This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 18/03/2024 17:00
Dienests : 00-Eiropas Parlaments
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Rokasgrāmata kandidātiem :
1. pielikums. :

POZITĪVAS RĪCĪBAS PROGRAMMA 2024. GADAM 

Ja, aizpildot pieteikuma veidlapu Apply4EP, rodas piekļuves problēmas, nekavējoties sazinieties ar mums Apply4EP vai rakstot uz mūsu dienesta pastkastīti

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Ievads

Eiropas Parlaments 10. gadu pēc kārtas izsludina pozitīvas rīcības programmu (2024. gada procedūra), kas dod papildu iespējas vieglāk nodarbināt personas ar invaliditāti kā līgumdarbiniekus. Šī iniciatīva piedāvā kandidātiem(-ēm) ar invaliditāti iespēju strādāt ES vienīgajā tieši ievēlētajā institūcijā un ļauj Parlamentam nodrošināt daudzveidīgu talantu rezervi, piesaistot kompetentus kandidātus.

Pozitīvas rīcības programmas procedūra paredz izveidot rezerves sarakstu ar 20 piemērotiem kandidātiem iespējamai pieņemšanai darbā līgumdarbinieka statusā (pamatojoties uz Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b pantu) II, III un IV funkciju grupā Ģenerālsekretariāta ģenerāldirektorātos. Ar šīs programmas palīdzību Parlaments katru gadu pieņem darbā līdz pat sešiem atlasītajiem kandidātiem, ar kuriem noslēdz līgumu uz vienu gadu (ar iespēju pagarināt). Pārējos atlasītos kandidātus iekļauj rezerves sarakstā uz 18 mēnešiem, saglabājot Parlamenta ģenerāldirektorātiem iespēju šos kandidātus pieņemt darbā ārpus pozitīvas rīcības programmas satvara.

Dalības nosacījumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā jums ir jāatbilst turpmāk minētajiem dalības nosacījumiem.

(a) Vispārīgie nosacījumi

(1)   jums ir invaliditāte, kas rada traucējumus 20 % vai lielākā apmērā saskaņā ar Eiropas fiziskās un garīgās invaliditātes novērtējuma skalu;

(2)   jūs baudāt visas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim pienākošās tiesības;

(3)   jūs esat izpildījis(-usi) visas saistības, kuras noteiktas ar likumiem par militāro dienestu;

(4)   jūs varat uzrādīt atbilstošas rekomendācijas par piemērotību savu pienākumu veikšanai;

(5)   jūs varat apliecināt vismaz C1 līmeņa zināšanas (“labas zināšanas”) vienā no 24 ES oficiālajām valodām (1. valoda); jūs varat apliecināt vismaz B2 līmeņa zināšanas (“apmierinošas zināšanas”) vēl vienā ES valodā (2. valoda), pamatojoties uz Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu.

Eiropas Savienības oficiālās valodas ir šādas: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valoda.

Daudzizvēļu (MCQ) pārbaudījumu jūs veiksiet savā 1. valodā. Darbā pieņemšanas dienesti pārbaudīs jūsu otrās valodas zināšanas pārrunu laikā, ja jūsu vārds būs iekļauts rezerves sarakstā un jūs uzaicinās uz pārrunām ģenerāldirektorātā.

Piesakoties šai programmai, jūs īpaši apliecināt, ka atbilstat iepriekš norādītajam a) apakšpunkta 1. punktā iekļautajam nosacījumam. Nepatiesas informācijas sniegšana saistībā ar šo dalības nosacījumu novedīs pie tūlītējas jūsu pieteikuma anulācijas un jūsu izslēgšanas no programmas.

(b) Izglītība

Jums ir arī:

II funkciju grupas (lietvedība un sekretariāts) un III funkciju grupas (asistenti) gadījumā:

-        pēcvidusskolas līmeņa izglītība, ko apliecina attiecīgs diploms, vai

-        vidusskolas līmeņa izglītība, ko apliecina attiecīgs diploms, kas dod iespēju apgūt pēcvidusskolas izglītību, un vismaz trīs gadus ilga atbilstoša profesionālā pieredze,

-        vai, ja tam ir pamatojums dienesta interesēs, līdzvērtīga līmeņa profesionāla sagatavotība vai profesionāla pieredze.

