prvý stupeň so základným mesačným platom 6 294,84 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie. Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

 

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 

Pracovná náplň

2. Pracovná náplň

 

Generálne riaditeľstvo pre preklad (GR TRAD) zabezpečuje prekladateľské služby pre Európsky parlament na účely komunikácie vo všetkých formátoch, či už papierovom, alebo elektronickom, vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Medzi úlohy GR TRAD patrí:

  • zabezpečovať dostupnosť všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú úlohy Parlamentu ako spoluzákonodarcu a jednej z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, vo všetkých úradných alebo pracovných jazykoch s cieľom zaručiť legitimitu a transparentnosť legislatívneho a rozpočtového procesu Únie;
  • umožňovať Parlamentu plniť záväzky, ktoré mu vyplývajú z uplatňovania politiky viacjazyčnosti, ktorá má zaručiť rovnoprávne postavenie jazykov, vďaka čomu môžu všetci občania Únie komunikovať s jej inštitúciami a majú prístup k dokumentom týchto inštitúcií vo svojom vlastnom jazyku;
  • zjednodušovať texty a zlepšovať ich čitateľnosť vďaka zrozumiteľnému jazyku, aby tak Parlament bol otvorenejší a prístupnejší občanom, a to aj prostredníctvom nových formátov, ktoré predstavujú čitateľské formy budúcnosti;
  • zabezpečovať, aby sa všetky tieto služby poskytovali čo najefektívnejšie.

 

Poslaním GR TRAD je budovať mosty medzi rôznymi jazykmi a kultúrami a podporovať udržateľnú viacjazyčnosť ako kľúčovú súčasť európskeho demokratického ideálu.

 

Odborníci na zrozumiteľný jazyk pôsobia v Luxemburgu a v Bruseli a majú za úlohu uľahčovať komunikáciu s občanmi, robiť redakčné úpravy, adaptácie, zhrnutia a revízie všetkých druhov obsahu v stanovenej lehote a poskytovať ústne a písomné jazykové poradenstvo, napríklad telefonicky alebo na schôdzi.

 

 

Hlavnou úlohou úspešných uchádzačov bude úprava celého radu nelegislatívnych textov vypracovaných v anglickom jazyku a revízie prác ďalších odborníkov na zrozumiteľný jazyk a stážistov. Budú zabezpečovať redakčnú pomoc v anglickom jazyku a služby v oblasti zrozumiteľného jazyka pre autorov z celého Európskeho parlamentu.  Ako členovia tímu linky pomoci pre anglický jazyk zriadenej v rámci ich útvaru tiež budú poskytovať poradenstvo v otázkach anglického jazyka. Zároveň budú mať možnosť podieľať sa na príprave a vedení seminárov pre kolegov z Parlamentu, ktoré sú zamerané na správne používanie anglického jazyka a predchádzanie chybám, ako aj na adaptácii obsahu a vypracúvaní zhrnutí v anglickom jazyku pre potreby audionahrávok a pod.

 

Budú sa venovať napríklad témam politickej, právnej, ekonomickej, finančnej, vedeckej a technickej povahy, ktoré pokrývajú všetky oblasti činnosti Európskej únie. Výkon týchto úloh si vyžaduje intenzívne používanie osobitných informačných nástrojov a súvisiacich nástrojov. Táto práca tiež zahŕňa jazykovú a interkultúrnu mediáciu v súvislosti s prekladom audiovizuálneho obsahu a titulkovaním v anglickom jazyku.

 

Funkcia odborníka na zrozumiteľný jazyk si vyžaduje výnimočnú prispôsobivosť, schopnosť riešiť rôzne a často zložité problémy, rýchlo reagovať na zmeny okolností a efektívne komunikovať. Uchádzači musia byť schopní pravidelne intenzívne pracovať, či už samostatne, alebo v tíme, v multikultúrnom pracovnom prostredí. Očakáva sa od nich, že počas celej kariéry sa budú usilovať o odborný rast.

Podmienky účasti

3. Podmienky účasti na výberovom konaní

 

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto podmienky:

 

a) Všeobecné podmienky

 

V súlade s článkom 28 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie musíte:

 

–          byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,

–          požívať svoje občianske práva,

–          spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

–          poskytnúť záruky toho, že spĺňate morálne požiadavky potrebné na výkon danej funkcie.

