This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASISTENT, ÚRADNÍK PRE APLIKÁCIE INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (AST9) M/F

Miesto : Luxemburg
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 17/09/2020 23:59
Útvar : 11-Direction Générale des finances
Ref. : EP/231/S
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Skôr, ako sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku určenú pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá výberového konania, ktoré organizuje Európsky parlament, a podmienky prihlasovania sa.

OBSAH

A. ÚLOHY A PODMIENKY ÚČASTI

B. POSTUP

C. PRIHLÁŠKY

 

PRÍLOHA: PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

A. ÚLOHY A PODMIENKY ÚČASTI

1. Všeobecne

Európsky parlament rozhodol o začatí postupu na obsadenie miesta dočasného zamestnanca (AST 9), asistenta v rámci riaditeľstva pre rozpočet a finančné služby generálneho riaditeľstva pre financie.

Pracovná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Úspešný uchádzač bude prijatý na pracovné miesto v triede AST 9 (1), prvý stupeň, so základným mesačným platom 8 002,30 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) . Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budete úspešný uchádzač prijatý, sa bude môcť upraviť v závislosti od jeho pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Cieľom prijímania dočasných zamestnancov je zabezpečiť pre inštitúciu služby osôb s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, prijatých na čo najširšom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Únie.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnosti príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Každý odkaz v tomto oznámení na osobu mužského pohlavia sa automaticky vzťahuje aj na osobu ženského pohlavia a naopak.

(1) Pozri nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1) a naposledy nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15).

Pracovná náplň

2. Pracovná náplň

Budete pracovať pod priamym vedením projektového manažéra systému finančného hospodárenia (FMS) a budete poverený podpornými úlohami v jednej alebo vo viacerých oblastiach pôsobnosti subjektu. Rozsah pôsobnosti projektu FMS (systém finančného riadenia) sa vzťahuje najmä na (a) rozpočtové procesy a procesy všeobecného a nákladového účtovníctva, (b) postupy riadenia aktív, zásob a zmlúv a súvisiace výkazy. Mnohé z týchto procesov vychádzajú z pravidiel stanovených nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskej únie, a jeho pravidlami uplatňovania.
FMS spolupracuje tiež s veľkým množstvom aplikácií interne vyvinutých Európskym parlamentom na základe rôznych technológií. Väčšina týchto aplikácií sa využíva na prípravu platieb pre poslancov Európskeho parlamentu, zamestnancov a iných externých dodávateľov parlamentu.

Budete musieť pravidelne cestovať medzi tromi obvyklými pracoviskami Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg a Štrasburg), ako aj na iné miesta, pričom miestom výkonu vašej práce bude Luxemburg (1).
Budete úzko spolupracovať s ostatnými členmi centra kompetencií FMS a v prípade potreby aj s koncovými používateľmi.

Centru kompetencií FMS budete poskytovať včasnú a relevantnú podporu a informácie o rôznych technických otázkach, ktoré patria do vašej oblasti pôsobnosti a ktoré budú zahŕňať modul správy fondov SAP.

Do vašej náplne práce budú patriť:

– príprava, organizovanie a plnenie rôznych úloh súvisiacich s hodnotiacou a korektívnou údržbou FMS (t. j. konfigurácia, vývoj, testovanie, migrácia atď.);

– analýza obchodných požiadaviek Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o riadenie a plnenie rozpočtu, ako aj v iných integračných oblastiach FMS;

– poskytovanie riešení v module správy fondov SAP s cieľom splniť obchodné požiadavky a pripraviť súvisiace funkčné špecifikácie potrebné pre akýkoľvek ďalší špecifický vývoj;

– poskytovanie poradenstva a podpory koncovým používateľom vrátane pomoci pri príprave osobitných kurzov odbornej prípravy.

Pri výkone uvedených úloh sa vyžadujú tieto kompetencie:

– analytické zručnosti,
– organizačné a plánovacie zručnosti,
– schopnosť pracovať v skupine,
– písomné a ústne komunikačné zručnosti,
– schopnosť riešiť problémy,
– zmýšľanie orientované na zákazníka.

