This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

LOĢISTIKAS PAKALPOJUMU KOORDINATORI/KOORDINATORES (AST 1)

Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 19/04/2023 17:00
Dienests : 08-Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāts
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Rokasgrāmata kandidātiem :

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu kandidātiem(-ēm), kura pievienota kā pielikums šim paziņojumam par konkursu. Minētā rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par konkursu neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

SATURA RĀDĪTĀJS

 

A. PIENĀKUMU APRAKSTS, DALĪBAS NOSACĪJUMI

B. KONKURSA NORISE

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMI: ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM(-ĒM), KAS PIEDALĀS EIROPAS PARLAMENTA RĪKOTAJOS KONKURSOS         

      

A. PIENĀKUMU APRAKSTS, DALĪBAS NOSACĪJUMI

 1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punktu, ir nolēmis izsludināt atklātu konkursu (AST 1) ierēdņu pieņemšanai darbā Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorātā (INLO ĢD).

Tiek meklēti(-as) loģistikas pakalpojumu koordinatori(-es), un ir plānots atlasīt 15 kandidātus(-es).

Darba vietas atradīsies galvenokārt Briselē, taču var atrasties arī Luksemburgā un Strasbūrā (Eiropas Parlamenta darba vietās) atkarībā no iestādes dienestu vajadzībām. Šo pienākumu veikšanai var būt jādodas komandējumos starp Eiropas Parlamenta darba vietām. Koordinatoriem(-ēm), kuru uzdevums ir sniegt pasažieru un preču pārvadājumu pakalpojumus, var nākties doties arī komandējumos ārpus Eiropas Parlamenta darba vietām.

Darbinieks(-ce) tiks pieņemts(-a) darbā AST 1 pakāpes pirmajā līmenī, un pamatalga ir 3 271,87 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos. Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Līmenis, kurā atlasītie(-ās) kandidāti(-es) tiks pieņemti(-as) darbā, var tikt pielāgots atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 1. Pienākumu apraksts

Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāts (INLO ĢD) palīdz nodrošināt infrastruktūras un loģistikas pienācīgu pārvaldību dažādās Eiropas Parlamenta darba vietās.

INLO ĢD uzdevumi ir šādi:

 • nodrošināt visu Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā esošo Parlamenta ēku un dalībvalstīs izveidoto vietējo biroju tehnisku un administratīvu pārvaldību;
 • vadīt minēto ēku ekspluatācijā iesaistītos tehniskā aprīkojuma un pakalpojumu dienestus;
 • veikt aprīkojuma pārvaldību (iegāde, transports, pārvietošana, ziņojumu nodošana, sabiedriskā ēdināšana, veikali u. c.) un praktiskus pasākumus sanāksmju rīkošanai.

Loģistikas koordinators(-e) būs atbildīgs(-a) par palīdzības sniegšanu nodaļas vadītājam(-ai) vai administratoram(-ei), kā arī par darbinieku komandas pārraudzību un koordinēšanu.

Atbildīgā ierēdņa vadībā un Parlamenta struktūru un to vadītāju noteikto programmu un prioritāšu ietvaros loģistikas koordinators(-e) veic sīki izklāstītus uzdevumus, cita starpā šādus:

 • vadīt, virzīt, motivēt un koordinēt darbinieku komandu, lai optimizētu cilvēkresursu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot darba kvalitāti;
 • noteikt prioritātes, plānot veicamos darbus un nodrošināt pienācīgu veiktā darba kvalitāti;
 • piedalīties norādījumu un vadlīniju izstrādē, nodot tos tālāk un nodrošināt, ka komanda tos ievēro;
 • uzturēt kontaktus un sadarboties ar partneriem citos direktorātos/nodaļās/dienestos un ar ārējiem partneriem;
 • pārvaldīt neparedzētas situācijas (piemēram, komandas organizēšana pēdējā brīdī paziņotas prombūtnes gadījumā);
 • pārstāvēt nodaļu dažādu dienestu sanāksmēs vai darba grupās;
 • uzraudzīt turpmākos administratīvos pasākumus saistībā ar transportlīdzekļiem (dokumenti, tehniskās apskates);
 • vajadzības gadījumā pārvaldīt ārpakalpojumu sniedzēju šoferus;
 • nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību, vajadzības gadījumā vadot pasažieru un kravu pārvadāšanai paredzētus Eiropas Parlamenta transportlīdzekļus gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās;
 • koordinēt un organizēt līdz pat 120 cilvēku lielas šoferu komandas maršrutus un maiņas, kā arī nozīmēt braucienus un plānot šoferu rotāciju (šoferu grafiku sagatavošana un pārvaldība);
 • kontrolēt šoferu darba laiku;
 • koordinēt, organizēt un plānot pārvākšanās darbus un iekšēju un ārēju komandu rotāciju (izstrādāt un pārvaldīt līdz pat 50 cilvēku lielas pārvadātāju komandas grafiku);
 • organizēt pasta sūtījumu piegādi, ko veic apkalpojošo darbinieku komanda līdz pat 50 cilvēku sastāvā;
 • nodrošināt turpmākus pasākumus saistībā ar lēmumiem un lietām un informēt klientus par viņu lietu virzību;
 • konsultēt un informēt savu vadību, deputātus, viņu palīgus, Parlamenta darbiniekus un apmeklētājus savās kompetences jomās.