IV funkciju grupas (administratori) gadījumā:

-        izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtām vismaz trīs gadus ilgām universitātes studijām, kuras apliecina attiecīgs diploms;

-        vai, ja tam ir pamatojums dienesta interesēs, līdzvērtīga līmeņa profesionāla sagatavotība.

Gan dalībvalstī, gan trešā valstī izsniegti diplomi ir jāatzīst oficiālai ES dalībvalsts iestādei, piemēram, Izglītības ministrijai.

Ja jūsu diplomi ir izsniegti valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāiesniedz apliecinājums par to, kādiem ES diplomiem tie ir līdzvērtīgi. Sīkāku informāciju par trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu varat atrast ENIC-NARIC tīklos (https://www.enic-naric.net/).

Atlases komisija ņem vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti kandidātu rokasgrāmatā iekļautajā tabulā.

(c) Profesionālā pieredze

Programmā var pieteikties tikai personas, kas nekad agrāk nav strādājušas ES iestādē, aģentūrā vai struktūrā (šajā programmā ES prakse vai pagaidu darba līgumi netiek uzskatīti par iepriekšēju pieredzi ES iestādē).

Atlase un darbā pieņemšana

(1) Atlase

Eiropas Parlaments aicinās jūs piedalīties datorizētā daudzizvēļu (MCQ) pārbaudījumā, ko veido ne vairāk kā 30 jautājumi, kuri attiecas uz šādām jomām: zināšanas par ES, teksta loģiskā analīze un situatīva spriestpēja.

Ja pārbaudījuma laikā jums būs vajadzīgi saprātīgi pielāgojumi, varat iesniegt pieprasījumu, izmantojot attiecīgu veidlapu. Pieprasījumam pievienojiet nesen izdotu jūsu valsts iestādes izziņu vai nesen izdotu ārsta izziņu. Tajā jābūt norādītai jūsu diagnozei un skaidri izskaidrotai vai apstiprinātai jūsu situācijai vai veselības problēmai, ko atzinusi jūsu valsts veselības aprūpes sistēma. Attiecīgā gadījumā ir jānorāda jūsu (fizisko vai psihisko) traucējumu īpatsvars. Aizpildītā veidlapa un visi apliecinošie dokumenti ir jānosūta pa e-pastu Eiropas Parlamenta Medicīniskās aprūpes dienestam, ievērojot pieteikuma iesniegšanas termiņu (sīkāku informāciju skatīt pozitīvās rīcības programmas rokasgrāmatas sadaļā “Kā pieteikties?”). Šo informāciju nevajag sūtīt Talantu atlases un piesaistes nodaļai.

Tiešsaistes testu rīkošanas nolūkā Eiropas Parlaments sadarbojas ar pakalpojumu sniedzēju (TestWe). Lūdzam ņemt vērā, ka TestWe diemžēl nav digitāli pieejams. Ja pārbaudījuma laikā rodas kāda problēma, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēja palīdzības dienestu pa tālruni. Ja jums ir īpašas vajadzības (piemēram, redzes vai dzirdes traucējumi vai runas un/vai valodas traucējumi), tiks veikti alternatīvi pasākumi — pēc tam, kad Medicīniskās aprūpes dienests būs apstiprinājis jūsu pieprasījumu. Atlasītie kandidāti (tie, kuri MCQ pārbaudījumā būs ieguvuši minimāli nepieciešamos 50 % un kuru punktu skaits ierindos viņus starp 20 labākajiem kandidātiem) veidos sākotnējo rezerves sarakstu; šajā sarakstā tiks iekļauti arī visi kandidāti, kuriem būs vienāds punktu skaits uz pēdējo vietu. Pēc tam atlases komiteja vērtēs šos kandidātus, lai pārliecinātos par viņu atbilstību iepriekš b) un c) apakšpunktā minētajiem dalības nosacījumiem.

