This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OZNÁMENIE VYTVORENIE DATABÁZY ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI (FUNKČNÁ SKUPINA IV) V OBLASTI INOVÁCIÍ A RIADENIA ZMENY M/F

Miesto : Brusel ; Luxemburg ; Štrasburg
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 15/09/2020 23:59
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. číslo : DG INLO COM/01/2020
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Generálny sekretariát Európskeho parlamentu plánuje vytvoriť databázu uchádzačov o pracovné miesta (zmluvných zamestnancov vo funkčnej skupine IV) v oblasti inovácií a riadenia zmeny v rámci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO).

Účelom databázy je vytvoriť rezervný zoznam uchádzačov o prijatie do zamestnania v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma žiadosti bez rozdielu rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného presvedčenia, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Osoby, ktoré si želajú byť zaradené do tejto databázy, môžu poslať svoj životopis a vyplniť žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP, kde si musia najskôr vytvoriť účet. Z tohto dôvodu si musia pozorne prečítať toto oznámenie a kliknúť na odkaz Môj účet, alebo Podať žiadosť online a postupovať podľa pokynov.

V APPLY4EP sa môže vytvoriť iba jeden účet. Osobné údaje zaregistrované ako súčasť účtu sa budú spracúvať v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 a budú sa dať upravovať, aby boli vždy aktuálne.

Pracovná náplň

Úlohou GR INLO je riadna správa infraštruktúr (budov a ich vybavenia) a logistika (stravovanie, pošta, sťahovanie, nábytok, doprava atď.) na jednotlivých pracoviskách Európskeho parlamentu a medzi nimi.

Zamestnanci a zamestnankyne GR INLO priamo podporujú politickú činnosť Európskeho parlamentu.

V rámci rotačného programu v trvaní od 12 do 18 mesiacov sa vybraná osoba prideľuje do rôznych útvarov GR INLO na obdobia 6 mesiacov. Tento rotačný program umožňuje vybraným osobám pracovať na zodpovedných úlohách v rôznych prevádzkových a administratívnych oblastiach generálneho riaditeľstva a aktívnym spôsobom tak prispieť k jeho organizačnému rozvoju.

Súčasťou tohto programu je interná a externá odborná príprava prispôsobená vzdelaniu a profesionálnemu rozvoju jednotlivých osôb. Obsah odbornej prípravy sa môže prediskutovať s mentorom, ktorý bude dôsledne sledovať profesionálnu dráhu jednotlivých osôb a poskytne spätnú väzbu týkajúcu sa zadaných úloh.

Osoba, ktorá je zodpovedná za inovácie a riadenie zmeny, má za úlohu:

 • vypracúvať interné štúdie o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly jednotky,
 • rozvíjať multidisciplinárnu odbornosť v oblastiach činnosti generálnych riaditeľstiev,
 • skúmať, spracúvať a kontrolovať osobitné spisy a uľahčovať tým prijímanie rozhodnutí na príslušnej hierarchickej úrovni,
 • navrhovať optimalizáciu postupov a prideľovania zdrojov v oblasti operačnej právomoci generálnych riaditeľstiev,
 • vydávať odporúčania k napredovaniu v administratívnej oblasti (navrhovať ciele, prostriedky, metódy a dohľad),
 • spolupracovať s inými operačnými útvarmi generálneho sekretariátu v kontexte strategického vykonávacieho rámca a iných projektov,
 • navrhovať, vypracúvať, zavádzať a kontrolovať ciele a akčné programy stanovené nadriadenými pracovníkmi v oblasti ľudských zdrojov a v rozpočtovej oblasti, podieľať sa na rozvoji siete pre inovácie proaktívnym a multidisciplinárnym prístupom,
 • vyhodnocovať vplyv zmeny.

Podmienky prijatia

a. Všeobecné podmienky

 • byť občanom jedného z členských štátov Európskej únie,
 • spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
 • spĺňať morálne požiadavky potrebné na výkon funkcie.

b. Osobitné podmienky

i. Požadované kvalifikácie, diplomy a znalosti

Úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá úplnému cyklu minimálne trojročného vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu

Akceptujú sa len kvalifikácie vydané alebo uznané za rovnocenné orgánmi členských štátov (napr. ministerstvom školstva). Okrem toho sa pred prípadným prijatím do zamestnania bude od uchádzačov registrovaných v databáze požadovať, aby poskytli dokumenty, ktoré potvrdzujú informácie uvedené v prihláške (diplomy, certifikáty a iné doklady).

ii. Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

a

veľmi dobrú znalosť (minimálne úroveň B2) anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2).

Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1.

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyky 2 (angličtina a francúzština), ktoré boli vybrané na vytvorenie tejto databázy, boli určené v súlade so služobným záujmom generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku. Uchádzači musia byť schopní porozumieť úlohám, ktoré majú plniť, spracúvať spisy a efektívne komunikovať s externými partnermi, nadriadenými pracovníkmi a kolegami.

Francúzsky jazyk sa používa najčastejšie v komunikácii v rámci útvarov generálneho riaditeľstva a medzi útvarmi tohto generálneho riaditeľstva. Francúzština je tiež obvyklým jazykom komunikácie s externými partnermi. Anglický jazyk sa najčastejšie používa pri styku s ostatnými riaditeľstvami generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku, s  ostatnými generálnymi riaditeľstvami a s politickými a administratívnymi orgánmi inštitúcie, najmä pri vypracúvaní dokumentov.

Navyše, pokyny a uplatňované pravidlá sú vypracované v angličtine a vo francúzštine a je potrebné, aby boli verejnosti k dispozícii a oznamovali sa v týchto dvoch jazykoch.

Prijatý uchádzač musí byť preto v rámci primeranej lehoty schopný pracovať a účinne komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov, aby mohol vykonávať svoje úlohy a zabezpečiť riadne fungovanie útvarov.

Okrem toho je v záujme rovnakého zaobchádzania, aby mal každý uchádzač dostatočnú znalosť druhého uvedeného jazyka, a to napriek tomu, že jeden z nich je jeho prvým úradným jazykom.

Databáza

Ak

 • spĺňate všeobecné podmienky prijatia,
 • podali ste žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP a správne uviedli kódy (pozri nižšie „Podávanie žiadostí“) podľa podmienok a v požadovanom termíne,

vaše meno bude začlenené do databázy.

Registrácia sa zakladá výhradne na informáciách uvedených v žiadosti a na dokumentoch, ktoré ste poskytli. Tieto informácie sa budú preverovať dodatočne v prípade prijatia do zamestnania.

Podávanie žiadostí

Uchádzači musia vyplniť žiadosť prostredníctvom platformy APPLY4EP. Táto platforma je jediným spôsobom, ako podať žiadosť.

Pozorne si prečítajte príručku pre uchádzačov, ktorá pomôže pri podávaní žiadosti.

Po vytvorení účtu je potrebné nahrať podrobný životopis.

Použite formát Europass, ktorý nájdete na tomto odkaze:

https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae

Následne je potrebné vyplniť žiadosť.

V poliach:

 • Odborná prax treba uviesť každú odbornú prax vrátane období stáže. Ku každej odbornej praxi na medzinárodnej úrovni, t. j. mimo krajiny pôvodu alebo v rámci medzinárodnej organizácie, treba uviesť kód „INText“ na začiatku poľa „Úlohy v rámci funkcie“ a následne podrobný opis vykonávaných funkcií.

Príklad: INText Internship United Nations, New York, NY, USA (ďalšie informácie si prečítajte v príručke)

 • Pri diplomoch treba uviesť hodnotenie a výslednú známku: Hodnotenie sa obmedzuje na:

- Summa cum laude

- Magna cum laude

- Cum laude

- Cum fructu.

Ak je hodnotenie uvedené v inom jazyku, treba ho upraviť tak, aby zodpovedalo uvedenej klasifikácii.

 Príklady: cum fructu – 12/20; cum laude – 79/100 (ďalšie informácie pozri v príručke)

Tieto informácie treba podložiť dokladmi.

Uzávierka žiadostí je stanovená na 15. september 2020.

 Registrácia v databáze nezaručuje prijatie do zamestnania. Ak sa naskytne možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu, útvary pre prijímanie po konzultácii databázy pozvú uchádzačov, ktorých profil najviac zodpovedá požiadavkám pre pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Ak sa ukáže, že poskytnuté údaje sú nesprávne, uchádzač bude vylúčený a jeho meno sa odstráni z databázy.

 Európsky parlament vo svojich výberových konaniach dôsledne uplatňuje politiku rovnosti príležitostí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Pracovné podmienky v európskych inštitúciách sú stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) . Podrobné ustanovenia o pracovných podmienkach nájdete na tejto adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (Hlava IV, strana 209 „Zmluvní zamestnanci“)

Od 1. júla 2019 je základný mesačný plat od 3 531,26 do 6 547,83 EUR (funkčná skupina IV) podľa konkrétneho vzdelania a odbornej praxe uchádzača.

Táto databáza bude platná do 31. decembra 2021.