This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

COORDONATORI/COORDONATOARE AI/ALE SERVICIILOR LOGISTICE (AST 1)

Publication end on external website : 19/04/2023 17:00
Serviciu : 08-Direcția Generală Infrastructură și Logistică
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Ghid pentru candidați :

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul anexat la prezentul anunț de concurs. Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de concurs, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

CUPRINS

 

A. NATURA RESPONSABILITĂȚILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXE:  GHIDUL CANDIDAȚILOR ȘI CANDIDATELOR LA CONCURSURILE/PROCEDURILE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

A. NATURA RESPONSABILITĂȚILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 1. Generalități

Parlamentul European a decis să deschidă, în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, un concurs general (AST 1) pentru recrutarea de funcționari în Direcția Generală Infrastructură și Logistică (DG INLO).

Profilul căutat este cel de coordonator/coordonatoare al/a serviciilor logistice cu un număr țintă de 15 candidați înscriși/candidate înscrise pe lista de rezervă.

Posturile vor fi în principal la Bruxelles, dar și la Luxemburg și Strasbourg (locurile de desfășurare a activității Parlamentului European), în funcție de nevoile serviciilor instituției. Aceste atribuții pot necesita misiuni între locurile de desfășurare a activității Parlamentului European. Coordonatorii desemnați/coordonatoarele desemnate pentru serviciile de transport de persoane și bunuri pot fi, de asemenea, invitați/invitate să efectueze misiuni în afara locurilor de desfășurare a activității Parlamentului European.

Recrutarea se va face la gradul AST 1, prima treaptă, salariul de bază fiind de 3 271,87 EUR pe lună. Acest salariu face obiectul impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și este scutit de impozitul național. Treapta la care vor fi recrutați laureații și laureatele va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, etnie, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 1. Natura responsabilităților

Direcția Generală Infrastructură și Logistică (DG INLO) contribuie la buna gestionare a infrastructurilor și logisticii din diferitele locuri de desfășurare a activității Parlamentului European.

DG INLO are următoarele misiuni:

 • gestionarea tehnică și administrativă a tuturor clădirilor ocupate de Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg, precum și a birourilor de legătură din statele membre;
 • gestionarea departamentelor care se ocupă de echipamentele și serviciile necesare pentru funcționarea acestor clădiri;
 • gestionarea echipamentelor (achiziție, transport, mutări, mesagerie, restaurante, magazine pentru angajați etc.), precum și aspectele materiale ale organizării reuniunilor.

Coordonatorul/coordonatoarea serviciilor logistice va fi responsabil/responsabilă cu sprijinirea unui șef/unei șefe de unitate sau a unui administrator/unei administratoare și cu supravegherea și coordonarea unei echipe de personal.

Sub autoritatea funcționarului responsabil și în cadrul programelor și priorităților definite de organele parlamentare și de conducerea acestora, coordonatorul/coordonatoarea serviciilor logistice va îndeplini următoarele sarcini detaliate:

 • conducerea, îndrumarea, motivarea și coordonarea unei echipe, pentru a optimiza utilizarea resurselor umane, asigurând în același timp calitatea serviciului;
 • definirea priorităților, anticiparea activităților ce urmează a fi efectuate, asigurarea unui nivel adecvat de calitate a activității desfășurate;
 • participarea la elaborarea instrucțiunilor și a îndrumărilor, transmiterea acestora și monitorizarea respectării acestora de către echipă;
 • rămânerea în contact și asigurarea legăturii cu interlocutorii din cadrul altor direcții/unități/servicii și cu interlocutorii externi;
 • gestionarea situațiilor neprevăzute (de exemplu, organizarea echipei în caz de absențe de ultimă clipă);
 • reprezentarea unității în cadrul reuniunilor interservicii sau al grupurilor de lucru;
 • supravegherea monitorizării administrative a vehiculelor (documente, inspecții tehnice auto);
 • gestionarea, după caz, a șoferilor aparținând prestatorilor externi de servicii;
 • asigurarea continuității serviciului prin conducerea, dacă este necesar, a vehiculelor aparținând Parlamentului European destinate transportului de persoane și de mărfuri, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene;
 • coordonarea, organizarea deplasărilor și a rotației unei echipe de până la 120 de șoferi și dispecerizarea curselor și a rotațiilor acestora (întocmirea și gestionarea orarelor șoferilor);
 • verificarea programului de lucru al șoferilor;
 • coordonarea, organizarea și dispecerizarea mutărilor, precum și a rotațiilor echipelor interne și externe (elaborarea și gestionarea planificării unei echipe de până la 50 de persoane însărcinate cu mutările);
 • organizarea distribuirii corespondenței de către o echipă având în componența sa până la 50 de aprozi;
 • urmărirea deciziilor și a dosarelor și informarea solicitanților cu privire la stadiul dosarelor;
 • consilierea și informarea superiorilor ierarhici, a deputaților, a asistenților acestora, a personalului Parlamentului și a vizitatorilor în domeniile sale de responsabilitate.

