This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOORDYNATORZY / KOORDYNATORKI USŁUG LOGISTYCZNYCH (AST 1)

Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 19/04/2023 17:00
Dział : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Nr ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury uważnie przeczytaj Przewodnik dla osób biorących udział w konkursach załączony do niniejszego ogłoszenia o konkursie. Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o konkursie, pomoże ci zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

SPIS TREŚCI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B. PRZEBIEG KONKURSU

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIKI: PRZEWODNIK DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

 1. Uwagi ogólne

Na podstawie art. 29 ust. 1 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej Parlament Europejski podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu otwartego (AST 1) w celu naboru urzędników do Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO).

Poszukuje się koordynatorów i koordynatorek usług logistycznych. Docelowa liczba laureatów wynosi 15.

Stanowiska będą zlokalizowane głównie w Brukseli, ale także w Luksemburgu i Strasburgu (miejsca pracy Parlamentu Europejskiego) w zależności od potrzeb służb Parlamentu. Obowiązki mogą wymagać podróży służbowych między miejscami pracy Parlamentu Europejskiego. Koordynatorzy / koordynatorki wyznaczeni(-one) do świadczenia usług transportu osób i towarów mogą być również proszeni(-one) o wyjazdy służbowe poza miejsca pracy Parlamentu Europejskiego.

Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AST 1 pierwszy stopień, a związane z tym wynagrodzenie podstawowe wynosi 3 271,87 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym oraz innym odliczeniom przewidzianym w Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, na jaki zostaną przyjęci laureaci i laureatki, może jednakże zależeć od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe może być pod pewnymi warunkami powiększone o dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

 1. Opis obowiązków

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO) przyczynia się do odpowiedniego zarządzania infrastrukturą i logistyką w różnych miejscach pracy Parlamentu Europejskiego.

DG INLO ma za zadanie:

 • zarządzać wszystkimi budynkami zajmowanymi przez Parlament Europejski w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu, a także biurami kontaktowymi w państwach członkowskich na szczeblu technicznym i administracyjnym;
 • zarządzać usługami wyposażenia oraz usługami związanymi z funkcjonowaniem wspomnianych budynków;
 • zarządzać wyposażeniem (zakup, transport, przeprowadzki, poczta elektroniczna, restauracje, sklepy dla personelu itp.) oraz obsługą posiedzeń od strony organizacyjnej.

Zadaniem koordynatora / koordynatorki usług logistycznych będzie wspieranie kierownika(-czki) działu lub administratora(-ki) oraz nadzorowanie i koordynowanie zespołu pracowników.

Pod kierownictwem właściwego urzędnika oraz na podstawie programów i priorytetów określonych przez organy parlamentarne i przełożonych koordynator / koordynatorka usług logistycznych będzie wykonywać zadania wyszczególnione spośród poniższych:

 • kierowanie zespołem pracowników, a także prowadzenie, motywowanie i koordynowanie go w celu zoptymalizowania wykorzystania zasobów ludzkich przy jednoczesnym zapewnieniu jakości usług;
 • określanie priorytetów, przewidywanie prac, które mają zostać przeprowadzone, zapewnianie odpowiedniego poziomu jakości przeprowadzonych prac;
 • udział w sporządzaniu instrukcji i poleceń, ich przekazywanie i monitorowanie ich przestrzegania przez członków zespołu;
 • nawiązywanie kontaktów i komunikacja z rozmówcami w innych dyrekcjach / działach / jednostkach oraz z partnerami zewnętrznymi;
 • zarządzanie nieprzewidzianymi sytuacjami (np. organizacja zespołu w przypadku nieobecności w ostatniej chwili);
 • reprezentowanie działu na posiedzeniach międzyresortowych lub w grupach roboczych;
 • nadzorowanie administracyjnych działań następczych związanych z pojazdami (dokumenty, badania przydatności do ruchu drogowego);
 • zarządzanie, w stosownych przypadkach, kierowcami usługodawców zewnętrznych;
 • zapewnienie ciągłości usług poprzez prowadzenie, w razie potrzeby, pojazdów Parlamentu Europejskiego do przewozu osób i towarów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią;
 • koordynowanie, organizowanie podróży i rotacji zespołu liczącego maksymalnie 120 kierowców oraz koordynowanie kursów i rotacji kierowców (sporządzanie rozkładów jazdy i zarządzanie nimi);
 • kontrolowanie godzin pracy kierowców;
 • koordynowanie, organizowanie i planowanie przeprowadzek i zmian zespołów wewnętrznych i zewnętrznych (sporządzanie i zarządzanie harmonogramem zespołu liczącego maksymalnie 50 osób zajmujących się przeprowadzkami);
 • organizowanie dystrybucji poczty przez zespół liczący maksymalnie 50 woźnych;
 • podejmowanie działań następczych w związku z decyzjami i dossier oraz informowanie wnioskodawców o stanie prac nad tymi dossier;
 • doradzanie i informowanie przełożonych, posłów, ich asystentów, pracowników i odwiedzających Parlament w dziedzinach podlegających jego / jej kompetencjom.