Dienesti, kas varētu pieņemt darbā loģistikas koordinatorus(-es), galvenokārt ir atbildīgi par:

 • personu, galvenokārt deputātu un iestādes darbinieku, pārvadāšanu;
 • mobilitātes politiku un attiecībām ar federālajām, reģionālajām un vietējām iestādēm;
 • dažādiem ar pārcelšanos saistītiem darbiem (deputātu, politisko grupu un iestādes darbinieku vajadzībām) trijās galvenajās darba vietās un kustamā īpašuma piegādi;
 • aprīkojuma transportēšanu saistībā ar plenārsēdēm Strasbūrā un politisko grupu sanāksmēm ārpus trijām galvenajām darba vietām;
 • darba telpu sadali un pārvaldību;
 • pasta piegādi trijās galvenajās darba vietās;
 • palīdzību plenārsēžu dienestiem (PRES ĢD) un palīdzību sēžu zāles balkonā (LINC ĢD) sesiju laikā.

Loģistikas koordinatoriem(-ēm) ir jāspēj risināt dažādas situācijas, ātri un savaldīgi reaģēt uz apstākļu maiņu un efektīvi komunicēt. Viņiem(-ām) jāspēj patstāvīgi vai komandā regulāri strādāt intensīvu darbu multikulturālā vidē.

Bieži būs jādodas komandējumos uz trim galvenajām Eiropas Parlamenta darba vietām un būs jāuztur plaši iekšēji un ārēji kontakti.

 1. Dalības nosacījumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst šādiem vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem:

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 28. pantu jums:

–          jābūt kādas ES dalībvalsts pilsonim(-ei);

–          jābūt tiesīgam(-ai) izmantot savas pilsoņa tiesības;

–          jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības;

–          jāvar uzrādīt atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

b) Īpašie nosacījumi

i) Nepieciešamā kvalifikācija

Jums ir jābūt:

 • augstākajai izglītībai, ko apliecina oficiāli atzīts diploms,

vai

 • vidējai izglītībai, ko apliecina diploms, kurš ļauj iegūt augstāko izglītību, un vismaz trīs gadus ilgai attiecīgai profesionālajai pieredzei, kas tieši saistīta ar veicamajiem pienākumiem (A daļas 2. punkts).

Diplomi neatkarīgi no tā, vai tie ir izsniegti dalībvalstī vai valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāatzīst Savienības dalībvalsts oficiālai iestādei, piemēram, Izglītības ministrijai.

Kandidātiem(-ēm), kuru diplomi ir izsniegti valstī, kas nav Savienības dalībvalsts, kandidatūras pieteikumam jāpievieno apliecinājums par to, kādiem ES diplomiem tie ir līdzvērtīgi. Sīkāku informāciju par trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu varat atrast ENIC-NARIC tīklos (https://www.enic-naric.net/). Atlases komisija šajā saistībā ņems vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti rokasgrāmatā kandidātiem(-ēm) iekļautajā tabulā.

ii) Nepieciešamā profesionālā pieredze

Profesionālā pieredze netiek prasīta. Tomēr jebkāda profesionālā pieredze, kas iegūta jomā, uz kuru attiecas šis konkurss (sk. uzdevumu sarakstu A daļas 2. punktā “Pienākumu apraksts”), tiks uzskatīta par priekšrocību.

iii)     Valodu zināšanas

Kandidātiem(-ēm) labi (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

apmierinoši (vismaz B2 līmenī) jāpārvalda angļu vai franču valoda (2. valoda). Jūsu 2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas.

Ņemiet vērā, ka iepriekš minētie minimālie līmeņi attiecas uz katru valodas prasmes aspektu (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana), kas norādīts pieteikuma veidlapā. Šīs prasmes ir noteiktas Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā (https://europa.eu/europass/lv/common-european-framework-reference-language-skills).

Loģistikas koordinatoriem(-ēm) jāspēj saprast un veikt iepriekš minētos uzdevumus, apstrādāt lietas un efektīvi sazināties ar iekšējiem un ārējiem partneriem, kā arī vadību un kolēģiem saistībā ar iepriekš aprakstītā darba veikšanu. Lielākā daļa uzdevumu būs jāveic divās valodās (angļu un franču), kas izvēlētas šai atlases procedūrai saskaņā ar dienesta interesēm, kuras prasa amata pienākumu veikšanai vajadzīgo kvalifikāciju. Līdz ar to, lai veiktu savus pienākumus un palīdzētu nodrošināt pienācīgu dienesta pakalpojumu sniegšanu, loģistikas koordinatoriem(-ēm) jāspēj strādāt un efektīvi sazināties vismaz vienā no abām minētajām valodām.

 

B. KONKURSA NORISE

Konkurss tiek organizēts, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

 1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

Ja esat iesniedzis kandidatūras pieteikumu:

– saskaņā ar C daļā noteikto procedūru un

– C daļā minētajā termiņā,

atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikuma dokumentus, lai novērtētu jūsu atbilstību īpašajiem dalības nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat īpašajiem dalības nosacījumiem, atlases komisija ļaus jums piedalīties atlases procedūrā.

Komisija savā darbībā balstās tikai uz kandidatūras pieteikumā iekļauto informāciju, kuru apstiprina apliecinošie dokumenti.

 1. Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš noteiktu vērtēšanas tabulu, izvērtē to kandidātu kvalifikāciju, kas ir pielaisti dalībai atlases procedūrā, un sagatavo to 60 labāko kandidātu sarakstu, kurus aicina piedalīties pārbaudījumos. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija paturēs visus attiecīgos kandidātus.

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņem vērā šādus elementus, kas jāapliecina kandidatūras pieteikumā:

 • darba pieredzi klientu apkalpošanas jomā, kas saistīta ar veicamajiem pienākumiem;
 • darba pieredzi komandas vadībā;
 • darba pieredzi tādu dokumentu vai norādījumu sagatavošanā, kas saistīti ar veicamajiem pienākumiem;
 • darba pieredzi, kas iegūta Eiropas vai starptautiskās organizācijās vai multikulturālā vai daudznacionālā vidē;
 • sertifikātu/diplomu pirmās palīdzības jomā, ko izsniegusi apstiprināta kompetenta iestāde, vai darba pieredzi personu drošības jomā (ēku evakuācija, pirmā palīdzība, ugunsdrošība utt.).

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

 1. Pārbaudījumi

Rakstiskais pārbaudījums

a) Pārbaudījums par teksta sagatavošanu 2. valodā, pamatojoties uz dokumentu kopumu, lai novērtētu jūsu spēju veikt A daļas 2. punktā “Pienākumu apraksts” norādītos pienākumus.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 3 stundas.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums notiks attālināti, izmantojot datoru.

30 labākie kandidāti, kas būs ieguvuši vislielāko punktu skaitu rakstiskajā pārbaudījumā, tiks uzaicināti uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja vien būs ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija paturēs visus attiecīgos kandidātus.

Mutiskie pārbaudījumi

b) Pārrunas ar atlases komisiju angļu vai franču valodā (2. valodā), lai varētu novērtēt jūsu spēju veikt A daļas 2. punktā “Pienākumu apraksts” norādītos pienākumus, ņemot vērā visu kandidatūras pieteikuma dokumentos sniegto informāciju. Atlases komisija pārbaudīs arī kandidatūras pieteikumā norādīto 1. valodu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

c) Grupas diskusija vai lomu spēle angļu vai franču valodā (2. valodā), lai atlases komisija saistībā ar A daļas 2. punktā “Pienākumu apraksts” norādītajiem pienākumiem varētu novērtēt jūsu pielāgošanās spējas, sarunu vešanas prasmi, radošumu un izlēmību, kā arī jūsu izturēšanos grupā vai konkrētā situācijā.

Grupas diskusijas pārbaudījuma ilgumu nosaka atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.

Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 20 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

Šie pārbaudījumi varētu notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz kādu no uzaicinājumiem vai ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu, vai nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jums draud diskvalifikācija. Norādījumi ir jāievēro pilnībā. To neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

 1. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Atlases komisija izveidos sarakstu ar piemērotajiem kandidātiem, kuri procedūras beigās būs ieguvuši labāko kopējo vērtējumu, kā norādīts A daļas 1. punktā “Vispārīga informācija”. Kopvērtējumu veido kopējais visā procedūrā (kvalifikācijas novērtējums un pārbaudījumi a), b) un c)) iegūtais punktu skaits, ar nosacījumu, ka kandidāti katrā no šiem pārbaudījumiem ir ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, sarakstā var iekļaut visus attiecīgos kandidātus. Atlasīto kandidātu vārdi sarakstā būs alfabētiskā secībā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu šo termiņu varēs pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie atlasītie kandidāti tiks laikus par to informēti.

Atlasītie kandidāti tiks individuāli informēti par rezultātiem, un piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta oficiālajā tīmekļa vietnē.

Darba piedāvājuma gadījumā jums būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz tiesības saņemt darba piedāvājumu un negarantē pieņemšanu darbā.

 

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Kā pieteikties:

Pieteikšanās notiek, izmantojot platformu Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV

Pirms pieteikuma aizpildīšanas jums ir rūpīgi jāizlasa Rokasgrāmata kandidātiem(-ēm), kas piedalās Eiropas Parlamenta rīkotajos konkursos, un jāpievieno attiecīgie apliecinošie dokumenti.

Kandidatūru pieteikšanas termiņš

Kandidatūru pieteikšanas termiņš ir

2023. gada 19. aprīlī plkst. 17.00 pēc Briseles laika.

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

Lūdzam kandidātus(-es) Eiropas Parlamenta dienestiem saistībā ar šo konkursu NEZVANĪT!