Serviciile susceptibile de a recruta coordonatori/coordonatoare de servicii logistice sunt responsabile, îndeosebi, de:

 • transportul persoanelor, în special al deputaților și al personalului instituției;
 • politica de mobilitate și relațiile aferente cu autoritățile federale, regionale și municipale;
 • diferitele mutări (deputați, grupuri politice și personal al instituției) în cele trei locuri principale de desfășurare a activității și livrări de bunuri mobile;
 • transportul echipamentelor pentru sesiunea plenară de la Strasbourg și pentru reuniunile grupurilor politice în afara celor trei locuri principale de desfășurare a activității;
 • distribuirea și gestionarea spațiilor de lucru;
 • distribuirea corespondenței la cele trei locuri de activitate;
 • acordarea de asistență pentru serviciile ședinței plenare (DG PRES) și pentru galerii (DG LINC) în timpul sesiunilor.

Coordonatorii/coordonatoarele de servicii logistice trebuie să fie în măsură să înțeleagă situații diverse, să reacționeze rapid și calm la schimbări de situație și să comunice în mod eficace. Ei/ele trebuie să fie în măsură să lucreze cu regularitate intensiv, independent sau în echipă și într-un mediu multicultural.

Postul implică misiuni frecvente în cele trei locuri principale de desfășurare a activității Parlamentului European, precum și stabilirea a numeroase contacte interne și externe.

 1. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale și specifice:

(a)     Condiții generale

În conformitate cu articolul 28 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, trebuie:

–          să fiți resortisanți sau resortisante ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

–          să vă bucurați de drepturile cetățenești;

–          să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

–          să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care vă revin.

(b)     Condiții specifice

(i)      Calificări și diplome necesare

Trebuie să aveți:

 • un nivel de studii superioare absolvite cu diplomă

sau

 • un nivel de studii secundare, atestat de o diplomă, care să asigure accesul la învățământul superior, urmat de cel puțin trei ani de experiență profesională direct legată de atribuțiile postului (secțiunea A.2.).

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi ministerul Educației dintr-un stat membru.

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-un stat care nu este membru al Uniunii trebuie să alăture candidaturii o echivalență a diplomelor lor la nivelul UE. Pentru a găsi informații suplimentare despre recunoașterea titlurilor și diplomelor obținute în afara UE în rețelele ENIC-NARIC, consultați site-ul https://www.enic-naric.net/. Juriul va ține cont în această privință de diferitele structuri de învățământ. În Ghidul candidaților și candidatelor poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

(ii)     Experiența profesională necesară

Nu este necesară experiență profesională. Cu toate acestea, experiența profesională dobândită în domeniul care face obiectul concursului (a se vedea lista sarcinilor la punctul „Natura sarcinilor” din secțiunea A.2.) constituie un avantaj.

(iii)    Cunoștințe lingvistice

Candidații și candidatele trebuie să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză,

și

cunoștințe satisfăcătoare (minimum nivelul B2) de limba engleză sau de limba franceză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Vă atragem atenția că nivelurile minime cerute mai sus se aplică fiecărei zone de aptitudini lingvistice (vorbit, scris, citit, comprehensiune orală) menționate în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor menționate în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Coordonatorii/coordonatoarele de servicii logistice trebuie să fie în măsură să înțeleagă și să îndeplinească sarcinile sus-menționate, să trateze dosarele și să comunice în mod eficace cu interlocutorii interni și externi, precum și cu superiorii și colegii în cadrul activităților enumerate anterior. Majoritatea acestor sarcini sunt îndeplinite în cele două limbi (engleză și franceză) alese în prezenta procedură de selecție, în conformitate cu interesul serviciului, care necesită calificări corespunzătoare naturii sarcinilor. Prin urmare, pentru a putea îndeplini sarcinile și a contribui la buna funcționare a serviciului, coordonatorii/coordonatoarele de servicii logistice trebuie să fie în măsură să lucreze și să comunice în mod eficace în cel puțin una dintre aceste două limbi.

 

B. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI/PROCEDURII DE SELECȚIE

Concursul/procedura de selecție se bazează pe calificări și teste.

 1. Admiterea la procedura de selecție

Dacă v-ați depus candidatura:

- potrivit modalităților cerute la secțiunea C; și

- până la termenul-limită menționat la secțiunea C,

juriul va examina candidatura dumneavoastră în raport cu condițiile specifice de admitere.

În cazul în care îndepliniți condițiile specifice de admitere, juriul va accepta participarea dumneavoastră la procedura de selecție.

În acest scop, juriul se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură care sunt dovedite prin documente justificative.

 1. Evaluarea calificărilor

Juriul evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților admiși/candidatelor admise la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni/bune 60 candidați/candidate, care sunt invitați/invitate la probe. Lista candidaților admisibili/candidatelor admisibile va cuprinde toți candidații/toate candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc.

La evaluarea calificărilor candidaților/candidatelor, juriul va ține seama, în special, de următoarele elemente care trebuie justificate în formularul de candidatură:

 • experiență profesională într-o funcție de serviciu pentru clienți pertinentă pentru atribuțiile ce urmează să fie îndeplinite;
 • experiență profesională în conducerea unei echipe;
 • experiență profesională în redactarea de documente sau instrucțiuni referitoare la atribuțiile ce trebuie îndeplinite;
 • experiență profesională dobândită în organizații europene sau internaționale sau într-un mediu multicultural sau internațional;
 • un certificat/o diplomă în domeniul primului ajutor eliberat(ă) de o autoritate competentă autorizată sau experiență profesională în domeniul siguranței personale (evacuarea clădirilor, primul ajutor, protecția împotriva incendiilor etc.).

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

 1. Probele

Proba scrisă

a) Probă de redactare în limba 2, pe baza unei serii de documente, pentru a testa capacitatea dumneavoastră de a vă îndeplini sarcinile descrise la secțiunea A.2, „Natura responsabilităților”.

Durata maximă a probei: 3 ore.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).

Această probă se va desfășura de la distanță, pe calculator.

Primii 30 de candidați care au obținut cel mai mare punctaj la proba scrisă vor fi invitați la probele orale, cu condiția să fi obținut nota minimă necesară. Dacă este necesar, juriul selectează toți candidații și candidatele ex aequo de pe ultimul loc.

Probele orale

b) Interviu cu juriul în limba engleză sau în limba franceză (limba 2) pentru a vă evalua, ținând seama de toate informațiile din dosarul dumneavoastră de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile prevăzute la secțiunea A.2., „Natura responsabilităților”. Juriul va testa, de asemenea, limba 1 declarată în actul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).

c) Probă de discuție în grup sau joc de roluri în limba 2 (engleză sau franceză) pentru a-i permite juriului să vă evalueze, în legătură cu atribuțiile enumerate în secțiunea A.2. „Natura responsabilităților”, capacitatea dumneavoastră de adaptare, abilitățile de negociere, creativitatea și capacitatea decizională, precum și comportamentul dumneavoastră într-un grup sau într-o situație dată.

Durata probei de discuție în grup va fi stabilită de juriu în funcție de componența finală a grupurilor.

Durata maximă a probei de joc de roluri este de 20 de minute.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte (punctaj minim necesar: 10 puncte).

Aceste probe ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat prin e-mail sau dacă nu vă prezentați la o probă riscați să fiți descalificat(ă). Va trebui să urmați cu strictețe instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora, veți fi descalificat(ă) imediat.

 1. Înscrierea pe lista candidaților admisibili/candidatelor admisibile

Juriul va întocmi o listă a candidaților admisibili/candidatelor admisibile care au obținut cele mai mari punctaje totale la finalul procedurii, după cum se menționează la secțiunea A.1 („Generalități”). Punctajele totale vor fi egale cu numărul total de puncte obținute pentru întreaga procedură (evaluarea calificărilor și probele (a), (b) și (c), cu condiția să fi obținut punctajul necesar la fiecare dintre probe. Lista candidaților și candidatelor admisibili va cuprinde toți candidații/toate candidatele ex aequo pentru ultimul loc. Numele laureaților/laureatelor vor figura în ordine alfabetică.

Lista candidaților admisibili/candidatelor admisibile va expira la 31 decembrie 2026. Valabilitatea listei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații și laureatele înscriși/înscrise pe listă vor fi informați/informate în timp util.

Rezultatele obținute vor fi transmise individual celor care au candidat, iar lista laureaților/laureatelor va fi publicată pe site-ul oficial al Parlamentului European.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă a candidaților și candidatelor eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

 C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Modalități de înscriere

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor la concursurile/procedurile de selecție organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

19 aprilie 2023, ora 17.00, ora Bruxelles-ului.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Persoanele care candidează sunt rugate SĂ NU TELEFONEZE la Parlamentul European pentru a cere informații despre acest concurs.