(1) Toto pracovné miesto môže byť presunuté na jedno z ďalších pracovísk Európskeho parlamentu.Toto pracovné miesto môže byť presunuté na jedno z ďalších pracovísk Európskeho parlamentu.

Podmienky účasti

3. Podmienky účasti

V čase uzávierky podávania prihlášok musia záujemcovia spĺňať tieto podmienky:

a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 12 ods. 2 PZOZ musíte:
— byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,
— požívať svoje občianske práva,
— spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
— poskytnúť záruky o tom, že spĺňate morálne požiadavky potrebné na výkon
vašich úloh.

b) Osobitné podmienky

i) Požadované vzdelanie a zručnosti

Musíte mať:

– vzdelanie na úrovni zodpovedajúcej postsekundárnemu vzdelaniu doložené diplomom

alebo

– vzdelanie na úrovni zodpovedajúcej sekundárnemu vzdelaniu doložené diplomom, ktorý umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu, a odbornú prax v trvaní 3 rokov zodpovedajúcu úlohám. Táto trojročná prax sa nezohľadňuje pri posudzovaní odbornej praxe uvedenej nižšie.

Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy členských štátov. Príklady minimálnej úrovne požadovaných diplomov sú uvedené v tabuľke v Príručke pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

Osvedčenie v oblasti SAP bude výhodou.

ii) Požadovaná odborná prax

Po získaní uvedenej kvalifikácie musíte nadobudnúť aspoň 13 rokov odbornej praxe súvisiacej s náplňou práce, z toho 10 rokov praxe týkajúcej sa modulu správy fondov SAP.

iii) Jazykové znalosti

Musíte mať dôkladnú znalosť (manimálne na úrovni C1 ) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

ako aj

veľmi dobrú znalosť (minimálne na úrovni B2 (1)) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2).

Jazyk 2 musí byť iný ako jazyk 1.

Uchádzači sú informovaní o tom, že jazyky 2 na účely tohto výberového konania, t. j. anglický a francúzsky jazyk, boli určené v súlade so služobným záujmom. Pozícia úradníka pre aplikácie informačných a komunikačných technológií (IKT) si vzhľadom na príslušnú pracovnú náplň vyžaduje osobitné schopnosti: analytické, organizačné, IKT zručnosti, zručnosti v oblasti vývoja programov, ako aj ústne a písomné komunikačné zručnosti.

Znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka je nevyhnutná, ak má zamestnanec plniť svoje úlohy vyplývajúce z náplne práce. Na plnenie cieľov a realizáciu projektov špecifických pre Európsky parlament bude musieť rozvíjať pracovné vzťahy so zainteresovanými stranami najmä v angličtine alebo francúzštine.

Dočasný zamestnanec bude musieť používať a vyvíjať programy IKT väčšinou v angličtine, čo je jazyk používaný v Európskom parlamente, ako aj univerzálne v komunikácii a vývoji v oblasti informačných technológií. Angličtina je takisto hlavným pracovným jazykom centra kompetencií systému finančného riadenia a všeobecnejšie v riaditeľstvách generálneho riaditeľstva pre financie

Francúzština sa vo veľkej miere využíva v písomnej a ústnej komunikácii s politickými a administratívnymi orgánmi Parlamentu a inými generálnymi riaditeľstvami. Okrem toho pracovná pozícia zahŕňa, s ohľadom na miesto výkonu práce v Luxembursku, aj interakciu s miestnymi externými poskytovateľmi služieb IKT a zainteresovanými stranami, ktorých hlavným komunikačným jazykom je francúzština.

Preto ak má osoba prijatá do zamestnania chápať a vykonávať svoje povinnosti a prispievať k hladkému chodu tohto oddelenia, musí byť schopná efektívne komunikovať s vedením, kolegami a externými partnermi aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov.

Okrem toho, v záujme spravodlivého zaobchádzania, musí každý uchádzač, hoci si zvolil jeden z týchto dvoch jazykov ako prvý úradný jazyk, mať dostatočnú znalosť druhého jazyka, ktorý tak musí byť druhý z uvedených dvoch jazykov. 

