This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 18/03/2024 17:00
Služba : 00-Europski parlament
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Vodič za kandidate :
Prilog 1.: :

PROGRAM POZITIVNIH MJERA ZA 2024 

Ako prilikom popunjavanja obrasca za prijavu na Apply4EP naiđete na bilo kakve poteškoće u pogledu pristupačnosti, molimo vas da nas odmah kontaktirate putem aplikacije Apply4EP ili adrese naše elektroničke pošte:

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Uvod

Europski parlament već desetu godinu zaredom pokreće Program pozitivnih mjera (engl. Positive Action Programme – PAP) (izdanje 2024.), koji predstavlja dodatni način za olakšavanje zapošljavanja osoba s invaliditetom kao članova ugovornog osoblja. Ovome se inicijativom kandidatima s invaliditetom pruža prilika da rade za jedinu izravno izabranu instituciju EU-a, a Parlamentu se omogućuje da privlačenjem kompetentnih kandidata osigura raznoliku bazu talenata.

Postupak u okviru Programa pozitivnih mjera sastoji se od sastavljanja popisa od 20 prikladnih kandidata koje glavne uprave u sklopu Glavnog tajništva Parlamenta mogu zaposliti kao članove ugovornog osoblja (članak 3.b Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije) u funkcijskoj skupini II., III. ili IV. U okviru tog programa Parlament godišnje zapošljava najviše šestero uspješnih kandidata, koji dobivaju jednogodišnje ugovore (uz mogućnost produljenja). Preostali uspješni kandidati uvrštavaju se na popis kandidata na razdoblje od 18 mjeseci, uz mogućnost zapošljavanja u glavnim upravama Parlamenta izvan okvira Programa pozitivnih mjera.

Uvjeti za prijavu

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijavu:

(a) Opći uvjeti

(1)   njihov invaliditet uzrokuje oštećenje koje je jednako ili veće od 20 % prema europskoj ljestvici za procjenu fizičkog i psihičkog invaliditeta;

(2)   uživaju sva građanska prava državljana države članice EU-a;

(3)   ispunjavaju sve zakonske obaveze povezane sa služenjem vojnog roka;

(4)   u stanju su dostaviti odgovarajuće potvrde kojima dokazuju prikladnost za obavljanje dužnosti;

(5)   imaju barem razinu C1 znanja („izvrsno poznavanje”) jednog od 24 službena jezika EU-a (jezik 1); imaju barem razinu B2 znanja („zadovoljavajuće poznavanje”) nekog drugog službenog jezika EU-a (jezik 2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Službeni jezici Europske unije su: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.

Kandidati će polagati test s višestrukim izborom odgovora na jeziku 1. Službe koje zapošljavaju novo osoblje testirat će poznavanje drugog jezika u fazi razgovora ako je ime kandidata uvršteno na popis i ako ga glavna uprava pozove na razgovor.

Podnošenjem prijave za zapošljavanje u okviru ovog programa kandidat izričito izjavljuje da ispunjava prethodno navedeni uvjet iz dijela 1. točke (a). Davanje lažnih informacija u vezi s ovim uvjetom prihvatljivosti rezultirat će trenutačnim poništenjem prijave i isključenjem iz programa.

(b) Kvalifikacije

Kandidati moraju imati i:

za funkcijske skupine II. (administrativni i tajnički poslovi) i III. (asistenti):

-        diplomu visokoškolskog obrazovanja; ili

-        srednjoškolsko obrazovanje po završetku kojega se stječe diploma koja omogućuje pristup visokoškolskom obrazovanju te najmanje tri godine radnog iskustva izravno povezanog s opisom posla;

-        ili, ako je to opravdano interesom službe, profesionalno osposobljavanje ili profesionalno iskustvo istovrijedne razine.

za funkcijsku skupinu IV. (administratori):

-        diplomu završenog sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine;

-        ako je to opravdano interesom službe, profesionalno osposobljavanje istovrijedne razine.

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u nekoj od država članica ili u nekoj drugoj zemlji, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela neke od država članica Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja.

Kandidati koji posjeduju diplomu izdanu u trećoj zemlji moraju priložiti izjavu o jednakovrijednosti svoje diplome u EU-u. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja kandidati mogu pronaći putem mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Panel za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima. Primjeri minimalnih potrebnih kvalifikacija navedeni su u tablici u Vodiču za kandidate.

(c) Radno iskustvo

Program je otvoren isključivo osobama koji nikada prije nisu radile u nekoj od institucija, agencija ili tijela EU-a (za potrebe ovog programa, stažiranje u EU-u i ugovori na određeno vrijeme preko agencija za zapošljavanje ne smatraju se prethodnim radnim iskustvom u instituciji EU-a).

Postupak odabira i zapošljavanja

(1) Postupak odabira

Europski parlament kandidate će pozvati na polaganje računalnog testa s višestrukim izborom odgovora koji se sastoji od najviše 30 pitanja iz sljedećih područja: znanje o EU-u, verbalno zaključivanje i situacijsko prosuđivanje.