Atlases komisija izvērtēs katru kandidatūras pieteikumu, ņemot šos pieteikumus dilstošā secībā pēc MCQ pārbaudījumā iegūto punktu skaita. Atlases komisija pārtrauks vērtēšanu, tiklīdz būs sasniegts maksimālais piemēroto kandidātu skaits. Atlases komisija iekļaus sarakstā visus kandidātus, kuriem būs vienāds punktu skaits uz pēdējo vietu.

Šajā posmā jums būs arī jāiziet Parlamenta invaliditātes atzīšanas procedūra. Invaliditātes apliecināšanas nolūkā ārstam (attiecīgajam speciālistam vai jūsu ģimenes ārstam) ir jāaizpilda Parlamenta Medicīniskās aprūpes dienesta sagatavotā veidlapa. Sava iesnieguma atbalstam kā pierādījumu varat iesniegt arī valsts invaliditātes apliecību. Šai informācijai jābūt gatavai iesniegšanai īsā laikā, lai Medicīniskās aprūpes dienests to varētu izskatīt pēc MCQ pārbaudījuma. Ņemiet vērā, ka šī procedūra atšķiras no tās, kurā tiek izvērtēts iepriekš minētais saprātīgo pielāgojumu pieprasījums.

(2) Darbā pieņemšana

Kad saraksts ar 20 piemērotajiem kandidātiem būs sagatavots, viņu CV tiks izsūtīti visu ģenerāldirektorātu cilvēkresursu dienestiem. Ne vairāk kā seši no šiem kandidātiem tiks pieņemti darbā pozitīvas rīcības programmas ietvaros, savukārt pārējie kandidāti var tikt pieņemti darbā ģenerāldirektorātos kā līgumdarbinieki ārpus pozitīvas rīcības programmas satvara.

Ja kādu ģenerāldirektorātu ieinteresēs jūsu profils, jūs var uzaicināt uz pārrunām.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka iekļaušana rezerves sarakstā vai atlases testa nokārtošana nedod tiesības tikt pieņemtam darbā. Darbā pieņemšanas dienesti var izmantot sarakstu, kad kļūst pieejamas līgumdarbinieku vietas, uzaicinot uz pārrunām kandidātus, kuru profili atbilst attiecīgā amata prasībām. Šādas procedūras mērķis ir radīt iespējas gan pozitīvas rīcības programmas ietvaros, gan ārpus tās.

Kā pieteikties?

Lūdzam pieteikties, izmantojot platformu Apply4EP, līdz 2024. gada 18. martam, plkst. 17.00 (Briseles/Luksemburgas laiks).

Pirms pieteikuma aizpildīšanas ir rūpīgi jāizlasa kandidātu rokasgrāmata, kas pievienota šim paziņojumam.

(1) Jums ir jāaizpilda kandidatūras pieteikums un jāiesniedz šādi attiecīgie apliecinošie dokumenti, izmantojot platformu Apply4EP:

-        jūsu CV;

-        diploms(-i), kas apliecina jūsu izglītības līmeni;

-        iepriekšējas darba pieredzes apliecinājums (ja šāda pieredze ir).

Atcerieties vajadzības gadījumā atzīmēt lodziņu platformā Apply4EP, norādot, ka jums vajadzīgi saprātīgi pielāgojumi pārbaudījumu laikā.

(2) Saprātīgu pielāgojumu veidlapa (tukša veidlapa ir pievienota šim paziņojumam kā “I pielikums”) līdz pieteikšanās termiņa beigām ir jānosūta Medicīniskās aprūpes dienestam uz šādu e-pasta adresi:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Lūdzam līdz pieteikšanās termiņa beigām pievienot atbilstošu medicīnisko dokumentāciju kā pamatojumu saprātīgu pielāgojumu pieprasījumam (ārsta izziņas, ārsta piezīmes, iepriekšēju saprātīgu pielāgojumu apliecinājumi, piemēram, pielāgojumu, kas iepriekš mācību laikā nodrošināti pārbaudījumos, u. c.).

E-pasta vēstules temata laukā norādiet šo:

DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note

Ņemiet vērā, ka saprātīgi pielāgojumi darbavietā darbā pieņemtajiem kandidātiem tiks nodrošināti vēlākā posmā.