This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Publication end on external website : 18/03/2024 17:00
Enhet : 00-Europaparlamentet
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Handledningen för sökande :
Bilaga 1: :

PROGRAM FÖR POSITIV SÄRBEHANDLING 2024 

Kontakta oss omgående via Apply4EP eller vår servicebrevlåda om du får problem med tillgängligheten när du fyller i ansökningsformuläret på Apply4EP.

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Inledning

För tionde året i rad drar Europaparlamentet igång programmet för positiv särbehandling (2024 års upplaga), som är tänkt att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att få anställning som kontraktsanställda. Detta initiativ ger sökande med funktionsnedsättning möjlighet att arbeta för EU:s enda direktvalda institution, och det gör det möjligt för parlamentet att säkra en mångfald av talanger genom att locka till sig kompetenta sökande.

Förfarandet syftar till att upprätta en reservlista med 20 godkända sökande för potentiell rekrytering som kontraktsanställda (på grundval av artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen) i tjänstegrupp II, III eller IV på de olika generaldirektoraten inom generalsekretariatet. Inom ramen för programmet rekryterar parlamentet årligen upp till sex godkända sökande på ettårskontrakt (med möjlighet till förlängning). De återstående godkända sökande kommer att stå på en reservlista under en period av 18 månader, med möjlighet att bli rekryterade av parlamentets olika generaldirektorat, utanför ramen för programmet.

Behörighetskriterier

Du ska på den sista ansökningsdagen uppfylla följande behörighetskriterier:

a) Allmänna kriterier

1.      Du ska ha en funktionsnedsättning som är lika med eller högre än 20 % enligt den europeiska skalan för bedömning av fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

2.      Du ska åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter i en av EU:s medlemsstater.

3.      Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.

4.      Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

5.      Du ska ha kunskaper motsvarande minst C1-nivå (”fördjupade kunskaper”) i ett av EU:s 24 officiella språk (språk 1), och ha kunskaper motsvarande minst B2‑nivå (”tillfredsställande kunskaper”) i ett annat EU-språk (språk 2), på grundval av den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Europeiska unionens officiella språk är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Du kommer att få göra provet med flervalsfrågor på ditt språk 1. De rekryterande avdelningarna kommer att testa dina kunskaper i språk 2 under intervjufasen, om du finns med på reservlistan och du bjuds in till en intervju av ett generaldirektorat.

Genom att ansöka till detta program intygar du specifikt att du uppfyller kriteriet a) 1. ovan. Om du lämnar felaktig information om detta behörighetskriterium kommer din ansökan omedelbart att ogiltigförklaras och du kommer att uteslutas ur programmet.

b) Meriter/examensbevis

Du måste också ha:

För tjänstegrupp II (sekreterare/kontorspersonal) och III (assistenter):

-        examensbevis från eftergymnasial utbildning, eller

-        examensbevis från gymnasieutbildning som ger tillträde till eftergymnasial utbildning samt intyg om relevant arbetslivserfarenhet på minst tre år, eller,

-        om det ligger i tjänstens intresse, yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet på motsvarande nivå.

För tjänstegrupp IV (handläggare):

-        examensbevis från en utbildningsnivå som motsvarar minst tre års avslutade universitetsstudier, eller,

-        om det ligger i tjänstens intresse, yrkesutbildning på motsvarande nivå.

Examensbevis ska erkännas av ett officiellt organ i en EU-medlemsstat, till exempel utbildningsministeriet, oavsett om de har utfärdats i en medlemsstat eller i ett land utanför EU.

Om du har examensbevis som utfärdats i ett land utanför EU måste du visa att dina examensbevis är likvärdiga med examensbevis som utfärdas inom EU. Mer information om erkännande av kvalifikationer från länder utanför EU hittar du via nätverket Enic-Naric (https://www.enic-naric.net).

Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem. I handledningen för sökande hittar du en tabell med exempel på vilka examensbevis som krävs.

c) Yrkeserfarenhet

Programmet är bara öppet för personer som aldrig tidigare har arbetat för en EU-institution, ett EU-organ eller en EU-byrå (i detta program räknas inte praktik och tillfälliga anställningar som tidigare yrkeserfarenhet för en EU-institution).

Uttagnings- och rekryteringsprocess

(1) Uttagningsprocessen

Europaparlamentet kommer att bjuda in dig att göra ett datorbaserat prov med flervalsfrågor som består av högst 30 frågor som rör följande områden: EU-kunskap, läsförståelse och situationsbedömning.

Om du behöver rimliga anpassningsåtgärder under provet kan du skicka in en begäran med hjälp av formuläret. Du bör bifoga ett nyligen utfärdat intyg från din nationella myndighet eller ett nyligen utfärdat läkarintyg till ansökningsformuläret. Det ska innehålla din personliga diagnos och tydligt förklara eller bekräfta din situation eller ditt tillstånd enligt erkännandet i ditt nationella hälso- och sjukvårdssystem. I tillämpliga fall bör procentandelen av din (fysiska eller psykiska) funktionsnedsättning anges. Det ifyllda formuläret och alla styrkande handlingar måste skickas per e-post till Europaparlamentets läkarmottagning senast den sista ansökningsdagen (för mer information se avsnittet ”Hur ansöker jag?” i handledningen). Du ska inte skicka denna information till enheten för uttagningar och utåtriktad verksamhet.

Europaparlamentet samarbetar med en tjänsteleverantör (TestWe) för att genomföra onlineproven. Det går tyvärr inte att kontakta TestWe digitalt. Om det uppstår problem under provet kan du behöva kontakta tjänsteleverantörens stödlinje per telefon. Alternativa arrangemang kommer att anordnas om du har särskilda behov (t.ex. om du har syn- eller hörselnedsättning eller tal- och/eller språkstörning), efter att läkarmottagningen har godkänt din begäran. Godkända sökande (de som har uppnått kravet för godkänt på 50 % i provet med flervalsfrågor och fått bland de 20 bästa resultaten) kommer att utgöra den första reservlistan. Om det finns flera personer med samma poängtal på sistaplatsen kommer alla dessa med på listan. Uttagningskommittén kommer sedan att utvärdera dessa sökande för att se till att de uppfyller de behörighetskriterier b) och c) som nämns ovan.

Uttagningskommittén kommer att bedöma varje sökandes ansökan i fallande ordning utifrån poängen i provet med flervalsfrågor. Så snart kommittén har fått fram så många godkända sökande som söks kommer den att avbryta bedömningsprocessen. Om det finns flera personer med samma poängtal på sistaplatsen kommer alla dessa med på listan.

I detta skede kommer du också att behöva genomgå parlamentets förfarande för erkännande av funktionsnedsättning. För att intyga din funktionsnedsättning måste en läkare (antingen en lämplig specialistläkare eller din allmänläkare) fylla i formuläret från parlamentets läkarmottagning åt dig. Du kan också visa upp ett nationellt intyg om funktionsnedsättning till stöd för din ansökan. Du bör ha denna information redo på kort varsel så att läkarmottagningen kan gå igenom den efter provet med flervalsfrågor. Observera att detta är en annan process än den bedömning av din begäran om rimliga anpassningsåtgärder som beskrivs ovan.

(2) Rekryteringsprocessen

När listan över 20 godkända sökande är färdig kommer de sökandes meritförteckningar att skickas ut till alla personalavdelningar på generaldirektoraten. Bland dessa sökande kommer upp till sex att rekryteras inom ramen för programmet, och de återstående personerna kan komma i fråga för rekrytering som kontraktsanställda av generaldirektoraten, utanför ramen för programmet. 

Om ett generaldirektorat tycker att din profil verkar intressant kan du bli kontaktad för en intervju. 

Du bör vara medveten om att du inte har någon rätt att bli rekryterad bara för att du finns med på reservlistan eller har klarat uttagningsprovet. De rekryterande avdelningarna kan använda sig av listan när kontraktstjänster blir tillgängliga genom att bjuda in sökande vars profiler motsvarar jobbkraven till en intervju. Denna process syftar till att skapa möjligheter både inom och utanför ramen för programmet. 

Hur ansöker jag?

Ansök via Apply4EP-plattformen senast den 18 mars 2024 kl. 17.00 (belgisk tid).

Läs noga igenom den handledning för sökande som bifogas detta meddelande innan du fyller i din ansökan.

(1) Du måste fylla i ansökningsformuläret och bifoga följande relevanta styrkande handlingar via Apply4EP-plattformen:

-        Din meritförteckning.

-        Examensbevis som visar din utbildningsnivå.

-        Bevis på tidigare yrkeserfarenhet (om du har sådan erfarenhet).

Kom också ihåg att kryssa för rutan i Apply4EP som anger att du behöver rimliga anpassningsåtgärder för proven, om detta är aktuellt. 

(2) Du måste skicka formuläret för rimliga anpassningsåtgärder (en blank version bifogas meddelandet under ”Bilaga I”) senast sista ansökningsdagen till läkarmottagningen på följande adress:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Bifoga lämplig medicinsk dokumentation till stöd för din begäran om rimliga anpassningsåtgärder (medicinska intyg, läkarjournaler, dokumentation om tidigare rimliga anpassningsåtgärder, t.ex. anpassningsåtgärder som beviljats tidigare i samband med prov under din utbildning) inom ansökningsfristen.

Skriv följande på ärenderaden:

”DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note” 

Observera att rimliga anpassningar av arbetsplatsen kommer att erbjudas de sökande som rekryteras i ett senare skede.