 

b) Osobitné podmienky

 

i) Požadované kvalifikácie, diplomy a znalosti

 

a) úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá celému cyklu vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu, ak riadne štúdium trvá štyri alebo viac rokov,

 

alebo

 

b) úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá celému cyklu vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu a minimálne jednoročná odborná prax, ak riadne štúdium trvá minimálne tri roky.

 

Táto odborná prax sa nebude zohľadňovať pri hodnotení kvalifikácií uvedenom v časti B bode 2.

 

Viac informácií nájdete v prílohe I k Príručke pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

 

 

ii) Jazykové znalosti

 

Musíte ovládať aspoň tri úradné jazyky Európskej únie. V tomto oznámení o výberovom konaní uvádzame požadované jazyky takto:

 

  • jazyk1 (hlavný jazyk): dokonalá znalosť angličtiny,
  • jazyk2 (prvý cudzí jazyk): dôkladná znalosť jedného z 23 ďalších úradných jazykov Európskej únie, musí byť iný ako jazyky 1 a 3,
  • jazyk 3 (druhý cudzí jazyk): dôkladná znalosť jedného z 23 ďalších úradných jazykov Európskej únie, musí byť iný ako jazyky 1 a 2.

 

iii)     Požadovaná odborná prax

 

Musíte mať odbornú prax, ktorú ste absolvovali po získaní požadovaných kvalifikácií uvedených v časti A bode 3 písm. b) bode i) a ktorá trvala najmenej päť rokov, v oblasti prekladu textov a audiovizuálneho obsahu a/alebo titulkovania, adaptácie textov, redakčnej úpravy, revízie alebo dodatočnej redakčnej úpravy.

 

Upozorňujeme uchádzačov, že výber jazyka 1 a požiadavka ovládať tretí jazyk boli pre toto výberové konanie vymedzené v súlade so služobným záujmom.  Pozícia odborníka na zrozumiteľný jazyk pre anglický jazyk si vyžaduje osobitné kvalifikácie z dôvodu pracovnej náplne uvedenej v časti A bode 2 tohto oznámenia o výberovom konaní.

 

Prijatí uchádzači musia preto pri výkone svojich povinností a zabezpečovaní riadneho fungovania útvaru GR TRAD preukázať schopnosť pracovať a efektívne komunikovať v troch jazykoch.

Účasť na výberovom konaní

B. PRIEBEH KONANIA

 

 

1. Účasť na výberovom konaní

 

Toto výberové konanie vychádza z kvalifikácií a testov.

 

Ak

  • spĺňate všeobecné podmienky účasti,
  • predložili ste svoj spis v súlade s požadovanými podmienkami a v požadovanej lehote,

 

menovací orgán postúpi vašu prihlášku výberovej komisii, ktorá preskúma váš spis.

 

Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, výberová komisia vám umožní zúčastniť sa na výberovom konaní.

 

Vychádza pritom výlučne z údajov uvedených v prihláške, ktoré sú doložené relevantnými dokladmi pripojenými k prihláške (podrobnejšie informácie možno nájsť v príručke pre uchádzačov).

 

Hodnotenie kvalifikácií

2. Hodnotenie kvalifikácií

 

Výberová komisia hodnotí kvalifikácie uchádzačov, ktorí boli prijatí do výberového konania, na základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií a zostaví zoznam 50 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na písomné testy.

 

Pri hodnotení kvalifikácií uchádzačov výberová komisia zohľadní tieto prvky, ktoré treba doložiť relevantnými dokladmi pripojenými k prihláške:

 

– doplnkové kvalifikácie a diplomy súvisiace s náplňou práce,

– znalosť ďalších úradných jazykov Európskej únie,

– odborná prax v oblasti vypracúvania textov určených na zverejnenie,

– odborná prax v oblasti redakčnej úpravy textov alebo vypracúvania zhrnutí,

– odborná prax v jazykovej oblasti (napr. preklad, tlmočenie, titulkovanie atď.),

– odborná prax v oblasti komunikácie v zrozumiteľnom jazyku,

– odborná prax v multikultúrnom alebo viacjazyčnom prostredí.

 

 

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

Testy

3. Testy

 

Písomné testy

 

a) test redakčnej úpravy v angličtine: redakčná úprava textu súvisiaceho s legislatívnymi činnosťami Európskeho parlamentu. Cieľom tohto testu je vyhodnotiť vaše schopnosti v oblasti redakčnej úpravy, a tak sa uistiť, že zodpovedajú požiadavkám na výkon funkcie, najmä pokiaľ ide o dokonalé ovládanie pravidiel štylistiky anglického jazyka a zmysel pre detaily.

 

Maximálna dĺžka testu: 60 minút

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

 

b) test schopnosti vypracovania textu v angličtine: vypracovanie zhrnutia pre občanov v anglickom jazyku na základe tlačovej správy alebo výťahu zo štúdie v jazyku 2. Cieľom tohto testu je vyhodnotiť vaše znalosti z jazyka 2 a vašu schopnosť určiť hlavné body textu a zhrnúť ich v zrozumiteľnom jazyku.

 

Maximálna dĺžka testu: 30 minút

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

 

 

c) test schopnosti vypracovania textu v angličtine: vypracovanie zhrnutia pre občanov v anglickom jazyku na základe tlačovej správy alebo výťahu zo štúdie v jazyku 3. Cieľom tohto testu je vyhodnotiť vaše znalosti z jazyka 3 a vašu schopnosť určiť hlavné body textu a zhrnúť ich v zrozumiteľnom jazyku.

 

Maximálna dĺžka testu: 30 minút

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

 

 

d) test schopnosti prepracovania textu v angličtine: prepracovanie zložitého textu v angličtine do jazyka zrozumiteľného pre občanov. Cieľom tohto testu je vyhodnotiť vašu schopnosť dať textu zrozumiteľnú podobu a sprístupniť ho tak občanom.

 

 

Maximálna dĺžka testu: 60 minút

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

 

Tieto testy na počítači sa môžu konať na diaľku.

 

20 uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomných testoch, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ za každý test dosiahli minimálny požadovaný počet bodov.

 

Ústne testy

 

a) pohovor s výberovou komisiou v jazykoch 1 a 2, ktorý výberovej komisii umožní so zreteľom na všetky prvky uvedené v prihláške posúdiť vašu schopnosť vykonávať úlohy uvedené v bode Pracovná náplň v európskej inštitúcii.

 

Maximálna dĺžka testu: 45 minút

Hodnotenie: 0 až 40 bodov – požadované minimum: 20/40

 

b) skupinová diskusia alebo rolová hra v angličtine, ktoré výberovej komisii umožnia posúdiť vašu schopnosť prispôsobiť sa, zmysel pre diplomaciu, ako aj vaše správanie v skupine alebo v určitej situácii.

 

Výberová komisia stanoví dĺžku skupinovej diskusie v závislosti od konečného zloženia skupín.

Maximálna dĺžka rolovej hry je 25 minút.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov – požadované minimum: 10/20

 

Tieto testy by sa mohli konať na diaľku.

 

Pokyny k písomným a ústnym testom vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak neodpoviete na pozvánku na testy, nebudete zastihnuteľný elektronickou poštou alebo sa nedostavíte na testy, budete vylúčený z výberového konania. Musíte postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie, ktoré je v rozpore s pokynmi, povedie k okamžitému vylúčeniu z výberového konania.

Zoznam vhodných uchádzačov

4. Zaradenie do zoznamu vhodných kandidátov

 

Výberová komisia na základe dosiahnutých výsledkov vyberie 10 uchádzačov, ktorých považuje za najvhodnejších na výkon úloh uvedených v bode Pracovná náplň tohto oznámenia o výberovom konaní, a zaradí ich do zoznamu vhodných kandidátov. Do zoznamu vhodných kandidátov sa v abecednom poradí zaradia mená 10 uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov v celom výberovom konaní (pri hodnotení kvalifikácií a testoch) a dosiahli minimum požadované pri každom z testov.

 

Platnosť zoznamu vhodných kandidátov sa skončí 31. decembra 2024. Túto platnosť možno predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V takom prípade budú uchádzači zapísaní v zozname vhodných kandidátov o tom včas informovaní.

 

Uchádzači budú individuálne informovaní o svojich výsledkoch a zoznam vhodných kandidátov bude zverejnený na intranete Európskeho parlamentu.

 

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, musíte na účely certifikácie predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

 

Uchádzačom nevyplýva zo zaradenia do zoznamu vhodných kandidátov nárok ani záruka, že budú prijatí do zamestnania.

 

Predkladanie prihlášok

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

 

Do výberového konania sa musíte prihlásiť prostredníctvom platformy Apply4EP.

 

Žiadame vás, aby ste si pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov pozorne prečítali Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

 

Uzávierka podávania prihlášok

 

Uzávierka prihlášok je stanovená na

 

19 apríla 2021o 17.30 h bruselského času.

 

 

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

 

Žiadame vás, aby ste NETELEFONOVALI v súvislosti s harmonogramom konania.