Służby, które mogą zatrudnić koordynatorów / koordynatorki usług logistycznych, są odpowiedzialne głównie za:

 • transport osób, głównie posłów i pracowników Parlamentu;
 • politykę mobilności i związane z nią stosunki z władzami federalnymi, regionalnymi i gminnymi;
 • różne przeprowadzki (posłowie, grupy polityczne i personel Parlamentu) w trzech głównych miejscach pracy oraz dostawy mienia ruchomego;
 • transport sprzętu przeznaczonego na sesję plenarną w Strasburgu oraz na posiedzenia grup politycznych poza trzema głównymi miejscami pracy;
 • dystrybucję przestrzeni roboczej i zarządzanie nią;
 • rozprowadzanie korespondencji w trzech głównych miejscach pracy;
 • wsparcie dla służb obsługujących sesję plenarną (DG PRES) i dla galerii (DG LINC) podczas sesji miesięcznych.

Koordynatorzy / koordynatorki usług logistycznych muszą być w stanie zrozumieć sytuacje o różnym charakterze, szybko i spokojnie reagować na zmieniające się okoliczności i skutecznie komunikować się. Muszą regularnie wykazywać gotowość do pracy pod presją, zarówno indywidualnie, jak i w zespole, w wielokulturowym środowisku pracy.

Należy przewidzieć częste wyjazdy do trzech głównych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego, a także liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne.

 1. Warunki dopuszczalności

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki ogólne i szczególne:

a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 28 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej musisz:

–          posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

–          korzystać z pełni praw obywatelskich;

–          mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;

–          spełniać wymogi etyczne niezbędne do wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

 b) Warunki szczególne

i) Wymagane tytuły i dyplomy

Musisz posiadać:

 • wykształcenie na poziomie pomaturalnym potwierdzone dyplomem

lub

 • wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem umożliwiające podjęcie studiów wyższych oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe mające związek z charakterem obowiązków (sekcja A.2.).

Dyplomy, niezależnie czy zostały wydane w państwie członkowskim, czy państwie spoza UE, muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego Unii, jak np. ministerstwo edukacji jednego z państw członkowskich.

Osoby kandydujące posiadające dyplom wydany w państwie spoza Unii muszą dołączyć do zgłoszenia dokument potwierdzający równoważność dyplomów z dyplomami UE. Więcej informacji na temat uznawania kwalifikacji spoza UE można znaleźć w sieciach ENIC-NARIC pod adresem https://www.enic-naric.net/. Komisja konkursowa uwzględnia różnorodność systemów edukacji. W tabeli umieszczonej w Przewodniku dla osób biorących udział w konkursach znajdują się przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

ii) Wymagane doświadczenie zawodowe

Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Jednak doświadczenie zawodowe zdobyte w dziedzinie będącej przedmiotem tego ogłoszenia o konkursie (zob. lista zadań w punkcie „Opis obowiązków”, sekcja A.2.) jest atutem.

iii)     Znajomość języków

Kandydaci i kandydatki muszą posiadać dogłębną znajomość (co najmniej na poziomie C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski lub włoski;

oraz

zadowalającą znajomość (co najmniej na poziomie B2) języka angielskiego lub francuskiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1.

Należy zwrócić uwagę, że wymagane powyżej minimalne poziomy mają zastosowanie do każdego obszaru umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie), o którym mowa w formularzu zgłoszeniowym. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Koordynatorzy / koordynatorki usług logistycznych muszą być w stanie zrozumieć i wykonywać powyższe zadania, zajmować się dossier i skutecznie komunikować się z rozmówcami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także z przełożonymi i współpracownikami w ramach opisanych powyżej obowiązków. Większość z tych zadań jest wykonywana w dwóch językach (angielskim i francuskim) wybranych do celów niniejszej procedury naboru zgodnie z interesem służby, który wymaga żądanych kwalifikacji ze względu na charakter obowiązków. W związku z tym, aby wykonywać zadania i przyczyniać się do właściwego funkcjonowania służby, koordynatorzy / koordynatorki usług logistycznych muszą być w stanie skutecznie pracować i porozumiewać się w co najmniej jednym z tych dwóch języków.

 

 B. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest organizowany na podstawie świadectw posiadanych kwalifikacji i egzaminów.

 1. Dopuszczenie do procedury selekcji

Jeżeli złożyłeś / złożyłaś dokumentację zgłoszeniową:

– zgodnie z wymogami zawartymi w pkt C i

– w terminie przewidzianym w pkt C,

komisja konkursowa przeanalizuje dokumenty pod względem warunków szczegółowych przyjęcia.

Jeżeli spełniasz szczegółowe warunki przyjęcia, komisja konkursowa dopuści cię do procedury selekcji.

Dokonuje tego wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia popartych dokumentami potwierdzającymi.

 1. Ocena kwalifikacji

Na podstawie wcześniej określonych kryteriów komisja konkursowa ocenia kwalifikacje osób dopuszczonych do procedury selekcji. 60 najlepszych kandydatów / kandydatek zaprasza się na egzaminy. Komisja konkursowa uwzględni wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo) na ostatnim miejscu.

Podczas oceny kwalifikacji komisja konkursowa bierze pod uwagę w szczególności następujące elementy, które należy uzasadnić w formularzu zgłoszeniowym:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku obsługi klienta związane z obowiązkami, które mają być wykonywane;
 • doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu zespołu;
 • doświadczenie zawodowe w sporządzaniu dokumentów lub instrukcji związane z obowiązkami, które mają być wykonywane;
 • doświadczenie zawodowe w organizacjach europejskich lub międzynarodowych lub w środowisku wielokulturowym lub międzynarodowym;
 • świadectwo / dyplom w dziedzinie pierwszej pomocy wydane przez właściwy upoważniony organ lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa osobistego (ewakuacja budynków, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo przeciwpożarowe itp.).

Ocena: od 0 do 20 punktów.

 1. Egzaminy

Egzamin pisemny

a) Opracowanie pisemne w języku 2, sporządzone na podstawie dokumentacji, mające służyć ocenie zdolności do wykonywania obowiązków opisanych w sekcji A.2. „Opis obowiązków”.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 3 godziny.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin odbędzie się zdalnie z użyciem komputera.

Na egzaminy ustne zostaną zaproszone 30 najlepsze osoby, które otrzymają największą liczbę punktów na egzaminie pisemnym, pod warunkiem uzyskania przez nie wymaganej oceny minimalnej. W stosownym przypadku komisja konkursowa uwzględni wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo) na ostatnim miejscu.

Egzaminy ustne

b) Rozmowa z komisją konkursową w języku angielskim lub francuskim (język 2), umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji – czy posiadasz zdolności do wykonywania obowiązków opisanych w sekcji A.2. „Opis obowiązków”. Komisja konkursowa sprawdzi również język 1 podany w formularzu zgłoszeniowym.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

c) Dyskusja w grupie lub gra fabularna w języku angielskim lub francuskim (języku 2), umożliwiająca komisji konkursowej ocenę – w powiązaniu z obowiązkami opisanymi w sekcji A.2. „Opis obowiązków” – twoich zdolności adaptacyjnych, gotowości do negocjacji, kreatywności i zdolności do podejmowania decyzji, a także zachowania w grupie lub w obliczu danej sytuacji.

Czas trwania dyskusji w grupie zostanie określony przez komisję konkursową w zależności od ostatecznego składu grup.

Maksymalny czas trwania gry fabularnej wynosi 20 minut.

Ocena: od 0 do 20 punktów (wymagane minimum: 10 punktów).

Możliwy jest zdalny przebieg tych egzaminów.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminów pisemnych i ustnych. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Brak odpowiedzi na zaproszenie lub na wiadomość elektroniczną albo niestawienie się na jeden z egzaminów może skutkować wykluczeniem z konkursu. Dokładnie stosuj się do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

 1. Lista osób zakwalifikowanych

Komisja konkursowa sporządzi listę osób zakwalifikowanych, które uzyskały najlepsze oceny ogólne w wyniku procedury, jak określono w sekcji A.1. „Uwagi ogólne”. Te oceny ogólne obejmują łączną liczbę punktów uzyskanych podczas całej procedury konkursowej (ocena kwalifikacji i egzaminy a), b) i c)), pod warunkiem że kandydaci i kandydatki uzyskali(-ły) minimalną wymaganą ocenę z każdego egzaminu. Na liście mogą znaleźć się wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo) na ostatnim miejscu. Nazwiska zostaną umieszczone w kolejności alfabetycznej.

Ważność listy osób zakwalifikowanych wygaśnie 31 grudnia 2026 r. Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność. W przypadku przedłużenia ważności listy osoby na nią wpisane zostaną powiadomione w stosownym czasie.

Laureaci i laureatki zostaną indywidualnie poinformowani / poinformowane o uzyskanych wynikach, a lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli otrzymasz ofertę pracy, musisz przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów do wglądu, w szczególności dyplomów i świadectw pracy.

Wpisanie na listę osób zakwalifikowanych nie stanowi ani prawa, ani gwarancji naboru.

 

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

Tryb zgłaszania kandydatur

Kandydaturę złóż za pośrednictwem platformy Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia uważnie przeczytaj Przewodnik dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Parlament Europejski i załącz odpowiednie dokumenty potwierdzające.

Termin składania kandydatur

Termin składania kandydatur upływa

19 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 (czas brukselski).

Po zatwierdzeniu kandydatury otrzymasz wysłane automatycznie potwierdzenie odbioru.

Kandydaci i kandydatki są proszeni / proszone o NIENAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH w sprawie konkursu ze służbami Parlamentu Europejskiego.