This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OZNÁMENIE VYTVORENIE DATABÁZY ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI (FUNKČNÁ SKUPINA III) V OBLASTI BUDOV (ŽENSKÉHO ALEBO MUŽSKÉHO POHLAVIA) M/F

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 15/09/2020 23:59
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. číslo : DG INLO COM 04/2020
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Pred vyplnením prihlášky si pozorne prečítajú príručku pre uchádzačov.

Generálny sekretariát Európskeho parlamentu týmto oznamuje, že plánuje vytvoriť databázu uchádzačov o pracovné miesta (zmluvných zamestnancov vo funkčnej skupine III) v oblasti budov v rámci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO).

Účelom tejto databázy je vytvoriť rezervný zoznam uchádzačov o prijatie do zamestnania v Bruseli.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma žiadosti bez rozdielu rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného presvedčenia, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Osoby, ktoré si želajú byť zaradené do tejto databázy, môžu poslať svoj životopis a vyplniť žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP, kde si musia najskôr vytvoriť účet. Z tohto dôvodu si musia pozorne prečítať toto oznámenie, kliknúť na odkaz Podať žiadosť online a postupovať podľa pokynov. V APPLY4EP sa účet vytvára len jedenkrát. Osobné údaje zaregistrované ako súčasť účtu sa budú spracúvať v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1725 a budú sa dať upravovať, aby boli vždy aktuálne.

Pracovná náplň

Úlohou GR INLO je riadna správa infraštruktúr (budov a ich vybavenia) a logistika (stravovanie, pošta, sťahovanie, nábytok, doprava atď.) na jednotlivých pracoviskách Európskeho parlamentu a medzi nimi.

Zamestnanci a zamestnankyne GR INLO priamo podporujú politickú činnosť Európskeho parlamentu.

Riaditeľstvo integrovanej správy nehnuteľností hľadá technických pracovníkov v oblasti budov na dve oddelenia v Bruseli v týchto oblastiach:

V rámci oddelenia integrovanej správy nehnuteľností v Bruseli:

a) HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia)
b) Elektrické inštalácie
c) Hrubá stavba / dokončovacie práce
d) Automatizovaný systém riadenia údržby (CMMS)
e) Hygiena, zelené plochy a kľúče
f) Kvalita služieb a spokojnosť zákazníkov

V rámci oddelenia údržby nehnuteľností v Bruseli:

g) Mechanické, elektrické a inštalatérske práce
h) Dokončovacie práce
i) Kreslič
j) Značenie

Vykonávané úlohy:

a) HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia):

Spolu s osobou zodpovednou za správu zariadení HVAC, sanitárne zariadenia a centrálnu technickú správu (GTC) na oddelení:
1) Zabezpečovať technické a administratívne monitorovanie údržby týchto zariadení v súlade so zmluvami o prevádzke a údržbe technických zariadení
2) Pripravovať, v spolupráci s inými vypracúvať, organizovať, analyzovať a monitorovať technické, administratívne a finančné spisy (špecifikácie, výzvy na predkladanie ponúk a žiadosti o cenovú ponuku s analýzou ponúk, technické správy)
3) Podieľať sa na koordinácii, analyzovať a monitorovať kontrolu kvality práce externých zamestnancov (spoločnosti zabezpečujúce údržbu, konzultačné firmy) vrátane žiadostí o zásah
4) Zabezpečovať koordináciu zásahov rozličných externých zamestnancov s inými technickými útvarmi Parlamentu

b) Elektrické inštalácie:

Spolu s osobou zodpovednou za správu elektrických zariadení na oddelení:
1) Zabezpečovať technické a administratívne monitorovanie údržby týchto zariadení v súlade so zmluvami o prevádzke a údržbe technických zariadení
2) Pripravovať, v spolupráci s inými vypracúvať, organizovať, analyzovať a monitorovať technické, administratívne a finančné spisy (špecifikácie, výzvy na predkladanie ponúk a žiadosti o cenovú ponuku s analýzou ponúk, technické správy)
3) Podieľať sa na koordinácii, analyzovať a monitorovať kontrolu kvality práce externých zamestnancov (spoločnosti zabezpečujúce údržbu, konzultačné firmy) vrátane žiadostí o zásah
4) Zabezpečovať koordináciu zásahov rozličných externých zamestnancov s inými technickými útvarmi Parlamentu

c) Hrubá stavba / dokončovacie práce:

Spolu s príslušnými zodpovednými osobami na oddelení:
1) Podieľať sa na zabezpečovaní operatívneho spravovania zmluvy týkajúcej sa inšpekcie hrubej stavby a dokončovacích prác
2) Podieľať sa na zabezpečovaní operatívneho spravovania zmluvy týkajúcej sa koordinácie bezpečnosti a zdravia a auditov
3) Podieľať sa na zabezpečovaní operatívneho spravovania zmluvy týkajúcej sa prevádzky a údržby hrubej stavby a dokončovacích prác
4) Pripravovať, v spolupráci s inými vypracúvať, organizovať, analyzovať a monitorovať technické, administratívne a finančné spisy (špecifikácie, výzvy na predkladanie ponúk a žiadosti o cenovú ponuku s analýzou ponúk, technické správy)
5) Podieľať sa na koordinácii, analyzovať a monitorovať kontrolu kvality práce externých zamestnancov (spoločnosti zabezpečujúce údržbu, konzultačné firmy) vrátane žiadostí o zásah
6) Zabezpečovať koordináciu zásahov rozličných externých zamestnancov s inými technickými útvarmi Parlamentu

d) Automatizovaný systém riadenia údržby (CMMS):

1) Zabezpečovať prevádzkové riadenie CMMS s podávaním správ (okrem iného o KPI) a plánovaním preventívnej údržby v rámci tímu prevádzky a technickej údržby (Operation and Technical Maintenance) oddelenia integrovanej správy nehnuteľností v Bruseli
2) Iniciovať, pripravovať, organizovať a monitorovať projekty na zlepšenie na úrovni CMMS, automatizovaného podávania správ s KPI/ukazovateľmi výkonnosti a spokojnosti zákazníkov a prevádzky zariadení

e) Hygiena, zelené plochy a kľúče

1) Podieľať sa na operatívnom spravovaní zmlúv týkajúcich sa upratovacích služieb, zberu odpadu a zelených plôch
2) Koordinovať kontrolu kvality poskytnutých služieb a overovanie vykonaných zásahov
3) Zúčastňovať sa na administratívnom, rozpočtovom a finančnom monitorovaní zmlúv
4) Zabezpečovať koordináciu s inými technickými útvarmi EP

f) Kvalita služieb a spokojnosť zákazníkov:

1) Kontrolovať realizáciu a kvalitu služieb poskytovaných zmluvnými zamestnancami, najmä v oblasti dokončovacích prác a hrubej stavby
2) Vybavovať a spravovať žiadosti užívateľov budov v úzkej spolupráci s dodávateľmi
3) Overovať a analyzovať úroveň spokojnosti zákazníkov
4) Zabezpečovať koordináciu zásahov rozličných externých zamestnancov s inými technickými útvarmi Parlamentu

g) Mechanické, elektrické a inštalatérske práce:

V rámci špecializovaného technického tímu oddelenia:
1) Zabezpečovať technické a administratívne monitorovanie prác v oblasti HVAC, elektriny a sanitárnych zariadení
2) Pripravovať, zúčastňovať sa na vypracúvaní, organizovať, analyzovať a monitorovať technické, administratívne a finančné spisy (špecifikácie, výzvy na predkladanie ponúk a žiadosti o cenovú ponuku s analýzou ponúk, technické správy)
3) Koordinovať, analyzovať a monitorovať kontrolu kvality práce dodávateľov (dodávateľov prác, konzultačné spoločnosti)
4) Zabezpečovať koordináciu zásahov rozličných externých zamestnancov s inými technickými útvarmi Parlamentu

h) Dokončovacie práce:

Spolu s osobami zodpovednými za dokončovacie práce na oddelení:
1) Zabezpečovať technické a administratívne monitorovanie dokončovacích prác (priečky, obklady stien a podláh, špecifické úpravy, stolárske práce na mieru, falošné stropy, plávajúce podlahy atď.)
2) Pripravovať, vypracúvať, organizovať, analyzovať a monitorovať technické, administratívne a finančné spisy (špecifikácie, výzvy na predkladanie ponúk a žiadosti o cenovú ponuku s analýzou ponúk, technické správy)
3) Koordinovať, analyzovať a monitorovať kontrolu kvality práce dodávateľov (dodávateľov prác, konzultačné spoločnosti)
4) Zabezpečovať koordináciu zásahov rozličných externých zamestnancov s inými technickými útvarmi Parlamentu

i) Kreslič:

1) Aktualizovať v Autocade plány budov podľa vykonaných prác (architektúra alebo špeciálne techniky), overovať úpravy uskutočnené externými dodávateľmi. Zisťovanie stavu na mieste.
2) Kontrola a archivácia (v papierovej forme a v elektronickej databáze) spisov realizovaných stavieb (výkresov, technických podkladov) predložených externými dodávateľmi
3) Kreslenie architektonických projektov alebo špeciálnych techník.
4) Podpora rôznych útvarov Parlamentu pri vyhľadávaní dokumentov v papierovej alebo elektronickej podobe (plány, technické údaje atď.)

j) Značenie:

Spolu s osobou zodpovednou za značenie na oddelení:
1) Vyvíjať riešenia a koncepcie značenia s využitím príslušného softvéru (Autocad, Photoshop, Illustrator atď.)
2) Zabezpečovať koordináciu a technické a administratívne monitorovanie projektov značenia
3) Pripravovať a vypracúvať technické špecifikácie pre jednorazové žiadosti o predloženie ponúk alebo výzvu na predkladanie ponúk, analyzovať ponuky a technické návrhy dodávateľov
4) Sledovať na mieste zásahy v oblasti značenia, monitorovať plánovanie, kontrola kvality vykonaných služieb a koordinácia s inými príslušnými útvarmi

Podmienky prijatia

a. Všeobecné podmienky

 byť občanom jedného z členských štátov Európskej únie,
 spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
 spĺňať morálne požiadavky potrebné na výkon funkcie.

b. Osobitné podmienky

i. Požadované kvalifikácie, diplomy a znalosti

- Úroveň vysokoškolského vzdelania ukončeného získaním diplomu, alebo
- Úroveň stredoškolského vzdelania ukončeného získaním diplomu, ktorý umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelaniu a zodpovedajúca odborná prax v trvaní aspoň troch rokov, alebo
- Odborná príprava alebo odborná prax na rovnakej úrovni, ak je to v odôvodnené v záujme služby.