(1) Pozri spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR): https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-sk.pdf.

Účasť na výberovom konaní

B. POSTUP

1. Prijatie do výberového konania

Konanie je založené na kvalifikáciách a testoch.

Ak

– spĺňate všeobecné podmienky účasti a
– prihlášku ste podali v súlade s určeným postupom a v stanovenom termíne,

výberová komisia vašu prihlášku posúdi so zreteľom na osobitné podmienky účasti.

Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, budete zaradený/zaradená do
výberového konania.

Výberová komisia bude pri svojich rozhodnutia vychádzať výlučne z informácií uvedených v prihláške a doložených príslušnými dokladmi (ďalšie podrobnosti sú uvedené v Príručke pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament).

Hodnotenie kvalifikácií

2. Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia vyhodnotí kvalifikácie uchádzačov, ktorí boli prijatí do výberového konania, na základe vopred stanovenej hodnotiacej schémy a zostaví zoznam 12 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na písomný test.

Výberová komisia pri posudzovaní kvalifikácie uchádzačov vezme do úvahy najmä tieto aspekty (ktoré sa majú doložiť dokladmi priloženými k žiadosti):

- ďalšie kvalifikácie a diplomy súvisiace s pracovnou náplňou,
- skúsenosti s využívaním techník obchodnej analýzy,
- skúsenosti s používaním SAP v správe fondov vo verejnom sektore,
- pracovné skúsenosti v multikultúrnom a medzinárodnom prostredí.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

Testy

3. Testy

Písomný test

a) Vypracovanie písomného testu v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk) na základe súboru dokumentov, ktorého cieľom je posúdiť vašu schopnosť plniť úlohy uvedené v časti A.2 a chápať obchodné požiadavky, poskytovať riešenia a podporu pre koncových používateľov.

Trvanie testu: 3 hodiny
Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov)

Šesť uchádzačov, ktorí získali najvyšší počet bodov v písomnom teste, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ títo uchádzači dosiahli minimálny požadovaný počet bodov.

Ústne testy

b) Pohovor s výberovou komisiou v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk) umožňuje vyhodnotiť so zreteľom na všetky informácie uvedené vo vašej prihláške vašu vhodnosť vykonávať úlohy uvedené v časti A.2. Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že preskúša vaše znalosti jazykov, ktoré ste uviedli v prihláške.

Trvanie testu: 45 minút
Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov)

c) Skupinový rozhovor v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk), ktorý výberovej komisii umožní posúdiť vašu schopnosť prispôsobiť sa a rokovať, ako aj vašu schopnosť pracovať v skupine.

Trvanie tejto skúšky stanoví výberová komisia v závislosti od konečného zloženia skupín.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov)

Zoznam vhodných uchádzačov

4. Zaradenie do zoznamu vhodných kandidátov

Do zoznamu vhodných kandidátov sa – v poradí podľa výsledkov – zaradia mená troch uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov pri všetkých testoch, ako aj minimum požadované pri každom z testov.

O výsledkoch testov vás budeme informovať individuálne.

Zoznam vhodných kandidátov bude umiestnený na informačných tabuliach v budovách Európskeho parlamentu.

Úspešní kandidáti, ktorým bude ponúknuté pracovné miesto, môžu byť požiadaní, aby na účely overenia predložili originály alebo overené kópie všetkých alebo časti požadovaných dokumentov.

Platnosť zoznamu vhodných kandidátov sa skončí 31. decembra 2023, môže sa však predĺžiť. Ak sa predĺži, uchádzači uvedení na zozname budú o predĺžení včas informovaní.

Predkladanie prihlášok

C. PRIHLÁŠKY

Pred vyplnením prihlášky si pozorne prečítajte priloženú Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament.

Prihlášku musíte podať cez online platformu APPLY4EP.

Uzávierka prihlášok je 17. septembra 2020 o 23.59 (bruselského času)

Žiadame uchádzačov, aby NETELEFONOVALI v súvislosti s harmonogramom výberového konania.