This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OZNAM VYTVORENIE DATABÁZY ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI (FUNKČNÁ SKUPINA IV) V OBLASTI BUDOV (ŽENY ALEBO MUŽI) M/F

Miesto : Brusel
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 15/09/2020 23:59
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. číslo : DG INLO COM 05/2020
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Pred vyplnením prihlášky si pozorne prečítajú príručku pre uchádzačov.

Generálny sekretariát Európskeho parlamentu uverejňuje tento oznam s cieľom vytvoriť databázu kandidátov zmluvných zamestnancov (funkčná skupina IV) v oblasti budov na svojom Generálnom riaditeľstve pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO).

Táto databáza bude obsahovať rezervu kandidátov na zamestnanie v Bruseli.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnosti príležitostí a prijíma prihlášky bez rozlišovania na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, alebo sexuálnej orientácie.

Záujemcovia o zapísanie do tejto databázy môžu predložiť životopis a vyplniť prihlášku na platforme APPLY4EP, pričom treba začať vytvorením profilu. Na tento účel treba pozorne prečítať toto oznámenie a kliknúť na tlačidlo „online prihláška“ a riadiť sa pokynmi. Účet na APPLY4EP sa vytvára len jeden raz. Osobné údaje zaznamenané na účte budú spracované v úplnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 a možno ich naďalej upravovať a aktualizovať.

Pracovné povinnosti

GR INLO prispieva k dobrému riadeniu infraštruktúry (budovy a ich zariadenia) a logistiky (stravovanie, pošta, sťahovanie, nábytok, doprava atď.) v rámci rôznych pracovísk Európskeho parlamentu a medzi nimi.

Ženy a muži pracujúci v GR INLO priamo podporujú politickú činnosť Európskeho parlamentu.

Riaditeľstvo integrovanej správy nehnuteľností hľadá architekta/inžiniera v oblasti požiarnej bezpečnosti v rámci oddelenia údržby nehnuteľností v Bruseli.

Pracovné úlohy:

So správcom požiarno-bezpečnostných zariadení na oddelení:
1) Zabezpečovať technické a administratívne monitorovanie spisov týkajúcich sa práce na modernizácii zariadení na detekciu a ochranu pred požiarom v budovách v Bruseli.
2) Pripravovať, upravovať, organizovať, analyzovať a sledovať technické, administratívne a finančné spisy (špecifikácie, výzvy na predkladanie ponúk a žiadosti o ceny s analýzou ponúk, technické správy).
3) Koordinovať, analyzovať a sledovať kvalitu práce externých dodávateľov (spoločnosti vykonávajúce údržbu, konzultačné firmy) vrátane žiadostí o zásahy
4) Zaručiť koordináciu prác rôznych externých dodávateľov s inými technickými službami Parlamentu

Podmienky prijatia

a. Všeobecné podmienky

 - byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie
 - spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony krajiny týkajúce sa vojenskej služby.
 - poskytnúť záruky o spĺňaní morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

b. Osobitné podmienky

i. Požadované vzdelanie, diplomy a znalosti

- úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá úplnému cyklu vysokoškolského štúdia v trvaní najmenej troch rokov ukončeného získaním diplomu, alebo
- v prípade, ak to odôvodňuje záujem služby, odborné vzdelanie alebo odborná prax rovnocennej úrovne

Prijaté budú iba tituly vydané alebo uznávané ako rovnocenné orgánmi členských štátov EÚ (napr. ministerstvom školstva). Okrem iného pred akýmkoľvek prípadným prijatím do zamestnania budú kandidáti zapísaní do databázy vyzvaní, aby predložili dokumenty, ktoré dosvedčujú informácie uvedené v prihláške (diplomy, osvedčenia a iné potvrdzujúce dokumenty).

ii. Jazykové znalosti

Musíte mať dôkladnú znalosť (minimálna úroveň C1 (1)) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

a

veľmi dobrú znalosť (minimálna úroveň B2 (1)) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2).

Jazyk 2 musí byť iný ako jazyk 1.

Uchádzači sú informovaní o tom, že jazyky 2 (angličtina a francúzština) na účel tejto databázy boli určené v súlade so služobným záujmom Generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku. Osoby musia dokázať porozumieť zadané úlohy, spracúvať spisy a účinne komunikovať s vonkajšími kontaktmi, vedením a kolegami.
Francúzsky jazyk je najčastejšie používaným jazykom vo vzťahoch na oddelení a medzi oddeleniami generálneho riaditeľstva. Taktiež ide o obvyklý komunikačný jazyk s vonkajšími kontaktmi. Anglický jazyk je najčastejšie používaným jazykom pri kontaktoch s inými riaditeľstvami Generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku, inými generálnymi riaditeľstvami a s politickými a administratívnymi orgánmi inštitúcie, najmä na vypracúvanie dokumentov.
Okrem toho sú platné pokyny a pravidlá písané v angličtine alebo francúzštine a musia byť dostupné a oznamované verejnosti v týchto dvoch jazykoch.
Prijatí uchádzači preto na účely zaručenia riadneho fungovania služieb musia byť do rozumného termínu schopní pracovať a účinne komunikovať v najmenej jednom z týchto dvoch jazykov.
Okrem iného v záujme rovnakého zaobchádzania je potrebné, aby mal každý uchádzač, aj keď je jeho prvým úradným jazykom jeden z týchto dvoch jazykov, dostatočnú znalosť druhého jazyka , ktorý musí byť iný ako jeden z týchto dvoch jazykov.

Databáza

Ak
– spĺňate všeobecné podmienky prijatia,
– ste vyplnili prihlášku prostredníctvom platformy APPLY4EP a správne uviedli kódy (pozri ďalej „podávanie prihlášok“) podľa požadovaných podmienok a do požadovaného termínu,

bude vaše meno zaradené do databázy.

Zaradenie je založené výlučne na informáciách predložených v prihláške a dokumentoch, ktoré ste zahrnuli. Tieto informácie budú overené neskôr pri prípadnom prijímaní do zamestnania.

Podávanie prihlášok

Záujemcovia musia vyplniť prihlášku prostredníctvom online platformy APPLY4EP. Táto platforma je jediným spôsobom predloženia prihlášky.

Po vytvorení účtu musíte na účet odoslať váš podrobný životopis.

Musíte použiť formát europass, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://europa.eu/europass/sk

Následne musíte vyplniť prihlášku.

V časti

odborná prax a/alebo diplomy musíte uviesť osobitné kódy uvedené v priloženom sprievodcovi podľa podrobného opisu vykonávaných funkcií/diplomu. Je možné zvoliť viacero možností súčasne.

Príklady (pozri príklady v priloženom sprievodcovi)
TArch – Diplom architektúry
MIfir + MIbms - Zodpovedný za požiarnu bezpečnosť v budove ..., ako aj za riadenie ...

Tieto tvrdenia musia byť dokázané potvrdzujúcimi dokumentmi.

Uzávierka prihlášok je stanovená na 15. septembra 2020. Prihlášky prijaté po tomto dátume nebude možné zohľadniť.

Zapísanie do databázy nie je zárukou prijatia do zamestnania. Ak sa objaví možnosť zmluvy, útvary pre nábor zamestnancov budú konzultovať databázu a pozvú tých uchádzačov, ktorých profil najlepšie zodpovedá požiadavkám zamestnania. Ak sa zistí, že predložené informácie sú nepresné, prihláška dotknutej osoby bude vylúčená a jej meno bude vymazané z databázy.

Európsky parlament prísne uplatňuje politiku rovnakých príležitostí vo výberových konaniach, aby tak zaručil rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Podmienky práce v európskych inštitúciách sú vymedzené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Podmienky zamestnania nájdete na adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (hlava IV, strana 210, Zmluvní zamestnanci)

Základný mesačný plat k 1. júlu 2019 je stanovený medzi 3 531,26 a 6 547,83 EUR (funkčná skupina IV) podľa vzdelania a odbornej praxe uchádzača.

(1) Pozri Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky - https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference