This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OZNÁMENIE VYTVORENIE DATABÁZY ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI (FUNKČNÁ SKUPINA I) V OBLASTI BUDOV M/F

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 15/09/2020 23:59
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. číslo : DG INLO COM 02/2020
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Pred vyplnením prihlášky si pozorne prečítajú príručku pre uchádzačov.

 

Generálny sekretariát Európskeho parlamentu týmto oznamuje, že plánuje vytvoriť databázu uchádzačov o pracovné miesta (zmluvných zamestnancov vo funkčnej skupine I) v oblasti budov v rámci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO).

Účelom tejto databázy je vytvoriť rezervný zoznam uchádzačov o prijatie do zamestnania v Bruseli.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma žiadosti bez rozdielu rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného presvedčenia, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Osoby, ktoré si želajú byť zaradené do tejto databázy, môžu poslať svoj životopis a vyplniť žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP, kde si musia najskôr vytvoriť účet. Z tohto dôvodu si musia pozorne prečítať toto oznámenie, kliknúť na odkaz Podať žiadosť online a postupovať podľa pokynov. V APPLY4EP sa môže vytvoriť iba jeden účet. Osobné údaje zaregistrované ako súčasť účtu sa budú spracúvať v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1725 a budú sa dať upravovať, aby boli vždy aktuálne.

Pracovná náplň

Úlohou GR INLO je riadna správa infraštruktúr (budov a ich vybavenia) a logistika (stravovanie, pošta, sťahovanie, nábytok, doprava atď.) na jednotlivých pracoviskách Európskeho parlamentu a medzi nimi.

Zamestnanci a zamestnankyne GR INLO priamo podporujú politickú činnosť Európskeho parlamentu.

Riaditeľstvo integrovanej správy nehnuteľností hľadá záhradníka na oddelenie integrovanej správy nehnuteľností v Bruseli.

Vykonávané úlohy:

Záhradnícke služby v 41-árovom parku v Bruseli a celkový dozor nad poriadkom a čistotou. Vybraná osoba sa bude venovať aj ďalším úlohám súvisiacim so starostlivosťou o črepníkové kvety (1 000 kvetináčov) a s dohľadom nad údržbou ďalších zelených priestorov v budovách Parlamentu v Bruseli (17 000 m² záhrad, zelených striech, terás so zeleňou), ktorú zabezpečuje externý dodávateľ.


Podmienky prijatia

a. Všeobecné podmienky

- byť občanom jedného z členských štátov Európskej únie,
- spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
- spĺňať morálne požiadavky potrebné na výkon funkcie.

b. Osobitné podmienky

i. Podmienkou prijatia za zmluvného zamestnanca vo funkčnej skupine I je minimálne úspešné ukončenie povinnej školskej dochádzky.

Akceptujú sa len kvalifikácie vydané alebo uznané za rovnocenné orgánmi členských štátov (napr. ministerstvom školstva). Okrem toho sa pred prípadným prijatím do zamestnania bude od uchádzačov registrovaných v databáze požadovať, aby poskytli dokumenty, ktoré potvrdzujú informácie uvedené v prihláške (diplomy, certifikáty a iné doklady).

ii. Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1 ) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka

a

veľmi dobrú znalosť (minimálne úroveň B2 (1)) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2).

Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1.

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyky 2 (angličtina a francúzština), ktoré boli vybrané na vytvorenie tejto databázy, boli určené v súlade so služobným záujmom generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku. Uchádzači musia byť schopní porozumieť úlohám, ktoré majú plniť, spracúvať spisy a efektívne komunikovať s externými partnermi, nadriadenými pracovníkmi a kolegami.
Francúzsky jazyk sa používa najčastejšie v komunikácii v rámci útvarov generálneho riaditeľstva a medzi útvarmi tohto generálneho riaditeľstva. Francúzština je tiež obvyklým jazykom komunikácie s externými partnermi. Anglický jazyk sa najčastejšie používa pri styku s ostatnými riaditeľstvami generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku, s ostatnými generálnymi riaditeľstvami a s politickými a administratívnymi orgánmi inštitúcie, najmä pri vypracúvaní dokumentov.
Navyše, pokyny a uplatňované pravidlá sú vypracované v angličtine a vo francúzštine a je potrebné, aby boli verejnosti k dispozícii a oznamovali sa v týchto dvoch jazykoch.
Prijatý uchádzač musí byť preto v rámci primeranej lehoty schopný pracovať a účinne komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov, aby mohol vykonávať svoje úlohy a zabezpečiť riadne fungovanie útvarov.
Okrem toho je v záujme rovnakého zaobchádzania, aby mal každý uchádzač dostatočnú znalosť druhého uvedeného jazyka, a to napriek tomu, že jeden z nich je jeho prvým úradným jazykom.

Databáza

Ak
– spĺňate všeobecné podmienky prijatia,
– podali ste žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP a správne uviedli kódy (pozri nižšie „Podávanie žiadostí“) podľa podmienok a v požadovanom termíne,

vaše meno bude začlenené do databázy.

Registrácia sa zakladá výhradne na informáciách uvedených v žiadosti a na dokumentoch, ktoré ste poskytli. Tieto informácie sa budú preverovať dodatočne v prípade prijatia do zamestnania.

Podávanie žiadostí

Uchádzači musia vyplniť žiadosť prostredníctvom online platformy APPLY4EP. Táto platforma je jediným spôsobom, ako podať žiadosť.

Po vytvorení účtu je potrebné nahrať podrobný životopis.

Použite formát Europass, ktorý nájdete na tomto odkaze:

https://europa.eu/europass/sk

Následne je potrebné vyplniť žiadosť.

Uzávierka žiadostí je stanovená na 15. septembra 2020. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú prijaté.

Registrácia v databáze nezaručuje prijatie do zamestnania. Ak sa naskytne možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu, útvary pre prijímanie po konzultácii databázy pozvú uchádzačov, ktorých profil najviac zodpovedá požiadavkám pre pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Ak sa ukáže, že poskytnuté údaje sú nesprávne, uchádzač bude vylúčený a jeho meno sa odstráni z databázy.

Európsky parlament vo svojich výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnosti príležitostí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Pracovné podmienky v európskych inštitúciách sú stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) . Podrobné ustanovenia o pracovných podmienkach nájdete na tejto adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (Hlava IV, strana 209 „Zmluvní zamestnanci“)

Od 1. júla 2019 je základný mesačný plat 2.074,40 EUR (funkčná skupina I).

(1) Pozri Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky - https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference