This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 18/03/2024 17:00
Útvar : 00-Evropský parlament
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Pokyny pro uchazeče :
Příloha 1: :

PROGRAM POZITIVNÍCH OPATŘENÍ 2024 

Budete-li mít při vyplňování tohoto formuláře na platformě Apply4EP nějaké potíže s přístupností, bezodkladně nás kontaktujte prostřednictvím platformy Apply4EP nebo na naší e-mailové adrese:

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Úvod

Již desátý rok po sobě zahajuje Evropský parlament program pozitivních opatření (ročník 2024), jehož cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením získat pracovní místa smluvních zaměstnanců v tomto orgánu. Tato iniciativa nabízí uchazečům a uchazečkám se zdravotním postižením příležitost pracovat pro jediný přímo volený orgán EU a Parlamentu poskytuje možnost vybírat si ze skupiny kompetentních uchazečů a uchazeček s rozmanitými dovednostmi.

Program pozitivních opatření spočívá v sestavení seznamu dvaceti vhodných uchazečů a uchazeček, z nějž by mohli být potenciálně vybíráni generálními ředitelstvími (GŘ) sekretariátu smluvní zaměstnanci (na základě článku 3b pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie) ve funkční skupině II, III nebo IV. Prostřednictvím tohoto programu Parlament každoročně přijme až šest úspěšných uchazečů nebo uchazeček, kterým nabídne roční smlouvu (s možností prodloužení). Zbývající úspěšní uchazeči a uchazečky se zařadí na seznam, jenž bude platný po dobu 18 měsíců a umožní jejich přijetí některým GŘ Parlamentu mimo rámec programu pozitivních opatření.

Kritéria způsobilosti

K poslednímu dni lhůty pro podání přihlášek musíte splňovat tato kritéria:

a) Obecná kritéria

(1)   mít zdravotní postižení se stupněm poškození rovnajícím se 20 % nebo vyšším podle Evropské stupnice pro posouzení tělesného a duševního zdravotního postižení;

(2)   požívat veškerých práv občana členského státu EU;

(3)   mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby;

(4)   být schopni prokázat morální způsobilost pro výkon pracovních úkolů;

(5)   prokázat znalost jednoho z 24 úředních jazyků EU (jazyk 1) nejméně na úrovni C1 („důkladná znalost“); prokázat znalost jiného jazyka EU (jazyk 2) nejméně na úrovni B2 („uspokojivá znalost“) podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úředními jazyky Evropské unie jsou: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, italština, irština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

Test s možností výběru z několika odpovědí absolvujete v jazyce 1. Pokud budete zařazeni na seznam úspěšných uchazečů a některé GŘ vás pozve k pohovoru, náborové útvary přezkouší vaši znalost druhého jazyka ve fázi pohovoru.

Podáním přihlášky do tohoto programu stvrzujete, že splňujete kritérium uvedené výše v písm. a) bodě 1. Poskytnutí nepravdivých informací v souvislosti s tímto kritériem způsobilosti povede k okamžitému zrušení vaší přihlášky a vyloučení z programu.

b) Kvalifikace

Dále musíte rovněž mít:

pro funkční skupiny II (administrativní pracovníci) a III (asistenti):

-        postsekundární vzdělání doložené diplomem nebo

-        středoškolské vzdělání doložené diplomem, který opravňuje k přijetí k postsekundárnímu vzdělávání, a odpovídající nejméně tříletou odbornou praxi,

-        nebo, pokud je to odůvodněno služebním zájmem, musíte být absolventy odborné přípravy nebo odborné praxe odpovídající úrovně.

Pro funkční skupinu IV (administrátoři):

-        diplomem doložené vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání v délce nejméně tří let,

-        nebo, pokud je to odůvodněno služebním zájmem, musíte být absolventy odborné přípravy odpovídající úrovně.

Diplomy, ať už vydané v členském státě nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem členského státu EU, jako je ministerstvo školství.

Pokud jste držiteli diplomů vydaných v zemích mimo EU, musíte k přihlášce přiložit doklad o rovnocennosti těchto diplomů s diplomy vydanými v EU. Další informace o uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU najdete v sítích ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Výběrová komise zohlední odlišnosti mezi různými vzdělávacími systémy. Příklady minimálně požadovaných kvalifikací jsou uvedeny v tabulce v pokynech pro uchazeče.

c) Odborná praxe

Programu se mohou zúčastnit pouze jednotlivci, kteří dosud nepracovali pro žádný orgán, instituci ani jiný subjekt EU (stáže nebo dočasné pracovní smlouvy u EU se pro účely tohoto programu nepovažují za předchozí pracovní zkušenost v orgánu EU).

Postup při výběru a přijímání

1) Postup při výběru

Evropský parlament vás pozve k počítačovému testu s výběrem z několika odpovědí, který bude zahrnovat maximálně 30 otázek z těchto oblastí: znalosti o EU, verbální uvažování a situační úsudek.

Potřebujete-li během testování přiměřená opatření, můžete o ně požádat pomocí příslušného formuláře. K této žádosti je třeba přiložit aktuální potvrzení vydané vnitrostátním orgánem vaší země nebo aktuální lékařské potvrzení. Toto potvrzení by mělo obsahovat vaši osobní diagnózu a jasně vysvětlit nebo potvrdit vaši situaci nebo stav, jak je uznává váš vnitrostátní systém zdravotní péče. V příslušných případech by mělo uvádět procentní podíl (fyzického nebo duševního) zdravotního postižení. Vyplněný formulář a všechny doprovodné doklady je třeba zaslat e-mailem lékařské službě Evropského parlamentu do termínu pro podání přihlášky (více informací viz Pokyny pro účast v programu pozitivních opatření, oddíl „Jak podat přihlášku“). Tyto informace se nezasílají Oddělení pro výběr a hledání vhodných zaměstnanců.

Evropský parlament spolupracuje na on-line testech s poskytovatelem služeb (TestWe). Upozorňujeme, že TestWe bohužel není digitálně přístupný. V případě problémů během testování byste se museli obrátit telefonicky na linku pomoci poskytovatele služeb. Pokud máte specifické potřeby (např. zrakové nebo sluchové postižení nebo poruchu řeči či jazyka) a vaši žádost schválí lékařská služba, budou pro vás zajištěna alternativní opatření. Úspěšní uchazeči a uchazečky (tj. ti, kteří v testu dosáhli požadovaného minimálně 50% výsledku a jejichž výsledek patří mezi 20 nejlepších) budou zařazeni na první seznam úspěšných uchazečů. Na tomto seznamu budou uvedeni i všichni uchazeči a všechny uchazečky, kteří se ocitli na posledním postupovém místě a získali stejný počet bodů. Výběrová komise poté posoudí jejich přihlášky, aby zjistila, zda splňují kritéria způsobilosti uvedená výše v písm. b) a písm. c).

Tyto přihlášky posoudí v sestupném pořadí podle bodů získaných v testu ve formě otázek s výběrem odpovědí. S tímto posuzováním skončí, jakmile bude dosaženo maximálního počtu vhodných uchazečů či uchazeček. Na seznam zařadí také všechny uchazeče a uchazečky, kteří skončí na posledním postupovém místě se stejným počtem bodů.

V této fázi musíte projít také procesem ověření zdravotního postižení. Za tímto účelem je nutné, aby lékař (buď odborník z příslušného oboru, nebo praktický lékař) vyplnil formulář, který vám poskytne lékařská služba Parlamentu. Jako potvrzení zdravotního postižení můžete k přihlášce přiložit také vnitrostátní průkaz osoby se zdravotním postižením. Tyto informace byste měli mít připravené a dodat je rychle, aby je lékařská služba mohla zpracovat po testu s výběrem z několika odpovědí. Upozorňujeme, že tento proces je odlišný od výše popsaného posouzení žádosti o přiměřená opatření.

2) Postup při přijímání

Po sestavení seznamu dvaceti úspěšných uchazečů a uchazeček budou jejich životopisy zaslány útvarům pro lidské zdroje všech GŘ.  Z těchto uchazečů a uchazeček bude až šest přijato v rámci programu pozitivních opatření, zatímco ostatní mohou být přijati některým GŘ jakožto smluvní zaměstnanci mimo zmíněný program.

Pokud se některému GŘ bude zdát váš profil zajímavý, je možné, že vás pozve k pohovoru.

Upozorňujeme, že ze zařazení na seznam úspěšných uchazečů a uchazeček ani z úspěšného složení testu nevzniká žádný nárok na přijetí do zaměstnání. Náborové útvary mohou seznam využít, jakmile jsou k dispozici volné pozice smluvních zaměstnanců, a mohou pozvat k pohovoru uchazeče či uchazečky s profilem, který odpovídá požadavkům na danou pracovní pozici. Cílem tohoto postupu je nabídnout příležitost k přijetí jak v rámci programu pozitivních opatření, tak i mimo něj.

Jak se přihlásit?

Přihlášky se podávají prostřednictvím platformy Apply4EP, a to do 18. března 2024 17:00 hod. (bruselského/lucemburského času).

Před vyplněním přihlášky si musíte pečlivě přečíst pokyny pro účast v programu, které tvoří přílohu k tomuto sdělení.

1) Musíte vyplnit formulář přihlášky na platformě Apply4EP a přes tuto platformu dodat tyto doklady:

-        životopis,

-        diplom(y) potvrzující dosažené vzdělání,

-        doklady o předchozí pracovní praxi (pokud již nějakou pracovní zkušenost máte).

V případě potřeby musíte na platformě Apply4EP také zatrhnout políčko, kterým potvrdíte, že k testům potřebujete přiměřená opatření. 

2) Formulář s požadavky na přiměřená opatření (jehož nevyplněná verze tvoří „přílohu I“ k tomuto sdělení) musíte zaslat do konce lhůty pro podávání přihlášek lékařské službě na tuto e-mailovou adresu:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

K doložení žádosti o přiměřená opatření je třeba přiložit příslušnou zdravotní dokumentaci (lékařská potvrzení, sdělení lékaře, doklad o předchozích přiměřených opatřeních, např. o jakýchkoli opatřeních povolených v minulosti při zkouškách během vzdělávání atd.) a zaslat ji do konce lhůty pro podávání přihlášek.

Do předmětu příslušného e-mailu je nutné uvést:

„DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note“. 

Upozorňujeme, že přijatým uchazečům a uchazečkám budou přiměřená opatření na pracovišti nabídnuta v pozdější fázi.