Kandidati za koje je potrebno poduzeti mjere razumne prilagodbe tijekom testiranja mogu podnijeti zahtjev putem priloženog obrasca. Obrascu tog zahtjeva potrebno je priložiti noviju potvrdu nacionalnog tijela ili noviju liječničku potvrdu. U njoj bi trebala biti navedena osobna dijagnoza kandidata kao i jasan opis njegove situacije ili stanja, kako su prepoznati u nacionalnom zdravstvenom sustavu. Ovisno o slučaju, u obrascu bi trebalo navesti i postotak (fizičkog ili mentalnog) oštećenja kandidata. Ispunjeni obrazac i svi popratni dokumenti moraju se poslati Zdravstvenoj službi Europskog parlamenta do roka za podnošenje prijave (za više informacija vidjeti odjeljak „Kako se prijaviti” u vodiču Programa pozitivnih mjera). Te se informacije ne smiju slati Odjelu za odabir i privlačenje talenata.

Europski parlament internetske testove provodi u suradnji s pružateljem usluga (TestWe). Potrebno je imati na umu da TestWe nažalost nije digitalno dostupan. U slučaju problema tijekom testiranja, kandidati mogu nazvati telefonsku liniju za pomoć pružatelja usluga. U slučaju posebnih potreba (npr. oštećenje vida ili sluha ili govorni i/ili jezični poremećaj), dogovorit će se alternativna rješenja nakon što Zdravstvena služba odobri zahtjev kandidata. Uspješni kandidati (koji su na testu s višestrukim izborom odgovora ostvarili 50 % bodova te koji su na osnovi tih rezultata bili među 20 najboljih kandidata) bit će uvršteni na početni popis. Na tom će popisu biti navedeni i svi kandidati koji se nalaze na posljednjem mjestu, a ostvarili su jednak broj bodova. Panel za odabir zatim će ocijeniti te kandidate kako bi se osiguralo da ispunjavaju prethodno navedene uvjete prihvatljivosti iz točaka (b) i (c).

Panel za odabir ocjenjuje dosje prijave svakog kandidata silaznim redoslijedom prema bodovima postignutima na testu s višestrukim izborom odgovora. Panel za odabir obustavit će postupak ocjenjivanja nakon što se dosegne maksimalan broj prikladnih kandidata. Panel za odabir na popis uvrštava sve kandidate koji se nalaze na posljednjem kvalifikacijskom mjestu, a ostvarili su jednak broj bodova.

U ovoj fazi kandidati moraju proći postupak priznavanja invaliditeta u Parlamentu. Invaliditet kandidata potvrđuje liječnik (odgovarajući specijalist ili liječnik opće prakse) ispunjavanjem obrasca koju osigurava Zdravstvena služba Parlamenta. Kao dokaz kandidati uz zahtjev mogu priložiti i nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom. Navedene informacije kandidati moraju moći dostaviti u kratkom roku kako bi ih Zdravstvena služba mogla obraditi nakon testa s višestrukim izborom odgovora. Napominjemo da se taj postupak razlikuje od gore navedene procjene zahtjeva za poduzimanje mjera razumne prilagodbe.

(2) Zapošljavanje

Nakon što se finalizira popis 20 prikladnih kandidata, njihovi životopisi bit će proslijeđeni svim službama za ljudske resurse glavnih uprava. Među navedenim kandidatima, u okviru Programa pozitivnih mjera zaposlit će se do šestero kandidata, dok se preostali kandidati mogu razmotriti za zapošljavanje kao članovi ugovornog osoblja u glavnim upravama, no izvan okvira Programa.

Ako određenu glavnu upravu zainteresira profil nekog od kandidata, može ga pozvati na razgovor. 

Važno je napomenuti da uvrštavanje na popis ili uspješno polaganje selekcijskog testa nisu jamstvo zapošljavanja. Službe za zapošljavanje mogu koristiti taj popis u slučaju da se oslobode mjesta namijenjena ugovornom osoblju te pozvati na razgovor kandidate čiji su profili u skladu sa zahtjevima za određeni posao. Cilj tog procesa stvoriti je prilike i unutar i izvan okvira Programa pozitivnih mjera.

Kako se prijaviti

Kandidati se prijavljuju preko platforme Apply4EP do 18. ožujka 2024. u 17:00 (po lokalnom vremenu u Bruxellesu/Luxembourgu).

Prije ispunjavanja prijave kandidati moraju pažljivo pročitati Vodič za kandidate koji je priložen ovoj obavijesti.

(1) Kandidati moraju ispuniti obrazac za prijavu i dostaviti sljedeće relevantne popratne dokumente putem platforme Apply4EP:

-        životopis;

-        diplome kojima dokazuju razinu obrazovanja;

-        dokaz o prethodnom radnom iskustvu (ako imaju takvo iskustvo);

Kandidati koji traže da se prilikom testiranja poduzmu mjere razumne prilagodbe moraju označiti pripadajuće polje. 

(2) Obrazac koji se odnosi na razumnu prilagodbu (čija je prazna verzija priložena obavijesti kao „Prilog I.”) kandidati do roka za podnošenje prijave moraju poslati Zdravstvenoj službi na sljedeću adresu:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Kandidati do roka za podnošenje prijave moraju priložiti odgovarajuću liječničku dokumentaciju kako bi potkrijepili svoj zahtjev za poduzimanje mjera razumne prilagodbe (zdravstvene potvrde, liječničke bilješke, dokaz o prethodnim mjerama razumne prilagodbe, kao što su sve prilagodbe ispita koje su prethodno odobrene tijekom obrazovanja kandidata itd.).

U predmetu e-pošte treba navesti sljedeće:

„DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note”. 

Napominjemo da će se u kasnijoj fazi zaposlenim kandidatima ponuditi mjere razumne prilagodbe na radnome mjestu.