This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PROGRAMUL DE ACȚIUNE POZITIVĂ 2023

Publication end on external website : 25/04/2023 17:00
Serviciu : 00-Parlement Européen
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2023
Anexa 1: :
Anexa 2: :
Declaraţie :

Generalități

Introducere

Pentru cel de-al nouălea an consecutiv, Parlamentul European a lansat procedura de selecție în cadrul programului de acțiune pozitivă (ediția 2023) pentru a permite persoanelor cu dizabilități să lucreze în această instituție a UE. Această procedură oferă Parlamentului o sursă diversificată de candidați și candidate și posibilitatea de a atrage persoane cu dizabilități competente care intră pentru prima dată pe piața muncii.

Procedura constă în stabilirea unei liste de rezervă cu 20 de candidați și candidate eligibili care pot fi recrutați ulterior ca agenți contractuali (articolul 3b din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene) în grupa de funcții II, III sau IV de către direcțiile generale ale Secretariatului. Deși programul nu impune Secretariatului nicio obligație de a recruta, Parlamentul recrutează anual până la șase laureați sau laureate ai acestei proceduri de selecție pentru o perioadă de un an (reînnoirea contractului nu este automată). Cei 20 de laureați și laureate rămași vor fi adăugați la rezerva de posibili agenți contractuali și vor rămâne pe lista de rezervă o perioadă de 18 luni; ei vor putea fi recrutați ulterior ca agenți contractuali în grupele de funcții II, III sau IV de către direcțiile generale ale Secretariatului (în afara cadrului programului de acțiune pozitivă). Procedura este deschisă persoanelor care nu au lucrat niciodată într-o instituție a UE (în cadrul acestei proceduri de selecție, stagiile în UE nu sunt considerate experiență profesională anterioară pentru o instituție a UE).

În cadrul acestui program, prin persoană cu dizabilități se înțelege acea persoană cu deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată de minimum 20 %, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanei în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți. Prin depunerea candidaturii, candidații și candidatele confirmă că îndeplinesc acest criteriu.                                                                                         

 

Condiții de admitere

Sunt considerați admisibili candidații care:

Limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt următoarele: bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză

Pentru grupele de funcții II (asistenți administrativi/de secretariat) și III (asistenți):

  • un nivel de studii post-secundare atestat de o diplomă; sau
  • un nivel de studii secundare absolvite cu diplomă care permite accesul la învățământul superior și o experiență profesională relevantă de cel puțin trei ani;
  • sau, atunci când interesul serviciului justifică acest lucru, o formare profesională sau o experiență profesională de nivel echivalent.

Pentru grupa de funcții IV (administratori):

  • un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani absolvit cu diplomă;
  • sau, atunci când interesul serviciului justifică acest lucru, o formare profesională de nivel echivalent.

Diplomele, indiferent dacă sunt emise într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației.

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-o țară din afara UE trebuie să furnizeze o echivalență a diplomelor lor la nivelul UE, la depunerea candidaturii. Puteți găsi informații suplimentare despre recunoașterea titlurilor și diplomelor obținute în afara UE în rețelele ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Comisia de evaluare va ține cont de diferențele existente între sistemele de învățământ. În Ghidul candidaților și candidatelor poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

 

Procedura de selecție

După confirmarea admisibilității candidaților și candidatelor, Parlamentul European îi va invita să susțină teste cu variante multiple de răspuns (grilă) pe calculator în următoarele domenii: cunoștințe despre UE, raționament verbal, analiză situațională. Statutul de dizabilitate va fi confirmat într-o etapă ulterioară a procesului de selecție.

Se vor oferi amenajări corespunzătoare pentru teste în baza unei adeverințe medicale care detaliază nevoile personale. Vă rugăm să rețineți că doar candidații și candidatele care trec aceste teste pot fi chemați la un interviu și este posibil să fie recrutați de Parlamentul European.

Laureații și laureatele, adică primii 20 de candidați și candidate care au obținut punctajul de trecere de 50 %, vor fi înscriși pe o listă de rezervă. Pentru ocuparea posturilor vacante, direcțiile generale vor consulta această listă de pe care vor invita persoane la interviuri. Dacă un candidat sau o candidată nu poate participa fizic la interviu, acesta se poate desfășura prin videoconferință, prin apel video sau telefonic.

Includerea numelui dvs. pe lista de rezervă sau promovarea testelor de selecție nu reprezintă o garanție că vi se va oferi un loc de muncă. În cazul în care un contract devine disponibil, serviciile de recrutare pot consulta lista și adresa invitații candidaților și candidatelor ale căror profiluri corespund cel mai bine cerințelor postului în cauză. Dacă se constată că informațiile pe care le-au furnizat sunt incorecte, candidații și candidatele vor fi excluși din procedură, iar numele lor vor fi eliminate din baza de date.

Laureații și laureatele, înainte de a fi adăugați pe lista de rezervă a posibililor agenți contractuali, vor trebui să prezinte dovada dizabilității lor (Vi se va trimite un certificat medical al PE care trebuie completat de medicul dvs. Pot fi adăugate și alte certificate/documente justificative). Ca o condiție prealabilă pentru angajare, Serviciul medical al Parlamentului European va evalua dacă dizabilitatea se încadrează în condițiile speciale de admisibilitate ale programului. Pentru a le fi admisă candidatura, candidații și candidatele trebuie să demonstreze că au o dizabilitate care determină deficiențe fizice sau psihice de minimum 20 %. Baremul european de evaluare în scopuri medicale a afectării integrității fizice și psihice utilizat la determinarea gradului de dizabilitate poate fi găsit aici: Baremul european de evaluare în scopuri medicale a afectării integrității fizice și psihice.

Amenajările corespunzătoare pentru testele desfășurate la Parlamentul European sunt convenite, definite și aplicate de Parlamentul European. Candidații și candidatele cu dizabilități care au nevoie de amenajări speciale pentru testele desfășurate la Parlamentul European ar trebui să specifice acest lucru în formularul de candidatură.

Amenajările corespunzătoare în etapele ulterioare ale procesului de selecție și recrutare vor fi gestionate de instituția care recrutează - în acest caz, Parlamentul European. Candidații și candidatele sunt rugați să le solicite în etapa în care au nevoie de ele.

 

Cum se depun candidaturile?

Vă rugăm să depuneți candidatura prin intermediul platformei Apply4EP până la data-limită 25 aprilie 2023, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului/Luxemburgului).

Trebuie să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor anexat la prezentul anunț înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

  • CV-ul dvs;
  • Diplome care confirmă nivelul de studii;
  • Dovada experienței profesionale anterioare (dacă aveți o astfel de experiență);
  • Limba oficială a UE în care doriți să susțineți testele, completând formularul de declarație;
  • Dacă aveți nevoie de amenajări corespunzătoare pentru test, făcând clic pe butonul special de pe platforma Apply4EP.

Dacă solicitați amenajări corespunzătoare în etapa testelor, vă rugăm să completați o cerere în acest sens și să o trimiteți prin e-mail la

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

însoțită de un certificat medical/raport medical care justifică această cerere.

Vă rugăm să menționați în subiectul e-mail-ului „DG PERS 2023 Positive Action Selection/RA Testing Justification Note”. Vă atragem atenția că vor fi oferite amenajări corespunzătoare la locul de muncă candidaților și candidatelor care vor fi angajați, această problemă urmând a fi rezolvată ulterior.

 

GHID PENTRU CANDIDAȚI ȘI CANDIDATE

 Pentru a candida, trebuie să aveți un cont pe platforma APPLY4EP. Candidatura poate fi depusă numai prin intermediul acestei platforme.

 

1. Crearea unui cont și completarea formularelor de candidatură

Puteți crea numai un singur cont. Pentru a vă crea contul, accesați https://apply4ep.gestmax.eu și citiți cu atenție informațiile.

Faceți clic pe Candidați online. Apoi, puteți fie să vă conectați la contul existent pe Apply4EP, fie să creați un cont prin încărcarea CV-ului. Dacă creați un cont nou, vi se va cere să completați un formular cu datele dvs. de contact.

Apoi faceți clic pe Etapa următoare. Selectați sau, dacă este necesar, încărcați CV-ul și completați declarațiile. 

În sfârșit, faceți clic pe Etapa următoare și completați toate rubricile obligatorii marcate cu asterisc din formularul de candidatură.

La experiența profesională, dacă aveți, trebuie să faceți o descriere detaliată a sarcinilor efectuate. Trebuie să încărcați toate fișierele relevante într-un singur document, de preferință în format pdf.

Cât privește limbile, limba 1 este considerată limba dvs. maternă, iar limba 2 este a doua limbă pe care o stăpâniți cel mai bine. Nu este obligatoriu să prezentați un document justificativ pentru a vă dovedi cunoștințele lingvistice.

În cazul diplomelor, trebuie să introduceți detaliile diplomei (diplomelor) de studii secundare, ale diplomei (diplomelor) de studii post-secundare și/sau ale diplomei (diplomelor) universitare. Trebuie să încărcați o copie a fiecărei diplome într-un singur document, de preferință în format pdf. Dacă dețineți o diplomă eliberată de o țară terță, aceasta trebuie să fie însoțită de o declarație de echivalare eliberată de o autoritate competentă a unui stat membru al Uniunii Europene.

Vă atragem atenția că documentele în format DOC, DOCX, GIF, JPG, TXT, PDF, PNG sau RTF care atestă experiența și calificările profesionale pot fi încărcate pe APPLY4EP. Niciun document nu trebuie să depășească 5 MB.

Verificați-vă periodic contul APPLY4EP. Asigurați-vă că datele de contact înregistrate sunt actualizate, în special numărul de telefon și adresa de e-mail. Serviciile de recrutare vă pot contacta prin telefon sau e-mail. Vă puteți actualiza datele de contact conectându-vă la contul dvs. de candidat. 

 

2. Protecția datelor cu caracter personal

Parlamentul European, în calitate de responsabil pentru organizarea procedurilor de selecție, se asigură că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate respectându-se pe deplin Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele și organismele Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 295, 21 noiembrie 2018), în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea acestora.

 

3. Căi de atac

Reclamații administrative

În temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, participanții și participantele la procedurile de selecție pot adresa Secretarului General o reclamație administrativă împotriva unei decizii a comisiei de evaluare sau a autorității împuternicite să facă numiri care îi lezează, în termen de trei luni de la notificarea deciziei atacate. Vă atragem atenția asupra faptului că deciziile luate de comisia de evaluare nu pot fi modificate sau anulate din cauza puterii discreționare mari de care dispune. 

Căi de atac jurisdicționale

În temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, participanții și participantele au dreptul de a introduce o cale de atac jurisdicțională în termen de trei luni de la notificarea deciziei comisiei de evaluare care îi lezează sau, în cazul deciziilor luate de autoritatea împuternicită să facă numiri, de la notificarea deciziei luate ca răspuns la reclamație. Într-adevăr, căile de atac jurisdicționale împotriva deciziilor luate de autoritatea împuternicită să facă numiri trebuie să fie precedate de o reclamație administrativă.

Plângeri adresate Ombudsmanului European

În calitate de cetățeni și cetățene, respectiv de rezidenți și rezidente europeni, participanții și participantele pot depune o plângere la Ombudsmanul European. Plângerile adresate Ombudsmanului nu au efect suspensiv asupra termenelor stabilite pentru depunerea reclamațiilor administrative sau pentru introducerea căilor de atac jurisdicționale.

Participanții și participantele își pot consulta dosarele de candidatură la cerere. Ei pot sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.