Akceptujú sa len kvalifikácie vydané alebo uznané za rovnocenné orgánmi členských štátov (napr. ministerstvom školstva). Okrem toho sa pred prípadným prijatím do zamestnania bude od uchádzačov registrovaných v databáze požadovať, aby poskytli dokumenty, ktoré potvrdzujú informácie uvedené v prihláške (diplomy, certifikáty a iné doklady).

ii. Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1 ) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

a

veľmi dobrú znalosť (minimálne úroveň B2 (1)) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2).

Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1.

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyky 2 (angličtina a francúzština), ktoré boli vybrané na vytvorenie tejto databázy, boli určené v súlade so služobným záujmom generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku. Uchádzači musia byť schopní porozumieť úlohám, ktoré majú plniť, spracúvať spisy a efektívne komunikovať s externými partnermi, nadriadenými pracovníkmi a kolegami.
Francúzsky jazyk sa používa najčastejšie v komunikácii v rámci útvarov generálneho riaditeľstva a medzi útvarmi tohto generálneho riaditeľstva. Francúzština je tiež obvyklým jazykom komunikácie s externými partnermi. Anglický jazyk sa najčastejšie používa pri styku s ostatnými riaditeľstvami generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku, s ostatnými generálnymi riaditeľstvami a s politickými a administratívnymi orgánmi inštitúcie, najmä pri vypracúvaní dokumentov.
Navyše, pokyny a uplatňované pravidlá sú vypracované v angličtine a vo francúzštine a je potrebné, aby boli verejnosti k dispozícii a oznamovali sa v týchto dvoch jazykoch.
Prijatý uchádzač musí byť preto v rámci primeranej lehoty schopný pracovať a účinne komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov, aby mohol vykonávať svoje úlohy a zabezpečiť riadne fungovanie útvarov.
Okrem toho je v záujme rovnakého zaobchádzania, aby mal každý uchádzač dostatočnú znalosť druhého uvedeného jazyka, a to napriek tomu, že jeden z nich je jeho prvým úradným jazykom.

Databáza

Ak
– spĺňate všeobecné podmienky prijatia,
– podali ste žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP a správne uviedli kódy (pozri nižšie „Podávanie žiadostí“) podľa podmienok a v požadovanom termíne,

vaše meno bude začlenené do databázy.

Registrácia sa zakladá výhradne na informáciách uvedených v žiadosti a na dokumentoch, ktoré ste poskytli. Tieto informácie sa budú preverovať dodatočne v prípade prijatia do zamestnania.

Podávanie žiadostí

Uchádzači musia vyplniť žiadosť prostredníctvom online platformy APPLY4EP. Táto platforma je jediným spôsobom, ako podať žiadosť.

Po vytvorení účtu je potrebné nahrať podrobný životopis.

Použite formát Europass, ktorý nájdete na tomto odkaze:

https://europa.eu/europass/sk

Následne je potrebné vyplniť žiadosť.
V poliach:

Odborná prax a/alebo Diplomy: Vyplňte špeciálne kódy uvedené v priloženom návode a podrobný opis vykonávaných funkcií/získaného diplomu. Je možné vybrať viacero možností.

Príklady (pozri tiež príklady v priloženom návode):
TArch –hlavný architekt zodpovedný za...
TElec – inžiniersky diplom, špecializácia elektrotechnik
TElec + THvac – technik zodpovedný za...

Tieto informácie treba podložiť dokladmi.

Uzávierka žiadostí je stanovená na 15. septembra 2020. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú prijaté.

Registrácia v databáze nezaručuje prijatie do zamestnania. Ak sa naskytne možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu, útvary pre prijímanie po konzultácii databázy pozvú uchádzačov, ktorých profil najviac zodpovedá požiadavkám pre pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Ak sa ukáže, že poskytnuté údaje sú nesprávne, uchádzač bude vylúčený a jeho meno sa odstráni z databázy.

Európsky parlament vo svojich výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnosti príležitostí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Pracovné podmienky v európskych inštitúciách sú stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) . Podrobné ustanovenia o pracovných podmienkach nájdete na tejto adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (Hlava IV, strana 209 „Zmluvní zamestnanci“)

Od 1. júla 2019 je základný mesačný plat od 2.758,47 do 4.520,54 EUR (funkčná skupina III) podľa konkrétneho vzdelania a odbornej praxe uchádzača.

(1) Pozri Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky - https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference