This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 18/03/2024 17:00
Dział : 00-Parlament Europejski
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Przewodnik dla kandydatów :
Załącznik 1: :

PROGRAM DZIAŁAŃ POZYTYWNYCH NA 2024 R. 

Jeśli przy wypełnianiu formularza zgłoszenia na Apply4EP napotkasz problemy związane z dostępnością, skontaktuj się z nami niezwłocznie przez Apply4EP lub e-mailowo na adres

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Wprowadzenie

W 2024 r. Parlament Europejski organizuje 10. edycję programu działań pozytywnych (PAP). Ta dodatkowa ścieżka ułatwia zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jako pracowników kontraktowych. Dzięki tej inicjatywie kandydujące osoby z niepełnosprawnością mają szansę pracować dla Parlamentu – jedynej instytucji UE wybieranej w wyborach bezpośrednich, a Parlament może przyciągnąć kompetentne osoby i czerpać z ich różnorodnych talentów.

Procedura PAP pozwala stworzyć listę 20 osób zakwalifikowanych, które dyrekcje generalne Sekretariatu Generalnego mogą zatrudnić jako pracowników kontraktowych (na podstawie art. 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej) w II, III lub IV grupie funkcyjnej W ramach programu Parlament zatrudnia co roku do sześciu osób z tej listy na umowach rocznych (z możliwością przedłużenia). Nazwiska pozostałych osób spośród 20 laureatek i laureatów umieszcza się na 18 miesięcy na liście rezerwowej. Daje im to możliwość zatrudnienia przez dyrekcje generalne Parlamentu poza PAP.

Kryteria przyjęcia

Na dzień upływu terminu składania kandydatur musisz spełniać następujące kryteria:

a) Kryteria ogólne

(1)   mieć niepełnosprawność powodującą uszczerbek na zdrowiu równy lub większy niż 20 % zgodnie z europejską skalą oceny fizycznej i psychicznej niezdolności do pracy;

(2)   korzystać z pełni praw obywatelskich w państwie członkowskim UE;

(3)   mieć uregulowany stosunek do przewidzianej prawem służby wojskowej;

(4)   móc przedstawić odpowiednie referencje potwierdzające, że będziesz odpowiednią osobą do wykonywania obowiązków;

(5)   znać jeden z 24 języków urzędowych UE co najmniej na poziomie C1 (gruntowna znajomość) – język 1; znać inny język UE co najmniej na poziomie B2 (zadowalająca znajomość) – język 2 – według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Języki urzędowe Unii Europejskiej to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Test wielokrotnego wyboru zdaje się w języku 1. Służby rekrutacyjne sprawdzą twoją znajomość języka 2 na etapie rozmów, jeśli twoje nazwisko znajdzie się na liście laureatek i laureatów i otrzymasz zaproszenie na rozmowę od jednej z dyrekcji generalnych.

Zgłaszając się do programu, oświadczasz, że spełniasz powyższe kryterium a) (1). Jeśli podasz nieprawdziwe informacje dotyczące tego kryterium, natychmiast odrzucimy twoje zgłoszenie i wykluczymy cię z programu.

b) Kwalifikacje

Musisz mieć również:

w grupie funkcyjnej II (stanowiska biurowe i sekretarskie) i III (stanowiska asystenckie):

-        wykształcenie pomaturalne potwierdzone dyplomem; lub

-        wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem umożliwiające podjęcie studiów pomaturalnych oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe mające związek z charakterem obowiązków;

-        lub, jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wyszkolenie zawodowe lub doświadczenie zawodowe;

w grupie funkcyjnej IV (stanowiska administracyjne):

-        wykształcenie na poziomie odpowiadającym ukończonym co najmniej trzyletnim studiom uniwersyteckim, potwierdzone dyplomem;

-        lub, jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wykształcenie zawodowe.

Dyplomy, zarówno wydane w państwie członkowskim UE, jak i w państwie trzecim muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego UE, np. ministerstwo edukacji.

Jeżeli posiadasz dyplom wydany w państwie trzecim, musisz przedstawić dokument potwierdzający jego równoważność z dyplomami UE. Więcej informacji o uznawaniu kwalifikacji zdobytych poza UE znajdziesz w sieciach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Komisja kwalifikacyjna uwzględnia różnice w systemach edukacji. Tabela znajdująca się w przewodniku dla osób kandydujących zawiera przykłady minimalnych wymaganych kwalifikacji.

c) Doświadczenie zawodowe

Program jest otwarty tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie pracowały dla instytucji, organu ani jednostki organizacyjnej UE (na potrzeby programu staż i umowy o pracę tymczasową w instytucjach UE nie liczą się jako wcześniejsze doświadczenie zawodowe w instytucji UE).

Procedura selekcji i rekrutacji

1) Procedura selekcji

Parlament Europejski zaprosi cię na komputerowy test wielokrotnego wyboru składający się z maksymalnie 30 pytań z następujących dziedzin: wiedza o UE, rozumienie tekstu pisanego i test sytuacyjny.

Jeśli potrzebujesz podczas testu racjonalnych usprawnień, złóż wniosek, korzystając z udostępnionego formularza. Do formularza wniosku dołącz aktualne zaświadczenie wydane przez organ krajowy lub aktualne zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie powinno zawierać diagnozę oraz dokładne wyjaśnienie lub potwierdzenie twojej sytuacji lub stanu uznanego przez krajowy system opieki zdrowotnej. Powinien z niego wynikać też procentowy stopień niepełnosprawności (fizycznej lub psychicznej), o ile ma to miejsce. Wypełniony formularz i wszystkie dokumenty potwierdzające prześlij przed upływem terminu zgłaszania kandydatur na adres e-mail Służby Medycznej Parlamentu Europejskiego (więcej informacji znajdziesz w przewodniku PAP w sekcji „Jak zgłosić kandydaturę”). Nie wysyłaj tych informacji do Działu ds. Doboru i Wyszukiwania Talentów.

Na zlecenie Parlamentu Europejskiego test online przeprowadza firma TestWe. Niestety nie można się z nią skontaktować cyfrowo. W przypadku problemu podczas testu zadzwoń na infolinię TestWe. Jeśli masz szczególne potrzeby (np. jeśli jesteś osobą słabowidzącą, niedosłyszącą lub masz zaburzenia mowy lub języka), po zatwierdzeniu wniosku przez Służbę Medyczną zapewnimy ci alternatywne rozwiązania. Na wstępnej liście laureatek i laureatów znajdą się osoby, które osiągną co najmniej 50 % punktów w teście wielokrotnego wyboru i jeden z 20 najlepszych wyników, w tym wszystkie osoby z ostatniego kwalifikującego się miejsca, które osiągnęły jednakowy wynik. Następnie komisja kwalifikacyjna sprawdza, czy osoby te spełniają wspomniane kryteria przyjęcia b) i c).

Komisja kwalifikacyjna ocenia dokumentację zgłoszeń wszystkich laureatek i laureatów w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych w teście wielokrotnego wyboru. Komisja kwalifikacyjna wstrzymuje dalszą ocenę po wyłonieniu maksymalnej liczby zakwalifikowanych osób kandydujących. Komisja kwalifikacyjna uwzględnia na liście wszystkie osoby z ostatniego kwalifikującego się miejsca, które osiągnęły jednakowy wynik.

Na tym etapie Parlament sprawdza dokumentację dotyczącą twojej niepełnosprawności. Aby poświadczyć niepełnosprawność, twój lekarz (odpowiedni specjalista lub lekarz ogólny) musi wypełnić formularz udostępniony przez Służbę Medyczną Parlamentu. Jako dowód na poparcie zgłoszenia możesz też przedłożyć krajową kartę osoby z niepełnosprawnością. Musisz być w stanie przekazać te informacje niezwłocznie, aby Służba Medyczna mogła je rozpatrzyć po teście wielokrotnego wyboru. Proces ten różni się od rozpatrzenia wniosku o racjonalne usprawnienie wspomnianego wyżej.

2) Rekrutacja

Po sporządzeniu listy 20 osób zakwalifikowanych ich CV rozsyła się do wydziałów ds. zasobów kadrowych we wszystkich dyrekcjach generalnych. Maksymalnie sześcioro z nich znajdzie pracę w ramach PAP, natomiast pozostałe osoby dyrekcje generalne mogą brać pod uwagę jako pracowników kontraktowych poza PAP.

Jeśli twój profil zainteresuje którąś z dyrekcji generalnych, może ona zaprosić cię na rozmowę kwalifikacyjną. 

Umieszczenie na liście czy zdanie testu selekcyjnego nie oznacza, że masz prawo do zatrudnienia. W przypadku wolnych stanowisk kontraktowych służby rekrutacyjne mogą zapraszać na rozmowę kwalifikacyjną osoby z listy, których profil odpowiada wymogom danego stanowiska pracy. System ten umożliwia znalezienie pracy zarówno w ramach PAP, jak i poza nim.

Jak zgłosić kandydaturę?

Złóż wniosek na platformie Apply4EP do 18 marca 2024 r. do godz. 17.00 (czasu brukselskiego i luksemburskiego).

Przed wypełnieniem zgłoszenia przeczytaj dokładnie przewodnik dla osób kandydujących, który jest załączony do tego ogłoszenia.

1) Wypełnij formularz zgłoszenia i przedłóż następujące dokumenty potwierdzające na platformie Apply4EP:

-        CV;

-        dyplom lub dyplomy potwierdzające poziom wykształcenia;

-        potwierdzenie wcześniejszego doświadczenia zawodowego (jeśli je masz).

Jeżeli potrzebujesz racjonalnych usprawnień podczas testu, zaznacz odpowiednie pole w formularzu na platformie Apply4EP. 

2) Przed upływem terminu zgłaszania kandydatur prześlij formularz wniosku o racjonalne usprawnienia (znajdziesz go w załączniku I do ogłoszenia) na adres służby medycznej:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Na poparcie swojego wniosku o racjonalne usprawnienia załącz do niego – przed upływem terminu zgłaszania kandydatur – odpowiednią dokumentację medyczną (zaświadczenia lekarskie, pisma od lekarza, dowód na wcześniejsze racjonalne usprawnienia, np. na wszelkie udogodnienia przyznane ci wcześniej na egzaminach w trakcie nauki, itp.).

W temacie e-maila wpisz:

DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note. 

Jeżeli dostaniesz pracę, Parlament zapewni ci racjonalne usprawnienia na późniejszym etapie.